Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku z potrąceniem wynagrodzenia przysługującego płatnikowi na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej
Fragment:
(...) podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej obliczone od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych potrącone z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu w dacie potrącenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 (bądź alternatywnie zgodnie z art. 12 ust. 3e) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w dacie przekazania pomniejszonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku gdy kwota potrącanego zryczałtowanego wynagrodzenia będzie równa kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w dacie, w której najpóźniej na zasadach ogólnych Wnioskodawca miałby obowiązek dokonania wpłaty pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Tym samym, nie ma do nich zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od ich wysokości). Wygrane te podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypłacane graczom wygrane w grze, organizowanej przez Wnioskodawcę, nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz w całości podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie potwierdzenia czy podstawę opodatkowania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o pnif stanowić powinna wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentowana według zasad ujmowania podatku odroczonego wskazanych w MSR 12 pkt 74, będąca rezultatem skompensowania (unettowienia) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Fragment:
Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego stanu faktycznego / opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego przez Wnioskodawcę pytania, należy zauważyć, że w świetle MSR 12 pkt 74 jednostka gospodarcza kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy: posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego; oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym okresie, w którym przewiduje się rozwiązanie znaczącej iiość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Ratio legis powyższej regulacji jest to, że w niektórych państwach istnieją dwa lub więcej rodzajów podatków dochodowych (np. w Niemczech i Włoszech są podatki dochodowe federalne/centralne i lokalne), gdzie dla celów jednego rodzaju podatku dany wydatek może nie stanowić kosztu uzyskania przychodu a dla drugiego tak i w związku z utworzeniem rezerwy na dany wydatek tworzone jest aktywo w podatku odroczonym, które może nie podlegać kompensowaniu z przyszłymi przychodami rozpoznawanymi dla celów drugiego rodzaju podatków, na które tworzone była rezerwa w podatku odroczonym.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego
Fragment:
U. z 2015 r., poz, 613 ze zmianami; dalej: Ordynacja podatkowa) w imieniu Spółki jako płatnika podatku dochodowego oraz Spółki matki, jako podatnika podatku dochodowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka matka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do dochodu z umorzenia automatycznego lub przymusowego części udziałów Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, potencjalny dochód po stronie Spółki matki z tytułu umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów Spółki będzie stanowić dochód, w odniesieniu do którego będzie istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy CIT. Art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT stanowi, iż dochodem z udziałów w zyskach osób prawnych jest m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji). W myśl art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Natomiast art. 22 ust. 4 Ustawy CIT mówi, że zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend (...)
2017
22
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przypadający na udział 1/3 nabyty w 2008 r. nie podlega opodatkowaniu. Zbycie to nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Natomiast pozostały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę udziału 2/3 w nieruchomości w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności – stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy i skutkuje, co do zasady, obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że sfinansowane przez Wnioskodawcę, ze środków własnych, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do zapłacenia których zobligowany był ubezpieczony (osoba fizyczna), stanowią dla tej osoby przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy czym o sposobie jego opodatkowania decyduje kwalifikacja do właściwego źródła przychodów zdeterminowana m.in. rodzajem stosunku prawnego łączącego świadczeniodawcę ze świadczeniobiorcą w momencie dokonania świadczenia. Z treści art. 31 ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „ zakładami pracy ”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
2017
1
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci.
Fragment:
Tym samym je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nastepuje po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym mia3o miejsce nabycie – nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odp3atnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec wy?ej przywo3anej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y wyjaonia, ?e w przypadku sprzeda?y m.in. nieruchomooci istotne znaczenie dla okreolenia skutków podatkowych tej sprzeda?y ma ustalenie daty nabycia nieruchomooci. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e 4 listopada 1997 r. Wnioskodawczyni wraz z me?em naby3a umow1 darowizny udzia3 ½ w nieruchomooci zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Kolejnym aktem notarialnym 7 paYdziernika 2011 r. dokonano zniesienia wspó3w3asnooci w ten sposób, ?e zosta3y wydzielone dwa lokale i jeden z nich o wartooci 380.244 z3 otrzyma3a jedna strona (Wnioskodawczyni i jej m1?), natomiast drugi lokal otrzyma3a druga strona. Wartooa rynkowa obu lokali wynosi3a 869.400 z3. Wnioskodawczyni dodatkowo otrzyma3a tytu3em sp3aty 1.000 z3. W dniu 4 kwietnia 2016 r. nieruchomooa zosta3a sprzedana. W1tpliwooa Wnioskodawczyni budzi kwestia obowi1zku zap3aty podatku dochodowego z tytu3u tej sprzeda?y. Celem postepowania o zniesienie wspó3w3asnooci – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
12
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.
Fragment:
Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w 2014 r. w drodze spadku – podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z tytułu sprzedaży udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego po stronie Wnioskodawczyni w ogóle nie powstało podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży udziału ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni w terminie od dnia sprzedaży (tj. od 3 października 2014 r.) do końca 2016 r. wydatkowała na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, to uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ nie mógł jednak dokonać oceny czy wydatki, o których Wnioskodawczyni wspomniała w stanie faktycznym stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe, ponieważ Wnioskodawczyni nie zadała w tym zakresie pytania, ani nie przedstawiła własnego stanowiska.
2016
30
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wywłaszczonej a następnie zwróconej nieruchomości?
Fragment:
W związku z powyższym wyjaśnieniem, określony decyzją zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 5-letni termin, o którym mowa w tym przepisie należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca otrzymał darowiznę tzn. od końca 1959 r. Zatem sprzedaż nieruchomości – zwróconej Wnioskodawcy na podstawie decyzji administracyjnej jako poprzedniemu właścicielowi – nie będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia nieruchomości upłynęło ponad 5 lat. Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
29
lis

Istota:
Czy w ten sposób udokumentowane wydatki spełniają przesłanki do uznania ich za wydatki na własne cele mieszkaniowe, stosownie do przepisu art 21 ust 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
27
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.