IPTPB3/4511-46/15-2/GG | Interpretacja indywidualna

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uprawnionych z tytułu uczestnictwa w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF?
IPTPB3/4511-46/15-2/GGinterpretacja indywidualna
 1. pochodne instrumenty finansowe
 2. program motywacyjny
 3. przychód z kapitału pieniężnego
 4. umowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z kapitałów pieniężnych z tytułu uczestnictwa w Programie oraz obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z kapitałów pieniężnych z tytułu uczestnictwa w Programie oraz obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

.... jest spółką działającą w zakresie izolacji technicznych w przemyśle, produkcji konstrukcji wsporczych, płaszczy ochronnych z blach i materacy dla izolacji. Ponadto Spółka świadczy usługi montażowe w przemyśle i budownictwie.

Wybrane osoby związane ze Spółką relacją prawnopracowniczą lub cywilnoprawną – w tym członkowie zarządu (dalej: Uprawnieni) – zostaną objęte programem motywacyjnym (dalej: Program) mającym na celu zapewnienie realizacji ponadprzeciętnych wyników finansowych Spółki. W ramach programu Uprawnionym przypisane zostanie warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości premii pieniężnej (dalej: Kwota Rozliczenia). Wysokość Kwoty Rozliczenia wynikać będzie z realizacji pochodnego instrumentu finansowego (dalej: Pochodny Instrument Finansowy) opartego o wybrany wskaźnik lub wskaźniki bazowe (dalej: Wskaźniki) dotyczące wyników finansowych Spółki lub jej oddziałów w danym roku obliczeniowym.

Spółka stoi na stanowisku, że Pochodny Instrument Finansowy spełnia definicję pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: UPDOF).

Wartość finalnej Kwoty Rozliczenia przysługującej Uprawnionym będzie bezpośrednio uzależniona od stopnia realizacji celów ustalonych na rok obliczeniowy dla Spółki lub jej oddziałów, branż czy też obszarów działania poprzez powiązanie Kwoty Rozliczenia ewentualnie należnej Uprawnionym ze wskaźnikami finansowymi Spółki. W konsekwencji Program spełnia funkcję motywacyjną w stosunku do Uprawnionych (im lepsze wyniki finansowe osiągnie Spółka, tym wyższe potencjalne przysporzenie dla Uprawnionych).

Przykładowe Wskaźniki to:

 • roczny obrót Spółki lub konkretnego działu, oddziału, czy też branży Spółki;
 • zysk brutto (EBT) Spółki;
 • zysk brutto (EBT) Spółki wypracowany w obrębie działu, oddziału, czy też branży Spółki;
 • wysokość wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow) w Spółce lub w konkretnym dziale, oddziale, czy też branży Spółki;
 • zysk Spółki lub konkretnego działu Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (EBITA);

W kolejnych latach Program może być uzupełniony o inne, analogiczne wskaźniki finansowe Spółki lub Jej oddziału lub obszaru działalności.

Program będzie funkcjonować na podstawie dedykowanego regulaminu „Zasady programu dotyczącego premii pieniężnej w formie pochodnego instrumentu finansowego” (dalej: Regulamin). Uczestnictwo Uprawnionych w Programie jest dobrowolne i nie wynika w szczególności z ich umów o pracę, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania lub innych przepisów o wynagradzaniu. Przystąpienie do Programu następuje zgodnie z Regulaminem na podstawie oddzielnego porozumienia (dalej; Porozumienie). W wyniku przystąpienia Uprawnionego do Programu zawiązuje się nowy stosunek prawny. Uprawnieni nie mają możliwości zbycia ani przeniesienia jakichkolwiek praw do wypłat wynikających z Programu na rzecz osób trzecich.

Wartość Kwoty Rozliczenia będzie uzależniona od stopnia realizacji celów ustalonych na rok obliczeniowy dla Spółki lub odpowiednich oddziałów Spółki i obliczana będzie zgodnie z poniższymi zasadami. Ponadto wartość Kwoty Rozliczenia zależeć będzie także od warunków wskazanych w wyżej wskazanym Porozumieniu pomiędzy Spółką i Uprawnionym o przystąpieniu do Programu.

