IBPP4/4513-112/16/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Procedura zawieszenia poboru akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.) uzupełnione pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

<...> Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego.

Spółka planuje dostarczać wyprodukowane w jej składzie podatkowym oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 m.in. w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów („WDT”) do innych krajów Unii Europejskiej.

Do przemieszczanych w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych Spółka będzie dołączała m.in. fakturę VAT, dokument handlowy, którego wzór zostanie opracowany przez Wnioskodawcę oraz list przewozowy (CMR). W dokumencie handlowym zostaną wskazane m.in. informacje odnoszące się do Wnioskodawcy (w tym nazwa, adres, nr VAT i nr składu podatkowego), odbiorcy (w tym nazwa, adres i nr VAT), miejsca odbioru, środka transportu oraz informacje odnoszące się do przemieszczanych olejów smarowych. Dokument handlowy będzie posiadał swój niepowtarzalny numer.

List przewozowy (CMR), który Spółka będzie załączała do wysyłanych w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych będzie zawierał m.in. następujące informacje:

 • numer listu przewozowego,
 • dane nadawcy transportu (w tym podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe, tj. Spółki),
 • dane odbiorcy wyrobów akcyzowych,
 • miejsce przeznaczenia,
 • miejsce i data załadowania,
 • cechy, nazwa i rodzaj towaru (w tym kod CN),
 • ilość towaru (w tym waga i/lub objętość),
 • dane przewoźnika, w tym numer rejestracyjny pojazdu i rodzaj pojazdu,
 • podpis i stempel nadawcy,
 • podpis i stempel przewoźnika,
 • podpis i stempel odbiorcy.
W związku z powyższym opisem zadano pytania:
 1. Czy w przypadku dokonywania dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 Spółka ma prawo do objęcia tych olejów na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to jakiego rodzaju dokumenty należy dołączyć do wysyłanych w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, aby został spełniony warunek zastosowania w stosunku do tych olejów procedury zawieszenia poboru akcyzy...
 3. Jak należy udokumentować zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy stosowanej wobec wysyłanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W przypadku dokonywania dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 Spółka ma prawo do objęcia tych olejów na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
 2. W celu spełnienia warunku zastosowania w stosunku olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 wysyłanych w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju wystarczające jest dołączenie do tych olejów dokumentu handlowego.
 3. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy stosowanej wobec wysyłanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 może być udokumentowane odesłanym do Spółki:
  - dokumentem handlowym podpisanym przez odbiorcę olejów smarowych lub
  - dokumentem przewozowym (CMR) podpisanym przez odbiorcę tych olejów;
  w konsekwencji zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku wyprowadzenia olejów smarowych ze składu podatkowego obowiązek podatkowy ciążący na Spółce, z chwilą otrzymania przez nią tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Uzasadnienie w zakresie pytania 1.

Oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 w świetle art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym są wyrobami energetycznymi. Dla tych wyrobów, w art. 89 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Jednocześnie oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w którym zostały wskazane wyroby, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym.

Równocześnie zgodnie z art. 40 ust. 6 cytowanej ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ogólną regułą wskazaną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia akcyzy jeżeli jest ona związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych jest:

 1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
 2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym należy wnioskować zatem, że ustawodawca dopuszcza stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, a zatem m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, w przypadku przemieszczania ich na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej.

A zatem, w przypadku dokonywania dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 Spółka ma prawo do objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, jeżeli zostaną spełnione warunki określone przepisami ustawy o podatku akcyzowym, z obowiązku podatkowego z tytułu wyprowadzenia olejów smarowych ze składu podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Uzasadnienie w zakresie pytania 2.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99), warunki, o których mowa w ust. 1 (czyli zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego), mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju. Natomiast w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru Akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z treści przywołanego wyżej przepisu wynika zatem, że w przypadku przemieszczania na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

Uzasadnienie w zakresie pytania 3.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99) - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium; państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Wnioskodawca wskazuje, że ustawodawca nie opracował w ramach przepisów ustawy o podatku akcyzowym, ani przepisów wykonawczych do tej ustawy urzędowego wzoru dokumentu handlowego, czy też instrukcji posługiwania się takim dokumentem dla celów stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a tym bardziej dla celów dokumentowania dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w art. 40 ust. 6. Ustawa o podatku akcyzowym w art. 138e nakłada m.in. na podmioty prowadzące skład podatkowy jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Natomiast § 37 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U z 2015 r. poz. 2361) określa zakres danych jakie powinna zawierać powyższa ewidencja w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej i przemieszczania ich na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego.
Ewidencja ta powinna zawierać następujące dane:

 1. numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów akcyzowych w państwie członkowskim albo wyprowadzeń ich poza terytorium Unii Europejskiej,
 2. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, do którego zostały wysłane wyroby akcyzowe,
 3. ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN),
 4. datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

W konsekwencji, jeżeli Spółka otrzyma dokument handlowy lub dokument przewozowy (CMR) podpisany przez odbiorcę olejów smarowych, który potwierdzi ich dostawę na terytorium państwa członkowskiego, wobec tych olejów zakończy się procedura zawieszenia procedura zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym, zobowiązanie podatkowe nie powstanie i wygaśnie powstały obowiązek podatkowy ciążący na Spółce, z chwilą otrzymania przez nią tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.