Podatek | Interpretacje podatkowe

Podatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie udokumentowania sprzeda?y ci1gnika rolniczego.
Fragment:
Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotycz1 dostawy towarów u?ywanych, dzie3 sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik naby3 od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, niebed1cej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebed1cej podatnikiem podatku od wartooci dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, je?eli dostawa tych towarów by3a zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników, je?eli dostawa tych towarów by3a opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5; podatników podatku od wartooci dodanej, je?eli dostawa tych towarów by3a zwolniona od podatku na zasadach odpowiadaj1cych regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników podatku od wartooci dodanej, je?eli dostawa tych towarów by3a opodatkowana podatkiem od wartooci dodanej na zasadach odpowiadaj1cych regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzaj1ce nabycie towarów na tych zasadach. Przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug przewiduj1 zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy, miedzy innymi, towarów u?ywanych, polegaj1cej na opodatkowaniu mar?y. Jest to wyj1tek od ogólnej regu3y opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowi1cej zap3ate z tytu3u sprzeda?y, pomniejszonej o kwote nale?nego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów u?ywanych, które podatnik naby3 od okreolonej kategorii podmiotów. Nale?y podkreolia, ?e do stosowania szczególnej procedury opodatkowania mar?1 uprawnieni s1 podatnicy, którzy dokonuj1 dostawy towarów nabytych w okolicznoociach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.
2017
12
sty

Istota:
Ustalenie, czy w przypadku wynajmu rurowych elementów przewodu wiertniczego od kontrahenta niemającego siedziby na terenie Polski, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku u źródła, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią
Fragment:
W art. 21 updop, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacanych przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „ u źródła ” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 updop. Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdą przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowania transakcji wymiany udziałów.
Fragment:
Należy zatem zauważyć, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, to czynność samego nabycia/ sprzedaży udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób ciągły. Aby obrót ten podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być wykonywany przez podatnika w rozumieniu ustawy w ramach jego profesjonalnej aktywności. Podkreślić należy, że zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 Floridienne S.A. Beginvest przeciwko Państwu belgijskiemu stwierdził, że zaangażowanie w zarządzanie spółkami zależnymi (w holdingu) należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 (2) VI Dyrektywy, ale tylko w zakresie, w jakim pociąga to za sobą dokonywanie transakcji podlegających VAT na mocy art. 2 VI Dyrektywy, takich jak świadczenie przez Floridienne usług administracyjnych, rachunkowych i informatycznych na rzecz swoich spółek zależnych.
2017
3
sty

Istota:
Czy w związku z przekazaniem Majątku na rzecz Udziałowca w wyniku likwidacji Spółki, Spółka będzie obowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodu z udziału w zyskach osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Na podstawie w/w przepisu Spółka, jako przedsiębiorca dokonujący wypłat należności na rzecz Udziałowca, które będą się zaliczały do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku z tego tytułu, odpowiedzialnym do poboru tego podatku i wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Niemniej jednak, przy spełnieniu warunków ściśle określonych w Ustawie CIT, przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Warunki te zostały określone w art. 22 ust. 4 - 4d Ustawy CIT. Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów (...)
2016
30
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych zaliczka nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Zgodnie bowiem z przytoczonym zapisem „ Do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...) ” należy przede wszystkim podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o podatku od towarów i usług odrębnie regulują kwestię powstania obowiązku podatkowego w tych podatkach. Interpretacja indywidualna wydana na tle ustawy o podatku od towarów i usług nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie wydane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych należy ustalać wg generalnej zasady sformułowanej w przepisach tej ustawy. Nie można zatem przyjąć za Spółką, że otrzymywane wpłaty z tytułu przekazywanej opłaty rekultywacyjnej mają charakter zaliczki na poczet zrealizowania przyszłej usługi i tym samym, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą stanowiły przychodu podatkowego Spółki. Zamknięty katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych zawiera art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa rodzaje przychodów niezaliczonych do przychodów podatkowych, co oznacza, że wszystkie inne przychody, poza określonymi w tym przepisie, stanowiące przysporzenie majątkowe podatnika, stanowią przychody, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie obowiązku podatkowego.
2016
24
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Na mocy art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2016
17
gru

Istota:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i budowlami będzie zwolnione od podatku od towarów i usług.
Fragment:
Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem). W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że planowane przez Uzdrowisko zbycie budynku zakładu przyrodoleczniczego będzie zwolnione od podatku – jak wskazało Uzdrowisko – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
2016
16
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej realizowana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej objęta będzie podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 23%, czy też może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Czy sprzedaż tej nieruchomości gruntowej realizowana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej objęta będzie podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 23%, czy też może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Dostawa gruntów opodatkowana jest według stawki podstawowej 23% albo korzysta ze zwolnienia od podatku. W opinii Wnioskodawcy, o tym która z tych sytuacji ma miejsce, decyduje rodzaj działki. Zwolniona od podatku jest dostawa gruntów stanowiących tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Pozostałe dostawy (w tym sprzedaż) gruntów opodatkowane są podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%, nie znajduje bowiem do nich zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a jednocześnie żaden inny przepis ustawy nie przewiduje stosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku do dostaw gruntów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
16
gru

