IPTPB1/415-604/14-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Płatnik – program motywacyjny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) wprowadziła premiowy program motywacyjny („Program”), którym objęta została grupa pracowników Spółki zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze, w tym członkowie zarządu („Uczestnicy”). Program przewiduje system premiowania, którego element stanowi przyznanie rocznej premii w postaci praw majątkowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe („Akcje Fantomowe”). Realizacja praw Uczestników wynikających z przyznanych im Akcji Fantomowych uzależniona będzie od spełnienia określonych warunków, w tym osiągnięcia przez Spółkę wyników finansowych na określonym poziomie oraz upływu wskazanego w regulaminie Programu okresu, zaś wartość Akcji Fantomowych ustalana będzie w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki. Program ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działalności Spółki, a tym samym do poprawy Jej wyników finansowych oraz pozycji rynkowej. Zasady wdrażania i funkcjonowania Programu określone zostały w regulaminie („Regulamin”), zatwierdzonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.

W celu realizacji Programu, Wnioskodawca zawiera z Uczestnikami pisemne umowy o uczestnictwo w Programie Akcji Fantomowych („Umowa”), na mocy której Uczestnik nabywa Akcje fantomowe w ilości przewidzianej w Umowie. Umowy z Uczestnikami zawierane są odrębnie i nie są powiązane bezpośrednio z umowami o pracę. Umowy zawierane są na każdy rok obowiązywania Programu. Zgodnie z Regulaminem i zawartą Umową, Akcje Fantomowe nie stanowią akcji w rozumieniu przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), nie są akcjami notowanymi na giełdzie i nie dają ich nabywcy żadnych praw udziałowych w stosunku do Spółki, a zatem posiadacz Akcji Fantomowych nie jest uważany za udziałowca/wspólnika Spółki z tytułu posiadania tych Akcji, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje z racji posiadania tych Akcji prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Uczestnik, w każdym roku obowiązywania Programu, na podstawie Umowy, otrzymuje nieodpłatnie określoną liczbę Akcji Fantomowych, o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej wysokości premii rocznej, która przyznawana jest w formie Akcji Fantomowych (Premia Odroczona). Wartość nominalna jednej Akcji Fantomowej na dzień otrzymania jej przez Uczestnika wynosi 1 zł.

Otrzymując Akcje Fantomowe, Uczestnik nabywa uprawnienie do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego kalkulowanego jako iloczyn liczby przyznanych Akcji Fantomowych i ich wartości na dzień realizacji wynikających z nich praw (wykupu), a Spółka zobowiązuje się do odkupienia od Uczestników Akcji Fantomowych po cenie, jaka wynika z wyceny Akcji Fantomowych na dzień wykupu, dokonanej na zasadach określonych w Regulaminie. Zgodnie z Regulaminem i zawartą Umową, wartość Akcji Fantomowych na dzień realizacji (wykupu) uzależniona jest od wartości wskaźnika finansowego określanego jako Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA). EVA jest wskaźnikiem określającym wynik Spółki z uwzględnieniem kosztu zaangażowanych kapitałów, tj. różnicy pomiędzy zyskiem operacyjnym i odpowiednim kosztem kapitału zarówno obcego, jak i własnego, zwanym również jako „zysk ekonomiczny”. Wartość EVA określana jest na podstawie wyników finansowych Spółki, cechuje się więc ciągłą zmiennością i nieprzewidywalnością. Wynik rozliczenia pieniężnego należnego Uczestnikom z tytułu odkupu przez Spółkę Akcji Fantomowych uzależniony będzie od zmiany wartości ich wyceny, wynikającej ze zmiany wartości instrumentu bazowego (EVA) określonej na dzień bilansowy. Przy czym możliwe jest, że na skutek obniżenia wyników Spółki i powiązanego z nimi wskaźnika EVA, wartość Akcji Fantomowych na dzień realizacji wynikających z nich praw będzie niższa od ich wartości nominalnej.

Realizacja praw Uczestników wynikających z posiadanych Akcji Fantomowych następuje po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in.: po upływie przewidzianego w Regulaminie i Umowie okresu („Okres Wstrzymania”) oraz osiągnięcia przez Spółkę określonych wskaźników finansowych, co do zasady nie wcześniej niż po upływie roku od dnia przyznania Akcji Fantomowych, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Wnioskodawcy.

