ILPP3/443-98/09/11-S/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek akcyzowy w zakresie ubytków wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. akt I GSK 683/10 – stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ubytków wyrobów akcyzowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ubytków wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą wyrobów akcyzowych takich jak: oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 i oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach od CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi. Wyroby te nabywa z zapłaconą akcyzą - stawka dla olejów napędowych 1048,00zł/1000 litrów; stawka dla olejów przeznaczonych na cele opałowe - 232,00 zł/1000 litrów.

Przyjęcie paliw w firmie na stan magazynowy, jak i sprzedaż odbywa się na podstawie raportów z nalewu, wg ilości rzeczywistej.

W firmie występują ubytki naturalne wynikające z właściwości fizykochemicznych produktów, którymi Zainteresowany handluje, jak i z błędów urządzeń pomiarowych. Na koniec każdego miesiąca stan magazynowy pomniejszany jest o sprzedaż i na tej podstawie określana jest wielkość ubytków powstałych w danym miesiącu, co wraz z podpisem osoby upoważnionej odnotowywane jest w ewidencji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w firmie Wnioskodawcy mogą powstawać ubytki naturalne...
  2. Czy ubytki naturalne powstałe w firmie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym, jeśli tak to na jakiej podstawie...
  3. Czy Zainteresowany powinien wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o ustalenie norm ubytków...
  4. W jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja ubytków...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Zgodnie z prawami nauki podczas obrotu produktami naftowymi muszą powstawać ubytki naturalne. Wynikają one zarówno z cech fizykochemicznych paliw jak i z błędów urządzeń pomiarowych, które służą do ich odmierzania. Stąd w firmie powstają ubytki naturalne.
  2. Ubytki naturalne powstałe u Zainteresowanego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż powstają na wyrobach, które znajdują się poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Od wyrobów tych akcyza została uiszczona na wcześniejszym etapie obrotu, stąd nie można po raz kolejny opodatkowywać tych wyrobów podatkiem akcyzowym. Również ubytki powstające na wyrobach, co do których została zastosowana obniżona stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Od tych wyrobów akcyza została uiszczona na wcześniejszym etapie.
  3. Ubytki powstające w firmie, w żadnej sytuacji nie mogą zostać opodatkowane podatkiem akcyzowym, gdyż podatek ten został uiszczony na wcześniejszym etapie obrotu, stąd Zainteresowany nie potrzebuje decyzji właściwego Naczelnika Urzędu Celnego określającego dopuszczalne normy ubytków.
  4. Nie ma przepisów regulujących zasady dokumentowania ubytków, stąd w ocenie Wnioskodawcy prawidłowym jest ewidencjonowanie ubytków poprzez comiesięczną inwentaryzację towaru, określenie przyczyn powstania ubytków.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 7 września 2009 r. interpretację indywidualną nr ILPP3/443-98/09-2/TW, w której stanowisko Spółki uznał za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 24 września 2009 r. Strona wezwała Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 października 2009 r. nr ILPP3/443/W-25/09-2/TK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Spółka wniosła w dniu 30 listopada 2009 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd po rozpoznaniu sprawy, wydał wyrok w dniu 12 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 11/10, w którym uchylił ww. interpretację indywidualną.

Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. akt I GSK 683/10 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ww. skargę kasacyjną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. akt I GSK 683/10 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego z stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych.

Jako ubytki wyrobów akcyzowych – w myśl art. 2 pkt 20 ustawy – uważa się wszelkie straty:

  1. wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,
  2. napojów alkoholowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika natomiast, iż Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą wyrobów akcyzowych takich jak: oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 i oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach od CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49, które nabywa z zapłaconą akcyzą. W firmie występują ubytki naturalne wynikające z właściwości fizykochemicznych produktów, którymi Zainteresowany handluje, jak i z błędów urządzeń pomiarowych. Na koniec każdego miesiąca stan magazynowy pomniejszany jest o sprzedaż i na tej podstawie określana jest wielkość ubytków powstałych w danym miesiącu, co wraz z podpisem osoby upoważnionej odnotowywane jest w ewidencji.

Przepisy prawa akcyzowego (art. 2 pkt 20 ustawy) jako ubytki nie traktują wyrobów akcyzowych, od których została uiszczona akcyza.

Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą nie podlegają więc uregulowaniom dotyczącym ubytków.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy stwierdzić należy, iż w jego firmie mogą powstawać ubytki naturalne.

Stawki podatku akcyzowego określone zostały w art. 89 ustawy. Jak wyjaśnia Wnioskodawca, wyroby akcyzowe wskazane we wniosku objęte są stawkami właściwymi dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 - 1048,00 zł/1000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy) oraz olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Stwierdzić przy tym należy, iż – jak zauważył WSA w Łodzi w wyroku z dnia 12 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Łd 11/10 – niezależnie od tego, czy zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 89 ust. 5-15 i ewentualnie ust. 16 cytowanej ustawy i niezależnie od przyjętej ostatecznie stawki akcyzy opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż oleju a nie powstanie w nim ubytków, a to dlatego, że jak wskazano wyżej straty powstałe na tym etapie obrotu nie są ubytkami w rozumieniu ustawy, wobec czego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zatem ubytki naturalne powstałe w firmie nie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym. Odpowiedz na pytanie trzecie jest również pozytywna, gdyż przepisy nie przewidują w przypadku obrotu wyrobami z zapłaconą akcyzą takiej możliwości.

Zgodzić należy się również ze stanowiskiem Zainteresowanego, iż nie ma przepisów regulujących dokumentowanie strat wyrobów akcyzowych (ubytków naturalnych), stąd prawidłowym jest ich ewidencjonowanie poprzez comiesięczną inwentaryzację towaru, oraz określenie przyczyn ich powstania.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.