IPTPB1/4511-772/15-3/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Płatnik - program motywacyjny – obowiązki płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem Członków Zarządu w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest największym w Polsce producentem i sprzedawcą naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest również jednym z dziesięciu wiodących producentów w Europie.

W czwartym kwartale 2015 r., Wnioskodawca zamierza objąć Członków Zarządu („Osoby Uprawnione”) funkcjonującym już w Spółce programem motywacyjnym, zastępując ich dotychczasowy sposób premiowania określony w umowach o pracę/ umowach o zarządzanie oraz porozumieniach zmieniających. Program zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki i obejmie rok obrotowy 2015 (przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy). Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne.

Intencją Wnioskodawcy jest zwiększenie motywacji Osób Uprawnionych do osiągnięcia lepszych wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2015. W tym celu Spółka zamierza przyznać Osobom Uprawnionym warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości prawa do wypłaty pieniężnej, kalkulowanej w oparciu o wskaźnik finansowy Grupy Kapitałowej..., w której jednostką dominującą jest ...Spółka Akcyjna („Grupa Kapitałowa...”).

W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Osobami Uprawnionymi w czwartym kwartale 2015 r. odrębne od umów o pracę/ umów o zarządzanie i niezwiązane z nimi umowy pochodnego instrumentu finansowego („Umowy”). Na podstawie tych Umów, Osobom Uprawnionym przyznane zostanie warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego za 2015 r. („Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość będzie uzależniona od wartości zysku netto (po opodatkowaniu), wykazanego w zbadanym przez audytora oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym („sprawozdanie finansowe”) Grupy Kapitałowej..., po wyłączeniu następujących pozycji, które zostały uprzednio uwzględnione w tym zysku netto:

 • rezerwa na wypłatę łącznej kwoty rozliczeń pieniężnych związanych z zawartymi przez Spółkę umowami pochodnych instrumentów finansowych,
 • zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego od premii inwestycyjnej,
 • koszty okołotransakcyjne związane z projektami akwizycyjnymi;

(„Wskaźnik”) za rok obrotowy 2015.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie kalkulowana na podstawie następującego wzoru:

RP = % x Dn

Gdzie:

RP - kwota Rozliczenia Pieniężnego,

% - wartość procentowa określana w Umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką,

Dn - zysk netto (po opodatkowaniu) wykazany w zbadanym przez audytora oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej..., po wyłączeniu następujących pozycji, które zostały uprzednio uwzględnione w tym zysku netto:

 • rezerwa na wypłatę łącznej kwoty rozliczeń pieniężnych związanych z zawartymi przez Spółkę umowami pochodnych instrumentów finansowych,
 • zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego od premii inwestycyjnej,
 • koszty okołotransakcyjne związane z projektami akwizycyjnymi.

Realizacja Prawa przez Osoby Uprawnione dokonywać się będzie poprzez wypłatę przez Spółkę kwot Rozliczenia Pieniężnego na rachunek bankowy Osób Uprawnionych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za 2015 r.

Umowy z Osobami Uprawnionymi zostaną zawarte na czas obowiązywania umów o pracę/ umów o zarządzanie zawartych przez Osoby Uprawnione ze Spółką lub sprawowania przez Osoby Uprawnione funkcji Członków Zarządu Spółki, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej. Jeżeli Umowy zostaną rozwiązane w trakcie roku obrotowego 2015, Rozliczenie Pieniężne będzie realizowane w kwocie ustalonej w proporcji do czasu trwania Umów w tym roku obrotowym, w terminie określonym dla wypłaty Rozliczenia Pieniężnego dla Osób Uprawnionych, którzy nie rozwiązali Umowy w trakcie roku obrotowego 2015, tj. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za 2015 r.

Ponadto, w niektórych przypadkach Spółka może przyjąć zasadę, że Osoby Uprawnione nie nabędą Prawa, jeśli zostaną odwołane z funkcji Członka Zarządu Spółki w związku z popełnieniem przez Osobę Uprawnioną przestępstwa uniemożliwiającego jej wykonywanie funkcji Członka Zarządu Spółki. Prawo będzie przysługiwać Osobom Uprawnionym odpłatnie (cena nabycia Prawa przez Osobę Uprawnioną wynosi 1 zł) i będzie ono niezbywalne, aż do momentu jego realizacji.

W związku z tym, że Prawo będzie zależne od wysokości Wskaźnika i będzie warunkowe, brak będzie jakichkolwiek gwarancji, co do otrzymania przez Osoby Uprawnione kwoty Rozliczenia Pieniężnego.

