Poczta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to poczta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
19
mar

Istota:

Opodatkowanie środków pieniężnych przekazanych na pokrycie zobowiązań kupującego względem operatora pocztowego

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odczynników chemicznych za pośrednictwem internetu, głównie na portalu Allegro i wysyłaniu ich kupującym za pośrednictwem poczty. Do 31 października 2013 r. całą kwotę przekazaną przez kupującego Wnioskodawczyni nabijała na kasę fiskalną w stawce 23%. Od listopada 2013 r. jako sprzedający zawiera indywidualne umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa. Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, kupujący wraz z zapłatą za towar przekazuje na konto Wnioskodawczyni (sprzedającego) również środki pieniężne na pokrycie jego zobowiązania (za wysyłkę) względem poczty. Obecnie Wnioskodawczyni nie nabija zwrotu kosztów opłat pocztowych na kasę fiskalną, a faktury wystawione przez pocztę dokumentujące wysyłki towarów nie obciążają kosztów działalności Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w warunkach (regulamin, opis aukcji internetowej, itp.) prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący nabywając sprzedawane przez Wnioskodawczynię towary udziela Jej pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską, a kwota należności za przesyłkę otrzymaną od klienta (kupującego) odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu, poniesionej przez Wnioskodawczynię, to nie powstanie u Niej przychód w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest naliczanie podatku VAT od przesyłki pocztowej /Poczta Polska/ w wysokości stawek sprzedanego /przesłanego/ towaru tzn.0% dla książek z kodem ISBN /do końca 2007 r./7% dla książek wydanych przed 1945 r.22% dla reszty książek.

Fragment:

W poz. 2 w/w załącznika wymienione są usługi świadczone przez pocztę państwową sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 64.11. W związku z tym, iż Podatnik nie jest pocztą państwową, obciążając nabywcę towarów kosztami przesyłki, nie może korzystać z w/w zwolnienia. Skoro zatem kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy, obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczoną przez podatnika dostawą towarów oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to koszty przesyłki winny wchodzić w podstawę opodatkowania. Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje ich sprzedaży, a koszty dodatkowe, które ponosi, wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest sprzedaż towarów. W rozpatrywanym przypadku koszty przesyłki pocztowej towaru zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów, co oznacza, że podstawa opodatkowania przy dostawie tego towaru powinna obejmować również kwotę stanowiącą zwrot kosztów przesyłki. W związku z powyższym dokonane przez Stronę obciążenie nabywcy towarów opłatą za usługi Poczty Polskiej winno zwiększyć wartość sprzedawanych towarów i w konsekwencji podlegać opodatkowaniu stawką właściwą dla sprzedawanego towaru tj. dostawa w kraju książek oznaczonych symbolami ISBN (PKWiU ex 22.11) w okresie do 31.12.2007 r. winna być stawką w wysokości 0%, natomiast w przypadku innych książek stawką w wysokości 22%.

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie szycia pokrowców do samochodów. Odbiorcom mieszkającym poza granicami miasta wysyłam pokrowce za pośrednictwem poczty. Poczta wystawia mi faktury VAT na przesyłkę pocztową, która jest zwolniona od podatku VAT. W związku z tym kosztami przesyłek pocztowych obciążam nabywców towarów, wystawiam im faktury i traktuję tę usługę jako zwolnioną od podatku towarów i usług. Czy słusznie postępuję ?

Fragment:

Odbiorcom mieszkającym poza granicami miasta wysyła Pan pokrowce za pośrednictwem poczty. Poczta wystawia Panu faktury VAT na przesyłkę pocztową, która jest zwolniona od podatku VAT. W związku z powyższym, kosztami przesyłek pocztowych obciąża Pan nabywców towaru, wystawiając faktury i traktując tę usługę jako zwolnioną od podatku od towarów i usług. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan prawny oraz stan faktyczny należy stwierdzić, że refakturowanie usług pocztowych ze zwolnieniem od podatku VAT przynależnym usługom pocztowym, będących tylko elementem kosztu innej świadczonej usługi bądź sprzedawanego towaru, opodatkowanych odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług, nie jest właściwe.

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie szycia pokrowców do samochodów. Odbiorcom mieszkającym poza granicami miasta wysyłam pokrowce za pośrednictwem poczty. Poczta wystawia mi faktury VAT na przesyłkę pocztową, która jest zwolniona od podatku VAT. W związku z tym kosztami przesyłek pocztowych obciążam nabywców towarów, wystawiam im faktury i traktuję tę usługę jako zwolnioną od podatku towarów i usług. Czy słusznie postępuję ?

