Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania prawa własności nieruchomości stanowiących środki trwałe w spółce jawnej tytułem wypłaty zysku.

Fragment:

Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1478) został zmieniony art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również dodano art. 14 ust. 2e i ust. 2f do tej ustawy. Zmiany te weszły w życie od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 14 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. W świetle art. 14 ust. 2f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. Zdaniem NSA nie ulega wątpliwości, że w nowym – obowiązującym również na tle niniejszej sprawy – stanie prawnym przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiących środki trwałe w spółce jawnej tytułem wypłaty zysku nie jest obojętne podatkowo.

2018
15
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania prawa własności nieruchomości stanowiących środki trwałe w spółce jawnej tytułem wypłaty zysku.

Fragment:

Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1478) został zmieniony art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również dodano art. 14 ust. 2e i ust. 2f do tej ustawy. Zmiany te weszły w życie od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 14 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. W świetle art. 14 ust. 2f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. Zdaniem NSA nie ulega wątpliwości, że w nowym – obowiązującym również na tle niniejszej sprawy – stanie prawnym przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiących środki trwałe w spółce jawnej tytułem wypłaty zysku nie jest obojętne podatkowo.

2018
3
gru

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów.

Fragment:

Jednak należy przyjąć, że wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalności mają cechę wspólną, a mianowicie przymiot osobistego wykonywania tych czynności. Oznacza to, że podatnik zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności w celu założonym przez osobę zlecającą ich wykonanie. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy uznać, że skoro działalność polegająca na udzielaniu korepetycji jest wykonywana przez Wnioskodawcę osobiście, a jego głównym źródłem przychodów jest praca w szkole na stanowisku nauczyciela, to przychody uzyskiwane z tego tytułu powinny być zaliczone do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychody z tytułu udzielania korepetycji są przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Reasumując – w opisanym zdarzeniu przyszłym przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał z udzielania osobiście korepetycji należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednocześnie należy mieć na uwadze, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
18
lis

Istota:

Czy na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można odroczyć opodatkowanie w przypadku otrzymania akcji od spółki, która nie jest ich emitentem, ale nabywa je na polskiej i zagranicznej giełdzie?

Fragment:

W świetle powyższego przepisu oraz w świetle argumentacji zaprezentowanej na wstępie stwierdzić należy, że skoro art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bezsprzecznie o braku opodatkowania na moment objęcia (nabycia) akcji, a jednocześnie przepis ten stanowi lex specialis względem zasady ogólnej wyrażonej w art. 9 ww. ustawy, to po stronie Wnioskodawcy (w roku otrzymania akcji od Spółki w ramach Programu) nie powstanie zobowiązanie podatkowe w tym zakresie. W drugiej kolejności zauważyć należy, że w myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy zobowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (...) w roku podatkowym. W ocenie Wnioskodawcy, literalna wykładnia wskazanego powyżej przepisu w sposób oczywisty prowadzić powinna do wniosku, że skoro w myśl art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęcie akcji przyznanych na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie konstytuuje dochodu na moment ich objęcia (nabycia) to też po stronie podatników obejmujących (nabywających) takie akcje nie powstanie obowiązek składania zeznania podatkowego w tym zakresie. Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt zapytania Wnioskodawcy stwierdzić w konsekwencji należy, że w roku podatkowym, w którym w ramach Programu przekazane zostaną Wnioskodawcy akcje, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany ani do zadeklarowania, ani do opodatkowania wartości tak otrzymanych akcji.

2018
17
lis

Istota:

Czy na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można odroczyć opodatkowanie w przypadku otrzymania akcji od spółki, która nie jest ich emitentem, ale nabywa je na polskiej i zagranicznej giełdzie?

