IBPP4/4513-84/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni w odniesieniu do olejów zużywanych w ramach usług naprawy i serwisowania maszyn i osprzętu oraz zużywanych do naprawy maszyn i osprzętu, które następnie są przez nią sprzedawane, może być uznana za podmiot zużywający oleje na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym oraz w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego?
IBPP4/4513-84/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. olej smarowy
 2. podatek akcyzowy
 3. podmiot zużywający
 4. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku olejów hydraulicznych o kodzie CN 2710 19 83 oraz 2710 19 87 zużywanych w ramach usług naprawy i serwisowania maszyn i osprzętu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku olejów hydraulicznych o kodzie CN 2710 19 83 oraz 2710 19 87 zużywanych w ramach usług naprawy i serwisowania maszyn i osprzętu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pani X. (dalej jako: Wnioskodawczyni) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Y. z siedzibą w G. Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest świadczenie usług serwisowych oraz produkcja i sprzedaż maszyn przeładunkowych lub osprzętu. Wnioskodawczyni zajmuje się remontem maszyn, które następnie sprzedaje swoim kontrahentom, jak również serwisowaniem urządzeń należących do kontrahentów Wnioskodawczyni.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni nabywa olej hydrauliczny o kodach CN 2710 19 83, CN 2710 19 87. Olej ten zużywany jest przez Wnioskodawczynię w następujący sposób:

 • jest wlewany do maszyn przeładunkowych będących własnością Wnioskodawczyni, które po remoncie są następnie sprzedawane na rynku wtórnym,
 • jest wlewany do osprzętu (chwytaki do złomu i materiałów sypkich oraz drewna) produkowanego przez Wnioskodawczynię, który jest następnie sprzedawany,
 • jest wlewany do maszyn powierzonych do remontu przez kontrahentów Wnioskodawczyni,
 • jest wlewany do osprzętu (chwytaki do złomu i materiałów sypkich oraz drewna) powierzonego do remontu przez kontrahentów Wnioskodawczyni,
 • jest wlewany do urządzeń zaliczanych na poczet środków trwałych Wnioskodawczyni.

W dniu 7 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni złożyła naczelnikowi właściwego urzędu celnego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego, w którym wskazała, że zamierza zużywać oleje smarowe o numerze CN 2710 19 71 83, które to zużycie korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą.

Wnioskodawczyni nabywa ww. oleję od ich producenta - Z. (PL) Sp. z o. o. z jego składu podatkowego - numer składu podatkowego: PL XX-XX-XX,

Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję zużycia wyrobów akcyzowych - ww. olejów zużywanych na wskazane cele.

Oleje nie są zużywane w silnikach i nie są stosowane jako olej silnikowy. Wnioskodawca do celów napędowych lub opałowych, jako dodatków lub domieszek do paliw silnikowych ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni w odniesieniu do olejów zużywanych w ramach usług naprawy i serwisowania maszyn i osprzętu oraz zużywanych do naprawy maszyn i osprzętu, które następnie są przez nią sprzedawane, może być uznana za podmiot zużywający oleje na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym oraz w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zużywając zakupione oleje hydrauliczne na cele związane z naprawą maszyn, urządzeń i osprzętu, który następnie sprzedaje swoim kontrahentom, jak również do serwisowania maszyn, urządzeń i osprzętu powierzonego jej w celu naprawy, jest podmiotem zużywającym te oleje na cele uprawniające do zwolnienia w podatku akcyzowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym oraz w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia. Powyższe stanowisko Wnioskodawczyni wynika z następujących argumentów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej jako UPA), wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do UPA.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu-ustawy zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego <dalej jako: rozporządzenie>, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 UPA, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art: 32 ust. 5-13 UPA.

W myśl art. 32 ust. 3 UPA zwolnienie od akcyzy przedmiotowych wyrobów stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów
 6. akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 7. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 8. importu przez podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 10. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Stosownie do art. 32 ust. 5 UPA, warunkiem, od którego uzależnione jest zachowanie prawa do zwolnienia z opodatkowania ze względu na przeznaczenie jest także:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

W myśl art. 32 ust. 6 UPA, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Zgodnie z UPA ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, |a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Ewidencja, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona (art. 32 ust. 7-9 UPA).

Zgodnie z art. 32 ust. 10 UPA dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej, Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany bo potwierdzenia odbioru tych wyrobów ńa-dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11 UPA).

Z kolei w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 UPA przez podmiot zużywający rozumie się podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca na które są dostarczane nabyte wyroby.

Wnioskodawczym w ramach prowadzonej gospodarczej świadczy m.in. usługi serwisowania i napraw maszyn, urządzeń i osprzętu, a także remontuje zakupione maszyny (urządzenia i osprzęt) i sprzedaje je swoim kontrahentom. W procesie świadczenia usług serwisowania a także w procesie naprawy maszyn, urządzeń i osprzętu przeznaczonego do odsprzedaży, Wnioskodawczyni wykorzystuje oleje hydrauliczne o kodach CN 27101983, CN 27101987.

Stosowane przez Wnioskodawczynię oleję nie są używane jako oleje, silnikowe, do celów napędowych lub opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskała potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia. Wnioskodawczyni prowadzi także ewidencję zużycia wyrobów akcyzowych. Wnioskodawczyni dokonuje zakupu od producenta, ze składu podatkowego prowadzonego przez niego na terytorium Polski.

