0111-KDIB3-3.4013.243.2018.1.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla cygaretek z filtrem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 08 października 2017 r. (data wpływu – 9 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla cygaretek z filtrem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla cygaretek z filtrem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - ... (dalej jako „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych. Od 03.2007 nabywa i zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe jakimi są cygaretki.

W świetle obowiązujących przepisów art. 98 ust. 4 pkt 2 „Ustawy o podatku akcyzowym” (Dz.U. z 2018 poz. 1114) za cygara i cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu;
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywający produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry – jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Do celów podatku akcyzowego określone zostały stawki akcyzy zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 3 „Ustawy o podatku akcyzowym”.

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą na cygara i cygaretki – 393,00 zł za każdy kilogram.

Do tej pory waga cygaretek przyjmowana przez naszą firmę do wyliczenia wartości należnego podatku akcyzowego była wagą wyrobu akcyzowego łącznie z wagą filtra.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przyjmując wagę cygaretek celem wyliczenia wartości należnego podatku akcyzowego zgodnie ze stawką wyznaczoną w art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy, należy przyjmować ją wraz z wagą występujących w określonych przypadkach filtrów lub ustników, czy też z pominięciem tych części cygaretek czyli bez wliczania wagi filtrów lub ustników w przypadkach, w których one występują?

Zdaniem Wnioskodawcy, podobna sprawa, jak reprezentowana przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku, została już jednoznacznie rozstrzygnięta przez działającego z upoważnienia Ministra Finansów, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych - Sygn. 0111-KDIB3-3.4013.60.2018.1.WR.

Zdaniem Wnioskodawcy zważywszy, że zgodnie z definicją towaru akcyzowego, zawartą w art. 98 ust. 4 pkt 2 „Ustawy o podatku akcyzowym” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114) za cygaretkę uznaje się:

2) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry;

A zatem jedyne odniesienie w treści ustawy do sposobu określenia wagi produktu jakim są cygaretki w świetle przepisów powołanej „Ustawy o podatku akcyzowym” znajduje się w art. 98 ust. 4 pkt 2 i określone jako waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca daje konkretne wytyczne w zakresie określania wagi cygara i cygaretki jako wagi z wyłączeniem (czyli bez wliczania) wagi filtra lub ustnika w przypadkach w których one występują.

Zgodnie zatem z powyższym określając wagę produktów jakimi są cygaretki, powinno się przyjmować ich wagę z wyłączeniem filtrów lub ustników, co jest spójne z zapisem w ,,Ustawie o podatku akcyzowym tj. waga cygaretki wyłączając filtr lub ustnik.

W świetle przepisów „Ustawy o podatku akcyzowym” cygaretki są ściśle określone wagą by spełnić wymóg jako towar akcyzowy, stąd waga jaką przyjmuje się przy obliczaniu wysokości podatku akcyzowego jest spójna z zapisem w ustawie, tj. waga cygaretki wyłączając filtr lub ustnik.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; zwany dalej „ustawą” lub „ustawą o podatku akcyzowym”) o podatku akcyzowym ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ’’akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W poz. 42 załącznika nr 1 wymieniono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki bez względu kod CN.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, użyte w ustawie określenie dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki. (art. 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

W myśl art. 98 ust. 4 ustawy za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry.

-jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
  4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Stawki akcyzy w myśl art. 99 ust. 2 na wyroby tytoniowe wynoszą:

 1. na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
 2. na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
 3. na cygara i cygaretki - 393,00 zł za każdy kilogram.

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych. Od 03.2007 nabywa i zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe jakimi są cygaretki.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie jest sposób obliczania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym cygaretek, tj. czy przyjmując wagę cygaretek celem wyliczenia wartości należnego podatku akcyzowego należy przyjmować ją wraz z wagą występujących w określonych przypadkach filtrów lub ustników, czy też z pominięciem tych części cygaretek czyli bez wliczania wagi filtrów lub ustników w przypadkach, w których one występują.

Z cytowanego powyżej art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym wynika, że stawka akcyzy od cygaretek wynosi 393 zł za każdy kilogram. Wynika z tego, że podstawę opodatkowania cygaretek stanowi ich waga wyrażona w kilogramach.

W art. 98 ust. 4 pkt 2 ustawy zawarto następujące sformułowanie: „Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.”. Okoliczność, że ustawodawca definiując pojęcie cygaretek zdecydował się nie wliczać do wagi tych wyrobów tytoniowych wagi ustników i filtrów wskazuje, że wolą ustawodawcy, jest obliczanie podstawy opodatkowania cygaretek z pominięciem wagi filtrów i ustników.

Tym samym obliczając podstawę opodatkowania cygaretek należy brać pod uwagę wagę z pominięciem ustników i filtrów.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej interpretacji wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.