Podatek | Interpretacje podatkowe

Podatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku, Spółka zobowiązana jest do zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 stycznia 2018 r. (data wpływu 10 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku, Spółka zobowiązana jest do zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2018 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku, Spółka zobowiązana jest do zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Sp. z o.o.), prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.), kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) oraz realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z). Spółka jest inwestorem w realizowanej inwestycji, która została nazwana w dokumentach administracyjnych (tj. pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie) w (...)
2018
16
lut

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje w związku z planowaną inwestycją prawo do odliczania podatku naliczonego lub zwrotu podatku?
Fragment:
W efekcie przeprowadzonego postępowania Wnioskodawca nabędzie usługę budowlaną opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w wymiarze 23 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na etapie wnioskowania o płatność beneficjent jest zobligowany do przedstawienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa ... interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zwrotu naliczonego podatku. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, wobec czego nabyta usługa nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje w związku z planowaną inwestycją prawo do odliczania podatku naliczonego lub zwrotu podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz możliwość otrzymania zwrotu podatku, gdyż w związku z realizacją projektu nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze, wskazany podatek VAT w ramach operacji będzie kwalifikowany w pełnym wymiarze.
2018
8
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z adaptacją poddasza nad halą sportową w P. w celu utworzenia Centrum Społeczno Kulturalnego w P. wraz z salą prób dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca P.
Fragment:
W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2018
3
lut

Istota:
Czy wynagrodzenie z tytułu udzielenia Uczelni licencji do korzystania z oprogramowania komputerowego lub dostępu do baz od dostawców z Niemiec stanowi "należności licencyjne" zgodnie z definicją zawartą w artykule 12 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie 14 maja 2003 r., i tym samym podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003r., i tym samym podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy mając na względzie treść art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest pozyskanie certyfikatu rezydencji od firmy niemieckiej ? (Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 1, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie). Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko (po przeformułowaniu): Jak stanowi art. 21 ust.1 pkt .1 ustawy o podatku dochodowym, opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła podlegają uzyskane na terytorium Polski przychody podatników niemających siedziby ani zarządu w Polsce, m.in. z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przepisy art. 21 ust.1 stosuje się z uwzględnieniem przepisów umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowa taka zawarta została również z Niemcami dnia 14 maja 2003r. Artykuł 12 ww. umowy między Polską a Niemcami określa "należności licencyjne" jako wszelkiego rodzaju należności płacone (...)
2018
2
lut

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., dalej „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Przepisy dotyczące 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), która nadała nowe brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% m.in. dla małych podatników. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 updop podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi: 1. 19% podstawy opodatkowania; 2.15% podstawy opodatkowania - w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
2018
27
sty

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
Naliczając podatek dochodowy z umowy zlecenie za miesiąc październik 2017 r. mimo posiadanego oświadczenia o centrum interesów życiowych i NIP-7 – Spółka pobrała zryczałtowany podatek według stawki 20% od wynagrodzeń zleceniobiorcy z uwagi na fakt, iż do dnia zakończenia umowy zlecenie obywatelka Ukrainy przebywała w Polsce mniej niż 183 dni oraz nie przedłożyła certyfikatu rezydencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wobec powyższego Spółka postąpiła prawidłowo pobierając zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu. Czy złożenie pisemnego oświadczenia przez obywatelkę Ukrainy oraz przedłożenie NIP-7 uprawniało Spółkę do naliczenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postąpiła prawidłowo naliczając zryczałtowany podatek dochodowy, gdyż w ocenie Spółki obywatelka Ukrainy przebywała w Polsce mniej niż 183 dni oraz nie przedłożyła certyfikatu rezydencji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
27
sty

Istota:
W zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczania i wpłacania podatku.
Fragment:
(...) podatku od niektórych instytucji finansowych, ponieważ inne podmioty z Grupy nie będą podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 3 zdanie drugie Ustawy o Podatku Bankowym, a w konsekwencji przy obliczaniu progu 200 mln zł sumy wartości aktywów Spółki nie zaistnieje obowiązek brania pod uwagę (wliczania) wartości aktywów innych niż Spółka podmiotów w Grupie. W świetle art. 1 Ustawy o Podatku Bankowym, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, natomiast art. 3 stwierdza, że przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku. Dalsze postanowienia Ustawy o Podatku Bankowym określają zakres podmiotowy (podmioty będące podatnikami), podstawę opodatkowania, stawkę podatku, zasady poboru podatku, właściwość organów podatkowych oraz zwolnienia i ulgi podatkowe. W ocenie Wnioskodawcy, Ustawa o Podatku Bankowym nie określa jednak w sposób precyzyjny przedmiotu opodatkowania i sposobu obliczania podstawy opodatkowania, w tym przede wszystkim łącznika podmiotowo-przedmiotowego, od którego zależy zastosowanie kluczowych postanowień Ustawy o Podatku Bankowym. Mając na względzie (...)
2018
26
sty

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Spółka uważa, że art. 19 ust. 1a pkt 2, mówiący o wyłączeniu z możliwości korzystania ze stawki 15% przez podatników utworzonych w wyniku przekształcenia w pierwszym i drugim roku działalności, dotyczy podatników powstałych w okresie od 27 września 2016 r. do 1 stycznia 2017 r., co jest wynikiem zapisów art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zatem, Spółka powstała w lutym 2016 r. może stosować stawkę podatku CIT 15% do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), nadano nowe brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ updop ”). Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 updop podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi: 19% podstawy opodatkowania; 15% podstawy opodatkowania – w przypadku: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Tym samym, co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie, od 2017 r. dla części podatników stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania.
2018
24
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.
Fragment:
Czy w związku z planowaną sprzedażą auta z majątku prywatnego wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego jako osoba prywatna lub podatku dochodowego z działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak spełnienia przesłanek z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wydatek poniesiony na wykupienie samochodu nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu. Samochód będzie własnością prywatną, a jego sprzedaż po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f., jako odpłatne zbycie, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2018
22
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z cytowanych powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku.
2018
17
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.