Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz osoby fizycznej udziałów sp. z o.o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca w istocie nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane aktywa, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.
Fragment:
Zysk ten był, na zasadach właściwych dla dochodu z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach przekształcenia całość bądź część tego zysku może zostać przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio). Po utworzeniu Spółki Wnioskodawca przeniesie w drodze darowizny część udziałów na rzecz członka lub członków najbliższej rodziny. Następnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przekształcona w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz osoby fizycznej udziałów sp. z o. o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca w istocie nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane aktywa, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości. Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
2017
4
sty

Istota:
Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, które zostały naliczone i wpłacone do dnia przekazania lokalu mieszkalnego do wynajmu oraz wszystkie koszty z aktu notarialnego kupna wspomnianego lokalu, tj. taksa notarialna, podatek VAT od taksy notarialnej, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% od kwoty nabycia), podatek od czynności cywilnoprawnych od hipoteki, koszty sądowe w sprawach cywilnych za wpis hipoteki oraz założenie księgi wieczystej, powiększają wartość początkową środka trwałego?
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Stosownie do treści art. 9a ust. 6 tejże ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl ogólnej zasady dotyczącej kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2016
16
gru

Istota:
Czy świadczenia emerytalne z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego, „Berlin-Brandenburg” oraz z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego „Fiktiv, Berlin-Brandenburg” za rok 2015 r. (należące do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych) będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni, obywatelka Niemiec, przyjechała do Polski 30 lipca 2012 r. Została zameldowana w Polsce na pobyt czasowy u swojej siostry pod adresem X. Centrum interesów gospodarczych i życiowych jest w Polsce. Wnioskodawczyni przyjechała do Polski z zamiarem stałego zamieszkania. Najbliższą rodziną dla Wnioskodawczyni jest siostra, z którą obecnie mieszka. Życie towarzyskie, kulturalne prowadzone jest w Polsce. W Niemczech nie ma rodziny ani mieszkania. W chwili obecnej otrzymuje emeryturę z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego „ Fiktiv, Berlin-Brandenburg ” oraz z Niemieckiego Ubezpieczenia emerytalno-rentowego „ Berlin-Brandenburg ”. Powyższe emerytury wypłacane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wnioskodawczyni otrzymuje również emeryturę z Polski.
2016
16
gru

Istota:
Czy sprzedaż ww. nieruchomości (udziału w nieruchomości) będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie czy okres 5-cio letni należy liczyć od daty zakupu nieruchomości, czy od daty oddania drugiego z budynków do użytkowania?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości zabudowanej. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 8 lipca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-540/16/KrB i IBPP1/4512-331/16/AR wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku m.in. poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty lub wskazanie czy wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług. W wezwaniu tym pouczono Wnioskodawczynię, że w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie wniosek zostanie rozpatrzony wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na brak uzupełnienia wniosku niniejsza interpretacja dotyczy zatem wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu paliwami. W 2000 r. wraz z mężem z majątku prywatnego zakupiła nieruchomość zabudowaną (działka + budynek).
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
W tym samym terminie jest obowi1zany do wp3aty nale?nego podatku wynikaj1cego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podsumowuj1c, uczestnictwo Wnioskodawcy w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po jego stronie, jako osoby, do której Program jest adresowany, przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa Maj1tkowego Warunkowego. Przychód ten nale?y zakwalifikowaa jako przychód z kapita3ów pienie?nych – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegaj1cy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ustawy. Na podatniku, który uzyska3 dochód (poniós3 strate) z kapita3ów opodatkowanych na zasadach okreolonych w art. 30b ci1?y obowi1zek z3o?enia we w3aociwym urzedzie skarbowym zeznania wed3ug ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastepuj1cego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w zwi1zku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowi1zany do wp3aty nale?nego podatku wynikaj1cego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa zatem za prawid3owe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.
2016
15
gru

