Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Określenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku z potrąceniem wynagrodzenia przysługującego płatnikowi na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej

Fragment:

(...) podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej obliczone od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych potrącone z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu w dacie potrącenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 (bądź alternatywnie zgodnie z art. 12 ust. 3e) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w dacie przekazania pomniejszonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku gdy kwota potrącanego zryczałtowanego wynagrodzenia będzie równa kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w dacie, w której najpóźniej na zasadach ogólnych Wnioskodawca miałby obowiązek dokonania wpłaty pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego.

2017
2
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Tym samym, nie ma do nich zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od ich wysokości). Wygrane te podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypłacane graczom wygrane w grze, organizowanej przez Wnioskodawcę, nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz w całości podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
24
lut

Istota:

W zakresie potwierdzenia czy podstawę opodatkowania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o pnif stanowić powinna wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentowana według zasad ujmowania podatku odroczonego wskazanych w MSR 12 pkt 74, będąca rezultatem skompensowania (unettowienia) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Fragment:

Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego stanu faktycznego / opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego przez Wnioskodawcę pytania, należy zauważyć, że w świetle MSR 12 pkt 74 jednostka gospodarcza kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy: posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego; oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym okresie, w którym przewiduje się rozwiązanie znaczącej iiość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Ratio legis powyższej regulacji jest to, że w niektórych państwach istnieją dwa lub więcej rodzajów podatków dochodowych (np. w Niemczech i Włoszech są podatki dochodowe federalne/centralne i lokalne), gdzie dla celów jednego rodzaju podatku dany wydatek może nie stanowić kosztu uzyskania przychodu a dla drugiego tak i w związku z utworzeniem rezerwy na dany wydatek tworzone jest aktywo w podatku odroczonym, które może nie podlegać kompensowaniu z przyszłymi przychodami rozpoznawanymi dla celów drugiego rodzaju podatków, na które tworzone była rezerwa w podatku odroczonym.

2017
22
lut

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego

Fragment:

U. z 2015 r., poz, 613 ze zmianami; dalej: Ordynacja podatkowa) w imieniu Spółki jako płatnika podatku dochodowego oraz Spółki matki, jako podatnika podatku dochodowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka matka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do dochodu z umorzenia automatycznego lub przymusowego części udziałów Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, potencjalny dochód po stronie Spółki matki z tytułu umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów Spółki będzie stanowić dochód, w odniesieniu do którego będzie istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy CIT. Art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT stanowi, iż dochodem z udziałów w zyskach osób prawnych jest m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji). W myśl art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Natomiast art. 22 ust. 4 Ustawy CIT mówi, że zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend (...)

2017
10
lut

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przypadający na udział 1/3 nabyty w 2008 r. nie podlega opodatkowaniu. Zbycie to nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Natomiast pozostały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę udziału 2/3 w nieruchomości w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności – stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy i skutkuje, co do zasady, obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

2017
1
lut

Istota:

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

W świetle powyższego należy stwierdzić, że sfinansowane przez Wnioskodawcę, ze środków własnych, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do zapłacenia których zobligowany był ubezpieczony (osoba fizyczna), stanowią dla tej osoby przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy czym o sposobie jego opodatkowania decyduje kwalifikacja do właściwego źródła przychodów zdeterminowana m.in. rodzajem stosunku prawnego łączącego świadczeniodawcę ze świadczeniobiorcą w momencie dokonania świadczenia. Z treści art. 31 ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „ zakładami pracy ”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

2017
12
sty

Istota:

Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci.

Fragment:

Tym samym je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nastepuje po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym mia3o miejsce nabycie – nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odp3atnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec wy?ej przywo3anej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y wyjaonia, ?e w przypadku sprzeda?y m.in. nieruchomooci istotne znaczenie dla okreolenia skutków podatkowych tej sprzeda?y ma ustalenie daty nabycia nieruchomooci. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e 4 listopada 1997 r. Wnioskodawczyni wraz z me?em naby3a umow1 darowizny udzia3 ½ w nieruchomooci zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Kolejnym aktem notarialnym 7 paYdziernika 2011 r. dokonano zniesienia wspó3w3asnooci w ten sposób, ?e zosta3y wydzielone dwa lokale i jeden z nich o wartooci 380.244 z3 otrzyma3a jedna strona (Wnioskodawczyni i jej m1?), natomiast drugi lokal otrzyma3a druga strona. Wartooa rynkowa obu lokali wynosi3a 869.400 z3. Wnioskodawczyni dodatkowo otrzyma3a tytu3em sp3aty 1.000 z3. W dniu 4 kwietnia 2016 r. nieruchomooa zosta3a sprzedana. W1tpliwooa Wnioskodawczyni budzi kwestia obowi1zku zap3aty podatku dochodowego z tytu3u tej sprzeda?y. Celem postepowania o zniesienie wspó3w3asnooci – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2016
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Fragment:

Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w 2014 r. w drodze spadku – podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z tytułu sprzedaży udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego po stronie Wnioskodawczyni w ogóle nie powstało podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni w terminie od dnia sprzedaży (tj. od 3 października 2014 r.) do końca 2016 r. wydatkowała na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, to uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ nie mógł jednak dokonać oceny czy wydatki, o których Wnioskodawczyni wspomniała w stanie faktycznym stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe, ponieważ Wnioskodawczyni nie zadała w tym zakresie pytania, ani nie przedstawiła własnego stanowiska.

2016
29
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wywłaszczonej a następnie zwróconej nieruchomości?

Fragment:

W związku z powyższym wyjaśnieniem, określony decyzją zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 5-letni termin, o którym mowa w tym przepisie należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca otrzymał darowiznę tzn. od końca 1959 r. Zatem sprzedaż nieruchomości – zwróconej Wnioskodawcy na podstawie decyzji administracyjnej jako poprzedniemu właścicielowi – nie będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia nieruchomości upłynęło ponad 5 lat. Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
27
lis

Istota:

Czy w ten sposób udokumentowane wydatki spełniają przesłanki do uznania ich za wydatki na własne cele mieszkaniowe, stosownie do przepisu art 21 ust 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.