DD3/033/287/KDJ/14/RD-80683 | Interpretacja indywidualna

Służebność przesyłu.
DD3/033/287/KDJ/14/RD-80683interpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odszkodowania
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. przychód
 5. służebność
 6. służebność przesyłu
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 lipca 2013 r. Nr ITPB2/415-482/13/DSZ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani ... (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 29 kwietnia 2013 r., uzupełnionym w dniu 26 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 30 lipca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 29 kwietnia 2013 r., uzupełniony w dniu 26 lipca 2013 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 czerwca 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z O. S.A. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2 x 110 Kw wraz z jednym słupem energetycznym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 107/2 o powierzchni 4.1923 ha. Działka wchodzi w skład prowadzonego przez Wnioskodawczynię gospodarstwa rolnego. Działka ta jest gruntem rolnym i jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem (uprawa warzyw, zboża). Co kwartał opłacany jest od niej podatek rolny. O. S.A. zapewniła Wnioskodawczynię i Jej męża, że pokryje wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, a Wnioskodawczyni nie będzie musiała nic płacić.

Umowa zawarta została w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu notariusz nadmienił, że Wnioskodawczyni wraz z mężem powinni udać się do właściwego Urzędu Skarbowego celem uzyskania informacji, czy powinni uiścić należny podatek dochodowy.

Otrzymana kwota została wydatkowana w roku 2012 na remont domu oraz na bieżące potrzeby prowadzonego gospodarstwa.

W lutym 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała od O. S.A. PIT-8C za rok 2012 z którego wynika, że ciąży na Niej obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania ww. wynagrodzenia.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:
 1. Czy pieniądze otrzymane z tytułu umowy służebności przesyłu stanowią wynagrodzenie czy też odszkodowanie, a w konsekwencji czy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy otrzymane „wynagrodzenie” stanowi odszkodowanie i czy podlega obowiązkowi wykazania go jako przychód w rozliczeniu rocznym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, to Spółka powinna odprowadzić podatek dochodowy. Wnioskodawczyni uważa, że otrzymana kwota z tytułu zawarcia umowy służebności przesyłu stanowi odszkodowanie, a nie wynagrodzenie, gdyż za wynagrodzenie uważa świadczenie otrzymane za coś dodatkowego, coś z czym jest związana korzyść. Natomiast Ona poniosła stratę w postaci „zabrania kawałka ziemi” na którym poprowadzono linie wysokiego napięcia.

Podkreśla, iż jako rolnik nigdy nie miała do czynienia z rozliczeniem się z podatku dochodowego, więc nie była w stanie zorientować się, że powinna zapłacić podatek. Stanowisko odmienne Wnioskodawczyni traktuje jako krzywdzące – wszak zgodziła się na ugodę, nie zabroniła wejścia na swoje pole dla dobra wszystkich ludzi, do których dzięki temu mógł dojść prąd. Tymczasem kwota podatku (10.300 zł) to dla Wnioskodawczyni oraz Jej męża suma bardzo duża do uzyskania z dochodu rolniczego. Ponadto, domowy budżet Wnioskodawczyni obciąża już kredyt wzięty ze względu na 100% zniszczenie plonów przez warunki atmosferyczne (susze i podtopienie).

Otrzymane środki pieniężne w ocenie Wnioskodawczyni stanowią odszkodowanie, w związku z czym powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważa, że ziemia, na której pociągnięta będzie linia oraz postawiony słup straci na swojej wartości oraz będzie mniej atrakcyjna po przekształceniu w działkę budowlaną.

W związku z otrzymaniem ww. odszkodowania Wnioskodawczyni uważa, iż nie ciążył na Niej obowiązek jego wykazania w zeznaniu rocznym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wskazać należy, iż cytowane wyżej zwolnienie przedmiotowe zawiera kilka warunków, których jednoczesne spełnienie uprawnia do jego stosowania. Zwolnieniem objęte są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, m.in. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową na tych gruntach urządzeń infrastruktury technicznej, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, a także budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

Na tle stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy dochodziło do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, Minister Finansów wydał w dniu 21 maja 2014 r. interpretację ogólną (pismo Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-466264/14), w której zaakceptował przedstawioną w tym orzecznictwie wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Stąd też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (służebności przesyłu) w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na należącym do Niej gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego, objęte jest zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 30 lipca 2013 r. Nr ITPB2/415-482/13/DSZ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.