IPPB2/4511-964/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe udziału Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udziału Wnioskodawcy w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udziału Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych również w Polsce. W zakresie obowiązków zawodowych, Wnioskodawca pełni aktualnie funkcję Prezesa Zarządu w spółce S. Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) na podstawie uchwały o powołaniu. Jednocześnie, Wnioskodawca jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Menedżera ds. Rozwoju Biznesu.

W celu zwiększenia motywacji kadry zarządzająco-menedżerskiej, Spółka rozważa stworzenie programu motywacyjnego, w którym uczestnictwo będzie dobrowolne. Głównym założeniem programu motywacyjnego jest włączenie kadry zarządzająco-menedżerskiej w proces poprawy efektywności funkcjonowania Spółki, przez co nie tylko będą oni mogli przyczynić się do zapewnienia stabilności i dalszego jej rozwoju, ale także otrzymywać korzyści finansowe bezpośrednio związane z osiąganymi przez Spółkę bieżącymi i okresowymi wynikami finansowymi.

W związku z powyższym, Spółka zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą umowę (lub umowy), zgodnie z którą (lub którymi) Wnioskodawcy przyznane zostaną warunkowe prawa do otrzymywania w przyszłości rozliczeń pieniężnych od Spółki (dalej „prawa do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych”), o ile spełnione zostaną warunki przewidziane w umowie (lub umowach).

W szczególności, prawa do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych uzależnione będą od osiągnięcia przez Spółkę odpowiedniego poziomu (wysokości / zakresu) wskaźników finansowych, które generalnie określane będą na podstawie danych finansowych za przyjęte w umowie/umowach okres/okresy. Przykładem takich wskaźników mogą być w szczególności: odpowiedni poziom zysku brutto Spółki za dany okres, odpowiedni poziom zysku netto Spółki za dany okres, odpowiedni poziom przychodów netto Spółki ze sprzedaży towarów i usług za dany okres, odpowiedni EBIT — wynik operacyjny Spółki za dany okres, odpowiedni EBITDA — wynik operacyjny skorygowany o wyłączenie amortyzacji Spółki za dany okres, odpowiedni poziom obrotów Spółki za dany okres albo inne wskaźniki finansowe. Na tym etapie rodzaj wskaźnika finansowego nie jest jeszcze przesądzony, a ponadto może się on zmieniać w poszczególnych okresach rozliczeniowych (co do zasady, powinien on wynikać ze sprawozdania finansowego Spółki lub odnosić się do wartości tam ujmowanych / prezentowanych).

Warunkowe prawa do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych opisane w umowie (lub umowach) będą miały charakter odpłatny. Prawa (poszczególne jednostki uczestnictwa) będą nabywane za wynagrodzeniem uzgodnionym każdorazowo pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą (generalnie w przedziale od 1 zł do 1 000 zł).

Umowa (lub umowy) zawierane będą odrębnie od uchwały powołującej Wnioskodawcę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce, umowy o pracę lub innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką. Prawo Wnioskodawcy do objęcia programem motywacyjnym wynikającym z umowy pochodnego instrumentu finansowego nie będzie wynikać z treści uchwał o powołaniu do zarządu ani umów o pracę. Otrzymywane w przyszłości wypłaty gotówkowe przyznane zostaną wyłącznie na podstawie podpisanych umów instrumentu pochodnego (o ile zostaną spełnione warunki określone w tej umowie/umowach).

Zgodnie z przyszłą umową (lub umowami), Wnioskodawca będzie zobowiązany do niezbywania przysługujących mu warunkowo praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych, aż do momentu ich realizacji. Realizacja polegać będzie na otrzymywaniu przez Wnioskodawcę od Spółki wypłat gotówkowych za dany rok obrotowy lub pół roku lub poszczególne kwartały rozliczeniowe (odpowiadające kwartałom roku kalendarzowego) albo inny okres kalendarzowy wskazany w umowie/umowach (np. miesiąc, dwa miesiące, itp.). Warunkiem realizacji praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych, jak wskazano powyżej, będzie osiągnięcie określonego wskaźnika finansowego lub wskaźnika o innym charakterze ustalanego indywidualnie i wskazanego w umowie (umowach). Kwota rozliczenia pieniężnego generalnie może być kalkulowana na podstawie następujących wzoru:

RP = % x W, gdzie:

RP - kwota rozliczenia pieniężnego należna Wnioskodawcy po osiągnięciu przez Spółkę uzgodnionego wskaźnika i spełnieniu pozostałych warunków;

% - wartość procentowa określona w umowie (lub umowach) zawartych pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą;

W - wypracowane przez Spółkę procentowe wartości przeznaczone na realizację wypłat gotówkowych w ramach programu motywacyjnego, przy spełnieniu określonego w umowie (lub umowach) wskaźnika finansowego oraz spełnieniu pozostałych warunków.

W zakresie ustalania kwoty rozliczenia pieniężnego stosowany może być również poniższy wzór:

Jeżeli WPK ≥ K to DRP = K2”, gdzie:

WPK - wypracowane przez Spółkę w danym okresie (miesiącu, kwartale, półroczu) procentowe lub kwotowe wartości wskazane w umowie lub umowach zawartych pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą;

K - minimalna wartość stanowiąca próg dla WPK w danym okresie;

DRP - kwota danego rozliczenia pieniężnego należna Wnioskodawcy po osiągnięciu w danym okresie (miesiącu, kwartale, półroczu). K2 stanowić będzie faktyczną wypłacaną kwotę w ramach rozliczenia pieniężnego za dany okres.

