IBPP4/4513-14/15/EK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94, który jest wykorzystywany jako paliwo opałowe
IBPP4/4513-14/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. paliwo opałowe
 2. podatek akcyzowy
 3. stawka
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94, który jest wykorzystywany jako paliwo opałowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94, który jest wykorzystywany jako paliwo opałowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Wnioskodawca jest centralnym urzędem administracji rządowej, który zgodnie z art. 18a ustawy o drogach publicznych realizuje swoje zadania przy pomocy Wnioskodawcy. Zadania Wnioskodawcy określone są w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Do zadań tych należy m. in. utrzymanie dróg krajowych na terenie działalności Oddziału tj. województwa.

Zadania w zakresie utrzymania dróg krajowych Wnioskodawca realizuje przez podmioty zewnętrzne wyłonione w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Wnioskodawca w ramach posiadanych pełnomocnictw, podpisał umowę kompleksowego - zimowego i letniego utrzymania w systemie „ ...” autostrady ..., drogi ekspresowej ... i Drogi krajowej nr ...z konsorcjum firm - ....

Na podstawie zapisów powyższej umowy została zawarta cywilnoprawna umowa użyczenia z wykonawcą świadczącym usługi kompleksowego utrzymania autostrady ... - konsorcjum firm - .... Przedmiotem umowy jest przekazanie do użytkowania zaplecza technicznego, będącego własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wnioskodawcy znajdującego się na Obwodzie Utrzymania Autostrady. W skład użyczonego zaplecza wchodzi m.in. budynek warsztatowo magazynowy oraz część pomieszczeń w budynku administracyjnym.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne Obwód Utrzymania Autostrady nie jest podłączony do sieci gazociągowej. W związku z tym Wnioskodawca zakupuje od podmiotu pośredniczącego firmy „X” Sp. z o.o. gaz skroplony o kodzie CN 2711 12 94, który jest tankowany do trzech zbiorników zlokalizowanych na Obwodzie Utrzymania Autostrady. Gaz ten zużywany jest we własnej kotłowni, w celu wytworzenia energii cieplnej służącej do ogrzewania budynków będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wnioskodawcy, których część pomieszczeń została udostępniona w oparciu o ww. umowę użyczenia podmiotowi zewnętrznemu.

Zgodnie z zapisami umowy użyczenia Wnioskodawca ma obowiązek (na podstawie comiesięcznych faktur) obciążać Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z użyczonym zapleczem technicznym, w tym m. in. opłatą za energię cieplną, w wysokości 62,61 % kosztów zakupionego przez Wnioskodawcę gazu skroplonego o kodzie CN 2711 12 94.

W celu zakupu gazu zwolnionego z akcyzy, Wnioskodawca jako podmiot zużywający (art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a. ustawy o podatku akcyzowym), dokonał zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (AKC-R) zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zgłoszenie to Wnioskodawca przedkłada każdorazowo przy dostawach podmiotowi pośredniczącemu, dostarczającemu gaz na cele grzewcze zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy.

Do przemieszczanych dostaw gazu o kodzie CN 2711 12 94 dołączany jest dokumentu dostawy wyrobów zwolnionych od akcyzy zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca jako odbierający gaz zwolniony od akcyzy, ze względu na ich przeznaczenie każdorazowo potwierdza podmiotowi pośredniczącemu odbiór na dokumencie dostawy, o którym mowa w art. 32 ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji zakupiony gaz skroplony o kodzie CN 2711 12 94, który jest wykorzystywany jako paliwo opałowe (w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym) wyłącznie w celu ogrzewania pomieszczeń budynków będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wnioskodawcy, z których to część pomieszczeń jest użyczona podmiotowi zewnętrznemu, podlega zwolnieniu z akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, czy może w tej części w której energia cieplna jest odsprzedawana podmiotowi zewnętrznemu (na zasadzie refundacji poniesionych kosztów) zakup gazu podlega obowiązkowi zapłaty podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym gaz skroplony o kodzie CN 2711 12 94, który jest dostarczany od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego - zgodnie z ust. 3 pkt 3 ustawy i jest używany do celów opałowych podlega zwolnieniu z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Warunkiem zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia warunki zwolnienia określone w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym ponieważ:

 • Dostarcza od podmiotu pośredniczącego gaz płynny o kodzie CN 2711 12 94 jest używany wyłącznie do celów opałowych.
 • Wnioskodawca jest podmiotem zużywającym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym.
 • Do przemieszczanych wyrobów dołączanie są dokumenty dostawy, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy. Odbierając wyrób akcyzowy Wnioskodawca potwierdza odbioru tego wyrobu na dokumencie dostawy zgodnie z art. 32 ust. 11.
 • Wnioskodawca jako podmiot zużywający każdorazowo przedstawia podmiotowi pośredniczącemu pisemne potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 32 ust. 6.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż jako „podmiot zużywający” jest zwolniony w całości od zapłaty podatku akcyzowego związanego z zakupem gazu płynnego o kodzie CN 2711 12 94, gdyż jest on używany wyłącznie do celów opałowych (także w tej części, którą odsprzedaje Wnioskodawca podmiotowi zewnętrznemu) budynków własnych i nie ma znaczenia to, że część energii cieplnej jest odsprzedawana (na zasadzie refundacji kosztów) podmiotowi zewnętrznemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 22 pkt a) ustawy podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz od 2704 do 2715.

Natomiast w ust. 2 i ust. 3 art. 86 ustawy wyodrębniono dwie grupy paliw, a mianowicie paliwa silnikowe oraz paliwa opałowe. I tak paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Wskazane wyżej zwolnienie zawarte w art. 32 ust. 1 pkt 3 ma więc zastosowanie jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • węglowodory gazowe są przeznaczone i używane przez podmiot zużywający do celów opałowych;
 • węglowodory te są przedmiotem dostaw w schematach okreś1onych w art. 32 ust. 3 ustawy akcyzowej;
 • zostaną spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej.

Stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tegoż artykułu, stosuje się wyłącznie w przypadku:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

W myśl art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku gaz o kodzie CN 2711 11 94 jest zużywany we własnej kotłowni, w celu wytworzenia energii cieplnej służącej do ogrzewania budynków będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wnioskodawcy, których część pomieszczeń została udostępniona w oparciu o ww. umowę użyczenia podmiotowi zewnętrznemu.

Wnioskodawca wskazał, że jako podmiot zużywający dokonał zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Zgłoszenie to Wnioskodawca przedkłada każdorazowo przy dostawach podmiotowi pośredniczącemu, dostarczającemu gaz na cele grzewcze zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że do przemieszczanych dostaw gazu dołączany jest dokumentu dostawy wyrobów zwolnionych od akcyzy. Wnioskodawca jako odbierający gaz zwolniony od akcyzy, ze względu na ich przeznaczenie każdorazowo potwierdza podmiotowi pośredniczącemu odbiór na dokumencie dostawy, o którym mowa w art. 32 ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym.

Odnosząc przedstawione wyżej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy uznać, że wykorzystanie przez Wnioskodawcę nabytego od podmiotu pośredniczącego gazu o kodzie CN 2711 12 94 - do celów opałowych, tj. ogrzewania budynków będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wnioskodawcy, których część pomieszczeń została udostępniona w oparciu o ww. umowę użyczenia podmiotowi zewnętrznemu - przy spełnieniu przedstawionych przez Wnioskodawcę warunków, korzysta w całości ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.