ITPB4/4511-33/15/RH | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę wypłata z tytułu realizacji praw wynikających z jednostki uczestnictwa stanowi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB4/4511-33/15/RHinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. kapitały pieniężne
 3. opodatkowanie
 4. pochodne instrumenty finansowe
 5. program motywacyjny
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostki uczestnictwa wykreowanej na podstawie umowy o pochodny instrument finansowy, uzupełnionym w dniu 1 lipca 2015 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostki uczestnictwa wykreowanej na podstawie umowy o pochodny instrument finansowy. Został on następnie uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) – w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 19 czerwca 2015 r. nr ITPB4/4511-33/15-2/RH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Luksemburski rezydent podatkowy (dalej: „Fundusz”), planuje wprowadzić program opcji (dalej: „Program”), którym objęta zostanie grupa kilku osób pełniących kluczowe funkcje kierownicze w spółce zależnej Funduszu – D. S.A. (dalej: „Spółka”), wykonujących swoje obowiązki w oparciu o stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką. Programem zostanie objęty również Wnioskodawca. Program ma przyczynić się do zwiększenia efektywności Spółki, a tym samym poprawy jej wyników finansowych, pozycji rynkowej oraz wzrostu jej wartości.

Wobec powyższego, Wnioskodawca planuje zawrzeć pisemną umowę o pochodny instrument finansowy (dalej: „Umowa”) z Funduszem, na mocy której nastąpi kreacja jednostki uczestnictwa. Jednostka ta zostanie przyznana Wnioskodawcy nieodpłatnie na warunkach i zasadach precyzyjnie określonych w Umowie.

Zgodnie z Umową, realizacja praw z jednostki uczestnictwa ma nastąpić w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • zbycia przez Fundusz udziałów w Spółce, lub przez jakąkolwiek inną transakcję, wskutek której Fundusz przestanie być (bezpośrednio lub pośrednio) udziałowcem Spółki (Dzień Realizacji);
 • osiągnięcia przez Fundusz na zakończenie trwania umowy wskaźnika Cash on Cash na określonym poziomie.

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków po stronie Wnioskodawcy może pojawić się ewentualne roszczenie wobec Funduszu z tytułu realizacji praw wynikających z przyznanej jednostki uczestnictwa.

Wspomniany powyżej wskaźnik Cash on Cash, zostanie określony w Umowie jako Cena Wyjścia (łączna wartość wpływów Funduszu z tytułu inwestycji w Spółkę m.in. dywidendy, umorzenie udziałów itp.) podzielona przez Cenę Wejścia (łączna wartość inwestycji w Spółkę), zgodnie z definicjami określonymi w Umowie o objęcie pochodnego instrumentu finansowego. Aby możliwa była realizacja praw z jednostki uczestnictwa wspomniany wskaźnik musi wynieść co najmniej 2. Jednocześnie, wysokość wypłaty z tytułu realizacji praw z jednostki uczestnictwa będzie zależała od wysokości wskaźnika Cash on Cash oraz od realizacji określonych celów budżetowych Spółki w okresie obowiązywania programu (co do zasady czterech kolejnych lat), zatwierdzanych co roku przez Radę Nadzorczą, na zasadzie: realizacja celów budżetowych za dany rok oznacza nabycie prawa do 25% wartości jednostki uczestnictwa, co przekłada się na sytuację, w której realizacja celów budżetowych za wszystkie 4 lata oznacza wypłatę pełnej wartości jednostki uczestnictwa, realizacja celów budżetowych tylko dla 3 lat oznacza wypłatę 75% wartości jednostki uczestnictwa, itd. Cele budżetowe będą określone z wykorzystaniem wskaźników finansowych Spółki, do których należą: EBITDA, Wynik Netto Spółki, Kontraktacja (liczba podpisanych umów), całkowite przepływy pieniężne Spółki oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Spółki, zgodnie z definicjami określonymi w Umowie o objęcie pochodnego instrumentu finansowego. Na kształtowanie się powyższych wskaźników będą miały wpływ zmienne warunki rynkowe i ogólna sytuacja Spółki w całym okresie trwania Umowy. Powyższy mechanizm zmodyfikowany będzie w odniesieniu do Wnioskodawcy w sytuacji, gdy stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką istniał będzie na Dzień Realizacji. W takim bowiem przypadku, wysokość wypłaty z tytułu realizacji jednostki uczestnictwa będzie zależała od wysokości wskaźnika Cash on Cash.

