IBPP4/4513-140/15/MK | Interpretacja indywidualna

Obrót benzyna lotniczą zwolnioną ze względu na przeznaczenie
IBPP4/4513-140/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. paliwo lotnicze
 2. podatek akcyzowy
 3. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) uzupełnione pismem z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu benzyną lotniczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu benzyną lotniczą. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzącym działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności, jako podmiot pośredniczący, tj. dostarczanie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie (benzyna lotnicza A. CN 2710 11 31) do podmiotów zużywających.

Wnioskodawca nabywa wyłącznie paliwo lotnicze zwolnione z podatku akcyzowego (paliwo lotnicze bez akcyzy). Wnioskodawca dokonuje obecnie sprzedaży paliwa lotniczego bez akcyzy z zachowaniem warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego benzyny lotniczej ze względu na przeznaczenie określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca przewiduje, iż w związku ze sprzedażą zaistnieją sytuację, w których nabywcy paliwa lotniczego nie będą spełniać warunków do zwolnienia lub też nie będą zainteresowani nabyciem paliwa lotniczego zwolnionego z podatku akcyzowego, czyli m.in.:

 1. nabywca do momentu tankowania nie dostarczy dokumentu AKC-PR;
 2. nabywca odmówi podpisania dokumentu dostawy;
 3. nabywca oświadczy, iż lot na potrzeby, którego jest wykonywane tankowanie ma charakter prywatny;
 4. nabywca oświadczy, że nie spełnia warunków nabycia paliwa lotniczego zwolnionego z akcyzy;
 5. nabywca oświadczy, iż zainteresowany jest nabyciem paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą.

Wnioskodawca rozważa również oferowanie nabywcom nabycia paliwa lotniczego nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy, z naliczonym podatkiem akcyzowym, tj. za cenę uwzględniającą podatek akcyzowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca uprawniony jest do sprzedaży paliwa lotniczego, nabytego jako paliwo zwolnione z akcyzy, bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym, z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym...
 2. Czy Wnioskodawca uprawniony jest do oferowania do sprzedaży (przedstawiania w swojej ofercie) paliwa lotniczego, nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy, z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym...
 3. Czy sprzedaż paliwa lotniczego, nabytego jako paliwo zwolnione z akcyzy, bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym, z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym spowoduje utratę zezwolenia na prowadzenie działalności, jako podmiot pośredniczący...
 4. Czy Wnioskodawca uprawniony jest do przechowywania paliwa lotniczego nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy, w jednym zbiorniku, niezależnie od faktu czy będzie ono sprzedawane z zastosowaniem zwolnienia w podatku akcyzowym, czy z naliczonym podatkiem akcyzowym...
 5. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę paliwa lotniczego, nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy, bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym...
 6. Czy Wnioskodawca obowiązany jest do rejestracji, jako podatnik podatku akcyzowego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży paliwa lotniczego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia, z naliczonym podatkiem akcyzowym...
 7. Czy Wnioskodawca obowiązany jest do obliczania i odprowadzania na rachunek właściwej izby celnej podatku akcyzowego wynikającego ze sprzedaży bez zachowania warunków do zastosowania zwolnienia paliwa lotniczego nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy...
 8. Czy Wnioskodawca, w przypadku sprzedaży paliwa lotniczego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia, z naliczonym podatkiem akcyzowym, obowiązany jest do składania deklaracji miesięcznych do właściwego urzędu celnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu (art. 2 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy).

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy zwolnienie od akcyzy m. in. paliwa lotniczego stosuje się wyłącznie w przypadku jego:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych - art. 32 ust. 2 ustawy.

Zwolnienie jest możliwe przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy tj. m.in. zgodnie ust. 5 warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy.

Jednocześnie, w myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albozastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Co do zasady, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka administracyjna mniemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub wobec, której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu (...).

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uprawniony jest do sprzedaży, bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy, paliwa lotniczego z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym.

Wnioskodawca uprawniony jest do oferowania do sprzedaży paliwa lotniczego z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym, nabytego uprzednio, jako paliwo zwolnione z akcyzy.

Sprzedaż bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym nabytego, jako paliwo zwolnione z akcyzy, paliwa lotniczego z naliczonym, uwzględnionym w cenie podatkiem akcyzowym zgodna jest z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Sprzedaż taka nie będzie rodzić negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawcy, w szczególności nie spowoduje utraty zezwolenia na prowadzenie działalności, jako podmiot pośredniczący.

Paliwo lotnicze nabyte, jako paliwo zwolnione z akcyzy, może być przechowywane w jednym zbiorniku, niezależnie od faktu czy będzie ono sprzedawane z zastosowaniem zwolnienia w podatku akcyzowym, czy z naliczonym podatkiem akcyzowym.

Sprzedaż przez Wnioskodawcę paliwa lotniczego deklarowanego przy zakupie, jako paliwo przeznaczone do sprzedaży do celów zwolnionych z akcyzy bez zapłaconej akcyzy, bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego określonych w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodującą w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą.

Obowiązek podatkowy powstanie z dniem wydania nabywcy paliwa lotniczego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia.