Istota:
Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej ?
Fragment:
Przy czym w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego od 2013 r. koszty te przysługują z uwzględnieniem limitu określonego w treści art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać przy tym należy, że ustawodawca zobowiązał płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, tj. od dochodu ustalonego zgodnie z regułami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc z uwzględnieniem kosztów w takiej wysokości, w jakiej ustawodawca w danych okolicznościach przewidział. Tym samym, jeśli zgodnie z uregulowaniami wskazanej ustawy pracownikowi mogą być uwzględnione 50% koszty uzyskania przychodu, to płatnik winien takie koszty zastosować. Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym, przysługujące koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50% kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Przychód z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w spółce z zoo w zamian za wkład niepieniężny
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie oraz zawarte powyżej wyjaśnienia dotyczące treści art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że w przypadku objęcia przez Spółkę Osobową udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości – dwóch hal, Wnioskodawca powinien rozpoznać jako przychód wartość nominalną objętych udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku Spółki Osobowej określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość rynkowa przedmiotu aportu nie wpłynie na wysokość przychodu. Jak już bowiem wyjaśniono, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Odpowiednie stosowanie art. 19 ww. ustawy oznacza jedynie, że zastosowanie do ustalenia wartości przychodu ma wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to także, że organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu w wartości innej niż wartość nominalna objętych udziałów, pomimo że wartość rynkowa wnoszonego aportu jest wyższa od wartości nominalnej obejmowanych udziałów.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podsumowując, uczestnictwo Wnioskodawcy w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po jego stronie, jako osoby, do której Program jest adresowany, przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa Majątkowego Warunkowego. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ustawy. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podsumowując, uczestnictwo Wnioskodawcy w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po jego stronie, jako osoby, do której Program jest adresowany, przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa Majątkowego Warunkowego. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ustawy. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podsumowując, uczestnictwo Wnioskodawcy w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po jego stronie, jako osoby, do której Program jest adresowany, przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa Majątkowego Warunkowego. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ustawy. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu jego leasingu.
Fragment:
(...) podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy - określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d przywołanej ustawy. A w konsekwencji, jeśli zbycie przedmiotowego samochodu nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup przedmiotu leasingu), obowiązek podatkowy nie powstanie. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi źródło przychodów ze zbycia rzeczy – o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – a w związku z tym przychód ten powstanie wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wykup od leasingodawcy. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji, tj. na dzień 15 marca 2013 r.
2016
15
gru

Istota:
Czy wartość świadczenia w naturze, w postaci gotowych posiłków wydawanych pracownikom Spółki (marynarzom) w trakcie pełnienia służby na statku, na podstawie przepisów i układu zbiorowego pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy na Spółce ciąży obowiązek wynikający z art. 31 ustawy, tj. obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy?
Fragment:
Według Spółki wartość wyżywienia w naturze, pozostawionego do dyspozycji pracownikowi na statku, do spełnienia których to świadczeń Spółka jest zobligowana przepisami prawa i układu zbiorowego, nie stanowi dla pracownika przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość świadczenia w naturze, w postaci gotowych posiłków wydawanych pracownikom Spółki (marynarzom) w trakcie pełnienia służby na statku, na podstawie przepisów i układu zbiorowego pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy na Spółce ciąży obowiązek wynikający z art. 31 ustawy, tj. obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy? Zdaniem Spółki, wartość świadczenia w naturze w postaci gotowych posiłków wydawanych marynarzom w trakcie pełnienia służby na statku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ korzysta ono ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek naliczania i potrącania od otrzymywanego przez marynarzy wyżywienia w naturze zaliczek na podatek dochodowy. Świadczenie to przysługuje marynarzom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (art. 45 ust. 1 ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, art. 5 ust. 1 Konwencji (NR 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach), a zasady jego przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych oraz ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umów międzynarodowych (również wskazane powyżej przepisy).
2016
15
gru

Istota:
Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej ?
Fragment:
Przy czym koszty te przysługują z uwzględnieniem limitu określonego w treści art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać przy tym należy, że ustawodawca zobowiązał płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, tj. od dochodu ustalonego zgodnie z regułami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc z uwzględnieniem kosztów w takiej wysokości, w jakiej ustawodawca w danych okolicznościach przewidział. Tym samym, jeśli zgodnie z uregulowaniami wskazanej ustawy pracownikowi mogą być uwzględnione 50% koszty uzyskania przychodu, to płatnik winien takie koszty zastosować. Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym, przysługujące koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50% kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
5
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.