IPPP3/443-358/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dotyczy podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za zakład energochłonny oraz objęcia zwolnieniem od akcyzy nabywanych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18 kwietnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za zakład energochłonny oraz objęcia zwolnieniem od akcyzy nabywanych wyrobów akcyzowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za zakład energochłonny oraz objęcia zwolnieniem od akcyzy nabywanych wyrobów akcyzowych .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Głównym zakresem działalności firmy SA (dalej „C. ”, „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest produkcja piwa na zlecenie z materiałów powierzonych.

C. prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego, stanowiąc zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W chwili obecnej C. na mocy umowy produkuje piwo z powierzonych przez C. Sp. z o.o. surowców i materiałów, którego sprzedażą i dystrybucją zajmuje się C. Sp. z o.o. W niedalekiej przyszłości zmieni się podmiot zlecający produkcję Spółce. Natomiast nadal Spółka będzie świadczyć usługę produkcyjną z materiałów powierzonych. Spółka w celu właściwego wykonania usługi produkuje piwo w trzech browarach w trzech różnych regionach Polski.

Jednocześnie Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca nabywa wyroby gazowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy akcyzowej. Większość tych wyrobów jest nabywana przez Spółkę w celu zużycia na własne potrzeby, a nieznaczną ich część Spółka odsprzedaje do innego podmiotu.

Wnioskodawca zużywa nabywane wyroby gazowe w kotłowni wodnej, gdzie wytwarza, przetwarza i magazynuje ciepło w postaci gorącej wody, która jest wykorzystywana do produkcji piwa.

Pozostałą część wyrobów gazowych Wnioskodawca refakturuje innemu podatnikowi, który w ramach własnej działalności zużywa gaz. Wyroby gazowe refakturowane przez podatnika opodatkowane są podatkiem akcyzowym.

Od wejścia w życie nowych przepisów akcyzowych, czyli od 1 listopada 2013 r., Spółka nabywając wyroby gazowe płaci podatek akcyzowy. Niemniej Wnioskodawca zamierza złożyć dostawcy wyrobów gazowych oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym a paliwo gazowe będzie przeznaczał na cele opałowe jako zakład energochłonny oraz w celu refakturowania wyrobów gazowych innemu podmiotowi. W dwóch browarach wyroby gazowe będą w całości wykorzystywane przez zakład energochłonny na cele opałowe. Natomiast w jednym z browarów część nabytych wyrobów gazowych będzie wykorzystywana przez zakład energochłonny a pozostała część będzie odsprzedawana kolejnemu podmiotowi. W wspomnianym wyżej oświadczeniu, które Spółka zamierza złożyć do lokalnego dostawcy gazu, zostanie określony procentowy udział wyrobów gazowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny w odniesieniu do całości nabytego gazu np. 30% oraz procentowy udział wyrobów gazowych, które będą przedmiotem refaktury. Tym samym nabywając w przyszłości wyroby gazowe Wnioskodawca będzie zwolniony z płacenia podatku akcyzowego w tej części, w jakiej gaz będzie zużywany na cele opałowe przez zakład energochłonny. Dostawca gazu wystawiając fakturę sprzedaży, w jednej pozycji przedstawi wartość wyrobów gazowych zwolnionych z podatku akcyzowego z tytułu zużycia przez zakład energochłonny, natomiast w kolejnej pozycji zostanie pokazana kwota sprzedaży wyrobów gazowych z podatkiem akcyzowym. Wartość z drugiej pozycji faktury będzie równa udziałowi procentowemu, który przypada na zakup wyrobów akcyzowych nie korzystających z zwolnienia, a zatem tych wyrobów akcyzowych jakie będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży (refaktury). Spółka na podstawie umowy oraz otrzymanej od dostawcy gazu faktury zakupu, wystawi fakturę sprzedaży kolejnemu podmiotowi, który zużywa wyroby gazowe i nie korzysta z zwolnienia. Cena jednostkowa będzie zawierać podatek akcyzowy jaki został naliczony przez podmiot dostarczający gaz na rzecz Wnioskodawcy. Po upływie okresu rozliczeniowego dostawca wyrobów gazowych, na podstawie uzyskanych danych podczas odczytu liczników obrazujących rzeczywiste zużycie wyrobów gazowych przez Spółkę, wystawi fakturę korygującą „in plus” lub „in minus” w zależności czy zużycie gazu było mniejsze lub większe od wartości prognozowanych. W konsekwencji Spółka również wystawi fakturę korygującą podmiotowi nabywającemu od niej wyroby gazowe.

