IBPP4/4513-44/16/EK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi
IBPP4/4513-44/16/EKinterpretacja indywidualna
 1. olej smarowy
 2. podatek akcyzowy
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka „X” Oddział w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. Spółka posiada zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zmianami; dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) w kilku miejscach odbioru wyrobów akcyzowych. Otrzymane przez Spółkę zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca obejmują szereg różnego rodzaju wyrobów energetycznych w tym m.in. oleje smarowe oraz pozostałe oleje należące do kodów CN 2710 19 71 - 83 i CN 2710 19 87 - 99 (dalej: „oleje” lub „oleje smarowe”).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów na rzecz innego podmiotu wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Spółki, który zawarł umowę na dostawę tych wyrobów do odbiorców. W takim przypadku oleje będą przemieszczane bezpośrednio z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do znajdującego się na terytorium kraju miejsca odbioru wyrobów akcyzowych określonego w zezwoleniu na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Przemieszczenie to będzie realizowane w oparciu o dokumenty handlowe. Następnie oleje smarowe będą dostarczane do odbiorców posiadających status podmiotów zużywających w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „odbiorcy” lub „podmioty zużywające”). Dostawy olejów smarowych będą przeważnie realizowane w oparciu o Incoterms FOB.

Do sprzedaży olejów w ramach opisanego schematu będzie dochodzić: (i) pomiędzy dostawcą wysyłającym te wyroby z terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej a podmiotem, który zawarł umowę na dostawę olejów smarowych z danym odbiorcą oraz (ii) pomiędzy tym podmiotem a podmiotem zużywającym. Na gruncie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług podmiotem rozpoznającym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i następnie dostawę na terytorium Polski będzie podmiot, który zawarł umowę na dostawę olejów z danym odbiorcą.

Oleje będą dostarczane do podmiotów zużywających z przeznaczeniem do celów żeglugi. Do odbiorców olejów będą należeć przede wszystkim armatorzy zarówno posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, jak i na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

Wnioskodawca, działając jako zarejestrowany odbiorca, będzie obejmować oleje zabezpieczeniem akcyzowym. Oleje będą objęte złożonym przez Spółkę zabezpieczeniem akcyzowym do czasu potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez podmiot zużywający. Do olejów przemieszczanych z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych do miejsca ich przeznaczenia, gdzie nastąpi odbiór przez podmiot zużywający Wnioskodawca każdorazowo będzie dołączać dokument dostawy. Spółka będzie wystawiać dokument dostawy w trzech egzemplarzach, z których pierwszy będzie przeznaczony dla podmiotu zużywającego, do którego są dostarczane oleje. Drugi egzemplarz dołączany będzie do przemieszczanych olejów i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot zużywający będzie zwracany Wnioskodawcy. Trzeci egzemplarz będzie natomiast przeznaczany dla Spółki, jako podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