Mając na uwadze, że Umowa zostanie zawarta do końca 2015 r., a ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie (w ocenie Wnioskodawcy) w 2016 r., Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem wniosku jest zarówno zaistniały stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe. Jednocześnie, mając na względzie moment powstania przychodu, zdaniem Wnioskodawcy, wniosek powinien być oceniany wedle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, przyznane Osobom Uprawnionym warunkowe, niezbywalne prawo do otrzymania w przyszłości kwoty Rozliczenia pieniężnego stanowi instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa, powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, i czy w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C), zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwoty Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana Ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C), zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy, przychód po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie zatem w momencie nabycia przez nich Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Dodatkowo, Osoby Uprawnione poniosą odpłatność za nabycie Prawa w wysokości 1 zł.

Nabycie Prawa przez Osoby Uprawnione stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłat w formie Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości, po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Ponadto, Osoby Uprawnione nie będą mogły rozporządzać nabytym Prawem, aż do momentu jego realizacji. „Przysporzenie”, które otrzymują Osoby Uprawnione w chwili nabycia Prawa jest więc jedynie potencjalne i realizować się będzie (jeśli spełnione zostaną określone w Umowie warunki) dopiero w przyszłości. W związku z tym, że Prawo jest warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Osoby Uprawnione kwot wynikających z Rozliczenia Pieniężnego.

W rezultacie, po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, tym samym Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., Nr IPPB2/415-250/14-2/PW, w której stwierdzono, że: „przychód po stronie Uczestników Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Rozliczenia Pieniężnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 r., Nr ILPB2/415-149/14-4/TR, w której stwierdzono, że: „przyznanie pracownikom pochodnych instrumentów finansowych X spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z tychże instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 10 ust. l pkt 7 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania pochodnych instrumentów finansowych X, ani też w chwili realizacji praw z nich wynikających”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr IPPB2/415-82/14-5/MK1, w której stwierdzono, że: „Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. l pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r., Nr IPPB2/4511-118/15-2/MK1, w której stwierdzono, że: „Z uwagi na powyższe po stronie Uprawnionych, z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek finansowego instrumentu pochodnego stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Uprawnionych stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy”.

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę, że po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, na Spółce nie będą ciążyć w tym momencie obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero w momencie realizacji Prawa możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia. Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Prawa powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm., dalej jako „uoif”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2c uoif, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a uoif, przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Należy podkreślić, że pojawiające się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne, składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych. Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Osobami Uprawionymi, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Z powyższego wynika zatem, że instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa.

Wysokość Wskaźnika, od którego zależeć będzie Rozliczenie Pieniężne, tj. wskaźnika finansowego Grupy Kapitałowej ...w postaci wartości zysku netto (po opodatkowaniu), po wyłączeniu następujących pozycji, które zostały uprzednio uwzględnione w tym zysku netto:

 • rezerwa na wypłatę łącznej kwoty rozliczeń pieniężnych związanych z zawartymi przez Spółkę umowami pochodnych instrumentów finansowych,
 • zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego od premii inwestycyjnej,
 • koszty okołotransakcyjne związane z projektami akwizycyjnymi,

będzie ustalana na podstawie danych wykazanych w zbadanym przez audytora oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ...za rok obrotowy 2015.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Osoby Uprawnione może być uznane zarówno jako:

 1. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a uoif, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość Rozliczeń Pieniężnych) zależy bezpośrednio od Wskaźnika Grupy Kapitałowej...; i tym samym jako,
 2. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2c uoif, gdyż Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w punkcie a) instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowymi będzie (definiowany powyżej) wskaźnik finansowy Grupy Kapitałowej ...i jest ono wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Z Umów, które Spółka zamierza podpisać z Osobami Uprawnionymi będzie wynikać, że będą oni uprawnieni z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych.

Zgodnie z uoif, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) będzie właśnie realizowane Prawo nabyte przez Osoby Uprawnione. W rezultacie, zgodnie z uoif, Prawo do żądania przez Osoby Uprawnione wypłat Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźnika finansowego. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z powyższego, realizacja Prawa dokonana przez Osoby Uprawnione stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

Dodatkowo, w związku z wdrażaniem programu motywacyjnego dla dwóch innych Członków Zarządu Spółka w przeszłości wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, celem potwierdzenia skutków podatkowych implementowanego rozwiązania. Spółka otrzymała interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 21 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-62/15-2/ASZ oraz Nr IPTPB1/4511-61/15-2/ASZ, potwierdzające stanowisko Spółki.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ww. ustawy, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, kwota Rozliczenia Pieniężnego wynikająca z realizacji Prawa przez Osoby Uprawnione (w oparciu o wskaźnik finansowy Grupy Kapitałowej...) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Zatem, również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Osoby Uprawnionej wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania ich do Osób Uprawnionych i właściwych urzędów skarbowych.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe (stan faktyczny) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.