Mając na uwadze charakter zwolnienia z płacenia podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów gazowych jako zakład energochłonny, Wnioskodawca na podstawie definicji zakładu energochłonnego dokonał obliczenia udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w skali roku przyjmując, że produkcja sprzedana to wartość przychodów ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług) pomniejszona o podatek akcyzowy a powiększona o dotacje otrzymane do produktu. Do wyliczenia wartości przychodów ze sprzedaży Spółka przyjęła wartość przychodów ze sprzedaży ogółem i pomniejszyła ją o wartość zapłaconej akcyzy w 2013 roku. Na kwotę przychodów ze sprzedaży ogółem składają się m.in.: przychody z tytułu sprzedaży usług produkcji, sprzedaży produktów ubocznych, wynajmu powierzchni, sprzedaży mediów. Natomiast wartość wyrobów gazowych to kwota odpowiadająca wartości ujętej w kosztach Spółki w 2013 roku. Bazując na powyższych danych Spółka dokonała wyliczeń, z których wynika, że procentowy udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w skali roku znacznie przekroczył 5%.

Spółka wykorzystując wyroby gazowe w trzech lokalizacjach zaimplementowała systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska oraz do podwyższenia efektywności energetycznej. Wnioskodawca posiada zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme lub European Union Emissions Trading System) zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 z późn. zm.). Zezwolenie EU ETS dla Oddziału Browar zostało wydane przez Starostę w dniu 2 stycznia 2013 r. znak i jest ważne do dnia 1 stycznia 2023 r., natomiast zezwolenie EU ETS dla Oddziału Browar zostało wydane przez Starostę w dniu 29 marca 2006 r. z późn. zm. i jest ważne do 1 stycznia 2023 r. Oddział nie uczestniczy w systemie EU ETS, ponieważ nie kwalifikuje się do systemu ze względów formalnych. Moc ciepła wytwarzana w tym oddziale Spółki przy pomocy zainstalowanych urządzeń nie spełnia wartości progowych będących warunkiem koniecznym uczestnictwa w systemie zgodnie z przepisami o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Moc kotłowni w Oddziale ma maksymalną wartość 13,2 MW, a warunkiem uczestnictwa w systemie EU ETS jest produkcja mocy o wartości równej co najmniej 20 MW.

Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, że fakt nie uczestnictwa w systemie EU ETS oddziału w Szczecinie nie oznacza, że oddział ten nie zaimplementował systemów prowadzących do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska oraz do podwyższenia efektywności energetycznej, o czym świadczą uzyskane we wszystkich oddziałach Wnioskodawcy certyfikaty oraz pozwolenia.

Jednym z najważniejszych certyfikatów uzyskanych przez Spółkę dla wszystkich trzech oddziałów jest certyfikat ISO 14001:2004. W dniu 22 października 2010 r. Spółka pozytywnie przeszła audyt certyfikujący w zakresie normy ISO 14001:2004 „System Zarządzania Środowiskowego” i otrzymała stosowny certyfikat ważny do 21 października 2015 r.

Ponadto Spółka posiada aktualne pozwolenia, umowy oraz decyzje administracyjne określające rodzaje i ilość zanieczyszczeń wytwarzanych i emitowanych do środowiska oraz zobowiązania do racjonalnej gospodarki energetycznej z wykorzystaniem tzw. najlepszych dostępnych technik na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska. Wartość emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zasady energooszczędnej eksploatacji instalacji są ujęte w pozwoleniach zintegrowanych obejmujących wszystkie komponenty środowiska. Spółka otrzymała następujące pozwolenia:

 • zintegrowane pozwolenie dla Oddziału Browar O wydane przez Starostę w dniu 31 sierpnia 2006 r., z późn.zm. (ważne do 31 sierpnia 2016 r.),
 • zintegrowane pozwolenie dla Oddziału Browar K wydane przez Starostę w dniu 24 lipca 2006 r. z późn.zm. (ważne do 24 lipca 2016 r.),
 • zintegrowane pozwolenie dla Oddziału Browar B wydane przez Urząd Miasta z dnia 14 czerwca 2006 r., z późn. zm. (ważne do 30 czerwca 2016 r.)

