Podatek akcyzowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek akcyzowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla cygaretek z filtrem

Fragment:

Zgodnie zatem z powyższym określając wagę produktów jakimi są cygaretki, powinno się przyjmować ich wagę z wyłączeniem filtrów lub ustników, co jest spójne z zapisem w ,,Ustawie o podatku akcyzowym tj. waga cygaretki wyłączając filtr lub ustnik. W świetle przepisów „ Ustawy o podatku akcyzowym ” cygaretki są ściśle określone wagą by spełnić wymóg jako towar akcyzowy, stąd waga jaką przyjmuje się przy obliczaniu wysokości podatku akcyzowego jest spójna z zapisem w ustawie, tj. waga cygaretki wyłączając filtr lub ustnik. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; zwany dalej „ ustawą ” lub „ ustawą o podatku akcyzowym ”) o podatku akcyzowym ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ’’akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy). W poz. 42 załącznika nr 1 wymieniono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki bez względu kod CN.

2018
16
kwi

Istota:

W analizowanym przypadku straty (niedobory) przedmiotowych wyrobów akcyzowych nie są przedmiotem opodatkowania akcyzą, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. Reasumując stwierdzić należy, że potwierdzenie przez odbiorcę na dokumencie dostawy odbioru mniejszej ilości odebranych wyrobów akcyzowych w stosunku do wysłanych przez Spółkę wyrobów, wymienionych w niniejszym wniosku, nie rodzi po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od stwierdzonego niedoboru.

Fragment:

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych. Pojęcie ubytków wyrobów akcyzowych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym. W okresie kiedy składany był wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w tej sprawie (marzec 2010 r.) art. 2 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym stanowił, że użyte w ustawie pojęcie ubytki wyrobów akcyzowych oznacza - wszelkie straty: a) wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych; b) napojów alkoholowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Natomiast definicja ta uległa zmianie z dniem 1 września 2010 r. na podstawie art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 151, poz. 1013). Na mocy wskazanego przepisu zmieniono numerację art. 2 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym na art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym i uległo brzmienie lit. b) ww. przepisu, zgodnie z którym [użyte w ustawie określenia oznaczają: ubytki wyrobów akcyzowych – wszelkie straty:] objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: napojów alkoholowych, wyrobów energetycznych przemieszczanych, a w przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych.

2018
13
kwi

Istota:

W zakresie:
1. Czy koszty podatku akcyzowego zapłaconego w związku z decyzją czeskich organów podatkowych stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT?
2. Czy ewentualne odsetki od zaległości podatkowej, jakie wynikałyby z czeskich przepisów podatkowych, o ile zostaną faktycznie zapłacone przez Spółkę, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT?

Fragment:

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość, czy koszty podatku akcyzowego zapłaconego w wyniku decyzji czeskich organów podatkowych oraz ewentualny koszt odsetek od zaległości podatkowej, które są wpłacane do budżetu innego państwa (Republiki Czeskiej) stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT. Wśród kosztów wymienionych w tzw. negatywnym katalogu kosztów, ujętym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, ustawodawca zawarł m.in. koszty związane z podatkiem akcyzowym. I tak, na mocy art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków. Ustawodawca zatem w przypadku podatku akcyzowego objął wyłączeniem z kategorii kosztów podatkowych jedynie przypadek zapłaty podatku akcyzowego od nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych. Posługując się zasadą wnioskowania a contrario można zatem stwierdzić, że na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonuje zasada, zgodnie z którą podatek akcyzowy stanowi co do zasady koszt uzyskania przychodów podatnika, o ile spełnia wszystkie wskazane wyżej przesłanki uznania wydatku podatnika za koszt uzyskania przychodów.

2018
21
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dotyczącego 2016 r. i 2017 r.

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4f updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Z literalnej wykładni tego przepisu wynika, że kwota zwrotu podatku akcyzowego, który został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, będzie stanowiła przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo bezpośrednio z brzmienia ww. art. 12 ust. 1 pkt 4f wynika moment, w którym należy rozpoznać przychód z tytułu zwróconego podatku akcyzowego. Ustawodawca posługując się sformułowaniem w przypadku „ zwrotu podatku akcyzowego ”. „ zwrócony podatek akcyzowy ” jednoznacznie wskazuje, że przychód uwarunkowany jest faktycznym dysponowaniem przez podatnika określoną sumą pieniężną. Przychód powstanie więc w dniu wpływu zwróconego podatku akcyzowego na konto bankowe uprawnionego do zwrotu podmiotu. Zaznaczyć przy tym należy, że „ odrębnymi przepisami ” o których mowa w ww. przepisie jest m.in. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.). W myśl powołanego (...)

2017
14
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku akcyzowego ubytków wyrobów węglowych.

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2017 r. (data wpływu –11 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego ubytków wyrobów węglowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego ubytków wyrobów węglowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego (dalej jako: „ PPW ”) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz.U.2017.43, ze zm.; dalej jako: „ ustawa ”). Podstawowy przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje w szczególności wydobycie oraz sprzedaż wyrobów węglowych objętych kodem CN 2701 (dalej jako: „ węgiel ”). Do odbiorców węgla sprzedawanego przez Spółkę na terytorium kraju należą m.in. podmioty posiadające status finalnych nabywców węglowych (dalej jako: „ FNW ”), które nabywają węgiel na cele opałowe, objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy.

