IBPP4/4513-135/15/MK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 90 00 90
IBPP4/4513-135/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. import (przywóz)
 2. podatek akcyzowy
 3. stawki podatku
 4. wyroby
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) uzupełniony pismem z 23 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 90 00 90 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 90 00 90. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest importerem produktu Płyn do wspomagania przekładni kierowniczej (nazwa producenta <...>) o numerach katalogowych 583 (pojemność 350 ml), 585 (pojemność 0,5 l) oraz 586 (pojemność 1 litr).

Poniżej informacja o tym produkcie:

Zastosowanie: Przeznaczony do uzupełniania lub całkowitego napełniania układu wspomagania we wszystkich samochodach osobowych i ciężarowych z wyjątkiem pojazdów marki H. i A. Chroni i smaruje uszczelki i przewody zapobiegając ich twardnieniu i kurczeniu. Kompatybilny z płynami fabrycznymi. Spełnia normy O. Nie pieni się, zapewniając płynne działanie układu kierowniczego. Może być stosowany do przekładni zębatkowej. Zawiera dodatek zmniejszający zużycie, zapobiega korozji.

Sposób aplikacji: Przy wyłączonym silniku dodać płyn do zbiornika układu kierowniczego, aby utrzymać właściwy poziom. Sprawdzaj regularnie i dopełniaj, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Skład: oleje smarowe (ropa naftowa) przepracowane.

Taryfikacja celna: PCN 3811 90 00 90 (Dodatki do olejów smarowych - Pozostałe). Spółka nie posiada dla tego produktu Wiążącej Informacji Taryfowej. Taryfikacja ta była jednak obiektem kontroli Urzędu Celnego w K., który w dniu 11.06.2012 roku ustalił kod PCN dla ww. produktu – 38119 90 00 90. Pod tym kodem towar jest obejmowany procedurą dopuszczenia do obrotu w Urzędzie Celnym w K.

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym: Dotychczas przy imporcie tego produktu była deklarowana i płacone stawka 1,822 zł za litr preparatu - stawka analogiczna jak dla dodatków do paliw silnikowych.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy stawką podatku akcyzowego właściwą dla importu towarów o kodach: 583, 585, 586 Płyn do układu wspomagania przekładni kierowniczej CN 3811 90 00 90 jest 0 zł za 1 litr tj. czy produkt ten jako niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym korzysta ze stawki podatku akcyzowego wymienionej w art. 89 ust. 2 ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. W oparciu o zapis art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spółka uważa iż właściwa stawka akcyzy dla ww. produktu wynosi 0 zł.

Wyrób Płyn do wspomagania przekładni kierowniczej (o numerach katalogowych 583, 585, 586) jest przeznaczony do innych celów niż opałowe lub dodatki lub domieszki do paliw. Wyrób ten nie zawiera się również w klasyfikacji wymienionej w art. 89 ust.1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, stąd spełnione są obie przesłanki zawarte w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym do zastosowania stawki 0 zł za litr preparatu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W przedmiotowym załączniku nr 1 pod poz. 38 zostały wymienione wyroby o kodzie 3811 – środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3811.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy - paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 - paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2.benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1565,00 zł/1000 litrów;

3.(uchylony)

4.benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;

5.paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów;

6.olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1196,00 zł/1000 litrów;

7.(uchylony)

8.biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1196,00 zł/1000 litrów;

9.olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10.olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

 1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350ºC lub których gęstość w temperaturze 15ºC jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
 2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;

11.olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów;

12.gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

 • skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów,
 • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

b.wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:

 • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
 • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,

c.pozostałych - 14,72 zł/1 GJ;

13.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14.pozostałych paliw silnikowych -1822,00 zł/1000 litrów;

15.pozostałych paliw opałowych:

a.w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15ºC jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/ metr sześcienny 64,00 zł/1000 kg,

b.gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust 1a ustawy o podatku akcyzowym w latach 2015 - 2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ).

Wskazać także należy, też stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł (art. 89 ust. 2).

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że w art. 89 ust. 1 ww. ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne z kolei do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określonych, odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 art. 86 ustawy.

Z powyższego przepisu wynika, że stawka 0 zł znajdzie zastosowanie w ograniczonym zakresie, a mianowicie wyłącznie do wyrobów innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 i to pod warunkiem, że wyroby te są przeznaczone do celów innych niż:

 • paliwo opałowe;
 • dodatki lub domieszki do paliw opałowych;
 • do napędu silników spalinowych;
 • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest importerem produktu - Płyn do wspomagania przekładni kierowniczej (nazwa producenta – <...>) o numerach katalogowych 583 (pojemność 350 ml), 585 (pojemność 0,5 l) oraz 586 (pojemność 1 litr).

Zastosowanie: Przeznaczony do uzupełniania lub całkowitego napełniania układu wspomagania we wszystkich samochodach osobowych i ciężarowych z wyjątkiem pojazdów marki H. i A. Chroni i smaruje uszczelki i przewody zapobiegając ich twardnieniu i kurczeniu. Kompatybilny z płynami fabrycznymi. Spełnia normy O. Nie pieni się, zapewniając płynne działanie układu kierowniczego. Może być stosowany do przekładni zębatkowej. Zawiera dodatek zmniejszający zużycie, zapobiega korozji.

Sposób aplikacji: Przy wyłączonym silniku dodać płyn do zbiornika układu kierowniczego, aby utrzymać właściwy poziom. Sprawdzaj regularnie i dopełniaj, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Skład: oleje smarowe (ropa naftowa) przepracowane.

Taryfikacja celna: PCN 3811 90 00 90 (Dodatki do olejów smarowych - Pozostałe). Spółka nie posiada dla tego produktu Wiążącej Informacji Taryfowej. Taryfikacja ta była jednak obiektem kontroli Urzędu Celnego w K., który w dniu 11.06.2012 roku ustalił kod PCN dla ww. produktu – 38119 90 00 90. Pod tym kodem towar jest obejmowany procedurą dopuszczenia do obrotu w Urzędzie Celnym w K.

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym: Dotychczas przy imporcie tego produktu była deklarowana i płacone stawka 1,822 zł za litr preparatu - stawka analogiczna jak dla dodatków do paliw silnikowych.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis zawarty we wniosku, stwierdzić należy, że jeżeli importowany produkt o kodzie 583, 585 oraz 586 - Płyn do wspomagania przekładni kierowniczej o kodzie CN 3811 90 00 90 jest przeznaczony do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe i opałowe, będzie podlegał opodatkowaniu stawką 0 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.