Podatek akcyzowy | Interpretacje podatkowe

Podatek akcyzowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek akcyzowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 wykorzystywanych w produkcji aerozoli.
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca występuje ponownie z wnioskiem o interpretację jedynie z ostrożności procesowej, ze względu na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2017 r. Nowelizacja ta wynikała z wejściem tego dnia w życie przepisów reformujących Krajową Administrację Skarbową m.in. w zakresie kompetencji poszczególnych organów podatkowych. Nie zmienił się jednak zakres unormowań przepisów prawa materialnego w omawianym zakresie. Wprowadzone zmiany nie powinny mieć zatem wpływu na prawa i obowiązku podatników akcyzy. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 3. Ustawa o podatku akcyzowym nakłada na niektóre podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi określonymi w art. 89 ust. 2 tej ustawy pewne obowiązki natury administracyjnej. Takie obowiązki zostały nałożone m.in. na podmiot prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowanego wysyłającego. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy żaden z przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie nakłada jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej na podmiot, który zużywa wyroby, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Takich obowiązków nie nakładają również przepisy wykonawcze do tej ustawy.
2017
31
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny.
Fragment:
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2017 r. (data wpływu –19 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie możliwości zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie możliwości zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe: Wnioskodawca – ... Sp. z o.o. (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest samodzielnym przedsiębiorstwem, spełniającym definicję finalnego nabywcy węglowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku akcyzowym. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja ciepła, oparta na wyrobach węglowych, które jest rozprowadzane do odbiorców za pomocą sieci ciepłowniczych. Podstawowym paliwem zużywanym w procesie produkcji ciepła jest węgiel, kupowany bez naliczonego podatku akcyzowego. Zakupywany węgiel jest w całości zużywany w procesie produkcji i jest jedynym zużywanym do tego celu paliwem. Udział zakupu wyrobów węglowych w wartości (...)
2017
12
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z akcyzy określonego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym (wejście w życie zmiany od dnia 1 lipca 2017 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka spełniając warunek uznania za zakład energochłonny, w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym oraz spełniając warunek określony w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej, poprzez zakup i umorzenie świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii albo spełniając ten warunek w części poprzez zakup i umorzenie świadectw efektywności energetycznej oraz w części poprzez wniesienie opłaty zastępczej, spełni wymóg określony w art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym i w związku z tym będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2017r.)? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka spełnia warunek uznania za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym. Jednocześnie Spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc jest objęta obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
Fragment:
Wszystkie obowiązki akcyzowe związane z importem uregulowane zostały w art. 27-29 AKCU, z których w szczególności wynika, że wszelkie dane potrzebne do wymierzenia akcyzy podawane są w dokumentach importowych, które następnie stanowią podstawę do rozliczenia podatku akcyzowego. Odrębne rejestrowanie takiego podmiotu na podstawie art. 16 ust. 1 byłoby bezcelowe, nic nie wnoszące dla sprawy wymiaru i ewidencji podatku akcyzowego. Wykładnia systemowa wewnętrzna AKCU także wskazuje na brak obowiązku rejestracji. Rozdział 3 Działu II, Rozdział 3a Działu II oraz Rozdział 5 Działu II AKCU są równorzędnymi jednostkami redakcyjnymi, z których każdy reguluje odrębne obowiązki dla różnych grup podatników, tj. Rozdział 3 dla „ zwykłych ” podatników, Rozdział 3a dla pośredniczących podmiotów tytoniowych i wreszcie Rozdział 5 dla importerów. Ze względu na treści tych jednostek redakcyjnych AKCU można także zauważyć, że Rozdział 3a i Rozdział 5 ustanawiają rozwiązania szczególne w stosunku do Rozdziału 3, a w konsekwencji w ich wykładni należy uwzględniać regułę lex specialis derogat legi generali. Na marginesie Spółka pragnie też zauważyć, że w praktyce, w sytuacji gdy podmiot poza importem nie wykonuje żadnych czynności akcyzowych, urzędy celne nie wymagają od nich rejestracji, lecz załatwiają kwestie podatku akcyzowego wyłącznie na poziomie procedur importowych z uwzględnieniem art. 27-29 AKCU.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie braku obowiązków w podatku akcyzowym w przypadku przekazania odpadów, zawierających skażony alkohol etylowy
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2016 r. (data wpływu 24 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku obowiązków w podatku akcyzowym w przypadku przekazania odpadów, zawierających skażony alkohol etylowy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku obowiązków w podatku akcyzowym w przypadku przekazania odpadów, zawierających skażony alkohol etylowy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Przedmiotem działalności P. Sp. z o.o. (dalej: P. lub Spółka) jest produkcja szerokiej gamy kosmetyków. P. rozważa rozszerzenie prowadzonej działalności o uruchomienie produkcji wód toaletowych na bazie alkoholu etylowego skażonego, który będzie zużywać z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej. Alkohol wykorzystywany przez Spółkę będzie skażony środkami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy, tj. mieszaniną alkoholu tert-butylowego 78g i benzoesanu denatonium 1g w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol.
2017
23
lut

