Poczęstunki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to poczęstunki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
2
lip

Istota:

Czy wydatki ponoszone na standardowy poczęstunek kontrahenta podczas spotkania w restauracji lub w kawiarni, któremu nie towarzyszą cechy wytworności, uroczystości, przepychu i okazałości, a służą Jedynie załatwianiu spraw biznesowych (jak to opisano w zdarzeniu przyszłym), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na standardowy, zwyczajowo przyjęty poczęstunek kontrahenta podczas spotkania w restauracji, czy w kawiarni, o ile spotkania te służą załatwianiu spraw służbowych oraz nie mają charakteru wytworności, uroczystości i okazałości, nie można utożsamiać z wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, a zatem powinny być uznane jako koszty uzyskania przychodów. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki: NSA z dnia 25 maja 2012r., sygn. II FSK 2200/10, WSA w Krakowie z dnia 18 maja 2010r., sygn. akt I SA/Kr 620/10. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 29 sierpnia 2012 r. Nr IBPBI/1/415-711/12/ESZ , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...) wydatki na zakup poczęstunku podawanego podczas spotkań z kontrahentami, odbywanymi w kawiarni czy restauracji, niezależnie od charakteru poczęstunku (czy jest to poczęstunek standardowy, zwyczajowy czy też okazały lub wystawny), są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów (...). Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

2015
19
maj

Istota:

Czy wydatki na zakup żywności i napojów zagwarantowanych podczas szkolenia organizowanego przez Wnioskodawczynię, stanowią dla niej koszt podatkowy?

Fragment:

W ramach szkolenia Wnioskodawczyni zapewnia uczestnikom przerwy na poczęstunek i obiad. Szkoła, w której wynajmuje ona pomieszczenia dysponuje kuchnią. We własnym zakresie będzie przygotowywała przekąski i obiady dla kursantów wynajmując tylko kuchnię i salę obiadową. Koszt poczęstunku będzie wkalkulowany w cenę usługi (odpłatności z tytułu uczestnictwa w szkoleniu). Mając powyższe na względzie na gruncie przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że wydatki, o których mowa we wniosku, bez wątpienia zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w zakresie organizowania szkoleń. Wydatki te nie zostały również ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. W szczególności wydatki te, nie stanowią wydatków na reprezentację. Z tej też przyczyny stwierdzić należy, że wydatki, jakie Wnioskodawczyni poniesie na przygotowanie poczęstunku, o którym mowa we wniosku, podawanego podczas stanowiącego istotę (przedmiot) prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej szkolenia, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

2015
19
maj

Istota:

Czy wydatki na zakup ww. produktów można uznać za koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest sprzedaż łożysk, smarów, olejów, klejów, przyrządów pomiarowych, a także sprzedaż, remont, naprawa przekładni i świadczenia usług telekomunikacyjnych.

2015
13
maj

Istota:

Czy ww. wydatek (poczęstunek) może stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „ obiady dla rodziny ”, „ fundowane przyjęcia dla znajomych ”, „ na usługi rozrywkowe ”. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zawiera umowy ubezpieczenia z klientami.

2014
24
gru

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z zapłatą rachunków/faktur za wydatki określone w opisie stanu faktycznego stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

W związku z tymi spotkaniami Wnioskodawca ponosi wydatki na zakup drobnego poczęstunku (np. kawa, herbata, napoje, słodycze itp.) oraz poczęstunku w postaci obiadów, lunchy, kolacji itp. podawanego podczas spotkań o charakterze biznesowym. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, dystrybutorami, autorami, pisarzami (także potencjalnymi), dotyczących zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zatem poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zakup poczęstunku podawanego podczas spotkań biznesowych z ww. podmiotami mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Zaznaczyć jednakże należy, że to na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

2014
24
gru

Istota:

Czy w sytuacji gdy rachunek/faktura obejmuje również wydatki na napoje, w tym alkoholowe, co do zasady wyodrębniany jako osobna pozycja na rachunku/fakturze, to czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z zapłatą również takich pozycji stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „ obiady dla rodziny ”, „ fundowane przyjęcia dla znajomych ”, „ na usługi rozrywkowe ”. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność wydawniczą.

2014
24
gru

Istota:

Czy wydatki, które Wnioskodawca zamierza ponieść w związku z zapłatą rachunków/faktur za wydatki określone w opisie zdarzenia przyszłego stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W związku z tymi spotkaniami Wnioskodawca zamierza ponosić wydatki na zakup drobnego poczęstunku (np. kawa, herbata, napoje, słodycze itp.) oraz poczęstunku w postaci obiadów, lunchy, kolacji itp. podawanego podczas spotkań o charakterze biznesowym. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, z kosztów uzyskania przychodów nie będą podlegały wykluczeniu wydatki, jakie zostaną przez Wnioskodawcę poniesione na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, dystrybutorami, autorami, pisarzami (także potencjalnymi), dotyczących zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zatem wydatki, które Wnioskodawca zamierza ponieść na zakup poczęstunku podawanego podczas spotkań biznesowych z ww. podmiotami będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów. Zaznaczyć jednakże należy, że to na podatniku będzie ciążył również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie będą mogły się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

2014
24
gru

Istota:

Czy w sytuacji gdy rachunek/faktura obejmie również wydatki na napoje, w tym alkoholowe, co do zasady wyodrębniany, jako osobna pozycja na rachunku/fakturze, to czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z zapłatą również takich pozycji będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „ obiady dla rodziny ”, „ fundowane przyjęcia dla znajomych ”, „ na usługi rozrywkowe ”. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność wydawniczą.

2014
23
gru

Istota:

Czy wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne, w tym koszty obiadów, kolacji, oraz wydatków na zakup posiłków oraz napojów (alkoholowych lub bezalkoholowych) ponoszone w związku ze spotkaniem zorganizowanym w celach biznesowych w miejscu wykonywanej działalności (tj. siedzibie Kancelarii) lub poza nią, a nie w celu okazania przepychu (wytworności itp.) lub w celu kreowania wizerunku Kancelarii Wnioskodawcy, stanowią koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „ obiady dla rodziny ”, „ fundowane przyjęcia dla znajomych ”, „ na usługi rozrywkowe ”. Z przedstawionego we wniosku w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – Kancelarię Radcy Prawnego.

2014
21
gru

Istota:

Czy ponoszone wydatki, związane ze spotkaniami biznesowymi z klientami, przyszłymi klientami, partnerami biznesowymi zarówno na terenie kraju, jak i w trakcie wyjazdów zagranicznych (organizowanych Targów), mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „ obiady dla rodziny ”, „ fundowane przyjęcia dla znajomych ”, „ na usługi rozrywkowe ”. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych.