IPTPB3/4511-55/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym.
IPTPB3/4511-55/15-2/KJinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. obowiązek płatnika
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów i obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów i obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” albo „Wnioskodawca”) jest częścią grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty prowadzące działalność gospodarczą (wraz ze Spółką) w zakresie sprzedaży pojazdów, wyposażenia do pojazdów, naczep, napraw pojazdów i innych usług. Spółka zajmuje się sprzedażą samochodów ciężarowych, naczep oraz maszyn budowlanych, a także świadczy i inne usługi z zakresu branży motoryzacyjnej.

W celu zwiększenia motywacji swoich członków zarządu do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółka wprowadziła program motywacyjny. W ramach programu, Spółka przyznała członkowi zarządu Spółki (dalej: „Beneficjent”) pochodny instrument finansowy. W przyszłości, programem mogą zostać objęci Beneficjent oraz inne osoby wchodzące w skład zarządu Spółki (dalej łącznie: „Beneficjenci”).

Beneficjent wykonuje funkcję członka zarządu na podstawie uchwały wspólników, jednak nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Beneficjent jest pracownikiem Spółki, zatrudnionym na umowę o pracę.

Wnioskodawca zawarł z Beneficjentem umowę dotyczącą pochodnych instrumentów finansowych (dalej: „Umowa”), na mocy której Beneficjentowi przyznany został pochodny interes finansowy (dalej: „Prawo”). Prawo zostało przyznane Beneficjentowi nieodpłatnie. Prawo przyznane Beneficjentowi jest niezbywalne, ani nie jest możliwe ustalenie jego wartości rynkowej.

Prawo przyznane Beneficjentowi przez Wnioskodawcę jest warunkowym prawem do otrzymania w przyszłości wypłaty określonej kwoty pieniężnej, wynikającej ze zrealizowania Prawa. Kwota potencjalnej wypłaty pieniężnej na rzecz Beneficjenta jest uzależniona od wartości wskaźnika finansowego EBITDA (wynik brutto powiększony o zapłacone odsetki oraz amortyzację) wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok finansowy – Umowa podaje formułę (wzór) do wyliczenia kwoty pieniężnej należnej Beneficjentowi. Umowa została zawarta na początku danego roku finansowego, za który EBITDA będzie podstawą wyliczenia kwoty pieniężnej.

Realizacja przyznanego Beneficjentowi Prawa była uzależniona od łącznego spełnienia warunków określonych w Umowie. Warunkami tymi było pełnienie przez Beneficjenta funkcji członka zarządu Spółki na dzień realizacji Prawa (w dniu realizacji uprawnienia Beneficjenta przestały być warunkowe). Wypłata pieniężna została wypłacona Beneficjentowi po dacie realizacji Praw, w terminie określonym Umową.

Wnioskodawca kontynuuje prowadzenie programu motywacyjnego w kolejnych latach obrotowych, na warunkach opisanych powyżej, w odniesieniu do jednego lub większej liczby członków zarządu Spółki. Oznacza to podpisywanie w kolejnych latach z członkami zarządu opisanych powyżej umów o instrument finansowy. W każdym przypadku, stronami umowy będzie Wnioskodawca oraz jeden z Beneficjentów, przy czym możliwe jest, że Spółka zawrze w kolejnym roku Umowę z więcej niż jednym Beneficjentem.

Pytania zawarte we wniosku odnoszą się zarówno do zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego, ponieważ dotyczą konsekwencji dokonanej wypłaty pieniężnej z Umowy oraz konsekwencji przyszłych wypłat pieniężnych z Umów, zarówno już zawartych, jak i takich, które zostaną zawarte w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymanie wypłaty pieniężnej przez Beneficjentów z tytułu realizacji Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji...
 2. Czy w związku z dokonaniem przez Spółkę wypłaty pieniężnej na rzecz Beneficjentów z tytułu realizacji Praw przyznanych na podstawie Umowy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Otrzymanie wypłaty pieniężnej przez Beneficjentów z tytułu realizacji Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „updof”), podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 10 updof stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Z kolei zgodnie z art. 5a ust. 13 updof przez pochodne instrumenty finansowe rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Natomiast art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384; dalej: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”) stanowi, że instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
 2. instrumenty rynku pieniężnego;
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według jednej ze stron;
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do i obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
 8. kontrakty na różnicę;
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wskazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie updof pochodnymi instrumentami są instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami pochodnymi są opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, waluty stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Przez wskaźniki finansowe rozumie się współczynniki wynikające, bądź tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.

W ocenie Spółki, EBITDA jako wskaźnik finansowy stanowiący informację zawartą w sprawozdaniach finansowych Spółki może stanowić instrument bazowy dla pochodnego instrumentu finansowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy potwierdził m.in. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 października 2014 r. (sygn. IPTPB2/415-452/14-3/JR).

W literaturze przedmiotu (tak: m.in. A. Chłopecki, instrumenty pochodne w polskim systemie prawnych, PPH 2009) przyjmuje się, że tzw. inne instrumenty pochodne w sensie cywilnoprawnym mogą stanowić konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych, z czego wynika, że innym instrumentem pochodnym może być każda umowa cywilnoprawna spełniająca warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami pochodnymi.

W świetle przytoczonych regulacji updof oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Prawo, które zostało przydzielone na podstawie Umowy stanowi „inny instrument pochodny”, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dla których instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy – EBITDA,

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że definicja legalna instrumentu pochodnego, która może również zostać zastosowana w celu odpowiedniego zakwalifikowania Prawa, została zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.; dalej: „Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia, instrument pochodny, to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Biorąc pod uwagę, że:

 1. wartość Prawa jest uzależniona od instrumentu bazowego w postaci wskaźnika finansowego EBITDA;
 2. nabycie Prawa nastąpiło nieodpłatnie;
 3. rozliczenie Prawa miało charakter warunkowy i miało nastąpić w przyszłości.

