IPTPB2/415-452/14-2/JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Podatnik – program motywacyjny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przyznanego warunkowego prawa i jego realizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przyznanego warunkowego prawa i jego realizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca („Podatnik”, „Osoba Uprawniona”) pełni funkcję członka zarządu w C... Sp. z o.o. („Spółka”). Jednocześnie jest w Spółce zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W celu zwiększenia motywacji do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółka wprowadziła program motywacyjny, w ramach którego przyznała członkom zarządu pochodne instrumenty finansowe („Pochodne Instrumenty Finansowe”). Zdaniem Wnioskodawcy, program ten będzie kontynuowany także w przyszłości.

W związku z powyższym, Spółka zawarła z Wnioskodawcą odrębną od umowy o pracę i niezwiązaną z nią umowę pochodnego instrumentu finansowego („Umowa”), na mocy której Wnioskodawcy przyznany został Pochodny Instrument Finansowy.

Pochodny Instrument Finansowy jest warunkowym prawem do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej („Rozliczenia Pieniężnego”), wynikającej z realizacji tego prawa. Kwota Rozliczenia Pieniężnego jest uzależniona od wartości dwóch wskaźników finansowych osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym (jest sumą tych wskaźników): wskaźnika finansowego EBIDTA („Wskaźnik EBIDTA”) oraz wskaźnika External Revenue, czyli przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę z wyłączeniem przychodów grupowych („Wskaźnik ER”) i jest wyliczana zgodnie z formułami opisanymi szczegółowo poniżej. Kwota Rozliczenia Pieniężnego jest obliczana za poszczególne lata obrotowe, po zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok finansowy.

Zgodnie z zasadami obowiązującego w Spółce programu, należna do wypłaty na rzecz Wnioskodawca kwota Rozliczenia Pieniężnego jest kalkulowana oddzielnie dla każdego ze wskaźników finansowych w poniższy sposób:

 1. Wyplata EBITDA

Zgodnie z zasadami programu, wysokość wypłaty EBITDA jest uzależniona od wartości Wskaźnika EBITDA, wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za każdy rok obrotowy, którego dotyczy program.

Planowana wartość Wskaźnika EBITDA jest określana przez Spółkę za każdy rok obrotowy odrębnie („Planowany EBITDA”).

 1. Jeżeli wartość Wskaźnika EBITDA osiągnięta przez Spółkę za dany rok finansowy jest równa lub wyższa niż określona na dany rok obrotowy wartość procentowa Planowany EBITDA („Docelowy EBITDA”), ale niższa lub równa 100% wartości wskaźnika Planowany EBITDA, wartość wypłaty EBITDA jest wyliczana w oparciu o następującą formułę:

Wypłata EBITDA = <(Planowany EBITDA x %) / (Planowany EBITDA – Docelowy EBITDA)> x (Osiągnięty EBITDA - Docelowy EBITDA)

gdzie:

 • Planowany EBITDA - planowana wartość wskaźnika finansowego EBITDA na dany rok obrotowy;
 • % - wartość procentowa określana w indywidulanej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką;
 • Docelowy EBITDA - wartość procentowa wskaźnika Planowany EBITDA określona przez Spółkę na dany rok obrotowy, uprawniającą Osobę Uprawnioną do otrzymania Wypłaty EBITDA;
 • Osiągnięty EBITDA - wartość wskaźnika EBITDA wynikająca z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez biegłego rewidenta.

Wszystkie elementy powyższego wzoru, z wyjątkiem wskaźnika Osiągnięty EBIDTA, są z góry ustalone na dany rok obrotowy, w szczególności wskaźnika Docelowy EBITDA, którego osiągniecie uprawnia do otrzymania Wypłaty EBITDA oraz wartość procentowa (%), która jest ustalona w indywidualnej Umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną, a Spółką.

 1. Jeżeli wartość Wskaźnika EBITDA osiągnięta przez Spółkę za dany rok finansowy jest wyższa niż 100% wartości wskaźnika Planowany EBITDA, wartość Wypłaty EBITDA jest wyliczana w oparciu o następującą formułę:

Wypłata EBITDA = Planowany EBITDA x % + (Osiągnięty EBITDA - Planowany EBITDA) x 3%

gdzie:

 • Planowany EBITDA - planowana wartość wskaźnika finansowego EBITDA na dany rok obrotowy;
 • % - wartość procentowa określana w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną, a Spółką;
 • Osiągnięty EBITDA - wartość wskaźnika EBITDA wynikająca z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez biegłego rewidenta.

Wszystkie elementy powyższego wzoru, z wyjątkiem Osiągnięty EBITDA, są uprzednio z góry ustalone, w szczególności wartość procentowa (%), która jest ustalona w indywidualnej umowie zawartej przez Osobę Uprawnioną ze Spółką.

 1. Wypłata ER

Zgodnie z zasadami programu, wysokość Wypłaty ER jest uzależniona od wartości Wskaźnika ER, wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za każdy rok obrotowy, którego dotyczy program.