Wysokość Kwoty Rozliczenia wynikającej z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego liczona będzie w oparciu o stałe wartości procentowe oraz zmienne podstawy kalkulacji, będące jednym lub wieloma Wskaźnikami Spółki lub jej oddziałów i określona będzie wzorem:

 1. KR = X% x Wsk A + Y% x Wsk B

lub

 1. KR = X% x Wsk A

Gdzie:

KR: Kwota Rozliczenia

X%, Y%: stałe wartości procentowe

Wsk A, Wsk B: Wskaźnik dla Spółki lub danego referencyjnego obszaru działalności Spółki, np. roczny obrót Spółki, roczny obrót konkretnego działu czy wysokość wolnych przepływów pieniężnych (o których mowa we wcześniejszej części wniosku).

Powyższe wzory stanowią podstawę do wyliczenia Kwoty Rozliczenia z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego w sytuacji, gdy jest ona uzależniona od dwóch Wskaźników (wzór a)) oraz od jednego Wskaźnika (wzór b)). Porozumienie może określać więcej niż dwa Wskaźniki. Wtedy całkowita Kwota Rozliczenia z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego będzie sumą poszczególnych Kwot Rozliczenia, dla których zostały określone w Porozumieniu odpowiednio kolejne Wskaźniki A1, A2, A3 itd. oraz właściwe dla nich wartości procentowe X1, X2, X3 itd.

Konkretne wysokości stałych wartości procentowych (X% oraz Y%) oraz odpowiadające im Wskaźniki, a także referencyjny obszar działalności Spółki zostaną określone dla konkretnego Uprawnionego w Porozumieniu na początku roku obliczeniowego oraz będą aktualizowane w kolejnych latach.

Wskaźniki determinujące Kwotę Rozliczenia z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego za dany rok obliczeniowy będą ustalane i zatwierdzane przez odpowiednie uprawnione organy i obliczone zgodnie z obowiązującymi w Spółce standardami sprawozdawczości finansowej.

Uprawniony będzie miał prawo do wypłaty Kwoty Rozliczenia po spełnieniu warunku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką na ostatni dzień roku obliczeniowego (z tym, że przyznanie i wypłata wynikająca z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego nie będą związane z realizacją zobowiązania na podstawie tego stosunku).

Przekazanie Uprawnionym Kwoty Rozliczenia wynikającej z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego nastąpi nie wcześniej niż po dokonaniu wstępnego badania bilansu przez biegłych rewidentów (dalej: Dokonanie Wstępnego Badania Bilansu).

Do momentu Dokonania Wstępnego Badania Bilansu Uprawniony nie będzie wiedział, czy i w jakiej wysokości Kwotę Rozliczenia otrzyma oraz nie ma możliwości wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem do Spółki.

Dodatkowo, przed dokonaniem wypłaty Kwota Rozliczenia będzie potwierdzona przez odpowiednie uprawnione organy (lub ich pełnomocników) wskazanych w Regulaminie.

Przystąpienie do Programu jest nieodpłatne (tj. Uprawnieni nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem Programu), a korzyści z niego wynikające są warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością korzyści wynikających z Programu.

Pochodne Instrumenty Finansowe nie będą oferowane innym osobom niż Uprawnieni uczestniczący w Programie. Uprawnieni nie będą uprzywilejowani względem innych podmiotów w odniesieniu do oferowanych im w ramach Programu Pochodnych Instrumentów Finansowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uprawnionych z tytułu uczestnictwa w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez Uprawnionych z Programu powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF. Jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uprawnionych będzie natomiast otrzymanie Kwoty Rozliczenia, wynikające z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego.

Jak wskazano wyżej, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie dochód osiągany przez Uprawnionych stanowi dochód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, kapitały pieniężne i prawa majątkowe są jednym ze źródeł przychodów i zostały szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w UPDOF w art. 5a pkt 13. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 9, dalej: OIF).

Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak wskazywano wielokrotnie w opracowaniach dotyczących funkcjonowania instrumentów pochodnych w Polsce, nie ma w polskim systemie prawnym jednej legalnej definicji finansowego instrumentu pochodnego. „System prawny, co do zasady, odwołuje się do apriorycznego, tj. wynikającego z języka finansów, pojęcia instrumentu finansowego (podobnie – instrumentu pochodnego czy opcji). Prawnik, definiując dany instrument finansowy, musi zatem posługiwać się zasadami, kryteriami i definicjami języka ekonomii i finansów”. (A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2009 r.).

Inne instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) OIF nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Nie wprowadzono również w OIF odniesienia do innego aktu prawnego, który zawiera warunki i kryteria dla uznania danego prawa za inny instrument pochodny wymieniony w lit c).