W związku z wejściem w życie od dnia 1 listopada 2013 r. nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska, że może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 i ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka prawidłowo dokonała wyliczeń udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w skali roku...
 2. Czy Spółka, spełniając warunki określone w art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej, będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego, przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej...
 3. Czy systemy/pozwolenia/dokumenty posiadane przez Spółkę pozwalają twierdzić zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, że Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej...
 4. Przyjmując, że Spółka spełnia przesłanki wymienione w definicji zakładu energochłonnego a jednocześnie nie rejestrując się jako pośredniczący podmiot gazowy, czy opisany sposób rozliczenia wyrobów gazowych z dostawcą jak i kolejnym nabywcą będzie prawidłowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, stanowi zakład energochłonny, ponieważ przyjęte do wyliczenia udziału procentowego wartości zakupu wyrobów gazowych zużywanych przez Spółkę w wartości produkcji sprzedanej są zgodne z przyętymi definicjami a sam udział wynosi nie mniej niż 5%.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, stanowi on samodzielne przedstębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym i to pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym jak i finansowym.
 3. Wdrożony przez C. system doprowadził do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska i do podwyższenia efektywności energetycznej.
 4. Spółka nie będąc pośredniczącym podmiotem gazowym, otrzymując faktury zakupu i wystawiając faktury sprzedaży za wyroby gazowe w sposób opisany w stanie faktycznym prawidłowo będzie dokumentować te czynności, ponieważ odzwierciedlają one rzeczywisty obrót wyrobami gazowymi pomiędzy dostawcą, Spółką a nabywcą.

Spółka uważa, iż nabywając wyroby gazowe spełnia wymagania określone w art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych wykorzystywanych w zakładach energochłonnych.

Uzusadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Z dniem 1 listopada 2013 r. wszedł w życie nowy system efektywnego opodatkowania wyrobów gazowych. Za wyroby gazowe w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy akcyzowej uważa się wyroby energetyczne o kodzie CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W znowelizowanej ustawie akcyzowej został przewidziany szeroki katalog zwolnień od podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych zużywanych w określonych celach. Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 niniejszej ustawy zwolnione zostały od akcyzy wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych, zużywane przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Natomiast w myśl przepisu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Te trzy przesłanki spełnione łącznie nadają podatnikowi status zakładu energochłonnego, co jednoznacznie zwalnia z zapłaty podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów gazowych.

Zwolnienie to stanowi implementację dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L Nr 283, str. 51, ze zm., dalej: dyrektywa energetyczna). Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a przedmiotowej dyrektywy Państwa Członkowskie mogą stosować obniżki lub zwolnienia z podatku wobec zużycia produktów energetycznych wykorzystywanych w zakładach energochłonnych.

Ad 1) Na gruncie art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej zakładem energochłonnym jest podmiot wykorzystujący wyroby gazowe, których udział w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Jak wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, Spółka dokonała obliczeń odnosząc się do definicji pojęcia wartości produkcji sprzedanej opisanej w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie o sygnaturze ILPP3/443-105/12-5/TW. Organ interpretacyjny stwierdził, że „ustawodawca nie zdefiniował pojęcia produkcji sprzedanej. Jednakże z definicji tego pojęcia zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 wynika, że produkcja sprzedana to wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu”. Wspomniane w interpretacji rozporządzenie zostało wydane również na rok 2014 (Dz.U.2013.1159) i zawarta w nim definicja produkcji sprzedanej jest aktualna i będzie miała zastosowanie do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę.

Ad 2) Podobnie jak w przypadku wymogu 5% udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, pojęcie zakładu energochłonnego zakłada odniesienie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania. Kodeks cywilny w art. 55(1) definiuje natomiast przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, przy czym podkreślono, iż jest to zespół zorganizowany i przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Opisane definicje zorganizowanego przedsiębiorstwa są wielokrotnie podstawą do wydawanych orzeczeń przez sądy administracyjne zarówno na tle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto trzeba wskazać, że istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych. Mogą być one wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania, jak trafnie podniósł sąd I instancji w wyroku z 23 marca 2013 r. (II FSK 1643/10), mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego.

