Podatek akcyzowy | Interpretacje podatkowe

Podatek akcyzowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek akcyzowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
Fragment:
W sytuacji zaś gdy Spółka zużyje acetylen opodatkowany zerową stawką podatku akcyzowego – nabyty przez nią na terytorium kraju, nabyty wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowany – do ww. celów, zużycie to nie będzie rodziło obowiązku opodatkowania albowiem będzie to zużycie zgodnie z przeznaczeniem, tj. na cele inne niż opałowe ”. interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 30 stycznia 2012 r. (nr IBPP3/443 -1217/11/PH) – por.: „ Acetylen, zużywany do celów lutowania, spawania i cięcia, stanowi wyrób energetyczny przeznaczony do celów innych niż opałowe i powinien być opodatkowany stawką określoną w art. 89 ust. ustawy o podatku akcyzowym, tj. stawką 0 zł. <...> Ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje celu opałowego i zasadne jest posłużenie się potocznym pojęciem tego określenia. Celem wskazanego zużycia nie jest uzyskanie ciepła jako takiego, lecz wykonanie określonego procesu technologicznego jakim jest łączenie poszczególnych elementów metalowych bądź ich cięcie. Przedmiotowe elementy są wprawdzie obrabiane przy użyciu płomienia o wysokiej temperaturze, ale tego rodzaju obróbka termiczna ma na celu tylko ich złączenie bądź przecięcie. Zamierzeniem zużywającego wskazany produkt jest jedynie dokonanie określonych czynności, które w żaden sposób nie wiążą się z celem grzewczym polegającym na produkcji bądź dostarczaniu ciepła.
2016
2
sie

Istota:
Możliwość uznania za podatnika podatku akcyzowego z tytuły nabycia całkowicie skażonego alkoholu etylowego oraz opodatkowanie strat całkowicie skażonego alkoholu etylowego
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, Spółka, która nabywa całkowicie skażony alkohol w dobrej wierze, z zachowaniem należytej staranności oraz w oparciu o wyrażoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasadę zaufania do organów podatkowych, nie może być w takiej sytuacji uznana za podatnika akcyzy z tytułu nabycia alkoholu etylowego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Potencjalne uznanie Spółki za podatnika podatku akcyzowego w takiej sytuacji stanowiłoby naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych oraz pewności obrotu gospodarczego. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2. Wnioskodawca wskazuje, że alkohol całkowicie skażony środkami wskazanymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 162/2013 zmieniającym załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego podlega zwolnieniu od akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy i nie jest uzależnione od przeznaczenia skażonego alkoholu. W konsekwencji, Spółka jako podmiot wykorzystujący taki alkohol do produkcji płynów do spryskiwaczy, płynów zapobiegających zamarzaniu oraz innych wyrobów nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie może być uznana za podmiot zużywający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto, straty alkoholu całkowicie skażonego zwolnione od akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie mieszczą się w definicji ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 cytowanej ustawy.
2016
6
lip

Istota:
Opodatkowanie węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 wykorzystywanych w produkcji aerozoli
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania stawką 0 zł całości Gazu nabywanego i zużywanego do celów produkcji Aerozoli do czasu uzyskania decyzji, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podczas gdy po uzyskaniu takiej decyzji Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania akcyzą jedynie nadwyżki tego Gazu ponad ustalone normy zużycia. Prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dla Spółki interpretacji indywidualnej nr ILPP3/443-84/11-3/TK z dnia 11 stycznia 2012 r. Obecnie Spółka występuje ponownie z wnioskiem o interpretację jedynie z ostrożności procesowej, ze względu na nowelizację art. 16 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 3. Ustawa o podatku akcyzowym nakłada na niektóre podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi określonymi w art. 89 ust. 2 tej ustawy pewne obowiązki natury administracyjnej. Takie obowiązki zostały nałożone m.in. na podmiot prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowanego wysyłającego. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy żaden z przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie nakłada jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej na podmiot, który zużywa wyroby, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.
2016
15
cze

Istota:
Procedura zawieszenia poboru akcyzy
Fragment:
Oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 w świetle art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym są wyrobami energetycznymi. Dla tych wyrobów, w art. 89 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane. Procedura zawieszenia poboru akcyzy, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Jednocześnie oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w którym zostały wskazane wyroby, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym.
2016
10
cze

Istota:
Zastosowanie stawki 0 zł dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu przeznaczonego do napełniania aerozoli
Fragment:
(...) podatku akcyzowego w zakresie zastosowania stawki 0 zł do nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania stawki 0 zł do nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. <...> S.A. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji kosmetyków oraz artykułów chemii gospodarczej. W związku z prowadzoną działalnością. Spółka: nabywa wewnątrzwspólnotowo jako zarejestrowany odbiorca gaz propan - butan (CN 2711 13 97) oraz isopentan-isobutan (CN 2901 10 00); nabywa ze składów podatkowych znajdujących się na terytorium Polski częściowo skażony alkohol etylowy o kodzie CN 2207 22 00. Alkohol jest skażany skażalnikiem wymienionym w pozycji 19 zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.
2016
25
maj