Stąd, zdaniem Wnioskodawcy, celem potwierdzenia, że Program funkcjonuje w formie innego instrumentu pochodnego, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy i który jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne, należy odwołać się do wykładni językowej i systemowej.

Wykładnia językowa

Co do zasady, instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Przez pojęcie instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych).

Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) OIF instrumentem bazowym może być wskaźnik finansowy.

Za wskaźnik finansowy uznaje się współczynniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Jedną z podstawowych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jest wysokość wskaźników.

Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi.

W ocenie Spółki przewidziana w Programie konstrukcja kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy OIF, jako pochodny instrument finansowy, którego instrumentem bazowym są Wskaźniki. Wartość Pochodnego Instrumentu Finansowego (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o Wskaźnik lub Wskaźniki – jedyne elementy mające wpływ na wartość Pochodnego Instrumentu Finansowego.

Dodatkowo realizacja Pochodnego Instrumentu Finansowego następuje nie wcześniej niż po Dokonaniu Wstępnego Badania Bilansu. Tym samym ostateczne rozliczenie pieniężne w formie wypłaty gotówkowej z realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego następuje po Dokonaniu Wstępnego Badania Bilansu.

Wykładnia systemowa

Jak wskazano powyżej, w polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, legalna definicja finansowego instrumentu pochodnego, natomiast podjęto kilka prób ich zdefiniowania na potrzeby różnych aktów prawnych.

Definicja zawarta w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie) jest jedyną do tej pory próbą ustawodawcy przedstawienia warunków uznania danej konstrukcji za instrument pochodny – instrument finansowy, a nie jedynie wyliczeniem rodzajów instrumentów finansowych, bez próby ich definiowania, które mogą być uznane za instrument pochodny.

W świetle rozporządzenia finansowy instrument pochodny to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny oraz wykładnię językową i systemową zagadnienia, należy stwierdzić, że instrumenty pochodne stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość Pochodnego Instrumentu Finansowego (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z niego praw) jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy – Wskaźnik/Wskaźniki,
 • Pochodne Instrumenty Finansowe są przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości,
 • realizacja praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia dla Uprawnionych jest realizacja praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego, których wartość jest ściśle zależna od zdefiniowanego Wskaźnika lub Wskaźników osiąganego przez Spółkę. Na jego wysokość wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki, a nie inne okoliczności, takie jak sposób wykonywania pracy lub świadczenia usług przez Uprawnionych. Nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów, w szczególności do takich, które bezpośrednio wynikają z ewentualnej relacji pracowniczej bądź cywilnoprawnej Uprawnionych ze Spółką.

Moment podatkowy

Należy również zaznaczyć, że stosownie do postanowień art. 17 ust. 1b UPDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. W konsekwencji, we wskazanym stanie faktycznym przychód wystąpi zgodnie z Programem w efekcie realizacji praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego, tj. w momencie wypłaty Kwoty Rozliczenia.

Do momentu Dokonania Wstępnego Badania Bilansu za dany okres rozliczeniowy nie ma możliwości realizacji praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego, a tym samym wystąpienia przez Uprawnionych z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie do Spółki. Dodatkowo, do momentu realizacji praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego nie ma możliwości określenia wartości (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Uprawnionych. Co za tym idzie, przychód uzyskany w związku z realizacją praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego powstaje w momencie jego realizacji i dopiero wtedy Uprawniony może otrzymać realne przysporzenie majątkowe, tj. Kwotę Rozliczenia.

W konsekwencji, wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe. Realizacja praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego jest zatem pierwszym i jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uprawnionych.

Doktryna w podobnych sprawach

Podobne stanowisko – kwalifikacja przychodów uzyskanych w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych jako przychodów z kapitałów pieniężnych – zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy skarbowe w podobnych stanach faktycznych, m.in.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-89/14/MR).

Podsumowanie stanowiska Spółki

Powyższa kwalifikacja do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne oznacza, że na Spółce nie ciążą obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wiążących się z realizacją praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego.

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 UPDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnik – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 UPDOF, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje omawiane dochody. W rezultacie, z tytułu realizacji i praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego, Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Uprawnionym i właściwym urzędom skarbowym, natomiast tym samym nie będą na nim ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF.

Dodatkowo, w świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 UPDOF wyliczony dochód powinien zostać wykazany przez Uprawnionych w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty.

W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania, obliczony zgodnie z 19% stawką podatkową, powinien zostać wpłacony do urzędu skarbowego samodzielnie przez Uprawnionych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.