Podatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego.

Fragment:

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a. nabycia towarów i usług, b. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u.

2018
16
wrz

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 28.

Fragment:

(...) podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

2018
13
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Dla przykładu Gmina wskazuje interpretację indywidualną z 16 kwietnia 2018 r., 0112-KDIL2.4012.70.2018.EN, w której organ uznał, że: »Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacja projektu pn. „ (...) ”, ani w trakcje jego realizacji ani po jego zakończeniu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją tego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.« W świetle powyższego, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję, w związku z tym, że efekty Projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Podsumowując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji, ponieważ efekty zrealizowanego Projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
12
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
12
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
9
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z cytowanego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Brazylii? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

(...) podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Brazylii, do wysokości limitu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Brazylii, do wysokości limitu. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również: „ Spółka ”) jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Począwszy od 2017 r. Spółka świadczy usługi na rzecz podmiotu z Brazylii (wskazane usługi mogą być wykonywane na terytorium Polski, Brazylii lub innego państwa). W związku ze świadczonymi usługami Spółka może podlegać opodatkowaniu w Brazylii tzw. „ podatkiem u źródła ” (withholding tax). To jest - zgodnie brazylijskim prawem - kontrahent Spółki może być zobowiązany do pobrania podatku/potrącenia podatku z wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych przez Spółkę (...)

2018
1
wrz

Istota:

Sposób kalkulacji limitu podatku zapłaconego w Brazylii podlegającego odliczeniu od podatku należnego w Polsce (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu kalkulacji limitu podatku zapłaconego w Brazylii podlegającego odliczeniu od podatku należnego w Polsce (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu kalkulacji limitu podatku zapłaconego w Brazylii podlegającego odliczeniu od podatku należnego w Polsce. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również: „ Spółka ”) jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Począwszy od 2017 r. Spółka świadczy usługi na rzecz podmiotu z Brazylii (wskazane usługi mogą być wykonywane na terytorium Polski, Brazylii lub innego państwa). W związku ze świadczonymi usługami Spółka może podlegać opodatkowaniu w Brazylii tzw. „ podatkiem u źródła ” (withholding tax). To jest - zgodnie brazylijskim prawem - kontrahent Spółki może być zobowiązany do pobrania podatku/potrącenia podatku z wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy.

2018
24
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
5
sie

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podatku z tytułu własności środka trwałego, położonego na terytorium RP, wymienionego w ust. 1 pkt 2 tego artykułu (budynek biurowy)?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podatku z tytułu własności środka trwałego, położonego na terytorium RP, wymienionego w ust. 1 pkt 2 tego artykułu (budynek biurowy)? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy cit. W związku z tym nie może na niej ciążyć określony w tym przepisie obowiązek podatkowy, w tym również związany z rozliczaniem tego podatku z organem podatkowym. Stanowisko Spółki oparte jest na analizie treści całego art. 24b ustawy cit, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. (przepis wprowadzony ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz. U. z 2017 r. poz. 2175). Przepis ten, określając nowy obowiązek podatkowy w stosunku do środków trwałych wymienionych w art. 24b ust. 1 ustawy cit, wprowadził jednocześnie kryteria, których spełnienie jest, zdaniem Spółki, warunkiem koniecznym do objęcia opodatkowaniem wskazanych w nim środków trwałych.