Planowana wartość Wskaźnika ER jest określana przez Spółkę za każdy rok obrotowy odrębnie („Planowany ER”).

 1. Jeżeli wartość Wskaźnika ER osiągnięta przez Spółkę za dany rok finansowy jest równa lub wyższa niż określona na dany rok obrotowy wartość procentowa Planowany ER („Docelowy ER-1”), ale niższa lub równa niż określona na dany rok obrotowy druga wartość procentowa Planowany ER, wysokość Wypłaty ER jest wyliczana w oparciu o następującą formułę:

Wypłata ER = <(Planowany ER x %) / (Planowany ER - Docelowy ER-1)> x (Osiągnięty ER - Docelowy ER-1)

gdzie:

 • Planowany ER - planowana wartość Wskaźnika ER na dany rok obrotowy;
 • % - wartość procentowa określana w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną, a Spółką;
 • Docelowy ER-1 - wartość procentowa Planowany ER określona przez Spółkę na dany rok obrotowy, uprawniająca Osobę Uprawnioną do otrzymania Wypłaty ER;
 • Osiągnięty ER - wartość wskaźnika ER wynikająca z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez biegłego rewidenta.

Wszystkie elementy powyższego wzoru, z wyjątkiem Osiągnięty ER, są z góry ustalone na dany rok obrotowy, w szczególności Docelowy ER-1, którego osiągnięcie uprawnia do otrzymania Wypłaty ER oraz wartość procentowa (%), która jest ustalona w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną, a Spółką.

 1. Jeżeli wartość Wskaźnika ER osiągnięta przez Spółkę za dany rok finansowy jest wyższa niż określona na dany rok obrotowy wartość procentowa Planowany ER („Docelowy ER-2”), wysokość Wypłaty ER jest wyliczana w oparciu o następującą formułę:

Wyplata ER = <(Planowany ER x %) x 2> + <(Osiągnięty ER - Docelowy ER-2) x 2,5%>

gdzie:

 • Planowany ER - planowana wartość Wskaźnika ER na dany rok obrotowy;
 • % - wartość procentowa określana w indywidulanej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną, a Spółką;
 • Docelowy ER-2 - wartość procentowa wskaźnika Planowany ER określona przez Spółkę na dany rok obrotowy;
 • Osiągnięty ER - wartość Wskaźnika ER wynikająca z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez biegłego rewidenta.

Wszystkie elementy powyższego wzoru, z wyjątkiem wskaźnika Osiągnięty ER, są z góry ustalone na dany rok obrotowy, w szczególności Docelowy ER-2 oraz wartość procentowa (%), która jest ustalona w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną, a Spółką.

W ocenie Wnioskodawcy umowa zawarta między Spółką, a Osobą Uprawnioną wskazuje również, że warunkiem przyznania wypłaty pieniężnej za dany rok obrotowy jest pozostawanie w stosunku pracy ze Spółką w dniu wypłaty Rozliczenia Pieniężnego.

W przypadku, gdy Osoba Uprawniona do wypłaty Rozliczenia Pieniężnego opuści Spółkę w czasie trwania umowy, roczne wartości wskaźników finansowych Spółki stanowiące podstawę do wypłaty Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy są brane pod uwagę przy wyliczeniu proporcjonalnej wartości Rozliczenia Pieniężnego dotyczącej pełnych miesięcy, w których Osoba Uprawniona pozostawała w stosunku pracy ze Spółką w danym roku obrotowym.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami programu, Pochodny Instrument Finansowy, czyli warunkowe prawo do wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, przysługuje Wnioskodawcy odpłatnie za zapłatą Spółce kwoty 1 zł. Zasady programu wskazują również, że do momentu, w którym realizacja Pochodnego Instrumentu Finansowego nie stanie się możliwa, warunkowe prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest niezbywalne. Zgodnie z informacjami, jakie posiada Wnioskodawca, Spółka planuje kontynuować prowadzenie programu motywacyjnego w kolejnych latach obrotowych, na podobnych warunkach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego, powstaje tylko w momencie jego realizacji (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna) i stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 tej ustawy i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu po Jego stronie z tytułu nabycia i realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego powstaje tylko w momencie jego realizacji (tj. w momencie, gdy Rozliczenie Pieniężne stanie się należne) i stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z Pochodnych Instrumentów Finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie powyższego przepisu w opinii Wnioskodawcy, przychód po Jego stronie nie powstanie w momencie nabycia przez Niego Pochodnych Instrumentów Finansowych, ponieważ „przysporzenie”, które On otrzymuje na tym etapie, jest jedynie „potencjalne”. Wnioskodawca, nabytym Pochodnym Instrumentem Finansowym nie może rozporządzać. Nabycie Pochodnych Instrumentów Finansowych przez Niego stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłaty w formie kwoty Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że prawo wynikające z Pochodnego Instrumentu Finansowego jest warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty Rozliczenia Pieniężnego (dotyczy to przypadku, gdy wskaźniki finansowe EBITDA i ER nie osiągną określonego poziomu).