W uzupełnieniu wniosku wskazano ponadto, że:

 1. Pochodny instrument finansowy, który zostanie przyznany grupie kilku osób pełniących kluczowe funkcje kierownicze w spółce zależnej Funduszu, będzie stanowił pochodny instrument finansowy w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 poz. 94, z późn. zm.), jako inny instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, który zostanie wykonany przez rozliczenie pieniężne.
 2. Pochodne instrumenty finansowe tego rodzaju nie będą oferowane przez Fundusz innym osobom niż wskazane we wniosku, co wynika z faktu, że celem programu jest zwiększenie efektywności grupy kilku wybranych osób, pełniących kluczowe funkcje kierownicze. Ponadto, przedmiotowe instrumenty pochodne są niezbywalne, w związku z czym obrót takimi instrumentami jest niemożliwy.
 3. Z uwagi na unikalny i specyficzny charakter przedmiotowego instrumentu pochodnego, a także fakt, że jest on niezbywalny i nigdy nie będzie przedmiotem obrotu rynkowego, nie jest możliwe ustalenie jego wartości rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia.

W momencie wykreowania jednostki uczestnictwa nie można stwierdzić, czy warunki realizacji instrumentu pochodnego zostaną spełnione i czy instrument przyniesie Wnioskodawcy wymierne korzyści ekonomiczne. Co więcej, nawet w przypadku, gdy powyższe warunki zostaną spełnione, oszacowanie potencjalnej wartości przysporzenia po stronie Wnioskodawcy jest niemożliwe z uwagi na fakt, że przedmiotowy instrument pochodny jest oparty o instrument bazowy, na który bezpośredni wpływ ma wysokość określonych wskaźników finansowych Spółki, które zostaną osiągnięte przez Spółkę dopiero w przyszłych okresach.

Potencjalna wartość instrumentów pochodnych, które zostaną przyznane wybranym pracownikom Spółki będzie znana najwcześniej w momencie ich realizacji. Tym samym, ustalenie wartości instrumentów pochodnych przed tą datą nie jest możliwe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę wypłata z tytułu realizacji praw wynikających z jednostki uczestnictwa stanowi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymana przez Wnioskodawcę wypłata z tytułu realizacji praw wynikających z jednostki uczestnictwa na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei, według art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, stanowiącego doprecyzowanie art. 10 niniejszej ustawy, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy. Zgodnie z jego treścią, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014, poz. 94, z późń. zm., dalej: „ustawa o OIF”).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie natomiast z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.) instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o OIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę przytoczone powyżej definicje oraz stan faktyczny, przyznana jednostka uczestnictwa wypełnia definicję instrumentu pochodnego zarówno w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2c jak i art. 3 pkt 28a ustawy o OIF. Powyższe, znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość jednostki uczestnictwa (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z niej praw) będzie kalkulowana w oparciu o instrument bazowy - wskaźnik finansowy Cash on Cash osiągnięty przez Fundusz, a wysokość wypłaty będzie zależna od wspomnianego wskaźnika Cash on Cash oraz osiągnięcia celów budżetowych Spółki (wyrażonych również wskaźnikami finansowymi),
 • jednostka uczestnictwa zostanie przyznana Wnioskodawcy nieodpłatnie a jej wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ będzie bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości,
 • realizacja praw wynikających z jednostki uczestnictwa (rozliczenie) nastąpi dopiero w przyszłości i przyjmie formę pieniężną.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, że realizacja praw wynikających z jednostki uczestnictwa, będzie przychodem z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach organów skarbowych m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. (IBPBII/2/415-1002/14/AK), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. (IPPB2/415-655/14-4/MG), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2014 r. (ITPB2/415-723/14/IB), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014 r. (IBPBII/2/415-1050/13/NG), jak również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r. (IPPB2/415 -749/13-4/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest – z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f – suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest natomiast – stosownie do art. 9 ust. 2 omawianej ustawy – nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zasadę powszechności opodatkowania (art. 9 ust. 1). Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada przy tym zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych w oparciu o system przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów. W języku powszechnym mianem „źródła” określane jest „to, co stanowi początek czegoś”, „przyczyna czegoś”, a synonimami tego pojęcia są m.in. zarzewie, czynnik sprawczy, powód, pochodzenie. Ustawodawca tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń w oparciu o kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzgledniający specyfikę poszczególnych źródeł przychodów.

Ogólne określenie przychodów zawiera art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu przychodami (z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów zostały określone przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (art. 10 ust. 1 pkt 1);
 • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3);
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7);
 • inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).

Przychody z poszczególnych źródeł przychodów i zasady ich ustalania zostały uregulowane w art. 12-20 omawianej ustawy.

Katalog źródeł przychodów jest katalogiem zamkniętym. Ustawodawca „zamknął” ten katalog dzięki wprowadzeniu kategorii „innych źródeł”, czyli źródeł przychodów innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1-8a. W sytuacji, gdy dane przysporzenie podatnika ma charakter przychodu i nie mieści się w żadnej z kategorii wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8a ustawy, jest przypisywane do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9. Rozwiązanie to jest elementem gwarantującym realizację zasady powszechności opodatkowania.