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
Fragment:
W sytuacji zaś gdy Spółka zużyje acetylen opodatkowany zerową stawką podatku akcyzowego – nabyty przez nią na terytorium kraju, nabyty wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowany – do ww. celów, zużycie to nie będzie rodziło obowiązku opodatkowania albowiem będzie to zużycie zgodnie z przeznaczeniem, tj. na cele inne niż opałowe ”. interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 30 stycznia 2012 r. (nr IBPP3/443 -1217/11/PH) – por.: „ Acetylen, zużywany do celów lutowania, spawania i cięcia, stanowi wyrób energetyczny przeznaczony do celów innych niż opałowe i powinien być opodatkowany stawką określoną w art. 89 ust. ustawy o podatku akcyzowym, tj. stawką 0 zł. <...> Ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje celu opałowego i zasadne jest posłużenie się potocznym pojęciem tego określenia. Celem wskazanego zużycia nie jest uzyskanie ciepła jako takiego, lecz wykonanie określonego procesu technologicznego jakim jest łączenie poszczególnych elementów metalowych bądź ich cięcie. Przedmiotowe elementy są wprawdzie obrabiane przy użyciu płomienia o wysokiej temperaturze, ale tego rodzaju obróbka termiczna ma na celu tylko ich złączenie bądź przecięcie. Zamierzeniem zużywającego wskazany produkt jest jedynie dokonanie określonych czynności, które w żaden sposób nie wiążą się z celem grzewczym polegającym na produkcji bądź dostarczaniu ciepła.
2016
2
sie

Istota:
Możliwość uznania za podatnika podatku akcyzowego z tytuły nabycia całkowicie skażonego alkoholu etylowego oraz opodatkowanie strat całkowicie skażonego alkoholu etylowego
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, Spółka, która nabywa całkowicie skażony alkohol w dobrej wierze, z zachowaniem należytej staranności oraz w oparciu o wyrażoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasadę zaufania do organów podatkowych, nie może być w takiej sytuacji uznana za podatnika akcyzy z tytułu nabycia alkoholu etylowego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Potencjalne uznanie Spółki za podatnika podatku akcyzowego w takiej sytuacji stanowiłoby naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych oraz pewności obrotu gospodarczego. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2. Wnioskodawca wskazuje, że alkohol całkowicie skażony środkami wskazanymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 162/2013 zmieniającym załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego podlega zwolnieniu od akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy i nie jest uzależnione od przeznaczenia skażonego alkoholu. W konsekwencji, Spółka jako podmiot wykorzystujący taki alkohol do produkcji płynów do spryskiwaczy, płynów zapobiegających zamarzaniu oraz innych wyrobów nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie może być uznana za podmiot zużywający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto, straty alkoholu całkowicie skażonego zwolnione od akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie mieszczą się w definicji ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 cytowanej ustawy.
2016
6
lip

Istota:
Opodatkowanie węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 wykorzystywanych w produkcji aerozoli
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania stawką 0 zł całości Gazu nabywanego i zużywanego do celów produkcji Aerozoli do czasu uzyskania decyzji, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podczas gdy po uzyskaniu takiej decyzji Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania akcyzą jedynie nadwyżki tego Gazu ponad ustalone normy zużycia. Prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dla Spółki interpretacji indywidualnej nr ILPP3/443-84/11-3/TK z dnia 11 stycznia 2012 r. Obecnie Spółka występuje ponownie z wnioskiem o interpretację jedynie z ostrożności procesowej, ze względu na nowelizację art. 16 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 3. Ustawa o podatku akcyzowym nakłada na niektóre podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi określonymi w art. 89 ust. 2 tej ustawy pewne obowiązki natury administracyjnej. Takie obowiązki zostały nałożone m.in. na podmiot prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowanego wysyłającego. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy żaden z przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie nakłada jakichkolwiek obowiązków natury administracyjnej na podmiot, który zużywa wyroby, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.
2016
15
cze

Istota:
Procedura zawieszenia poboru akcyzy
Fragment:
Oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 w świetle art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym są wyrobami energetycznymi. Dla tych wyrobów, w art. 89 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane. Procedura zawieszenia poboru akcyzy, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Jednocześnie oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w którym zostały wskazane wyroby, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym.
2016
10
cze

Istota:
Zastosowanie stawki 0 zł dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu przeznaczonego do napełniania aerozoli
Fragment:
(...) podatku akcyzowego w zakresie zastosowania stawki 0 zł do nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania stawki 0 zł do nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. <...> S.A. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji kosmetyków oraz artykułów chemii gospodarczej. W związku z prowadzoną działalnością. Spółka: nabywa wewnątrzwspólnotowo jako zarejestrowany odbiorca gaz propan - butan (CN 2711 13 97) oraz isopentan-isobutan (CN 2901 10 00); nabywa ze składów podatkowych znajdujących się na terytorium Polski częściowo skażony alkohol etylowy o kodzie CN 2207 22 00. Alkohol jest skażany skażalnikiem wymienionym w pozycji 19 zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.
2016
25
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.