IPPP3/443-843/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Zaokrąglanie kwot w prowadzonej ewidencji i zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym olejów silnikowych
IPPP3/443-843/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. deklaracja podatkowa
 2. deklaracja uproszczona
 3. ewidencja
 4. olej silnikowy
 5. olej smarowy
 6. podatek akcyzowy
 7. zabezpieczenie akcyzowe
 8. zaokrąglanie kwot
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą -> Obowiązki podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów z zapłaconą akcyzą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął, przesłany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zgodnie z właściwością pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r., ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów z zapłaconą akcyzą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma sprowadza z Belgii olej silnikowy (nabycie wewnątrzwspólnotowe z zapłaconą akcyzą) kod CN 2710 19 81. Dostawy są realizowane w różnych pojemnikach, między innymi w butelkach o pojemności 0,6 l, co przy sprowadzanej ilości nie będącej wielokrotnością liczby 5 skutkuje występowaniem dziesiętnych części litra.

Ostatnia dostawa zawierała 24 takie butelki, a w sumie zostało przywiezione 1780,4 l tego oleju (dostawy są raz w miesiącu i jest to ilość, która zostanie wykazana w AKC-U).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jaka ilość litrów powinna być wykazana w ewidencji - dokładna 1780,4 l, czy zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi 1780 l, czy zaokrąglona zawsze w górę - 1781 l, i co za tym idzie od której z tych wartości winien być liczony podatek akcyzowy...
 2. Od jakiej ilości litrów powinna być naliczana kwota zabezpieczenia – j.w....
 3. Jaka ilość litrów powinna być wykazywana w deklaracji AKC-U i od jakiej ilości litrów winien być naliczany podatek akcyzowy do zapłacenia zważywszy na to, że zgodnie z objaśnieniem nr 3 do deklaracji w przypadku tysięcy litrów ilość podaje się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku – Spółka powinna deklarować 1780 czy 1781 litrów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zaistniałym zdarzeniu zarówno w ewidencji, jak i zgłoszeniu o planowanym nabyciu (będącego podstawą do wyliczenia obciążenie zabezpieczenia generalnego) zostały wykazane dokładne ilości, czyli 1780,4 1 oraz kwota akcyzy 2101 PLN (1780,4 l x 1180 PLN/1000 l = 2100,872 PLN). Wartości w AKC-U to odpowiednio podstawa do opodatkowania 1,781 oraz kwota podatku 2102 PLN. Występują w takiej sytuacji rozbieżności między prowadzoną dokumentacją, co może skutkować koniecznością przedstawiania wyjaśnień w przypadku kontroli organów administracji państwowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej „ustawą”, w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

 1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
 2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
 3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 4. prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (art. 78 ust. 3 ustawy).

Ww. przepisy mają zatem zastosowanie do nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów silnikowych o kodzie CN 2710 19 81.

W myśl art. 78 ust. 6 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna zawierać w szczególności informacje dotyczące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 397), ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju zawiera:

 1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;
 2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;
 3. datę otrzymania wyrobów akcyzowych;
 4. dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo;
 5. numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;
 6. kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;
 7. datę złożenia deklaracji podatkowej.

Wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677).

Z objaśnień do pkt 3) dla podstawy opodatkowania wynika, że w przypadku kilogramów i hektolitrów ilość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów, tysięcy sztuk i gigadżuli – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że stawka podatku dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, zgodnie z art. 89 ust. 11 ustawy wynosi 1180,00 zł/1000 litrów.

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia, jakie ilości litrów powinny być przez nią wykazane w prowadzonej ewidencji, od jakiej ilości powinna być naliczana kwota zabezpieczenia, jak również jak ilość powinna być wykazywana w deklaracji AKC-U i od jakiej ilości powinien być naliczany podatek akcyzowy w przypadku, gdy występują dziesiąte części litra (np. zostało przywiezione 1780,4 l), tj. jakie zasady zaokrągleń powinna stosować Spółka.

Z § 7 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych wynika, że ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo zawiera ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania.

Natomiast stawka podatku dla oleju silnikowego została określona dla ilości 1 tys. litrów (1180 zł/1000 litrów).

Ponadto z objaśnień do deklaracji AKC-U (określonej ww. rozporządzeniem w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego) z pkt 3 dotyczącego podstawy opodatkowania wynika, że w przypadku tysięcy litrów ilość należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Zatem stosując zasady matematyczne, w celu zaokrąglenia ww. podstawy opodatkowania wykazanej w deklaracji AKC-U, należy w opisanej sytuacji brać pod uwagę czwarte miejsce po przecinku. W przypadku, gdy na tym miejscu jest liczba 5 lub więcej, trzecie miejsce po przecinku zaokrągla się w górę o jeden, natomiast w sytuacji występowania liczby mniejszej niż 5 – liczby na pozycji czwartej i dalszych odrzuca się.

W opisanym przypadku w deklaracji AKC-U dla ilości 1780,4 litra Spółka powinna wykazać wielkość podstawy opodatkowania w wysokości 1,780 tys. litrów (na czwartym miejscu po przecinku jest liczba 4, którą się odrzuca).

Kwota podatku akcyzowego powinna być ustalona w wysokości 2100 zł (1,780 x 1180/1000 = 2100,40 zł, po zaokrągleniu – 2100 zł).

Zgodnie bowiem z pkt 5 objaśnień do deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U), podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Zatem wartości wykazane przez Spółkę (podstawa opodatkowania - 1,781 tys. l oraz kwota podatku – 2102 zł ) są nieprawidłowe.

Należy również mieć na uwadze, że dane wykazane w deklaracji uproszczonej AKC-U powinny być odzwierciedleniem prowadzonej przez Spółkę ewidencji.

Zatem zarówno w prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jak i zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (będącym podstawą do wyliczenia kwoty obciążenia zabezpieczenia generalnego), Spółka powinna wykazać podstawę opodatkowania w wysokości 1,780 tys. litrów (1780 litrów) oraz kwotę podatku akcyzowego w wysokości 2100 zł. Kwoty wykazane przez Spółkę – odpowiednio 1780,4 l i 2101 zł są błędne.

Stanowisko Spółki w zakresie pytań nr 1-3 należy zatem uznać za nieprawidłowe w całości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.