Ponadto w przypadku dostaw realizowanych na rzecz podmiotów zużywających mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, którzy prowadzą działalność gospodarczą z użyciem olejów, odbiorcy ci będą przedstawiać Spółce oryginał lub kopię pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, o której mowa w art. 138f ustawy. W ewidencji tej Spółka będzie ujmować m.in. dane umożliwiające ustalenie ilości olejów, termin ich wysłania lub odbioru oraz miejsca odbioru a także informacje o dokumentach dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty akcyzy, a dostarczane oleje będą mogły zostać objęte zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie Spółki nie powstanie obowiązek zapłaty akcyzy, a dostarczane oleje będą mogły zostać objęte zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 27 załącznika nr 1 do ustawy wskazano, że do wyrobów akcyzowych należą m.in. oleje należące do kodu CN 2710. Równocześnie zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się m. in. wyroby objęte pozycjami CN od 2704 do 2715. Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, oleje kwalifikowane są do kodów CN 2710 19 71 - 83 i CN 2710 19 87 - 99. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, oleje smarowe stanowią wyrób akcyzowy zaliczany równocześnie do kategorii wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 32 ust. 1 pkt 2 przewiduje zwolnienie od akcyzy wyrobów energetycznych używanych do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie. Zgodnie ze wspomnianym przepisem zwolnienie to stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku oleje będą dostarczane z przeznaczeniem na cele żeglugi. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wyroby te będą mogły zostać objęte zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy (po spełnieniu warunków określonych w ustawie). Poniżej Wnioskodawca przedstawia szczegółową analizę spełnienia przez Spółkę każdego z warunków zastosowania zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Możliwość zastosowania zwolnienia uzależniona jest od zaistnienia jednego z przypadków wymienionych w art. 32 ust. 3 ustawy. Wśród tych przypadków ustawa wymienia m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Spółka będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów na podstawie otrzymanych przez nią zezwoleń na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Wyroby będą przemieszczane z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych określonego w danym zezwoleniu, skąd następnie będą dostarczane bezpośrednio do podmiotów zużywających. Tym samym należałoby zauważyć, iż wyroby będą nabywane przez zarejestrowanego odbiorcę (innego niż zarejestrowany odbiorca posiadający zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego. Tym samym w zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku zajdzie jeden z przypadków wymienionych w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, zatem oleje będą mogły zostać objęte zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Na prawidłowość powyższego stwierdzenia nie wpływa fakt, iż Spółka zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów na rzecz podmiotu wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Spółki. Należy bowiem zauważyć, iż taka możliwość została wprost przewidziana w art. 59 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi iż: „Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów”. Na możliwość wdrożenia przedstawionego schematu wskazuje także orzecznictwo sądów administracyjnych. Dla przykładu Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1759/12) wskazał: „podmiot jakim jest zarejestrowany odbiorca może być podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów. Również jednak i w tym przypadku, powstałe zobowiązanie podatkowe w akcyzie, pomimo akcentowanego przez skarżącą działania na rzecz innych podmiotów, należy wiązać tylko i wyłącznie z osobą zarejestrowanego odbiorcy. To właśnie bowiem ten podmiot, dokonując zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z innymi podmiotami gospodarczymi nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem akcyz(....)”.

Równocześnie Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż w przypadku realizacji wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych na rzecz innego podmiotu, okoliczność ta od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie ujmowana m.in. w ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo zgodnie z art. 138c ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Na gruncie brzmienia ustawy o podatku akcyzowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 jest również spełnienie warunków formalnych wskazanych w art. 32 ust. 5-13 ustawy. W przypadku planowanych dostaw oleju smarowego warunkiem skorzystania ze wspomnianego zwolnienia będzie:

i. objęcie olejów zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez zarejestrowanego odbiorcę w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający oraz

ii. dołączenie do przemieszczanych olejów dokumentu dostawy, a także

iii. przedstawienie Spółce przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem olejów smarowych pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy.

W przypadku zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku oleje smarowe będą objęte zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez Spółkę (jako zarejestrowanego odbiorcę). Jednocześnie Spółka będzie dołączać do przemieszczanych olejów dokument dostawy, który będzie wystawiany przez Spółkę w trzech egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu wystawionego przez Spółkę dokumentu dostawy odbiorca będzie każdorazowo potwierdzać odbiorów tych wyrobów. Ponadto w przypadku dostaw do podmiotów zużywających, mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, którzy prowadzą działalność gospodarczą z użyciem olejów smarowych odbiorca będzie przedstawiał Spółce oryginał lub kopię pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie ewidencji wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie nie będzie już stanowić warunku skorzystania z tego zwolnienia. Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku Spółka będzie prowadzić ewidencję wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o której mowa w art. 137f ustawy i ujmować w tej ewidencji odpowiednie informacje dotyczące dostarczanych olejów.

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż Spółka spełnia wszystkie wymogi formalne, od których została uzależniona możliwość objęcia dostarczanych olejów zwolnieniem od akcyzy przewidzianym dla wyrobów energetycznych używanych do celów żeglugi. Tym samym oleje dostarczane w ramach transakcji przedstawionych w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku będą mogły zostać objęte zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji po stronie Spółki nie powstanie obowiązek zapłaty akcyzy od tych wyrobów.