Akcje Fantomowe, przyznawane w ramach Programu, ze względu na założenia motywacyjne Programu, stanowią element nierozerwalnie związany z osobą Uczestnika programu. Akcje Fantomowe są prawem niezbywalnym, nie stanowią przedmiotu obrotu, w tym odpłatnego lub nieodpłatnego zbycia, nie podlegają również dziedziczeniu. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem terminu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych (tj. w Okresie Wstrzymania), Uczestnik traci uprawnienie do otrzymania rozliczenia pieniężnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wdrożeniem Programu, przyznaniem Uczestnikom Akcji Fantomowych oraz realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom Akcji Fantomowych na Spółce będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy PIT lub jakiekolwiek obowiązki informacyjne...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wdrożeniem Programu, przyznaniem Uczestnikom Akcji Fantomowych oraz realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom Akcji Fantomowych, na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z przyznania i realizacji przez Uczestników praw z Akcji Fantomowych, a jedynie wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek sporządzenia i przekazania Uczestnikom oraz właściwym organom podatkowym imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-8C), dotyczących przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych. Powyższe wynika zdaniem Wnioskodawcy z tego, że w momencie przyznania Uczestnikom Akcji Fantomowych nie powstaje po ich stronie przychód mogący podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników powstanie dopiero w momencie wypłaty przez Spółkę świadczenia pieniężnego na rzecz Uczestników z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, zgodnie z Umową i będzie on stanowić dla Uczestników przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z zastosowaniem 19% stawki podatkowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Uczestników nie powstanie w momencie przyznania tym Uczestnikom Akcji Fantomowych, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Przyznanie takich akcji stanowi jedynie zobowiązanie Spółki do wypłaty pieniężnego ekwiwalentu w przyszłości, którego wysokość na dzień przyznania nie jest jeszcze znana, uzależniona jest bowiem od wskaźników finansowych, których wysokość będzie znana dopiero w przyszłości. Przysporzenie otrzymywane przez Uczestnika w chwili przyznania mu Akcji Fantomowych jest więc potencjalne - Uczestnik w momencie nabycia niezbywalnego warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie ma gwarancji uzyskania natychmiastowych korzyści, ani gwarancji uzyskania ich później. Dodatkowo, prawo dysponowania Akcjami Fantomowymi jest ograniczone.

W okresie do dnia realizacji, Uczestnik nie może zrealizować praw związanych z posiadaniem Akcji Fantomowych, ani nie ma on w tym czasie prawa ich zbycia. Dodatkowo, Akcje Fantomowe nie uprawniają do faktycznego udziału w kapitale Spółki. Uczestnikowi posiadającemu Akcje Fantomowe nie przysługują prawa korporacyjne i majątkowe, w szczególności Akcje Fantomowe nie dają Uczestnikom prawa głosu, ani nie upoważniają do pobierania dywidendy ze Spółki. Prawa wynikające z Akcji Fantomowych nie podlegają dziedziczeniu.

Cechą takich akcji jest więc to, że generują one przychód dopiero w przypadku realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast w momencie przyznania Akcji Fantomowych nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikowi wymierne korzyści ekonomiczne, ani tym bardziej określić konkretnej wartości takiej korzyści. Możliwe jest bowiem, że na dzień realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych ich wartość będzie wynosić, np. 0. Stanie się tak, gdy w danym roku wskaźnik EVA będzie miał wartość ujemną.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z dnia 30 marca 2014 r. (IPPB2/415-883/13-4/MK), w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że: „Przyznanie akcji fantomowych w ramach programu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Jak wynika z wniosku w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Przyznanie akcji jedynie stwarza pracownikom potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych (...)”.

Stanowisko takie znajduje ponadto poparcie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt II FSK 517/10, zgodnie z którym sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwentnie, skoro po stronie Uczestnika nie powstanie przychód w chwili przyznania Akcji Fantomowych (który to przychód mógłby zostać zakwalifikowany do przychodu ze stosunku pracy), po stronie Spółki nie wystąpią z tego tytułu obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym wniosku, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników powstanie dopiero w momencie wypłaty przez Spółkę świadczenia pieniężnego na rzecz Uczestników, z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, zgodnie z Umową i będzie on stanowić dla Uczestników przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zastosowaniem 19% stawki podatkowej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód podatkowy u Uczestnika wystąpi dopiero w momencie realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, kiedy to będzie możliwe określenie konkretnej wielkości osiągniętej przez Uczestnika korzyści majątkowej. Jednocześnie, przychód uzyskany z realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych powinien zostać zaliczony, zdaniem Wnioskodawcy, do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei, według art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będącego przepisem szczególnym w odniesieniu do powołanego art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), w tym m.in. wymienione w lit. c) tego przepisu - niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zatem w ocenie Spółki, Akcje Fantomowe kwalifikują się zarówno jako instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 23a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ze względu na to, że są prawami majątkowymi, których wartość zależy bezpośrednio od wskaźników finansowych Spółki, jak również jako instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dla którego instrumentem bazowym są określone wskaźniki finansowe Spółki i jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne.

