Podatek | Interpretacje podatkowe

Podatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie potwierdzenia czy opodatkowaniu tym podatkiem podlegać winna wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego (jeżeli wystąpi) w kwocie wynikającej z zestawienia obrotów i sald, będąca rezultatem skompensowania aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwą na podatek odroczony
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie potwierdzenia czy opodatkowaniu tym podatkiem podlegać winna wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego (jeżeli wystąpi) w kwocie wynikającej z zestawienia obrotów i sald, będąca rezultatem skompensowania aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwą na podatek odroczony – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie potwierdzenia czy opodatkowaniu tym podatkiem podlegać winna wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego (jeżeli wystąpi) w kwocie wynikającej z zestawienia obrotów i sald, będąca rezultatem skompensowania aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwą na podatek odroczony. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Bank S.A. (dalej: Bank) jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej „ Podatek ”) zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68, dalej: Ustawa). Bank sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
2017
24
lut

Istota:
Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu w związku z realizacją inwestycji pn. „........”?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2016 r., (data wpływu 14 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 września 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „ ......... ” w Ramach PROW 2014-2020. Po zakończeniu realizacji zadania właścicielem powstałych rezultatów będzie Gmina, która będzie odpowiadała za utrzymanie i eksploatację inwestycji. Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat od uczestników ruchu za korzystanie z drogi gminnej. Koszty związane z realizacją zadania poniesie Gmina. Powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie w żaden sposób związana z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu w związku z realizacją inwestycji pn. „ ........ ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ ....... ”.
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.
2017
24
lut

Istota:
Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów zagranicznych
Fragment:
Z części wynagrodzenia należnego Spółce jest potrącany przez kontrahenta zagranicznego podatek w wysokości 10% przychodu. Na zestawieniu otrzymywanym od kontrahenta co miesiąc widnieje pozycja o kwocie całego przychodu oraz przychodu opodatkowanego na terenie USA podatkiem w wysokości 10%. Informację o wysokości pobranego podatku Spółka uzyska w styczniu kolejnego roku. Oprócz tego na podstawie analogicznej umowy Spółka uzyskuje wynagrodzenie od innego kontrahenta z siedzibą w USA od którego nie jest potrącany przez kontrahenta podatek. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym istnieje obowiązek odprowadzania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych CIT, od całej kwoty przychodu tj. przychodu krajowego, przychodu zagranicznego (również od tego, od którego pobrany jest podatek zagranicą) czy tylko od kwoty od której nie jest pobierany podatek poza terytorium kraju? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód osiągany poza terytorium kraju i podlegający w obcym państwie opodatkowaniu łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozliczeniu za rok podatkowy którego te dochody dotyczą.
2017
22
lut

Istota:
Czy zbycie nieruchomości po zniesieniu współwłasności podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości (lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jego nabycia. Z treści wniosku wynika, że na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 28 czerwca 1999 r., Wnioskodawca wraz z żoną nabył udział wynoszący 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 3338.
2017
18
lut

Istota:
Uznanie świadczonej przez Wnioskodawcę usługi psychologicznej za odrębne świadczenie podlegające zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy, stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2- 2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f. Jednakże ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok
Fragment:
Powinien zatem każdorazowo: ocenić możliwość uznania przysporzeń/kosztów spółki niebędącej osobą prawną za przychody/koszty uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; „ przypisać ” sobie odpowiednią część tych przychodów/kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z proporcją, o której mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy (proporcją wynikającą z posiadanego prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną). Ustalone w powyższy sposób – tj. z uwzględnieniem ogólnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i proporcji wynikającej z posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną – przychody i koszty uzyskania przychodów podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powinny być przez niego uwzględniane na bieżąco przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, a następnie – dla potrzeb rocznego rozliczenia podatku. Późniejszy podział (wypłata) zysku między wspólników jest podatkowo neutralny, ponieważ wspólnicy opodatkowują uzyskiwane dochody na bieżąco w trakcie roku podatkowego, w czasie gdy byli wspólnikami spółki. Oznacza, to że wspólnicy spółki komandytowej, łączą alokowany do nich należny przychód i poniesione koszty uzyskania przychodów przez spółkę z pozostałymi przychodami i kosztami podatkowymi.
2017
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jak wynika z powyższego, podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze m.in. w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła od rat leasingowych oraz poboru podatku u źródła od opłaty ubezpieczeniowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: poboru podatku u źródła od rat leasingowych – jest prawidłowe , poboru podatku u źródła od opłaty ubezpieczeniowej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 4 sierpnia 2016 r. (data wpływu 8 sierpnia 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: poboru podatku u źródła od rat leasingowych, poboru podatku u źródła od opłaty ubezpieczeniowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako osoba fizyczna, przedsiębiorca, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej od zagranicznej firmy z siedzibą w Austrii Wnioskodawca wynajmuje ciągniki siodłowe, za które płaci comiesięcznie ratę czynszu ubezpieczenia (kasko). Wnioskodawca podpisał także umowy na leasing finansowy naczep, od których płaci ratę w części kapitałową i odsetkową. Wnioskodawca jest w posiadaniu aktualnego austriackiego certyfikatu rezydencji tej austriackiej firmy. Od dokonywanych opłat czynszowych i rat leasingowych Wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pobrania i wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła.
2017
8
lut