Istota:
Zwolnienie z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi
Fragment:
(...) podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobu akcyzowego nabywanego przez zarejestrowanego odbiorcę z przeznaczeniem do użycia do celów żeglugi. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka „ X ” Oddział w Polsce (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. Spółka posiada zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zmianami; dalej: „ ustawa ” lub „ ustawa o podatku akcyzowym ”) w kilku miejscach odbioru wyrobów akcyzowych. Otrzymane przez Spółkę zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca obejmują szereg różnego rodzaju wyrobów energetycznych w tym m.in. oleje smarowe oraz pozostałe oleje należące do kodów CN 2710 19 71 - 83 i CN 2710 19 87 - 99 (dalej: „ oleje ” lub „ oleje smarowe ”).
2016
8
maj

Istota:
Czy otrzymane przez Spółkę środki pieniężne na zapłatę podatku akcyzowego i opłaty paliwowej stanowią przychody podatkowe na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy poniesione wydatki na zapłatę podatku akcyzowego i opłaty paliwowej stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 37j ust. 1 tej ustawy obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na: producencie paliw silnikowych lub gazu albo importerze paliw silnikowych lub gazu, albo podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu. W związku z tym, że Spółka jest zarejestrowanym odbiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym i świadczy usługi polegające na wewnątrzwspólnotowym nabywaniu wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów, na podstawie ww. przepisów zobligowana jest do uregulowania kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłaty paliwowej do właściwego urzędu celnego. Innymi słowy, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego oraz podmiotem zobowiązanym do zapłaty opłaty paliwowej. Wobec powyższego, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy należności w kwocie odpowiadającej podatkowi akcyzowemu oraz opłacie paliwowej stanowią, wraz z otrzymanym przez Spółkę wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z zasadami rynkowymi dla tego typu usług, przychód Spółki. Przychód ten jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i w całości stanowi element podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2016
24
kwi

Istota:
Określenie stawki podatku akcyzowego dla olejów napędowych, niespełniających wymagań jakościowych, sprzedawanych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
Fragment:
Zgodnie z art. 37j ust. 1 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na: producencie paliw silnikowych lub gazu, albo importerze paliw silnikowych lub gazu, albo podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu. Art. 37k ust. 1 i 2 ustawy o autostradach stanowi, że obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę paliwową, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego paliwa, opłacie paliwowej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa. Stosownie do art. 37l ust. 1 ustawy o autostradach podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. Przepis art. 37h ust. 2 ustawy o autostradach wyraźnie definiuje, co ustawodawca rozumie przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu: „ czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa oraz gaz ”.
2016
5
kwi

Istota:
Opodatkowanie akcyzą odpadów produkcyjnych w postaci piasku, żyły tytoniowej, pyłu tytoniowego oraz sznurka.
Fragment:
Powstawanie ujemnych różnic wagowych odpadów produkcyjnych w postaci piasku, żył tytoniowych, pyłu i sznurka nie stanowi przedmiotu opodatkowania akcyzą, a tym samym nie wiąże się z obowiązkiem: zapłaty podatku akcyzowego, ujęcia tego faktu w ewidencji suszu tytoniowego, złożenia deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego. Sprzedaż odpadów produkcyjnych w postaci piasku, żył tytoniowych, pyłu i sznurka na rzecz podmiotów nieposiadających statusu składu podatkowego ani niebędących pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi nie stanowi przedmiotu opodatkowania akcyzą, a tym samym nie wiąże się z obowiązkiem: zapłaty podatku akcyzowego, ujęcia tego faktu w ewidencji suszu tytoniowego, złożenia deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego, oznaczenia sprzedawanych odpadów znakami akcyzy. Powyższe stanowisko Spółka uzasadnia twierdzeniem, iż żaden z opisanych we wniosku oraz w niniejszym piśmie odpadów nie stanowi wyrobu akcyzowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym na co szczegółową argumentację przedstawiono w tymże wniosku, a uzupełniono w niniejszych wyjaśnieniach. Ad 1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Z kolei na gruncie 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych zalicza się papierosy, tytoń do palenia oraz cygara i cygaretki.
2016
11
mar

Istota:
Opodatkowanie akcyzą odpadów produkcyjnych w postaci piasku, żyły tytoniowej, pyłu tytoniowego oraz sznurka.
Fragment:
Powstawanie ujemnych różnic wagowych odpadów produkcyjnych w postaci piasku, żył tytoniowych, pyłu i sznurka nie stanowi przedmiotu opodatkowania akcyzą, a tym samym nie wiąże się z obowiązkiem: zapłaty podatku akcyzowego, ujęcia tego faktu w ewidencji suszu tytoniowego, złożenia deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego. Sprzedaż odpadów produkcyjnych w postaci piasku, żył tytoniowych, pyłu i sznurka na rzecz podmiotów nieposiadających statusu składu podatkowego ani niebędących pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi nie stanowi przedmiotu opodatkowania akcyzą, a tym samym nie wiąże się z obowiązkiem: zapłaty podatku akcyzowego, ujęcia tego faktu w ewidencji suszu tytoniowego, złożenia deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego, oznaczenia sprzedawanych odpadów znakami akcyzy. Powyższe stanowisko Spółka uzasadnia twierdzeniem, iż żaden z opisanych we wniosku oraz w niniejszym piśmie odpadów nie stanowi wyrobu akcyzowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym na co szczegółową argumentację przedstawiono w tymże wniosku, a uzupełniono w niniejszych wyjaśnieniach. Ad 1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Z kolei na gruncie 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych zalicza się papierosy, tytoń do palenia oraz cygara i cygaretki.
2016
11
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.