Wnioskodawca obowiązany będzie, przed dokonaniem pierwszej sprzedaży paliwa lotniczego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia, do rejestracji, jako podatnik podatku akcyzowego, a następnie do składania deklaracji podatkowych oraz odprowadzania podatku akcyzowego.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało w interpretacjach organów podatkowych:

„Jednakże w praktyce w związku z wydaniem paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie w ramach usługowego tankowania za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego Spółki, mogą wystąpić sytuacje, które powodują konieczność zapłaty podatku akcyzowego ze względu na zaistnienie okoliczności powodujących brak prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie z tytułu wydania paliwa przez podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego. Takimi okolicznościami mogą być:

 • dostawy do krajowego podmiotu, który nie dostarczył dokumentu do momentu tankowania, a zamawiał u Zleceniodawcy paliwo zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • dostawy do podmiotu, który zamawiał u Zleceniodawcy paliwo zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a odmawia podpisania dokumentu dostawy lub nie deklaruje w sposób jednoznaczny do momentu tankowania użycia paliwa na potrzeby loty o charakterze nieprywatnym,
 • dostawy do podmiotu krajowego, który przedstawił dokument, a który w momencie tankowania oświadcza, iż lot na potrzeby którego jest wykonywane tankowanie ma charakter prywatny,
 • dostawy do zagranicznego podmiotu, który zgodnie z zawartym kontraktem nabywa co do zasady paliwa na potrzeby lotów nieprywatnych a który deklaruje prywatny charakter pojedynczego lotu w momencie tankowania.

Spółka m.in. powzięła wątpliwość czy to ona będzie podatnikiem podatku akcyzowego w sytuacji dostarczania paliwa z wykorzystaniem statutu podmiotu pośredniczącego gdy nie będzie prawa do wydania paliwa (będącego własnością Zleceniodawcy) do podmiotu zużywającego z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

 1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
 2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że w analizowanej sytuacji to Spółka, mimo że nie jest właścicielem opisanego we wniosku paliwa lotniczego, będzie podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego. Spółka jest bowiem podmiotem dostarczającym niniejsze paliwo. Ustawodawca, ustalając warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ustawy (m.in. w ust. 1 pkt 1) abstrahuje od prawa własności wyrobów i nie wiąże kwestii zwolnienia z transakcjami sprzedaży wyrobów, skupiając się na podmiocie, który je dostarcza (fizycznie przemieszcza). Zgodnie bowiem np. z art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy, zwolnienie stosuje się w przypadku dostarczenia (...). Zatem i kwestię ewentualnego opodatkowania tych wyrobów - o której jest mowa w ww. art. 8 ust. 2 ustawy - jako związaną ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 32 ustawy (dokładniej - z brakiem możliwości skorzystania z tego zwolnienia), należy rozpatrywać w kontekście ww. uwag.

Zatem to Spółka - podmiot pośredniczący dostarczający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotu zużywającego, będzie podmiotem, obowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa w ww. art. 8 ust. 2 ustawy” (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 roku, IPPP3/443-976/13-2/JK).

„W przypadku natomiast, gdy Wnioskodawca dokona sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), wówczas oprócz odnotowania tego faktu w ewidencji, obowiązany będzie, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklaracje podatkową i obliczyć oraz zapłacić akcyzę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W takim przypadku bowiem ewentualna sprzedaż przez Wnioskodawcę paliwa lotniczego deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do celów zwolnionych z akcyzy, spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodującą w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. W tym miejscu należy jednak wskazać, że do momentu jego sprzedaży (wydania) podmiotowi nieuprawnionemu do zwolnienia paliwo to jest objęte zwolnieniem od akcyzy.

Konkludując Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący, który nabywa wyłącznie zwolnione od akcyzy paliwo lotnicze i dokonuje następnie jego zużycia oraz dalszej odsprzedaży do celów objętych zwolnieniem i do celów nieobjętych zwolnieniem - może magazynować zwolnione z akcyzy paliwo w jednym zbiorniku” (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 listopada 2014 roku, IBPP4/443-329/14/BP).

„W przypadku natomiast, gdy A działając również jako podmiot pośredniczący dokonana sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), wówczas oprócz odnotowania tego faktu w ewidencji obowiązany jest, bez wezwania organu podatkowego:

 • złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 • obliczać i wpłacić akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
 • za miesięczny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ewentualna sprzedaż przez A. paliwa lotniczego deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do zużycia do celów zwolnionych od akcyzy, spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodująca w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy” (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 roku, nr ITPP3/443-604/13/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stosownie do powyższego Organ pragnie poinformować Wnioskodawcę, że zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1479) nastąpi z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. Miedzy innymi zostanie dokonana zmiana brzmienia art. 32 ust. 5 pkt 2 oraz ust. 10 ustawy, a przepisy art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 7-9 dotyczące ewidencji wyrobów akcyzowych zostaną uchylone. Równocześnie jednak z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy zawarte w dodanym do ustawy Dziale VI „Ewidencje i inne dokumentacje”, które wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie zawartej tam delegacji ustawowej (na dzień udzielenia niniejszej interpretacji nie zostały jeszcze wydane) będą kompleksowo regulowały kwestie ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.