Podatek | Interpretacje podatkowe

Podatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z wypłatą przez Spółkę odsetek do Z z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop)?
Fragment:
Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty odsetek brutto. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje również możliwość całkowitego zwolnienia z podatku, jednak tylko w przypadku, gdy odsetki wypłacane są spółce powiązanej (udział w kapitale spółki powiązanej nie mniejszy niż 25%) i spełnione zostaną warunki określone w art. 21 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu (...)
2016
2
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu będzie przysługiwało jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych.
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT. (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dochodu z najmu lokalu wynajmowanego przez nierezydenta polskiego
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dochodu z najmu lokalu wynajmowanego przez nierezydenta polskiego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dochodu z najmu lokalu wynajmowanego przez nierezydenta polskiego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pan Michał G., obywatel Polski, obecnie zamieszkały za granicą – rezydent w USA. Obecnie nierezydent w Polsce wynajął lokal pod działalność handlową, z tego tytułu osiągnął dochód 2200 zł brutto od lipca 2016 r. Dochód z najmu Wnioskodawca zgłosił do Urzędu Skarbowego do opodatkowania (ryczałt) i złożył zgłoszenie VAT-R do podatku VAT. Wnioskodawca uzyskał informację, że jako nierezydent powinien płacić podatek VAT od tego dochodu, ale ta informacja była różna w różnych Urzędach Skarbowych. Lokal, który Wnioskodawca wynajmuje mieści się w domu, który jest jego własnością. W związku ze zmianami w ustawie o VAT Wnioskodawca ma pytanie czy właściwe jest płacenie podatku VAT od dochodu z najmu w Polsce? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca za granicą nie ma działalności gospodarczej, jest pracownikiem w firmie.
2016
29
lis

Istota:
Możliwości zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika
Fragment:
Znak: IBPBI/1/423-61/14/KB , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, za nieprawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawych, podatku od towarów i usług, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika. Za prawidłowe uznał natomiast jego stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W ww. interpretacji wskazano m.in., że w opisanym zdarzeniu przyszłym możliwe będzie zaliczenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W odniesieniu do tego podatku i opłaty występuje bowiem tożsamość beneficjenta wpływów. Prawnie niedopuszczalne będzie natomiast zaliczenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatkach, których bezpośrednim beneficjentem jest Skarb Państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Ww. interpretację indywidualną, po uprzednim wezwaniu Organu do usunięcia naruszenia prawa, Wnioskodawca zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
2016
29
lis

Istota:
Obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu agentowi z tytułu usługi pośrednictwa
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego, kwota za pośredniczenie w zawarciu umowy handlowej, otrzymana przez Spółkę z USA od Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek u źródła) i tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zapłatą za ww. fakturę? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, wynagrodzenie za pośrednictwo w zawarciu umowy nie podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym i tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywaniem wypłat za faktury Agenta. Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ustawa o CIT), reguluje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym określonego katalogu przychodów na terytorium RP przez podmioty podlegające tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy art. 21 ust. 1 powołanej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym, usługi pośrednictwa handlowego, których celem jest zwiększenie zakupu towarów oferowanych (...)
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z termomodernizacją hali sportowej.
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT. (...)
2016
28
lis

Istota:
Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 w odniesieniu do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Czyli powyższa analiza dotycząca zwolnienia ww. nieruchomości z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a jest bezzasadna z uwagi na brak związku powyższych przepisów ze sprzedażą zespołu „ Pałacowo-parkowego ” gdyż Zainteresowany nie występuje w roli podatnika podatku VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie dostawy zespołu „ Pałacowo-parkowego ” na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, ponieważ czynność ta w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT, tj. Wnioskodawca nie będzie z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości działał jako podatnik podatku VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca sprzedając zespół „ Pałacowo-parkowy ” nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10, ponieważ dokonując sprzedaży ww. nieruchomości nie będzie działał jako podatnik a tym samym sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, co oznacza, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dotyczący zwolnienia nie będzie miał zastosowania. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy zostało ocenione jako nieprawidłowe. W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości. Natomiast, w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Zgodnie z ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych, która wprowadziła opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku. Podatnikami podatku od niektórych instytucji finansowych są m.in. banki krajowe. Polski podatek od aktywów ma charakter podatku od majątku, gdyż jego źródłem jest majątek podatnika, przy czym ma on charakter nominalnego podatku majątkowego, gdyż źródłem zapłaty podatku jest dochód (zysk) podatnika. Z dniem 1 lutego 2016 r. – mocą ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych – katalog wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został rozbudowany poprzez wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust. 1 pkt 70. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68). Wydatki związane z nowym podatkiem nie mogą zatem stanowić kosztów uzyskania przychodów w świetle dodanego art. 16 ust. 1 pkt 70 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W rezultacie Wnioskodawca nie może zaliczyć Podatku Bankowego do kosztów uzyskania przychodów zarówno tego, który dotychczas został zapłacony w 2016 r. oraz tego, który zostanie zapłacony do końca 2016 r.
2016
28
lis

