Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika.Czy w związku z planowanym przekazaniem pracownikom Wnioskodawcy elektronicznych kart rabatowych, z których pracownicy jak i członkowie ich rodzin będą mogli dokonywać zakupu paliw z rabatem, rabaty te będą stanowiły dla pracowników i członków ich rodzin przychód jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których to Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych będzie neutralne podatkowo?
Fragment:
Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą. W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. W opisanej we wniosku sytuacji, skutkiem uzyskania rabatu na podstawie karty rabatowej będzie obniżenie ceny zakupu paliwa, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie po stronie pracowników Wnioskodawcy oraz członków ich rodzin nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystanie na jednakowych warunkach z kart rabatowych przez pracowników Spółki i osoby niebędące pracownikami będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników. Wobec powyższego, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów oraz do wystawienia stosownych informacji podatkowych.
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie do treści art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku; w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „ nieodpłatnego świadczenia ”. Zatem przy zastosowaniu wykładni gramatycznej, za „ nieodpłatne świadczenie ” uznać należy świadczenie „ niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne ”. Tym samym należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie (mające konkretny wymiar finansowy), kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.
2017
18
lut

Istota:
Czy od podatku dochodowego zapłaconego za cały 2012 r. wyłącznie Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia kwoty na każde małoletnie dziecko, pomimo złożonej we wrześniu 2013 r., przez byłego męża, korekty zeznania, w której zażądał zwrotu przysługującej ulgi na jedno dziecko?
Fragment:
Ustawodawca jednakże w art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział dwa sposoby podziału ulgi prorodzinnej: w częściach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujący równy podział ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców, co do podziału ulgi. Z drugim sposobem mamy do czynienia, gdy rodzice taką proporcję sami zgodnie ustalą. Do takiego wniosku prowadzi analiza powołanego przepisu, w szczególności jego zdania drugiego – „ Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej ”. Brzmienie art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia podział ulgi po połowie, jak i podział w proporcji ustalonej przez rodziców. Ustalenie dwóch sposobów podziału ulgi wynika z woli ustawodawcy, który celowo potraktował je rozłącznie. Wykładnia przepisu art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z kradzieżą towarów
Fragment:
Nr 112, poz, 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2011 r. (data wpływu 13.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z kradzieżą towarów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.10.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z kradzieżą towarów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu. W 2010 r. Zainteresowany stwierdził, że jeden z pracowników dokonał kradzieży towarów handlowych. Aby ukryć fakt kradzieży, pracownik ten wystawił faktury w imieniu firmy na skradziony przez niego towar. Faktury zostały wystawione częściowo na firmy nie istniejące, częściowo na firmy istniejące, z którymi Wnioskodawca współpracuje. Ponieważ brak było wpłat za wystawione faktury Wnioskodawca rozpoczął wysyłanie ponagleń w sprawie zapłaty. W efekcie Wnioskodawca uzyskał, że w rzeczywistości do sprzedaży nie doszło. Firmy nie otrzymały ani towaru ani faktur. Towar został przywłaszczony przez pracownika.
2017
4
lut

Istota:
Fundusz będzie prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą w ramach własnego przedsiębiorstwa na terytorium Malty, wobec tego do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w art. 30f ust. 1 i 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1632/15 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dot. zastosowania przepisów art. 30f ust. 18 i 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast za nieprawidłowe - w pozostałym zakresie. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r„ poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy). Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „ zagraniczną spółką ”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.
2017
31
sty

Istota:
Fundusz będzie prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą w ramach własnego przedsiębiorstwa na terytorium Malty, wobec tego do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w art. 30f ust. 1 i 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1631/15 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dot. zastosowania przepisów art. 30f ust. 18 i 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast za nieprawidłowe - w pozostałym zakresie. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r„ poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy). Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „ zagraniczną spółką ”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.
2017
31
sty

Istota:
Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz osoby fizycznej udziałów sp. z o.o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca w istocie nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane aktywa, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.
Fragment:
Zysk ten był, na zasadach właściwych dla dochodu z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach przekształcenia całość bądź część tego zysku może zostać przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio). Po utworzeniu Spółki Wnioskodawca przeniesie w drodze darowizny część udziałów na rzecz członka lub członków najbliższej rodziny. Następnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przekształcona w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz osoby fizycznej udziałów sp. z o. o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca w istocie nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane aktywa, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości. Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
2017
4
sty

Istota:
Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, które zostały naliczone i wpłacone do dnia przekazania lokalu mieszkalnego do wynajmu oraz wszystkie koszty z aktu notarialnego kupna wspomnianego lokalu, tj. taksa notarialna, podatek VAT od taksy notarialnej, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% od kwoty nabycia), podatek od czynności cywilnoprawnych od hipoteki, koszty sądowe w sprawach cywilnych za wpis hipoteki oraz założenie księgi wieczystej, powiększają wartość początkową środka trwałego?
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Stosownie do treści art. 9a ust. 6 tejże ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl ogólnej zasady dotyczącej kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2016
16
gru

Istota:
Czy świadczenia emerytalne z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego, „Berlin-Brandenburg” oraz z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego „Fiktiv, Berlin-Brandenburg” za rok 2015 r. (należące do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych) będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni, obywatelka Niemiec, przyjechała do Polski 30 lipca 2012 r. Została zameldowana w Polsce na pobyt czasowy u swojej siostry pod adresem X. Centrum interesów gospodarczych i życiowych jest w Polsce. Wnioskodawczyni przyjechała do Polski z zamiarem stałego zamieszkania. Najbliższą rodziną dla Wnioskodawczyni jest siostra, z którą obecnie mieszka. Życie towarzyskie, kulturalne prowadzone jest w Polsce. W Niemczech nie ma rodziny ani mieszkania. W chwili obecnej otrzymuje emeryturę z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego „ Fiktiv, Berlin-Brandenburg ” oraz z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego „ Berlin-Brandenburg ”. Powyższe emerytury wypłacane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wnioskodawczyni otrzymuje również emeryturę z Polski.
2016
16
gru

Istota:
Czy sprzedaż ww. nieruchomości (udziału w nieruchomości) będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie czy okres 5-cio letni należy liczyć od daty zakupu nieruchomości, czy od daty oddania drugiego z budynków do użytkowania?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości zabudowanej. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 8 lipca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-540/16/KrB i IBPP1/4512-331/16/AR wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku m.in. poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty lub wskazanie czy wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług. W wezwaniu tym pouczono Wnioskodawczynię, że w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie wniosek zostanie rozpatrzony wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na brak uzupełnienia wniosku niniejsza interpretacja dotyczy zatem wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu paliwami. W 2000 r. wraz z mężem z majątku prywatnego zakupiła nieruchomość zabudowaną (działka + budynek).
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.