DD3/033/136/CRS/11/RD-127337/13 | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskiwanych przez zawodników i trenerów wg zasad określonych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek 10%), z uwzględnieniem zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy?
DD3/033/136/CRS/11/RD-127337/13interpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody w konkursach
 3. obowiązek płatnika
 4. podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. przychód
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2011 r. Nr IBPBII/1/415-199/11/MZ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Miejskiego Klubu Sportowego (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25 lutego 2011 r., uzupełnionym w dniu 21 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród sportowych, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 25 lutego 2011 r. uzupełniony w dniu 21 kwietnia 2011 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym jako stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu oraz jako organizacja pożytku publicznego; prowadzi działalność gospodarczą. Dla realizacji celów statutowych wypłacane są zawodnikom i trenerom stypendia sportowe określone w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane według zasad określonych w art. 41 ust. 1 tej ustawy. Ponadto, zgodnie z „regulaminem wynagradzania zawodników, trenerów klubu nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi za wysokie osiągnięcia sportowe w tym za wygrane mecze piłkarskie” wypłacane są nagrody dla zawodników i trenerów za wysoki i wybijający się poziom sportowej rywalizacji. Istotną rzeczą jest fakt, że w jednym miesiącu odbywa się 4-5 rozgrywek – konkursów. Za każdy wygrany mecz w rozgrywkach ligowych, tj. 3 punkty a co za tym idzie awans w tabeli rozgrywkowej, przyznawane będą nagrody. Nagrody będą przyznawane także za awans do wyższej ligi po zakończonym sezonie rozgrywek ligowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród wg zasad określonych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek 10%), z uwzględnieniem zwolnienia nagród dotyczących poszczególnych rozgrywek – określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy, uzyskiwanych przez zawodników i trenerów, którzy otrzymują stypendia sportowe w klubie sportowym w oparciu o art. 34 i 47 ustawy o sporcie kwalifikowanym, opodatkowane wg zasad określonych w art. 41 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w myśl przepisów prawa zgodnym będzie zwolnienie nagród z podatku do kwoty 760 zł i opodatkowanie wg stawki 10% nagród sportowych powyżej 760 zł przy każdorazowej wygranej, tj. 3 pkt a przez to awans w tabeli (czasami 4 zawody w miesiącu) oraz nagród sportowych wypłacanych po zakończonym sezonie rozgrywek ligowych w związku z awansem do wyższej ligi...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozgrywki ligowe są konkursem sportowym – współzawodnictwem, rywalizacją mającą na celu wyłonienie najlepszych i wybijających się zawodników i uhonorowanie zwycięzcy. Zatem, jeżeli zgodnie z regulaminem rozgrywek i regulaminem wynagradzania zawodników, trenerów klubu nagrodami pieniężnymi za wysokie osiągnięcia sportowe w tym za wygrane mecze piłkarskie – zatwierdzonym przez Zarząd Klubu – wypłacane nagrody związane są bezpośrednio z rozgrywkami i nie związane z całokształtem działalności sportowej zawodnika i trenera, to należy je oddzielić od przychodu uzyskanego z działalności wykonywanej osobiście i opodatkować według zasad określonych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłaconych zawodnikom i trenerom nagród sportowych, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 zł, podatek wynosi 10%. Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, których jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2011 r. Nr IBPBII/1/415-199/11/MZ uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., zwanej dalej „ustawą”.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę swoim zawodnikom oraz trenerom nagrody pieniężne z tytułu wygrania meczu lub za awans do wyższej ligi po zakończonym sezonie rozgrywek ligowych nie są wygranymi w konkursie i nie będzie do nich mieć zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to "impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami".

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika natomiast, że przedmiotowe nagrody wypłacane są wyłącznie zawodnikom i trenerom drużyny Wnioskodawcy, którzy nie rywalizują ze sobą, ale wręcz przeciwnie – mają wspólny cel, np. wygranie meczu, awans do wyższej ligi. Drużyna przeciwna oraz jej trener (rywale) nie są uczestnikami „konkursu organizowanego” przez Wnioskodawcę. W przypadku wygrania meczu w rozgrywkach ligowych przez drużynę przeciwną Wnioskodawca nie wypłaca tej drużynie oraz jej trenerowi nagrody pieniężnej za awans w tabeli rozgrywkowej.

Fakt, że w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu mogą brać udział wyłącznie zawodnicy i trenerzy jego drużyny świadczy o tym, że w rzeczywistości nie mamy do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy z tytułu ich działalności sportowej. Przedmiotowe nagrody stanowią w rzeczywistości dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki w działalności sportowej. Celem przedsięwzięcia Wnioskodawcy jest motywowanie zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy do efektywniejszej gry, poprawy wyników, co niewątpliwie przyczyni się także do osiągnięcia określonych zysków przez Wnioskodawcę.

A zatem w analizowanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne nie są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, jak również nie ma do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwoty wypłaconych nagród stanowią natomiast przychód zawodników i trenerów z działalności wykonywanej osobiście, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy. W konsekwencji od przedmiotowych dochodów Wnioskodawca obowiązany jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy, a następnie przekazać je na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną pobrane, stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy. Natomiast w terminie do końca lutego roku następnego winien przesłać zawodnikom i trenerom oraz właściwemu dla nich urzędowi skarbowemu informację PIT-11, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 maja 2011 r. Nr IBPBII/1/415-199/11/MZ, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.