Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej.
Fragment:
Natomiast przychód ze sprzedaży w 2017 r. ww. nieruchomości, przypadający na udział nabyty w 2015 r. w wyniku zniesienia współwłasności, tj. w części przekraczającej udział nabyty w spadku i darowiźnie, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy – stanowi źródło przychodu stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten co do zasady podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy. Zatem w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana, w terminie do 30 kwietnia 2018 r., do obliczenia i uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ww. sprzedaży (odpłatnego zbycia). Podstawą obliczenia podatku dochodowego z ww. tytułu będzie dochód, czyli różnica pomiędzy 4,17% przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże jeżeli Wnioskodawczyni środki finansowe pochodzące z tej sprzedaży będzie wydatkować na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przy spełnieniu przez Wnioskodawczynię wszystkich warunków, o których mowa w tych przepisach, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania. Jednocześnie wskazać należy, że w celu zastosowania ww. zwolnienia, nie muszą być wydatkowane przez Wnioskodawczynię na własne cele mieszkaniowe, wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości, tj. 120 000 zł.
2018
23
lut

Istota:
Czy w związku z przelewem na rzecz Wnioskodawczyni przez byłego małżonka środków pieniężnych w wysokości 300.000,00 zł powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Mając na względzie przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne, stwierdzić należy, że środki pieniężne, które otrzyma Wnioskodawczyni w wysokości 300.000,00 zł, stanowiące zwrot nakładów z majątku wspólnego na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty małżonka, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na wyłączenie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymana w przyszłości przez Wnioskodawczynię ww. kwota nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2018
8
lut

Istota:
Wypłacone odszkodowanie z USA na podstawie ustawy Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku od spadków i darowizn została wydana interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4015.67.2017.2.AK1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisana Wierzytelność wchodziła do masy spadkowej i podlegała opodatkowaniu z tytułu podatku od spadków i darowizn? Czy jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, otrzymanie Wierzytelności lub środków finansowych w wyniku jej realizacji stanowią przychód dla Wnioskodawców opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Zainteresowanych, nabyta Wierzytelność nie stanowi dla Wnioskodawców przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takim przychodem nie mogą być także środki finansowe otrzymane w wyniku realizacji tej Wierzytelności. Takie stanowisko Wnioskodawcy jest konsekwencją przyjęcia, że Wierzytelność podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i wynika wprost z regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.f. przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
2018
7
lut

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości w dniu 19 stycznia 2017 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jedynie w stosunku do działki nr 388/1 oraz czy jest możliwość zastosowania w takim przypadku zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe?.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości w dniu 19 stycznia 2017 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jedynie w stosunku do działki nr 388/1 oraz czy jest możliwość zastosowania w takim przypadku zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), w sytuacji gdy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe? Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie nieruchomości dokonane przez niego 19 stycznia 2017 r. podlega opodatkowaniu jedynie w stosunku do działki nr 388/1. Przedmiotem opodatkowania będzie zatem dochód uzyskany ze sprzedaży wyłącznie tej działki. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2018
3
lut

Istota:
Czy wniesienie do Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci opisanej w zdarzeniu przyszłym zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem, przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej oraz koszty uzyskania przychodów z tej działalności winny być ustalane z zastosowaniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 5b ust. 2 tej ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2018
3
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Jeżeli nawet w chwili ponoszenia wydatków na budowę domu podatnik nie dysponuje tytułem własności (współwłasności) do gruntu, to najpóźniej tytuł taki podatnik powinien uzyskać ostatniego dnia okresu o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kiedy może wydatkować środki na realizacje własnego celu mieszkaniowego. W niniejszej sprawie Wnioskodawczyni w 2016 r. sprzedała lokal nabyty w darowiźnie od siostry, a uzyskane środki przeznaczyła na zakup materiałów budowlanych, które były niezbędne do dokończenia budowy domu, który powstał na działce należącej wyłącznie do jej męża. Współwłaścicielką tej działki Wnioskodawczyni stanie się w lutym 2018 r. w wyniku rozszerzenia majątkowej wspólności małżeńskiej. W ciągu ustawowych 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu, Wnioskodawczyni stanie się więc współwłaścicielką budynku mieszkalnego. Podsumowując, wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy domu na działce, której w ustawowym dwuletnim okresie Wnioskodawczyni stanie się współwłaścicielką na podstawie umowy rozszerzenia majątkowej wspólności małżeńskiej, można zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
2
lut

Istota:
Czy zawarcie opisanej w zdarzeniu przyszłym umowy przekazania nieruchomości w zamian za zwolnienie Wnioskodawcy z zobowiązania do zapłaty należności tytułem zachowku, przed upływem 5 lat lub po upływie 5 lat od dnia nabycia ww. nieruchomości, będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu i w związku z tym będzie rodziło po jego stronie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy zawarcie opisanej w zdarzeniu przyszłym umowy przekazania nieruchomości w zamian za zwolnienie Wnioskodawcy z zobowiązania do zapłaty należności tytułem zachowku, po upływie 5 lat od dnia nabycia ww. nieruchomości, będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu i w związku z tym będzie rodziło po jego stronie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowanie zobowiązania z tytułu zachowku poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego w postaci przeniesienia własności nieruchomości, przez osobę, która nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nie stanowi dla niej przychodu w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia, w związku z czym niezależnie od terminu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu z tytułu zachowku, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W uzasadnieniu powyższego Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów, (...)
2018
26
sty

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku spłaty, gdy spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, będzie skutkować powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku, przedmiotem którego była nieruchomość, spłaty ekwiwalentnej do udziału otrzymanego w spadku po rodzicach, nie będzie skutkować powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w sytuacji gdy nastąpił przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć spadkodawców. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania spłaty w wysokości nieprzekraczającej udziału spadkowego w zamian za nabyty w spadku udział w nieruchomości. Tutejszy Organ podkreśla, że jednym z celów interpretacji indywidualnych jest zinterpretowanie przepisów budzących wątpliwość wśród podatników w określonych stanach faktycznych czy zdarzeniach przyszłych.
2018
24
sty

Istota:
Skutki podatkowe planowanej sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż tego udziału nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód z planowanej w 2017 r. sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi 3/8 podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym – na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziałów przez Wnioskodawczynię w drodze działu spadku (2014 r.), nie upłynie pięcioletni okres czasu, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2018
10
sty

Istota:
Wartość nagród z tytułu uczestnictwa w konkursie dla pracowników Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku wartość otrzymanych nagród stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 30 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Reasumując wartość nagród z tytułu uczestnictwa w konkursie dla pracowników Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku wartość otrzymanych nagród stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 30 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
2018
6
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.