Jednocześnie katalog zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter rozłączny. Oznacza to, że dany przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów. Czynność ta ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego opodatkowania tego przychodu (a ściślej, dla opodatkowania dochodu, który jest generowany przez ten przychód). W celu prawidłowej kwalifikacji danego przychodu do konkretnego źródła przychodów należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z jego powstaniem (uzyskaniem). Niejednokrotnie klasyfikacja przychodu wymaga oceny, która z okoliczności powstania (uzyskania) przychodu wskazujących na możliwość przypisania do różnych źródeł przychodów jest istotniejsza, najdonioślejsza prawnie w kontekście regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednym ze źródeł przychodów są – wskazane przez Wnioskodawcę – kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 17 ust. 1 pkt 10).

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane dla celów omawianej ustawy w jej art. 5a pkt 13 jako instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z poźn. zm.), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są więc – określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.c)-i) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – niebędące papierami wartościowymi:

 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 • niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 • kontrakty na różnicę,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

-

Stosownie do art. 17 ust 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Szczegółowe regulacje dotyczące opodatkowania przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych zawiera art. 30b omawianej ustawy. Zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 1 tego artykułu od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Należy jednocześnie podkreślić, że – na mocy art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W celu uniknięcia problemów „kolizji” źródeł przychodów ustawodawca wprowadził ponadto art. 30b ust. 4 omawianej ustawy. W myśl tego unormowania, przepisu art. 30b ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Jak wynika z powołanego przepisu, jeżeli uzyskanie przychodu z realizacji pochodnych instrumentów finansowych jest efektem prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej, przychody te nie są traktowane jak uzyskiwane ze źródła kapitały pieniężne, ale przypisywane do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca – jako osoba pełniąca kluczowe funkcje kierownicze w Danwood S.A. (wykonująca swoje obowiązki w oparciu o stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką) – zostanie objęta programem, który ma przyczynić się do zwiększenia efektywności Spółki. W ramach tego programu Wnioskodawca zawrze umowę o pochodny instrument finansowy z DHH S.a.r.l. (podmiotem powiązanym ze Spółką, luksemburskim rezydentem podatkowym). Na podstawie tej umowy Wnioskodawcy zostanie przyznana jednostka uczestnictwa, która – zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy zawartym w opisie zdarzenia przyszłego – jest pochodnym instrumentem finansowym w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca rozważa, czy otrzymanie przez niego wypłaty z tytułu realizacji praw z jednostki uczestnictwa będzie kwalifikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako uzyskanie przychodu z kapitałów pieniężnych.

Analiza przedstawionych okoliczności faktycznych sprawy w kontekście regulacji art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że wypłata uzyskana przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 5a pkt 13 ww. ustawy wypełnia przesłanki uznania jej za przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Dla potwierdzenia prawidłowości tej klasyfikacji przychodu Wnioskodawcy należy dodatkowo rozważyć okoliczności sprawy w kontekście zastrzeżenia zawartego w art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, że realizacja praw z jednostki uczestnictwa w pochodnym instrumencie finansowym następuje w wykonywaniu przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie ma podstaw do uznania, że przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę pochodzi ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy).

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych problemowa wypłata z tytułu realizacji praw wynikających z jednostki uczestnictwa wykreowanej na podstawie umowy o pochodny instrument finansowy będzie przychodem Wnioskodawcy z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Z uwagi na okoliczność, że w opisanym zdarzeniu przyszłym umowa o pochodny instrument finansowy jest zawierana z rezydentem podatkowym Luksemburga, należy zastrzec, że dla celów opodatkowania przedmiotowych przychodów Wnioskodawcy należy uwzględnić stosowną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tutejszy organ dokonał analizy skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego przyjmując – zgodnie z opisem okoliczności faktycznych sprawy zawartym we wniosku – że jednostka uczestnictwa wykreowana na podstawie umowy o pochodny instrument finansowy zawartej z luksemburskim rezydentem podatkowym jest instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym, tutejszy organ nie ocenił (w tym nie uznał za prawidłowe) stanowiska Wnioskodawcy w następującej części: „Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę przytoczone powyżej definicje oraz stan faktyczny, przyznana jednostka uczestnictwa wypełnia definicję instrumentu pochodnego zarówno w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2c jak i art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”. Takie działanie organu miałoby bowiem charakter oceny, czy przedstawione okoliczności faktyczne sprawy są prawdziwe. Procedura wydawania interpretacji indywidualnych nie daje organom upoważnionym tego rodzaju uprawnień.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.