Zgodnie z zasadami Programu wdrożonego przez Spółkę, Uczestnik z tytułu posiadania Akcji Fantomowych jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś Wnioskodawca będzie zobowiązany do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach, tym samym Akcje Fantomowe posiadają wszystkie elementy charakterystyczne dla pochodnych instrumentów finansowych oraz (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych.

Wskazać przy tym należy, że za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy przemawiają także następujące okoliczności:

  • wartość Akcji Fantomowych (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy, którym w tym przypadku jest wskaźnik odnoszący się do parametru finansowego definiowanego na poziomie Spółki;
  • realizacja praw wynikających z Akcji Fantomowych (rozliczenie) nastąpi w przyszłości i przyjmie formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia dla Uczestników jest realizacja praw wynikających z Akcji Fantomowych, których wartość jest ściśle zależna od zdefiniowanego wskaźnika finansowego osiąganego przez Spółkę (EVA). Na jego wysokość, jako instrumentu bazowego, wpływ mają zmienne warunki rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości. Oznacza to, że czynności wykonywane przez Uczestników razem z innymi czynnikami i działaniami podejmowanymi przez inne osoby zatrudnione w Spółce mają pośredni wpływ na sytuację finansową Spółki i osiągane przez Nią wyniki finansowe. Osiągnięcie określonego w Umowie poziomu wartości wskaźników finansowych Spółki jest więc wypadkową wielu czynników, a nie wynikiem jednostkowego działania konkretnego Uczestnika.

Mając powyższe na uwadze, Akcje Fantomowe przekazywane uprawnionym pracownikom stanowią, w ocenie Wnioskodawcy, instrumenty finansowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 powołanej ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłata środków pieniężnych na rzecz Uczestników dokonana w związku z realizacją przez Uczestników – zgodnie z Umową – praw wynikających z Akcji Fantomowych po upływie Okresu Wstrzymania, której wysokość określona zostanie w oparciu o zmienne wskaźniki finansowe Spółki, stanowić będzie dla Uczestników przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej.

Warto wskazać, że w powołanych wyżej interpretacjach prawa podatkowego organy podatkowe zajmują analogiczne stanowisko. Przykładowo, z cytowanej powyżej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r. wynika, iż „(...) z wdrożonej przez Bank „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze”, która określa sposób wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących wyższe funkcje kierownicze, będących pracownikami Banku wynika, że są oni uprawnieni z tytułu posiadania akcji fantomowych do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci premii odroczonej, zaś Bank jest zobowiązany do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) będzie właśnie realizowane Prawo nabyte przez Uczestników Programu w postaci akcji fantomowych. Zgodnie z ustawą o instrumentach finansowych, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W rezultacie, zgodnie z ustawą o instrumentach finansowych, Prawo w postaci akcji fantomowych do żądania przez Uczestników „Polityki” wypłaty Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) jest pochodną wartości akcji Banku. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 updof”.

W ocenie Wnioskodawcy, kwalifikacja dochodu z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, że na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji przez Uczestników praw z Akcji Fantomowych.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe. W świetle powyższego, Spółka dokonując wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz Uczestników z tytułu wykupu Akcji Fantomowych będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Uczestnikom i właściwym urzędom skarbowym i tym samym nie będą na Spółce ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zarówno kwalifikacji uzyskanego przez Uczestników przychodu z tytułu wykupu Akcji Fantomowych przez Spółkę, jak i braku obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego znajduje potwierdzenie w powołanej i cytowanej powyżej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, również w wielu innych interpretacjach indywidualnych, w tym w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-208/14-2/MD) oraz z 17 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB2/415-715/13-4/KR), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-278/14-4/AP) oraz z 24 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/415-997/13-4/WM), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415-1413/12/MM) oraz w wielu innych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.