Spółka spełnia zatem wymóg opisany w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, a zatem posiada status zakładu energochłonnego.

Ad 3) Warunkiem zastosowania zwolnienia na gruncie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej, jest objęcie zakładu energochłonnego systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Omawiany przepis nie zawiera żadnego literalnie określonego katalogu systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, jednakże w ocenie Spółki system EU ETS oraz wprowadzenie normy ISO 14001:2004 wypełnia intencje ustawodawcy, określone w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej. W uzasadnieniu projektu ustawy znajdziemy wymieniony między innymi system EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme lub European Union Emissions Trading System - Europejski System Handlu Emisjami), jako ten spełniający wymagania ustawodawcy, ponieważ jest o nim mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. Sformułowanie między innymi oznacza, że pojęcie to należy interpretować szerzej i rozszerzyć katalog o normę ISO 14001:2004. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zmieniając wcześniejsze stanowisko, w związku z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z 27 listopada 2012 r. (sygn. I SA/Bd 863/12), w interpretacji z dnia 20 czerwca 2013 r. o sygnaturze ITPP3/4441-4/13/AF odniósł się do tematyki wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2004. Pojęcie to, mimo że interpretacja dotyczy wyrobów węglowych, odwołuje się do wykładni systemów mających na celu ochronę środowiska. W cytowanej interpretacji czytamy, że „stosownie do treści art. 17 dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. WE L Nr 283, s. 51 ze zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405), możliwe jest stosowanie zwolnienia od podatku, „w przypadku gdy wprowadzone zostały w życie systemy zezwoleń handlowych lub równoważne uzgodnienia, o ile prowadzą one do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”. Analiza powyższego zapisu prowadzi wprost do wniosku, iż podmioty zamierzające korzystać z powyższego zwolnienia muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie lub też dokonać określonych uzgodnień. Każda z tych sytuacji zakłada istnienie zewnętrznego podmiotu. Co więcej podmiotu posiadającego uprawnienia kontrolne. Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że zwolnienie określone w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym jest zwolnieniem udzielanym podmiotom ze względu na przeznaczenie - osiąganie celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Analiza językowa ww. przepisu, uwzględniająca wykładnię prounijną, prowadzi do wniosku, że zwolnienie to podlega kontroli państwowej (w tym również kontroli sprawowanej przez podmioty „upoważnione” przez państwo). (...) Ministerstwo Gospodarki powołało na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) państwową osobę prawną - Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawującą nadzór nad akredytowanymi jednostkami, włączając w to nadzór nad audytami przeprowadzanymi przez te jednostki. Zakres działalności akredytacyjnej obejmuje m. in. certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.”

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy posiadanie certyfikatów EU ETS oraz ISO 14001:2004, jak wskazano w stanie faktycznym wniosku, nadaje status zakładu energochłonnego i jednocześnie wypełnia ustawowe warunki zastosowania wobec całości zużywanych przez nią wyrobów gazowych zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej.

Ad 4) Na mocy art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Obrót wyrobami gazowymi w wyżej wymienionych okolicznościach podlega zatem co do zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 21 ustawy akcyzowej sprzedażą nazywamy czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot. Dokonanie takiej czynności potwierdzane jest fakturą, której definicję w ustawie akcyzowej znajdziemy w art. 2 ust. 18. Pojęcie to odwołuje się do przepisów o podatku od towarów i usług, gdzie fakturę rozumie się jako dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane dostawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Używając pojęcia finalny nabywca gazowy, możemy odnieść się do art. 2 ust. 19a ustawy akcyzowej, gdzie określony jest tak podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - nie będąc pośredniczącym podmiotem gazowym.

Spółka, po wprowadzeniu zapisów w umowie z dostawcą określających przeznaczenie wyrobów gazowych w nawiązaniu do art. 31b ust. 5, nabywając wyroby gazowe będzie korzystała ze zwolnienia w części wykorzystywanej przez zakład energochłonny. W pozostałej części spółka będzie refakturować wyroby gazowe na rzecz podmiotu trzeciego (w cenie refakturowanych wyrobów gazowych uwzględniona będzie akcyza naliczona przez dostawcę).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.