Istota:
Jeśli faktura nie została wystawiona wcześniej przez Spółkę Dzieloną i usługa nie będzie wykonana na dzień podziału i będzie nadal kontynuowana po dniu podziału przez Spółkę Przejmującą, podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktury i wykazania podatku należnego z tytułu świadczenia usługi będzie Spółka Przejmująca. Gdy Spółka Dzielona otrzyma przed dniem podziału faktury z tytułu dostaw towarów i usług związanych z wydzieloną częścią przedsiębiorstwa, przy założeniu że z tytułu tych dostaw powstał u dostawców obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, to podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku VAT z tych faktur będzie Spółka Dzielona.
Fragment:
W odniesieniu do podatku od towarów i usług do praw i obowiązków podlegających sukcesji należą: prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów towarów i usług oraz obowiązek podatkowy z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, przy czym w przypadku gdy obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu dokonania danej czynności powstał przed dniem podziału to zobowiązaną do wykazania podatku należnego jest spółka dzielona natomiast w sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstał w dniu podziału lub po tym dniu podatek należny powinien zostać ujęty w rozliczeniu składanym przez spółkę przejmującą. Analogicznie, w przypadku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych zakupów towarów i usług – jeżeli prawo do odliczenia podatku powstało przed dniem podziału to uprawnioną do wykazania podatku naliczonego jest spółka dzielona. W sytuacji natomiast gdy prawo do odliczenia powstało w dniu podziału lub po podziale to prawo do wykazania podatku naliczonego ma spółka przejmująca. Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika – podatek 70%.
Fragment:
W świetle zacytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postępowanie Wnioskodawcy polegające na poborze od miesiąca stycznia 2016 r. podatku według nowych zasad uznać należy za prawidłowe. Jakkolwiek bowiem art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy znajduje zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., to jednak limit określony w tym przepisie, od którego uzależniony jest pobór podatku według nowej 70% stawki, odnieść należy do całego przyznanego byłemu Prezesowi Zarządu odszkodowania. Odszkodowanie to stanowi bowiem jedno całościowe świadczenie, a fakt jego wypłaty co miesiąc nie może mieć wpływu na zastosowanie wskazanego wyżej przepisu. Skoro więc wysokość wypłaconego odszkodowania w okresie od lipca do grudnia 2015 r. przekroczyła wartość określoną w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to od miesiąca stycznia 2016 r., tj. od czasu wejścia w życie ww. przepisu, Wnioskodawca był (i jest) zobowiązany do poboru podatku dochodowego w wysokości 70%. W konsekwencji powyższego rozstrzygnięcia uznać należy, że na Wnioskodawcy – jako płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego – ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownej deklaracji na druku PIT-8AR.
2016
27
lis

Istota:
1. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobierania, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop, tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Banku ?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca - czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie miał on obowiązek pobierać podatek u źródła od całości odsetek wypłacanych na rzecz Banku, pomimo okoliczności, że zaciągnięty kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia Nieruchomości, która częściowo będzie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ?3. Czy w przypadku przekazania Wnioskodawcy przez Bank szwajcarskiego certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła w wysokości 5% ?4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (tj. od Komórki Lokatorskiej oraz ok. 50% powierzchni Części Lokalowej) i zaliczania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów ?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na potrzeby kalkulacji wartości początkowej Nieruchomości podlegającej amortyzacji, należy uwzględnić okoliczność, że w umowie nabycia Nieruchomości cena nabycia Komórki Lokatorskiej oraz cena nabycia Części Lokalowej została skalkulowana odrębnie ?6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki poniesione na adaptację / aranżacje Komórki Lokatorskiej oraz Części Lokalowej przeznaczonej na prowadzenia działalności gospodarczej, powiększą wartość początkową Nieruchomości przyjętą dla potrzeb przyjętej amortyzacji ?7. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla Nieruchomości na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22j ust. 3 pkt 2 Ustawy o pdof ?8. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie nabycia Nieruchomości - w części proporcjonalnie przypadającej na wartość kredytu przeznaczonej na nabycie Komórki Lokatorskiej, Części Lokalowej przeznaczonej do prowadzenia działalności .gospodarczej, oraz na nabycie nakładów na adaptację (jedynie) ww. części Nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (pytanie to dotyczy odsetek naliczonych po oddaniu Nieruchomości do używania) ?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości odsetek wypłacanych na rzecz szwajcarskiego banku – jest prawidłowe, metodologii określenia podstawy opodatkowania odsetek podatkiem u źródła – jest prawidłowe, określenia stawki podatku u źródła pobieranego od wartości wypłaconych odsetek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości odsetek wypłacanych na rzecz szwajcarskiego banku oraz metodologii określenia podstawy opodatkowania tych odsetek podatkiem u źródła i stawki podatku. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zasadniczym przedmiotem tej działalności jest działalność szkoleniowa (prowadzenie szkoleń oraz warsztatów), działalność wydawnicza oraz projektowa. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych {dalej: „ Ustawa o pdof ”) z zastosowaniem metody liniowej (19%).
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.