Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci.
Fragment:
Tym samym je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nastepuje po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym mia3o miejsce nabycie – nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odp3atnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec wy?ej przywo3anej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y wyjaonia, ?e w przypadku sprzeda?y m.in. nieruchomooci istotne znaczenie dla okreolenia skutków podatkowych tej sprzeda?y ma ustalenie daty nabycia nieruchomooci. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e 4 listopada 1997 r. Wnioskodawczyni wraz z me?em naby3a umow1 darowizny udzia3 ½ w nieruchomooci zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Kolejnym aktem notarialnym 7 paYdziernika 2011 r. dokonano zniesienia wspó3w3asnooci w ten sposób, ?e zosta3y wydzielone dwa lokale i jeden z nich o wartooci 380.244 z3 otrzyma3a jedna strona (Wnioskodawczyni i jej m1?), natomiast drugi lokal otrzyma3a druga strona. Wartooa rynkowa obu lokali wynosi3a 869.400 z3. Wnioskodawczyni dodatkowo otrzyma3a tytu3em sp3aty 1.000 z3. W dniu 4 kwietnia 2016 r. nieruchomooa zosta3a sprzedana. W1tpliwooa Wnioskodawczyni budzi kwestia obowi1zku zap3aty podatku dochodowego z tytu3u tej sprzeda?y. Celem postepowania o zniesienie wspó3w3asnooci – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
12
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.
Fragment:
Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w 2014 r. w drodze spadku – podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z tytułu sprzedaży udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego po stronie Wnioskodawczyni w ogóle nie powstało podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni w terminie od dnia sprzedaży (tj. od 3 października 2014 r.) do końca 2016 r. wydatkowała na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, to uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ nie mógł jednak dokonać oceny czy wydatki, o których Wnioskodawczyni wspomniała w stanie faktycznym stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe, ponieważ Wnioskodawczyni nie zadała w tym zakresie pytania, ani nie przedstawiła własnego stanowiska.
2016
30
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wywłaszczonej a następnie zwróconej nieruchomości?
Fragment:
W związku z powyższym wyjaśnieniem, określony decyzją zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 5-letni termin, o którym mowa w tym przepisie należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca otrzymał darowiznę tzn. od końca 1959 r. Zatem sprzedaż nieruchomości – zwróconej Wnioskodawcy na podstawie decyzji administracyjnej jako poprzedniemu właścicielowi – nie będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia nieruchomości upłynęło ponad 5 lat. Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
29
lis

Istota:
Czy w ten sposób udokumentowane wydatki spełniają przesłanki do uznania ich za wydatki na własne cele mieszkaniowe, stosownie do przepisu art 21 ust 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
27
lis

Istota:
Czy do przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy przychody z udziału Wnioskodawcy w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp?
W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadający na niego przychód z tytułu udziału w SCSp, w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w spółce osobowej z siedzibą w Polsce?
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1: Art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określający zakres podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi jednak, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: ma siedzibę lub zarząd w innym państwie; zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna; podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2016
26
lis

Istota:
Czy należy zapłacić podatek dochodowy od odsetek, które powstały po likwidacji działalności i będą zapłacone po 6 latach od daty zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym likwidacji firmy i działalności, tj. po 1 kwietnia 2019 r.?
Fragment:
Wnioskodawca uprzejmie prosi o udzielenie informacji, czy jego uzyskane informacje są prawidłowe, ewentualnie kiedy i co ogólnie jest zwolnione od podatku dochodowego po likwidacji firmy. Przedstawione własne stanowisko Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednym ze źródłem przychodów jest wskazana w art. 10 ust. 1 ww. ustawy: pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia Nieruchomości we Francji
Fragment:
Jednocześnie z tytułu sprzedaży Nieruchomości Spółka rozpoznała dla celów podatku dochodowego we Francji dochód i zapłaciła tam podatek dochodowy. W transakcji uczestniczył przedstawiciel podatkowy ustanowiony dla potrzeb tej transakcji we Francji. Kwota podatku obliczonego stosownie do przepisów wewnętrznych obowiązujących we Francji została obliczona i wpłacona bezpośrednio przez francuskiego notariusza, na co Spółka nie miała żadnego wpływu. Z jednej strony (tj. jako przychód), dla celów podatku dochodowego uwzględniono cenę, po której Spółka sprzedała Nieruchomość. Z drugiej strony (tj. jako koszty uzyskania przychodów), dla celów wyliczenia podatku dochodowego należnego we Francji, uwzględniono koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą Nieruchomości obejmujące tylko i wyłącznie wynagrodzenie dla przedstawiciela podatkowego we Francji oraz wyliczoną francuską metodą amortyzację. Wnioskodawca wskazał, że nie uwzględniono żadnych innych kosztów poniesionych przez Spółkę w okresie od daty nabycia Nieruchomości do dnia jej sprzedaży, a zaewidencjonowanych w polskich księgach. Oznacza to, że nie uwzględniono w rachunku podatkowych przeprowadzonym dla potrzeb rozliczenia francuskiego podatku dochodowego pozostałych kosztów, tj. ceny nabycia Nieruchomości zapłaconej w 2000 r., kosztów prac ulepszeniowych prowadzonych w okresie od daty jej nabycia do dnia zbycia (tj. kosztów zaewidencjonowanych na koncie 080 Środki Trwałe w Budowie) oraz wynagrodzeń polskiego i francuskiego pośrednika.
2016
24
lip

Istota:
Okoliczności wskazują na spełnienie przesłanek uprawniających do przedmiotowego zwolnienia, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części - nabytego w spadku - korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z powyższym do opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) -c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
29
cze

Istota:
Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania do SCSp, tj. SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określający zakres podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi jednak, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu uczestnictwa w tej spółce, momentu uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Spółka posiadająca osobowość prawną wypracowuje zysk we własnym imieniu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast dywidendy uzyskiwane przez osoby fizyczne bądź osoby prawne podlegają dodatkowo opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Natomiast w spółce osobowej zysk ten przynależy jej substratowi -wspólnikowi, ona sama zaś nie podlega ani podatkowi dochodowemu od osób prawnych ani podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlega natomiast jej wspólnik. Konsekwentnie tym samym owej quasi-dywidendy nie można uznać za przychód z kapitałów pieniężnych ”. W opinii Sądu, „analiza przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych doprowadziła Sąd do przekonania, że stanowisko Ministra Finansów uznające przychód akcjonariusza, uzyskany z tytułu udziału w zyskach s.k.a. za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jest prawidłowe. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia w pierwszej kolejności wykładnia językowa ww. ustawy. Zgodnie z art. 1 u.p.d.o.f. ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Stosownie zaś do treści art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. przychody wspólnika ze spółki nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
8
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.