Istota:
Obowiązek poboru podatku u źródła w związku z zapłatą wynagrodzenia na rzecz kontrahenta z Niemiec z tytułu nabywanych usług projektowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy biorąc pod uwagę Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Niemcami oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych na Wnioskodawcy ciążył obowiązek poboru podatku u źródła? Jeśli tak, to czy prawidłowo Wnioskodawca pobrał podatek w wysokości 5%. Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawcy, (po uzupełnieniu) wynagrodzenie wypłacone dla zagranicznego kontrahenta z tytułu nabywanych usług projektowych nie rodziło dla Spółki obowiązku poboru podatku u źródła. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskiwane z praw autorskich oraz ze sprzedaży tych praw podlegają w Polsce opodatkowaniu 20% podatkiem u źródła. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie:
ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik podatku u źródła z tytułu usług wykonanych przez Spółkę indyjską
Fragment:
Zatem, w celu określenia, czy z wypłatą wynagrodzenia na rzecz zagranicznego podmiotu, niebędącego polskim rezydentem podatkowym, wiąże się obowiązek pobrania podatku u źródła, należy w pierwszej kolejności odwołać się do postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem rezydencji podatkowej kontrahenta, jeśli z danym krajem łączy Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pobranie podatku u źródła na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie w Polsce tego rodzaju przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydenta podatkowego. Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania wniesienia Nieruchomości 2 w formie aportu do Spółki i konieczności udokumentowania aportu fakturą VAT, zwolnienia od podatku wniesienia Nieruchomości 2 w formie aportu do Spółki, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Spółkę z tytułu otrzymanego aportu.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zbywając na podstawie umowy o dożywocie nieruchomość otrzymaną, przed upływem pięciu lat, na podstawie umowy darowizny. Podstawa prawna Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyrok NSA II FPS 4/14 z dnia 17 listopada 2014 r. - w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 i 3 powyższej ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. (...)
2017
28
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y nieruchomooci z maj1tku prywatnego – podatnik VAT
Fragment:
Istotne wiec dla okreolenia, ?e w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, ?e prowadzi on dzia3alnooa gospodarcz1 w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug. Definicja dzia3alnooci gospodarczej, zawarta w ustawie o podatku od towarów i us3ug ma charakter uniwersalny, pozwalaj1cy na objecie pojeciem „ podatnik ” tych wszystkich podmiotów, które prowadz1 okreolon1 dzia3alnooa, wystepuj1c w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Tym samym, nie jest dzia3alnooci1 handlow1, a zatem i gospodarcz1 sprzeda? maj1tku osobistego, który nie zosta3 nabyty ani te? wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzeda?y i nie jest zwi1zany z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1. W konsekwencji, w3aociwe jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników podatku VAT w przypadku, gdy dokonuj1 sprzeda?y, przekazania, b1dY darowizny towarów stanowi1cych czeoa maj1tku osobistego, tj. maj1tku, który nie zosta3 nabyty w celu jego odsprzeda?y, b1dY wykonywania innych czynnooci w ramach dzia3alnooci gospodarczej. W tym kontekocie, nie jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ociole regularna zap3ata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej dzia3alnooci gospodarczej.
2017
27
sty

Istota:
W zakresie zarz1dzania, mo?liwooci korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz prawa do odliczenia podatku z tytu3u nabycia us3ug zarz1dzania
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Strony przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 20 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 24 paYdziernika 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie uznania zleceniobiorców Spó3ki za podatników podatku do towarów i us3ug z tytu3u owiadczenia us3ug w zakresie zarz1dzania, mo?liwooci korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz prawa do odliczenia podatku z tytu3u nabycia us3ug zarz1dzania – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 24 paYdziernika 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek wspólny, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie uznania zleceniobiorców Spó3ki za podatników podatku do towarów i us3ug z tytu3u owiadczenia us3ug w zakresie zarz1dzania, mo?liwooci korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz prawa do odliczenia podatku z tytu3u nabycia us3ug zarz1dzania. We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny oraz zdarzenie przysz3e: Spó3ka Akcyjna (dalej: Spó3ka), bed1ca czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug, jako zleceniodawca zawar3a umowy o owiadczenie us3ug w zakresie zarz1dzania (dalej: Umowy). Umowy zawarte zosta3y z nastepuj1cymi zleceniobiorcami, bed1cymi osobami fizycznymi, wchodz1cymi w sk3ad zarz1du Spó3ki: Leszkiem W., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia3alnooci Gospodarczej, Krzysztofem W., niewpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia3alnooci Gospodarczej, Paw3em P., niewpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia3alnooci Gospodarczej.
2017
26
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych, które wyst1pi1 po stronie Wnioskodawcy w zwi1zku z procesem po31czenia i przejecia maj1tku spó3ki przejmowanej.
Fragment:
Neutralnooa podatkowa tego zdarzenia na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wynika z powo3anych wy?ej przepisów i opisana transakcja nie spowoduje obowi1zku rozpoznania przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych. W piomie stanowi1cym uzupe3nienie wniosku Zainteresowany zaakcentowa3, ?e podobnie jak dla Spó3ki Przejmuj1cej jako osoby prawnej, po31czenie bedzie na moment jego realizacji dla niego, jako osoby fizycznej i podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych neutralne podatkowo i ?aden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie konstytuuje powstania przychodu do opodatkowania po jego stronie na moment dokonania po31czenia. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeonia 2000 r.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.