Powyższe stwierdzenie znajduje swoje oparcie m.in. w treści uzasadnienia do ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013), która wprowadziła obecne brzmienie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. W uzasadnieniu projektu ustawy (nr druku 2966) wprost wskazano: „zmiana polega na rozszerzeniu zwolnienia od akcyzy paliw żeglugowych poprzez objęcie tym zwolnieniem wszystkich wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów żeglugowych, a nie jak dotychczas tylko ograniczonego katalogu wyrobów (tj. olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 81, olejów napędowych i opałowych)”.

Ponadto stwierdzenie to jest także zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne na gruncie podobnych zwolnień od akcyzy. Dla przykładu Spółka pragnie wskazać w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 857/15), który w ocenie Wnioskodawcy zawiera tezy aktualne w niniejszej sprawie.

Analogiczne podejście w przypadku innych zwolnień od akcyzy zostało zaprezentowane również w szeregu interpretacji indywidualnych, np. w interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu odpowiednio 2 lipca 2014 r. (sygn. ILPP3/443-60/14-2/TW) oraz 22 maja 2012 r. (sygn. ILPP3/443-59/12-5/TK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwaną dalej ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy zarejestrowany odbiorca jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy – art. 59 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Przypadki, w których stosuje się przedmiotowe zwolnienie, zostały określone w ust. 3 przedmiotowego art. 32 ustawy. Zgodnie z pkt 5 tego przepisu, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Natomiast warunki stosowania zwolnień wynikających z ww. art. 32 ust. 1 pkt 2 zostały określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

I tak zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy;
 3. (uchylony).

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 (art. 32 ust. 6 ustawy).

Dokument dostawy, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy (art. 32 ust. 10 ustawy).

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11 ustawy).

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości (art. 32 ust. 12).

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość (art. 32 ust. 13 ustawy).

Zgodnie z ww. przepisami, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się z akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym. Jednym z przypadków do których ma zastosowanie to zwolnienie jest ich nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego. Zwolnienie to jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Obowiązujące brzmienie przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 151, poz. 1013). W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „zmiana polega na rozszerzeniu zwolnienia od akcyzy paliw żeglugowych poprzez objęcie tym zwolnieniem wszystkich wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów żeglugowych, a nie jak dotychczas tylko ograniczonego katalogu wyrobów (tj. olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 81, olejów napędowych i opałowych). Zmiana dostosowuje przepisy krajowe do postanowień art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, na mocy którego poza przepisami ogólnymi wymienionymi w dyrektywie 92/12/EWG w sprawie zwolnionych zastosowań produktów podlegających opodatkowaniu, i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają od podatku na warunkach, które ustanawiają do celów zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania takich zwolnień oraz zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom, produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi na wodach terytorialnych Wspólnoty (włącznie z połowami), z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej i energii elektrycznej produkowanej na pokładzie statku”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że:

 • Wnioskodawca jest podmiotem, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, które obejmuje swoim zakresem oleje smarowe oraz pozostałe oleje należące do doków CN 2710 19 71-83 i CN 2710 19 87-99,
 • Wnioskodawca dostarcza nabyte wyroby bezpośrednio do podmiotu zużywającego na podstawie dokumentu dostawy,
 • dostarczane wyroby do momentu potwierdzenia odbioru przez podmiot zużywający są objęte zabezpieczeniem akcyzowym,
 • nabywane i dostarczane wyroby są przeznaczone do celów żeglugi,
 • podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą z użyciem olejów smarowych przedstawia Wnioskodawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego,
 • Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca prowadzi wymagane ewidencje, o których mowa w art. 138c i 138f ustawy.

Stosownie do powyższego Wnioskodawca posiadający wydane zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, które obejmuje swym zakresem oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71 - 83 i CN 2710 19 87, jest uprawniony w opisanej sprawie do zastosowania, dla tych olejów smarowych używanych do celów żeglugi, zwolnienia na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy. W tym miejscu wskazać wyraźnie jednak należy, że zwolnienie to obejmuje tylko oleje smarowe przeznaczone do celów żeglugi.

Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.