Spółka uważa, że Prawo stanowi instrument pochodny w rozumieniu § 3 pkt 4 Rozporządzenia. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że w razie zrealizowania Praw, Beneficjenci osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof. Jednocześnie, zdaniem Spółki, przychód Beneficjentów z tytułu realizacji Praw powstaje zgodnie z art. 17 ust. 1b updof, tj. w momencie otrzymania wypłaty pieniężnej.

Stanowisko Spółki w zakresie zakwalifikowania przychodu uzyskanego w związku z realizacją pieniężną pochodnego instrumentu finansowego opartego na wskaźniku finansowym do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof oraz jego opodatkowania zgodnie z art. 30b ust. 1 updof, zostało uznane za prawidłowe przez Ministra Finansów w szeregu interpretacji indywidualnych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/2/415-1051/14/MM) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. IPPB2/415-641/14-5/AS).

Ad 2

W związku z realizacją Praw oraz dokonaniem przez Spółkę wypłaty pieniężnej na rzecz Beneficjentów z tytułu realizacji Praw przyznanych na podstawie Umowy na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 31 i następnych updof.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 updof, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 updof, podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że również w chwili realizacji Praw przyznanych na podstawie Umowy, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 updof, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla każdego Beneficjenta imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Beneficjenta i właściwych urzędów skarbowych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku jakichkolwiek obowiązków płatnika wynikających z art. 31 i następnych updof ciążących na Spółce w związku z realizacją pieniężną pochodnych instrumentów finansowych takich jak Prawa przyznane na podstawie Umowy zostało uznane za prawidłowe przez Ministra Finansów w szeregu interpretacji indywidualnych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/2/415-992/14/MZM) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. (sygn. IPPB2/415-655/14-4/MG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Z kolei stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

W myśl art. 5a pkt 13 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Według art. 3 pkt 28a tej ustawy, przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z kolei zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.) instrument pochodny – instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, do których mogą należeć różnego rodzaju wskaźniki w tym wskaźniki finansowe. Instrument pochodny będzie więc realizowany przez rozliczenie pieniężne, którego wartość całkowicie zależy od wartości wskaźników finansowych.

Z wniosku wynika, że w celu zwiększenia motywacji swoich członków zarządu do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółka wprowadziła program motywacyjny. W ramach programu, Spółka przyznała członkowi zarządu Spółki (dalej: „Beneficjent”) pochodny instrument finansowy. W przyszłości, programem mogą zostać objęci Beneficjent oraz inne osoby wchodzące w skład zarządu Spółki (dalej łącznie: „Beneficjenci”). Beneficjent wykonuje funkcję członka zarządu na podstawie uchwały wspólników, jednak nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Beneficjent jest pracownikiem Spółki, zatrudnionym na umowę o pracę.

Wnioskodawca zawarł z Beneficjentem umowę dotyczącą pochodnych instrumentów finansowych (dalej: „Umowa”), na mocy której Beneficjentowi przyznany został pochodny interes finansowy (dalej: „Prawo”). Prawo zostało przyznane Beneficjentowi nieodpłatnie. Prawo przyznane Beneficjentowi jest niezbywalne, ani nie jest możliwe ustalenie jego wartości rynkowej.

Prawo przyznane Beneficjentowi przez Wnioskodawcę jest warunkowym prawem do otrzymania w przyszłości wypłaty określonej kwoty pieniężnej, wynikającej ze zrealizowania Prawa. Kwota potencjalnej wypłaty pieniężnej na rzecz Beneficjenta jest uzależniona od wartości wskaźnika finansowego EBITDA (wynik brutto powiększony o zapłacone odsetki oraz amortyzację) wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok finansowy – Umowa podaje formułę (wzór) do wyliczenia kwoty pieniężnej należnej Beneficjentowi. Umowa została zawarta na początku danego roku finansowego, za który EBITDA będzie podstawą wyliczenia kwoty pieniężnej.

Realizacja przyznanego Beneficjentowi Prawa była uzależniona od łącznego spełnienia warunków określonych w Umowie. Warunkami tymi było pełnienie przez Beneficjenta funkcji członka zarządu Spółki na dzień realizacji Prawa (w dniu realizacji uprawnienia Beneficjenta przestały być warunkowe). Wypłata pieniężna została wypłacona Beneficjentowi po dacie realizacji Praw, w terminie określonym Umową.

Wnioskodawca kontynuuje prowadzenie programu motywacyjnego w kolejnych latach obrotowych, na warunkach opisanych powyżej, w odniesieniu do jednego lub większej liczby członków zarządu Spółki. Oznacza to podpisywanie w kolejnych latach z członkami zarządu opisanych powyżej umów o instrument finansowy. W każdym przypadku, stronami umowy będzie Wnioskodawca oraz jeden z Beneficjentów, przy czym możliwe jest, że Spółka zawrze w kolejnym roku Umowę z więcej niż jednym Beneficjentem.

Zatem, mając na uwadze przywołane powyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, że Beneficjenci osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa powyżej.

Podsumowując, uczestnictwo Beneficjentów w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji prawa do otrzymania kwoty rozliczenia. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ustawy. Oznacza to, że na Spółce (Wnioskodawcy) nie będzie ciążył obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z realizacją praw wynikających z udziału Beneficjentów w programie motywacyjnym. Spółka będzie jednak zobowiązana – na mocy art. 39 ust. 3 ustawy – do przesłania Beneficjentom oraz odpowiedniemu organowi podatkowemu imiennej informacji o wysokości dochodu na formularzu (PIT-8C).

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.