Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy należy zapłacić podatek dochodowy od odsetek, które powstały po likwidacji działalności i będą zapłacone po 6 latach od daty zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym likwidacji firmy i działalności, tj. po 1 kwietnia 2019 r.?
Fragment:
Wnioskodawca uprzejmie prosi o udzielenie informacji, czy jego uzyskane informacje są prawidłowe, ewentualnie kiedy i co ogólnie jest zwolnione od podatku dochodowego po likwidacji firmy. Przedstawione własne stanowisko Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednym ze źródłem przychodów jest wskazana w art. 10 ust. 1 ww. ustawy: pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia Nieruchomości we Francji
Fragment:
Jednocześnie z tytułu sprzedaży Nieruchomości Spółka rozpoznała dla celów podatku dochodowego we Francji dochód i zapłaciła tam podatek dochodowy. W transakcji uczestniczył przedstawiciel podatkowy ustanowiony dla potrzeb tej transakcji we Francji. Kwota podatku obliczonego stosownie do przepisów wewnętrznych obowiązujących we Francji została obliczona i wpłacona bezpośrednio przez francuskiego notariusza, na co Spółka nie miała żadnego wpływu. Z jednej strony (tj. jako przychód), dla celów podatku dochodowego uwzględniono cenę, po której Spółka sprzedała Nieruchomość. Z drugiej strony (tj. jako koszty uzyskania przychodów), dla celów wyliczenia podatku dochodowego należnego we Francji, uwzględniono koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą Nieruchomości obejmujące tylko i wyłącznie wynagrodzenie dla przedstawiciela podatkowego we Francji oraz wyliczoną francuską metodą amortyzację. Wnioskodawca wskazał, że nie uwzględniono żadnych innych kosztów poniesionych przez Spółkę w okresie od daty nabycia Nieruchomości do dnia jej sprzedaży, a zaewidencjonowanych w polskich księgach. Oznacza to, że nie uwzględniono w rachunku podatkowych przeprowadzonym dla potrzeb rozliczenia francuskiego podatku dochodowego pozostałych kosztów, tj. ceny nabycia Nieruchomości zapłaconej w 2000 r., kosztów prac ulepszeniowych prowadzonych w okresie od daty jej nabycia do dnia zbycia (tj. kosztów zaewidencjonowanych na koncie 080 Środki Trwałe w Budowie) oraz wynagrodzeń polskiego i francuskiego pośrednika.
2016
24
lip

Istota:
Okoliczności wskazują na spełnienie przesłanek uprawniających do przedmiotowego zwolnienia, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części - nabytego w spadku - korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z powyższym do opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) -c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
29
cze

Istota:
Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania do SCSp, tj. SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określający zakres podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi jednak, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu uczestnictwa w tej spółce, momentu uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Spółka posiadająca osobowość prawną wypracowuje zysk we własnym imieniu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast dywidendy uzyskiwane przez osoby fizyczne bądź osoby prawne podlegają dodatkowo opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Natomiast w spółce osobowej zysk ten przynależy jej substratowi -wspólnikowi, ona sama zaś nie podlega ani podatkowi dochodowemu od osób prawnych ani podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlega natomiast jej wspólnik. Konsekwentnie tym samym owej quasi-dywidendy nie można uznać za przychód z kapitałów pieniężnych ”. W opinii Sądu, „analiza przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych doprowadziła Sąd do przekonania, że stanowisko Ministra Finansów uznające przychód akcjonariusza, uzyskany z tytułu udziału w zyskach s.k.a. za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jest prawidłowe. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia w pierwszej kolejności wykładnia językowa ww. ustawy. Zgodnie z art. 1 u.p.d.o.f. ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Stosownie zaś do treści art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. przychody wspólnika ze spółki nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
8
maj

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu uczestnictwa w tej spółce, momentu uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Spółka posiadająca osobowość prawną wypracowuje zysk we własnym imieniu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast dywidendy uzyskiwane przez osoby fizyczne bądź osoby prawne podlegają dodatkowo opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Natomiast w spółce osobowej zysk ten przynależy jej substratowi -wspólnikowi, ona sama zaś nie podlega ani podatkowi dochodowemu od osób prawnych ani podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlega natomiast jej wspólnik. Konsekwentnie tym samym owej quasi-dywidendy nie można uznać za przychód z kapitałów pieniężnych ”. W opinii Sądu, „analiza przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych doprowadziła Sąd do przekonania, że stanowisko Ministra Finansów uznające przychód akcjonariusza, uzyskany z tytułu udziału w zyskach s.k.a. za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jest prawidłowe. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia w pierwszej kolejności wykładnia językowa ww. ustawy. Zgodnie z art. 1 u.p.d.o.f. ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Stosownie zaś do treści art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. przychody wspólnika ze spółki nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
8
maj

Istota:
Czy począwszy od 2016 roku Wnioskodawca może, jako formę rozliczania podatku dochodowego, zastosować zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?
Fragment:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.
2016
22
mar

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży skór norczych.
Fragment:
W roku 2015 oraz w latach poprzednich spółka cywilna nie prowadziła ksiąg o których mowa w art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce cywilnej Wnioskodawca rozlicza w roku 2015 (oraz rozliczał w latach poprzednich) z zastosowaniem norm szacunkowych. Z opisanego cyklu produkcyjnego i organizacji sprzedaży wynika, że skóry wyprodukowane przez spółkę Wnioskodawcy ze zwierząt hodowanych w roku 2015 zostaną sprzedane najwcześniej w roku 2016. W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w 2016 r. przychód ze zbycia skór zwierząt futerkowych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stanie prawnym obowiązującym w roku 2015 przepis art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.
2016
16
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży skór.
Fragment:
W roku 2015 oraz w latach poprzednich spółka cywilna nie prowadziła ksiąg o których mowa w art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce cywilnej Wnioskodawczyni rozlicza w roku 2015 (oraz rozliczała w latach poprzednich) z zastosowaniem norm szacunkowych. Z opisanego cyklu produkcyjnego i organizacji sprzedaży wynika, że skóry wyprodukowane przez spółkę Wnioskodawczyni ze zwierząt hodowanych w roku 2015 zostaną sprzedane najwcześniej w roku 2016. W związku z tym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy w 2016 r. przychód ze zbycia skór zwierząt futerkowych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stanie prawnym obowiązującym w roku 2015 przepis art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.
2016
16
mar

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku dochodowego od wypłacanych spółce A. odsetek zgodnie z zapisami art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy powiązania kapitałowe opisane w przedstawionym stanie faktycznym pomiędzy spółkami N. i A. a A.P. mają charakter powiązań bezpośrednich, a zatem spełniają warunek określony w zapisach art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka powinna dokonywać potrąceń podatku dochodowego w wysokości 5% od odsetek wypłacanych spółce A., zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., a jednocześnie spółka A. przedłożyła certyfikat rezydencji zgodnie z zapisem § 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 – Spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku dochodowego od wypłacanych spółce A. odsetek zgodnie z zapisami art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka A. jest podatnikiem w myśl definicji wyrażonej w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obciążając NPL tytułem odsetek naliczonych od udzielonej pożyczki uzyskuje przychód z odsetek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód ten powinien być opodatkowany zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkiem dochodowym w wysokości 20%, który to podatek Spółka NPL powinna potrącić z wypłacanych spółce A. przychodów z tytułu odsetek. Jednakże ustawodawca w myśl art. 21 ust. 3 oraz ust. 3a i na podstawie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich – art. 1 oraz 3 zwalnia od podatku dochodowego przychody z tytułu odsetek, jeżeli wypłacane są pomiędzy spółkami powiązanymi.
2016
9
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.