Fragment:

W świetle powyższego przepisu oraz w świetle argumentacji zaprezentowanej na wstępie stwierdzić należy, że skoro art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bezsprzecznie o braku opodatkowania na moment objęcia (nabycia) akcji, a jednocześnie przepis ten stanowi lex specialis względem zasady ogólnej wyrażonej w art. 9 ww. ustawy, to po stronie Wnioskodawcy (w roku otrzymania akcji od Spółki w ramach Programu) nie powstanie zobowiązanie podatkowe w tym zakresie. W drugiej kolejności zauważyć należy, że w myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy zobowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (...) w roku podatkowym. W ocenie Wnioskodawcy, literalna wykładnia wskazanego powyżej przepisu w sposób oczywisty prowadzić powinna do wniosku, że skoro w myśl art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęcie akcji przyznanych na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie konstytuuje dochodu na moment ich objęcia (nabycia) to też po stronie podatników obejmujących (nabywających) takie akcje nie powstanie obowiązek składania zeznania podatkowego w tym zakresie. Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt zapytania Wnioskodawcy stwierdzić w konsekwencji należy, że w roku podatkowym, w którym w ramach Programu przekazane zostaną Wnioskodawcy akcje, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany ani do zadeklarowania, ani do opodatkowania wartości tak otrzymanych akcji.

2018
11
lis

Istota:

Ustalenie źródła przychodów.

Fragment:

Czy uzyskany dochód z udzielanych korepetycji będzie stanowił przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność którą zamierza prowadzić zgodnie z przepisami prawa podatkowego będzie działalnością wykonywaną osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 10 ust. 1 ustawy wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów: działalność wykonywana osobiście (pkt 2), pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, (...)

2018
5
sie

Istota:

Plan motywacyjny – RSU

Fragment:

W myśl art. 19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Wobec powyższego wyjaśnienia, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przychody, z wyłączeniem dywidend wypłaconych przez Spółkę Amerykańską w związku z przyznaniem Ograniczonych jednostek akcyjnych, jakie może otrzymać z tytułu uczestnictwa w Planie powinny być klasyfikowane do źródła, jakim są kapitały pieniężne określone w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) i pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem tych przychodów jest bowiem, w każdym przypadku rozporządzenie akcjami Spółki Amerykańskiej nabytymi lub otrzymanymi nieodpłatnie wskutek uczestnictwa w Planie albo sprzedaż Zbywalnych opcji na takie akcje. W konsekwencji – zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odpowiednio skalkulowany dochód tego rodzaju podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy znaleźć można w wyrokach sądów administracyjnych.

2018
5
sie

Istota:

Plan motywacyjny – RSU

Fragment:

W myśl art. 19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Wobec powyższego wyjaśnienia, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przychody, z wyłączeniem dywidend wypłaconych przez Spółkę Amerykańską w związku z przyznaniem Ograniczonych jednostek akcyjnych, jakie może otrzymać z tytułu uczestnictwa w Planie powinny być klasyfikowane do źródła, jakim są kapitały pieniężne określone w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) i pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem tych przychodów jest bowiem, w każdym przypadku rozporządzenie akcjami Spółki Amerykańskiej nabytymi lub otrzymanymi nieodpłatnie wskutek uczestnictwa w Planie albo sprzedaż Zbywalnych opcji na takie akcje. W konsekwencji – zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odpowiednio skalkulowany dochód tego rodzaju podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy znaleźć można w wyrokach sądów administracyjnych.

2018
15
cze

Istota:

Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

Fragment:

W konsekwencji, tylko w przypadku zapłaty podatku za granicą w sytuacji bezumownej podatnik będzie miał prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na to, że warunkiem koniecznym dla zastosowania ulgi abolicyjnej, jest rozliczenie dochodów na zasadach metody proporcjonalnego zaliczenia, podatnicy którzy nie rozliczają swych dochodów na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją braku możliwości zastosowania metody proporcjonalnego zaliczenia do dochodów niepodlegających opodatkowaniu w państwie, z którym nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zatem opodatkowanie tych dochodów na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestia możliwości zastosowania metody proporcjonalnego zaliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy podatek nie został faktycznie zapłacony w drugim państwie a z państwem osiągania dochodu nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania była przedmiotem rozstrzygnięć w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

2018
26
maj

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów.

Fragment:

Stosownie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wyjątek od ogólnej zasady powszechności opodatkowania zawarto m.in. w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działalności rolniczej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu: działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja (...)