Podania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie wysyłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

Fragment:

(...) do organu podatkowego lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej; nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku, złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego; złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. W związku z powyższym podania przesłanego na adres e-mail polskiego urzędu konsularnego nie można uznać za skutecznie doręczone, gdyż zgodnie z treścią art. 12 § 6 pkt 2 ww. ustawy podanie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 8 należy uznać za nieprawidłowe . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy organy podatkowe są zobowiązane przyjąć i rozpatrzyć każde podanie Wnioskodawczyni podpisane w taki sposób?
2. Czy podanie tak opatrzonym podpisem, organa podatkowe na wniosek Zainteresowanej są obowiązane potwierdzić przesyłając potwierdzenie przyjęcia tego podania – pocztą tradycyjną na wskazany adres?
3. Czy Wnioskodawczyni spełnia warunek prawidłowego doręczenia do organów podatkowych, gdy prześle podanie na adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej organu podatkowego lub z otrzymywanych pism z tego organu podatkowego?
4. Czy Zainteresowana zmuszona jest przesłać podanie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, jaką posiadają tylko niektóre urzędy?
5. Czy terminem wniesienia podania jest data otrzymania potwierdzenia, otrzymanego na wskazany adres w podaniu czy data otrzymania podania przez ten urząd, bądź data wysłania podania (wyjścia poczty z komputera Wnioskodawczyni)?
6. Czy terminem rozpatrzenia podania jest data wysłania odpowiedzi przez urząd (Zainteresowana wskazuje w podaniu, aby doręczyć odpowiedź pocztą tradycyjną), czy data odbioru tej odpowiedzi z urzędu pocztowego?
7. W jaki sposób należy przechowywać potwierdzenia wysłania podań do organów podatkowych?
8. Czy urząd ma prawo żądać przesłania podania w określonym formacie, bądź pliku?
9. Jeśli urząd publikuje na swoich stronach internetowych różnego rodzaju formularze, wnioski etc., które służą do zgłoszeń podatkowych, to czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do korzystania z powyższych formularzy i wniosków pod rygorem ich późniejszego nie rozpatrzenia, bądź nie uwzględnienia?

Fragment:

(...) § 2 ww. artykułu podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Zatem Wnioskodawczyni wysyłając do urzędu podania - żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski nie jest zobligowana do korzystania z określonych druków pod warunkiem, że podania przesłane do urzędu zawierają wszystkie potrzebne do rozpatrzenia przez organ informacje. Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 9 należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)