Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż napisanej przez Wnioskodawcę książki?
Fragment:
Konsekwencją powyższego jest zakwalifikowanie tego przychodu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zastosowania do uzyskanego przychodu ze sprzedaży książki kosztów uzyskania przychodu stwierdzić należy, że w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – co do zasady – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ww. ustawy).
2017
22
maj

Istota:
Czy uczestnik programu „...” za lata podatkowe 2017 r. a następnie 2018 r. i 2019 r. ma prawo środki finansowe przeznaczone na koszty podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem realizacji zadania całkowicie zwolnić z opodatkowania a do środków finansowych przeznaczonych na koszty pobytu zastosować zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz/lub art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ponieważ stanowią przychód ze stosunku pracy, zdaniem Wnioskodawczyni, są również zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2017
20
maj

Istota:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że przychody ze sprzedaży kiszonej kapusty i ogórków nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na to czy są produkowane sposobem przemysłowym czy też innym niż przemysłowy. Tylko w przypadku uzyskiwania dochodu ze sprzedaży produktów roślinnych przerobionych w sposób przemysłowy dochód ten podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71, w przypadku natomiast uzyskania dochodów ze sprzedaży produktów przerobionych w sposób inny niż przemysłowy dochód ten należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 10 ust.1 pkt 9, tj. do przychodów z innych źródeł i opodatkować na zasadach ogólnych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy uzyskiwane w ten sposób przychody zaliczane są do przychodów z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przychody te powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z opisanej sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego czy są produkowane sposobem przemysłowym czy też innym niż przemysłowy zarówno na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 oraz na podstawie art. 20 ust. 1c Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy podatkowe nie określają na czym polega przerób sposobem przemysłowym, dlatego też gdyby uznano, że kiszenie odbywa się sposobem przemysłowym, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 71), natomiast przy sposobie innym niż przemysłowy nie są to przychody z innych źródeł, ponieważ nie spełniają warunków określonych w art. 20 ust. 1c w/w ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9; Natomiast (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego, dla określenia skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Wskazać bowiem należy, że ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r. W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W świetle powyższego, sfinansowane przez Wnioskodawcę, ze środków własnych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do zapłacenia których zobligowani byli ubezpieczeni (osoby fizyczne), co do zasady stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie generujące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skoro bowiem zobowiązanym do zapłacenia zaległych składek jest podatnik (ubezpieczony), to fakt ich uiszczenia przez inny podmiot jest równoznaczny z uzyskaniem przez podatnika przysporzenia majątkowego odpowiadającego kwocie jaką podatnik zaoszczędził nie ponosząc przedmiotowego wydatku. Przy czym o sposobie opodatkowania tego przychodu decyduje kwalifikacja do właściwego źródła przychodów zdeterminowana m.in. rodzajem stosunku prawnego łączącego świadczeniodawcę ze świadczeniobiorcą w momencie dokonania świadczenia (tj. w dacie zapłacenia składek). Ta sama zasada dotyczy zapłaconych przez Wnioskodawcę z własnych środków zaliczek na podatek dochodowy. Jednakże odnosząc powyższe regulacje do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, należy (...)
2017
11
maj

Istota:
Obowiązki płatnika- opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez ekspertów zagranicznych z praw majątkowych
Fragment:
W ocenie Sądu przy wydaniu zaskarżonej interpretacji prawa podatkowego organ interpretacyjny dopuścił się naruszenia art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd wskazał, że badane w niniejszej sprawie zagadnienie zostało już przesądzone przez sądy administracyjne. W przedmiocie tym wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. wyrokach z dnia 13 czerwca 2013 r, sygn. akt II FSK 2884/11 oraz z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 346/13, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 999/13 oraz z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 657/14. Orzekający w sprawie sąd w pełni podziela stanowisko wyrażone w tych wyrokach i przyjmuje je za własne. Sąd uznał również, że Organ interpretacyjny naruszył art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Sądu, samo przyporządkowanie przychodu do źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego jeżeli nie są wcześniej spełnione przesłanki określone w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jeżeli dana osoba nie podlega w ogóle ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mając na uwadze powyższe uzasadnienie ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak również rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lipca 2016 r. sygn. akt II FSK 554/16, którym to wyrokiem została oddalona skarga kasacyjna od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzen, diet za oficjalne wyjazdy oraz zwrotu kosztów ubezpieczenia spo3ecznego finansowanych ze orodków bezzwrotnej pomocy.
Fragment:
Nr IPPB4/415-778/10/12/13-12/S/JK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym stwierdzi3, ?e wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia spo3ecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy nie korzystaj1 ze zwolnienia okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy? nie zosta3y spe3nione uwarunkowania okreolone w lit. b) powo3anego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przes1dza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w owietle unormowania omawianego przepisu niespe3nienie jednej z przes3anek skutkuje niemo?nooci1 skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacje doreczono w dniu 12 wrzeonia 2013 r. W zwi1zku z powy?szym rozstrzygnieciem, Pe3nomocnik Pani Anny wniós3 pismem z dnia 24 wrzeonia 2013 r. (data wp3ywu 27 wrzeonia 2013 r.) wezwanie do usuniecia naruszenia prawa. Po dokonaniu analizy zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usuniecia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, dzia3aj1c w imieniu Ministra Finansów, stwierdzi3 brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawiono w odpowiedzi na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa zawartej w piomie z dnia 7 paYdziernika 2013 r.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Czy opisane we wniosku świadczenie emerytalne, które Wnioskodawca planuje otrzymać będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w związku z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032; dalej „ ustawa PIT ”)? Zdaniem Wnioskodawcy, środki otrzymane z tytułu wypłaty ze szwajcarskiego pracowniczego programu emerytalnego (świadczenia emerytalne) zwolnione są z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032; dalej „ ustawa PIT ”). Dyspozycja normy prawnej zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy PIT wskazuje, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Treść art. 3 ust. 1a ustawy PIT mówi, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub; przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca spełnia obydwa wyżej wymienione warunki, ponieważ posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych i gospodarczych (centrum interesów życiowych) a jego pobyt na terytorium Polski przekracza 183 dni w poszczególnych latach podatkowych po powrocie do kraju we wrześniu 2007 r.
2017
10
maj

Istota:
Czy w przypadku, gdy pracodawca nie posiada informacji o ilości osób uczestniczących w imprezie oraz gdy brak jest możliwości indywidualizacji świadczenia konkretnemu pracownikowi, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu należy uznać jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku zdarzenia uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na brak możliwości zindywidualizowania świadczenia konkretnemu pracownikowi. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczenia uzyskane przez pracownika w formie poczęstunku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedstawione we wniosku świadczenie w postaci poczęstunku w formie szwedzkiego stołu na imprezie integracyjnej nie można tym samym uznać jako przychód pracownika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania uchylonej interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.