Należy nadmienić, według Wnioskodawcy, że w analogicznych stanach faktycznych, które były w przeszłości przedmiotem interpretacji Ministra Finansów, wydane zostały interpretacje indywidualne potwierdzające powyższe stanowisko, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wydanej w imieniu Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r., IPPB2/415-82/14-5/MK1 potwierdzono, że: „Zatem na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Podatnika nie powstanie w momencie nabycia przez niego Prawa, ponieważ „przysporzenie”, które otrzymuje Podatnik na tym etapie, jest jedynie „potencjalne”. Podatnik ponosi odpłatność za nabycie Prawa w wysokości 1 PLN, a nabytym Prawem nie może rozporządzać. Nabycie Prawa przez Podatnika stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłaty w formie Kwoty Rozliczenia w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że Prawo jest warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Podatnika kwoty rozliczenia (...).”

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w imieniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2014 r., IPPB2/415-749/13-4/AS stwierdzono, że: „Nabycie przez Wnioskodawcę warunkowego niezbywalnego prawa, które jak wskazał Wnioskodawca stanowi pochodny instrument finansowy uprawniającego do otrzymania w przyszłości kwoty wynikającej z jego realizacji nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z wniosku prawo to ma jedynie charakter warunkowy. Powyższe wynika również z faktu, że Wnioskodawca w momencie nabycia niezbywalnego warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie ma gwarancji uzyskania natychmiastowych korzyści, ani gwarancji uzyskania ich później, gdyż potencjalna wypłata jest uzależniona od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy. Na powyższe nie będzie również miało wpływu to, że prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego zostało nabyte przez Wnioskodawcę odpłatnie za kwotę 1 PLN, bowiem (...) przyznane prawo jest niezbywalne, co skutkuje tym, że nie można określić jego wartości rynkowej. W konsekwencji w momencie nabycia przez Wnioskodawcę niezbywalnego warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniającego do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej (uzależnionej od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy) po stronie Wnioskodawcy nie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w chwili nabycia przez Niego Pochodnego Instrumentu Finansowego, dopiero w momencie jego realizacji możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Przychód uzyskany z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego powinien, zdaniem Wnioskodawcy, zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.). Pojawiające się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie (Instrumenty pochodne w polskim systemie prywatnym, Aleksander Chłopecki, PPH 2009). Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym umowy z Osobą Uprawnioną, mogą być, po spełnieniu warunków określanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Pochodny Instrument Finansowy, czyli prawo do otrzymania przez Wnioskodawcę Rozliczenia Pieniężnego, kwalifikuje się jako instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ze względu na to, że jest prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość wypłaty pieniężnej) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki (tj. wartości Wskaźnika EBITDA i Wskaźnika ER).

Ponadto, Pochodny Instrument Finansowy, czyli prawo do otrzymania przez Wnioskodawcę Rozliczenia Pieniężnego, kwalifikuje się jako instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż jest instrumentem pochodnym, którego instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe Spółki i jest wykonywany przez wypłatę pieniężną.

W związku z powyższym, Pochodny Instrument Finansowy, który Wnioskodawca nabył i będzie mógł nabyć w przyszłości zgodnie z zasadami programu, należy uznać za instrument finansowy zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. W rezultacie, wypełnia on definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że realizacja Pochodnego Instrumentu Finansowego dokonywana na rzecz Osoby Uprawnionej stanowi realizację pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Stanowisko to, jak wskazuje Wnioskodawca, zostało potwierdzone m.in. w treści interpretacji wydanych w imieniu Ministra Finansów przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2014 r., Nr IPPB2/415-110/14-2/AS, w dniu 21 maja 2013 r., Nr IPPB2/415-181/13-4/MK, w dniu 11 października 2013 r., Nr IPPB2/415-564/13-2/AK oraz w dniu 18 marca 2014 r., Nr IPPB2/415-891/13-4/MG, a także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. Nr ILPB2/415-274/13-2/TR oraz w dniu 5 grudnia 2013 r., Nr ILPB2/415-839/13-4/WM.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jednocześnie uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia Pochodnych Instrumentów Finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca, obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 tej ustawy po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód podlegający opodatkowaniu po Jego stronie powstaje dopiero w momencie realizacji nabytego Pochodnego Instrumentu Finansowego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie). W rezultacie stanowi on przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegający wykazaniu w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 tej ustawy po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Wnioskodawca podkreśla, że ww. stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek C... Sp. z o.o. jako płatnika (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB1/415-208/14-3/MD). W identycznym stanie faktycznym, w interpretacji indywidualnej Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko Spółki, że „przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji nabytego Pochodnego Instrumentu Finansowego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie). W rezultacie będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.