Istota:
1. Czy wskutek transgranicznego połączenia Spółka wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych ?2. Czy w momencie konfuzji należności i zobowiązań istniejących pomiędzy Spółką a Spółkami Przejmowanymi powstaje przychód w związku z wygaśnięciem wzajemnych zobowiązań ?3. Czy konieczna będzie korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z konfuzją należności i zobowiązań ?4. Czy po dokonaniu przejęcia Spółka będzie miała prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz zasad wyceny stosowanych dotychczas w Spółkach Przejmowanych?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że dochody Spółki, przypisane, do jej oddziału w Polsce, a pochodzące z wynajmu nieruchomości, będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 6 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?6. Czy Spółka prowadząc działalność gospodarczą za pomocą położonego na terytorium Polski oddziału, polegającą na wynajmie nieruchomości komercyjnych, będzie osiągała przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ponosiła koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ww. ustawy?7. Czy przejęty przez Spółkę, w wyniku transgranicznego połączenia, kapitał zapasowy Spółek Przejmowanych będzie stanowił dla Spółki dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?8. Czy w związku z wypłacaną przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy dywidendą, Spółka będzie zobowiązana do pobraniu podatku u źródła w Polsce, a rozliczenia finansowe Oddziału ze Spółką (zasilenia Oddziału środkami finansowym, przekazywanie wypracowanych zysków i nadwyżek finansowych przez Oddział do Spółki), będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się: w razie odpłatnego nabycia – cenę nabycia, w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.
2016
15
gru

Istota:
Celem regulacji art. 26 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych było zniesienie barier dla rozwoju instrumentów finansowymi jednakże przepis ten nie wprowadza zrównania statusu podatnika ujawnionego oraz nieujawnionego dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wprost przeciwnie, przepis art. 26 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie rozróżnia te podmioty co wynika bezpośrednio z faktu, że ulgi podatkowe są formą zmniejszenia kwantytatywnych elementów konstrukcji podatku. Oznacza to, że ulgi podatkowe, poza ulgą polegającą na obniżeniu wysokości podatku, nie istnieją w oderwaniu od innych elementów konstrukcyjnych podatków. O ulgach podatkowych bezpośrednio stanowi art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym: „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Zgodnie z przywołanym przepisem przyznawanie ulg podatkowych może odnosić się wyłącznie do ściśle określonych podmiotów. Kryterium tego nie spełniają podmioty, których, tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (w analizowanej sprawie są tzw. anonimowi podatnicy).
Fragment:
Przepis art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie kreuje odrębnego, autonomicznego obowiązku poboru podatku przez płatnika, który istniałby niezależnie od istnienia podstaw do poboru podatku w świetle art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 powołanej ustawy, do których on odsyła, oraz wbrew wprowadzonym zwolnieniom podatkowym (ewentualnie zaniechaniu poboru podatku). Obowiązek poboru podatku u źródła od przychodów (dochodów) podatnika anonimowego zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje jedynie wówczas, jeżeli w danym przypadku znajduje on uzasadnienie w istnieniu obowiązku zapłaty tego podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 lub 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym jod osób prawnych. Oznacza to, że w odniesieniu do przychodów (dochodów) z odsetek lub dyskonta obowiązek poboru podatku u źródła może dotyczyć jedynie przychodu niezwolnionego od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz nieobjętego zaniechaniem poboru tego podatku. Jak wskazano powyżej, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek poboru podatku dotyczy - zgodnie z art. 26 ust. 2a i ust. 2b w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - wyłącznie osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium RP.
2016
15
gru

Istota:
Możliwość korzystania przez jednego z małżonków ze zwolnienia z podatku VAT jako rolnik ryczałtowy w sytuacji prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego, przez współmałżonka będącego czynnym podatnikiem podatku VAT.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonych odrębnie działalności rolniczych: z tytułu prowadzonej wyłącznie działalności rolniczej - jest rolnikiem ryczałtowym, zwolnionym od podatku oraz małżonek - z działalności prowadzonej wyłącznie w ramach własnego gospodarstwa rolnego - jest podatnikiem podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawczyni prawidłowo korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu dostawy produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej (chowu i hodowli drobiu, PKD 01.47.Z) prowadzonej w użyczonym przez Spółkę jawną obiekcie? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawczyni w przedstawionym stanie faktycznym znajdują zastosowanie poniżej przytoczone przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 artykułu 15 - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.