W ocenie Wnioskodawczyni art. 2 ust. 1 pkt 22 OPA definiując podmiot zużywający nie ogranicza się wyłącznie do podmiotów, które dokonują faktycznego (fizycznego) zużycia danego wyrobu akcyzowego. Zużyciem w rozumieniu tego przepis będzie każde wykorzystanie takiego wyrobu, w tym również wlanie oleju do maszyny czy urządzenia powierzonego Wnioskodawczyni do naprawy oraz wlanie do maszyny czy urządzenia, które Wnioskodawczyni zakupiła w celu dalszej odsprzedaży po uprzedniej naprawie.

Skoro tak to, Wnioskodawczyni w ww. sytuacjach jest podmiotem zużywającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 UPA.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawczyni dokonuje nabycia olejów w sposób określony w art. 32 ust. 3 pkt 1 UPA, jest podmiotem zużywającym, zarejestrowała się i otrzymała potwierdzenie rejestracji, a także prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych oraz nie zużywa tychże olejów na cele inne niż określone w § 6 pkt 2 rozporządzenia, to może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Wnioskodawczyni wskazuje przy tym, że analogiczne stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2014 r., nr IPPP3/443-936/14-2/JK, jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-126/14/BP. W piśmie tym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „Wnioskodawca nabywając ze składu podatkowego oleje hydrauliczne o kodzie CN 2710 19 83, spełniając warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Spółka zużywając nabyte ze składu podatkowego ww. oleje hydrauliczne m.in. do zalania układu hydraulicznego lub zużywając te oleje w ramach świadczonych usług u swoich kontrahentów będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od akcyzy przy wypełnieniu warunków zwolnienia przewidzianych dla podmiotu zużywającego i określonych w przepisach art. 32 ust. 5-13 ustawy. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że zużywanie olejów będzie miało miejsce w urządzeniach nie stanowiących własność Wnioskodawcy np. w maszynach kontrahentów, gdyż jak słusznie zauważył Wnioskodawca nie przestaje on być podmiotem ten olej zużywającym (podmiotem zużywającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym).

Mając na uwadze powyższe argumenty Wnioskodawczyni, w opisanym powyżej stanie faktycznym będzie uprawniona do skorzystania nie zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Wyrobami akcyzowymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy stanowiącym „Wykaz wyrobów akcyzowych”, w poz. 27 umieszczono wyroby o kodzie CN 2710 – „Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wynosi 1180,00 zł/1000 litrów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego. (art. 16 ust. 2 ustawy)

Stosownie do art. 16 ust. 3 właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub pisemnym powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie w myśl § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 195 ze zm.), zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

  Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot:

  1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
  2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

  Natomiast w myśl art. 32 ust. 5-13 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

  1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
  2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
  3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

  Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

  Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Ww. ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

  Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

  Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

  Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

  Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

  Ponadto należy zaznaczyć, że ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1108) powinna zawierać:

  1.dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:

  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;

  2.datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;

  3.datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;

  4.adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

  Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot prowadzący skład podatkowy w przypadku dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego.

  Ewidencję, zgodnie z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.

  Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 4, dokonuje się:

  1. przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
  2. niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich odebraniu;
  3. niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich zużyciu;
  4. niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu. (§ 5 pkt 2 rozporządzenia)

  Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Pani X. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Y. z siedzibą w G. Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest świadczenie usług serwisowych oraz produkcja i sprzedaż maszyn przeładunkowych lub osprzętu. Wnioskodawczyni zajmuje się remontem maszyn, które następnie sprzedaje swoim kontrahentom, jak również serwisowaniem urządzeń należących do kontrahentów Wnioskodawczyni.

  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni nabywa olej hydrauliczny o kodach CN 2710 19 83, CN 2710 19 87. Olej ten zużywany jest przez Wnioskodawczynię w następujący sposób:

  • jest wlewany do maszyn przeładunkowych będących własnością Wnioskodawczyni, które po remoncie są następnie sprzedawane na rynku wtórnym,
  • jest wlewany do osprzętu (chwytaki do złomu i materiałów sypkich oraz drewna) produkowanego przez Wnioskodawczynię, który jest następnie sprzedawany,
  • jest wlewany do maszyn powierzonych do remontu przez kontrahentów Wnioskodawczyni,
  • jest wlewany do osprzętu (chwytaki do złomu i materiałów sypkich oraz drewna) powierzonego do remontu przez kontrahentów Wnioskodawczyni,
  • jest wlewany do urządzeń zaliczanych na poczet środków trwałych Wnioskodawczyni.

  W dniu 7 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni złożyła naczelnikowi właściwego urzędu celnego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego, w którym wskazała, że zamierza zużywać oleje smarowe o numerze CN 2710 19 71 83, które to zużycie korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą.Wnioskodawczyni nabywa ww. oleję od ich producenta - Z. (PL) Sp. z o. o. z jego składu podatkowego - numer składu podatkowego: PL XX-XX-XX. Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję zużycia wyrobów akcyzowych - ww. olejów zużywanych na wskazane cele. Oleje nie są zużywane w silnikach i nie są stosowane jako olej silnikowy. Wnioskodawca do celów napędowych lub opałowych, jako dodatków lub domieszek do paliw silnikowych ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

  Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca w przypadku zużywania olejów do produkowanego przez siebie osprzętu lub zużywanego we własnych urządzeniach, jak i zużywania olejów w ramach usług naprawy i serwisowania maszyn i osprzętu oraz zużywanych do naprawy maszyn i osprzętu, które następnie są sprzedawane będzie występował jako podmiot zużywający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy. Zatem nabywając ze składu podatkowego oleje hydrauliczne o kodzie CN 2710 19 83 oraz 2710 19 87, spełniając warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. W przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego interpretacja traci ważność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.