2017
6
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienie z akcyzy nabywanych wyrobów gazowych w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 5.

Fragment:

I GSK 968/15 Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, pod warunkiem, że będą przestrzegać wymogów ochrony środowiska. Powyższe w zestawieniu z treścią art. 31c ustawy o podatku akcyzowym uprawnia twierdzenie, że uzyskanie w drodze przetargu i umorzenie certyfikatów efektywności energetycznej uprawnia do skorzystania ze zwolnienia o jakim mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie to: będzie przysługiwało tak długo, jak długo Wnioskodawca będzie miał status zakładu energochłonnego wykorzystującego wyroby gazowe do celów opałowych, ponieważ ustawa o podatku akcyzowym nie ogranicza stosowania zwolnienia żadnym terminem, będzie obejmowało cały zakup wyrobów gazowych od przedsiębiorstwa gazowniczego, o ile wyroby te będą przeznaczone do celów opałowych, ponieważ ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera żadnego ograniczenia ilościowego. Powyższe rozumowanie wynika z literalnej wykładni przepisu art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

2017
31
sie

Istota:

Opodatkowanie węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 wykorzystywanych w produkcji aerozoli.

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca występuje ponownie z wnioskiem o interpretację jedynie z ostrożności procesowej, ze względu na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2017 r. Nowelizacja ta wynikała z wejściem tego dnia w życie przepisów reformujących Krajową Administrację Skarbową m.in. w zakresie kompetencji poszczególnych organów podatkowych. Nie zmienił się jednak zakres unormowań przepisów prawa materialnego w omawianym zakresie. Wprowadzone zmiany nie powinny mieć zatem wpływu na prawa i obowiązku podatników akcyzy. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 3. Ustawa o podatku akcyzowym nakłada na niektóre podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi określonymi w art. 89 ust. 2 tej ustawy pewne obowiązki natury administracyjnej. Takie obowiązki zostały nałożone m.in. na podmiot prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowanego wysyłającego. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy żaden z przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie nakłada jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej na podmiot, który zużywa wyroby, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Takich obowiązków nie nakładają również przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2017
12
lip

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny.

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2017 r. (data wpływu –19 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie możliwości zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie możliwości zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe: Wnioskodawca – ... Sp. z o.o. (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest samodzielnym przedsiębiorstwem, spełniającym definicję finalnego nabywcy węglowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku akcyzowym. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja ciepła, oparta na wyrobach węglowych, które jest rozprowadzane do odbiorców za pomocą sieci ciepłowniczych. Podstawowym paliwem zużywanym w procesie produkcji ciepła jest węgiel, kupowany bez naliczonego podatku akcyzowego. Zakupywany węgiel jest w całości zużywany w procesie produkcji i jest jedynym zużywanym do tego celu paliwem. Udział zakupu wyrobów węglowych w wartości (...)

2017
8
lip

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z akcyzy określonego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym (wejście w życie zmiany od dnia 1 lipca 2017 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka spełniając warunek uznania za zakład energochłonny, w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym oraz spełniając warunek określony w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej, poprzez zakup i umorzenie świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii albo spełniając ten warunek w części poprzez zakup i umorzenie świadectw efektywności energetycznej oraz w części poprzez wniesienie opłaty zastępczej, spełni wymóg określony w art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym i w związku z tym będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2017r.)? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka spełnia warunek uznania za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym. Jednocześnie Spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc jest objęta obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego

Fragment:

Wszystkie obowiązki akcyzowe związane z importem uregulowane zostały w art. 27-29 AKCU, z których w szczególności wynika, że wszelkie dane potrzebne do wymierzenia akcyzy podawane są w dokumentach importowych, które następnie stanowią podstawę do rozliczenia podatku akcyzowego. Odrębne rejestrowanie takiego podmiotu na podstawie art. 16 ust. 1 byłoby bezcelowe, nic nie wnoszące dla sprawy wymiaru i ewidencji podatku akcyzowego. Wykładnia systemowa wewnętrzna AKCU także wskazuje na brak obowiązku rejestracji. Rozdział 3 Działu II, Rozdział 3a Działu II oraz Rozdział 5 Działu II AKCU są równorzędnymi jednostkami redakcyjnymi, z których każdy reguluje odrębne obowiązki dla różnych grup podatników, tj. Rozdział 3 dla „ zwykłych ” podatników, Rozdział 3a dla pośredniczących podmiotów tytoniowych i wreszcie Rozdział 5 dla importerów. Ze względu na treści tych jednostek redakcyjnych AKCU można także zauważyć, że Rozdział 3a i Rozdział 5 ustanawiają rozwiązania szczególne w stosunku do Rozdziału 3, a w konsekwencji w ich wykładni należy uwzględniać regułę lex specialis derogat legi generali. Na marginesie Spółka pragnie też zauważyć, że w praktyce, w sytuacji gdy podmiot poza importem nie wykonuje żadnych czynności akcyzowych, urzędy celne nie wymagają od nich rejestracji, lecz załatwiają kwestie podatku akcyzowego wyłącznie na poziomie procedur importowych z uwzględnieniem art. 27-29 AKCU.