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od podatku zwolnione są usługi wymienione w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy świadczone przez pocztę państwową, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 04.11. Takie sformułowanie tej pozycji oznacza, że objęte nią zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy i ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową. Z uwagi na specyficzny, podmiotowo-przedmiotowy charakter zwolnienia nie może być ono stosowane do usług wykonywanych przez podmioty niebędące pocztą państwową. Wobec tego podatnik dokonując dostawy towarów (w tym przypadku pokrowców do samochodów) za pośrednictwem poczty i obciążając odbiorcę kosztami przesyłki z tytułu zakupionej usługi poczty państwowej nie może zastosować zwolnienia z podatku od towarów i usług do opłaty za tę usługę. Zatem twierdzenie Pełnomocnika, iż strona ma prawo przenosić opłaty za przesyłki pocztowe na rzecz kontrahentów z zastosowaniem zwolnienia z podatku od towarów i usług, gdyż jest to nadal usługa Poczty Polskiej jest bezzasadne. Należy dodatkowo podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przykładem świadczenia złożonego. Na gruncie VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych, do kwestii świadczeń złożonych bezpośrednio odnosi się Artykuł 11 (A) (2) (b).

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzi firmę, która zajmuje się m. in. handlem zabawkami i artykułami sportowymi, zamówienia dostarczane są do klienta za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej. Poczta Polska wystawiając za ww. usługi faktury VAT stosuje zwolnienie z podatku od towarów i usług.
Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku wysyłania towaru w formie paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej (obciążając tymi kosztami swoich odbiorców) może stosować zwolnienie z podatku VAT.
Zdaniem Podatnika obciążając kosztami przesyłek swoich odbiorców "fakturuje" usługi świadczone przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej, w tym przypadku przy pomocy Poczty Polskiej, która ma prawo do stosowania zwolnienia z podatku VAT w zakresie tych usług. W związku z czym nie powinien również od tych usług naliczać podatku VAT ponieważ nie Podatnik tę usługę wykonuje, a jedynie ją odsprzedaje i nie powinien doliczać jakiejkolwiek marży, a zatem zarówno ceny netto jak i stawki VAT podatku należnego powinny być równe podatkowi naliczonemu.

Fragment:

Zwolnienie przewidziane w pozycji 2 załącznika Nr 4 do ustawy mówi o "Usługach świadczonych przez pocztę pańswową" (PKWiU 64.11). Zwolnienie to ma więc charakter przedmiotowo - podmiotowy, aby zatem usługi powyższe mogły korzystać ze zwolnienia powinny być świadczone przez pocztę państwową. Podatnik refakturuje jedynie koszty usług pocztowych jako bezpośrednio zwiazanych ze sprzedażą towarów, nie stanowią odrębnej sprzedaży usług pocztowych, albowiem Podatnik nie prowadzi sprzedaży tego rodzaju usług. Zatem jeżeli usługi należące do PKWiU 64.11 nie są świadczone przez pocztę państwową to nie korzystają one ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Biorąc powyższe pod uwagę nie istnieje możliwość refakturowania usług pocztowych z zachowaniem zwolnienia od opodatkowania. W świetle powyższego Podatnik dokonując obciązenia swoich kontrahentów kosztami przesyłek pocztowych winien, w tym konkretnym przypadku opierać sie na zasadach ogólych wynikających z ustawy i doliczać podatek od towarów i usług według właściwej stawki. Mając na uwadze powyższe, prezentowane przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wpływu wniosku.

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pośrednictwa w sprzedaży usług pocztowych na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Według stanowiska Spółki wynagrodzenie jakie Spółka otrzymuje od Poczty Polskiej z tytułu pośrednictwa w sprzedaży usług pocztowych na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską jest zwolnione od podatku od towarów i usług Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku i stanowiskiem Spółki w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze stwierdza: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w pozycji 2 wymienione są usługi świadczone przez pocztę państwową ( PKW i U 64.11 ). Oznacza to, że zwolnienie, o którym wyżej mowa ma charakter przedmiotowo-podmiotowy i ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję jaką jest poczta państwowa .Przytoczone powyżej przepisy dotyczące zwolnienia nie mają więc zastosowania do usług agencji pocztowej ( PKW I 64.11.1 ) świadczonych przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską , a zatem wynagrodzenie ( przychód ) otrzymywane z tytułu wykonywania -przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu według stawki 22% zgodnie z art. 41 ut. 1 ww. ustawy .

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę podatku należy zastosować dla usługi świadczonej przez pocztę państwową a polegającej na odpłatnym wydaniu dokumentacji przetargowej podmiotom uczestniczącym w przetargu?

Fragment:

Nr OK-5672/KU-178/14-1685/04) czynności polegające na wydaniu za odpłatnością dokumentacji przetargowej podmiotom uczestniczącym w przetargu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 64.11.15-00.00 “ Usługi świadczone przez pocztę państwową, pozostałe”. Przepis art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm) przewiduje zwolnienie przedmiotowe dla świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z pozycją 7 tego załącznika usługi świadczone przez pocztę państwową (ex 64.11) są zwolnione z podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe, tut. organ podatkowy stwierdza, iż usługi świadczone przez Podatnika są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.