Prawo do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych nie zostanie zrealizowane, jeżeli wartość wskaźnika, w danym okresie nie osiągnie lub nie przekroczy określonej przez Spółkę i zapisanej w umowie (lub umowach) wartości / poziomu / progu. Ponadto, rozliczenie pieniężne zostanie wypłacone Wnioskodawcy, o ile w dniu wypłaty nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu lub będzie współpracował ze Spółką jako Menedżer/Dyrektor (lub zajmował inne samodzielne/kierownicze stanowisko). W przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania roku obrotowego, kwartału, miesiąca lub innego okresu rozliczeniowego, rozliczenie pieniężne będzie realizowane w kwocie ustalonej w proporcji do czasu trwania umowy, z uwzględnieniem pełnych miesięcy kalendarzowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przyznane warunkowe prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych kalkulowane w oparciu o każdy z ww. wzorów będzie miało charakter pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w związku z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „ustawa o OIF”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska:

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualne przysporzenie majątkowe po jego stronie, z tytułu realizacji praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych powinno, na gruncie ustawy o PIT być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypłaty...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dochód z tytułu realizacji praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 w związku z art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. a więc to Wnioskodawca powinien rozliczyć we własnym zakresie wspomniany dochód.

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest zaprezentowane przez niego stanowisko, że ewentualne przysporzenie majątkowe po jego stronie, z tytułu realizacji praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych powinno, na gruncie ustawy o PIT, być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypłaty.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem innych artykułów, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przepisu należy stwierdzić, że przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momencie przyznania prawa do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych, gdyż na tym etapie nie otrzymuje on jeszcze środków pieniężnych ani jakichkolwiek nieodpłatnych świadczeń. Przyznanie praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych stanowi jedynie zobowiązanie Spółki do wypłaty określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, po zaistnieniu określonych warunków.

Przyznanie praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej jednostki uczestnictwa, które zostaną wskazane w umowie (umowach) pomiędzy Spółką i Wnioskodawcą. W momencie przyznania praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych (inaczej, przyznania określonych jednostek uczestnictwa), nie można stwierdzić czy przyszła realizacja tych praw wystąpi i przyniesie Wnioskodawcy wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści.

Ponadto, należy podkreślić, iż prawo Wnioskodawcy do dysponowania prawami do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych jest ograniczone. W okresie do dnia realizacji Wnioskodawca nie może zrealizować praw związanych z ich posiadaniem - przede wszystkim nie ma w tym czasie możliwości zbycia praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2012 roku (znak: IBPBII/2/415-1445/11/ŁCz) stwierdził: „ samo otrzymanie prawa do opcji na akcje nie rodzi skutku w postaci przychodu, w związku z czym w momencie otrzymania opcji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku PIT”.

Podobny pogląd wyrażony został w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2011 roku (znak: IPPB2/415-57/11/HS) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2011 roku (znak: IBPBII/2/415-57/11/HS).

Stanowisko takie znajduje ponadto poparcie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2011 roku (sygn. akt II FSK 517/10), zgodnie, z którym: „sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT”. W ocenie NSA, przychód powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji, a opodatkowanie potencjalnego wzrostu majątku przy ich nabyciu nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei, według art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, będącego przepisem szczególnym w odniesieniu do powołanego art. 10, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o OIF. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie natomiast z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o OIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż prawa do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych związane z wymieniony powyżej przykładowymi wskaźnikami finansowymi, kwalifikują się jako instrument pochodny w rozumieniu ustawy o OIF.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku (znak ILPB2/415-274/13-2/TR), w której organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że: „instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również, w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe są współczynnikami tworzonymi na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Współczynniki, od których zależeć będzie Rozliczenie Pieniężne wynikają lub można je wyliczyć ze sprawozdań finansowych Spółki (lub Grupy Spółek). W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Dyrektorów, może być uznane zarówno jako:

 1. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest prawem majątkowym, którego cena (wartość Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki; i tym samym jako
 2. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, gdyż Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w punkcie „a” instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym są wskaźniki finansowe i jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne.”

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ustawy o PIT, przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że prawa do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych przekazywane Wnioskodawcy są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na wystąpienie następujących okoliczności:

 1. wartość praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją tych praw) będzie kalkulowana w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe
 2. prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych zostaną przyznane Wnioskodawcy za określoną w umowie (lub umowach) cenę nabycia, a wartość końcowa (wartość na moment realizacji) tych praw będzie zależeć bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości
 3. realizacja praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych następować będzie w przyszłych okresach i przyjmować będzie formę pieniężną.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przyznanie mu praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji tych praw niezależnie od okresu ich realizacji, bowiem stanowić będzie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Podstawą prawną i powodem potencjalnego przysporzenia dla Wnioskodawcy będzie realizacja praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych, których wartość będzie ściśle zależna od zdefiniowanych w umowie (lub umowach) wskaźników finansowych osiąganych przez Spółkę, a nie inna umowa lub inny stosunek prawny wiążący Wnioskodawcę ze Spółką (np. umowa o pracę lub powołanie do zarządu). Umowa o pracę z Wnioskodawcą jasno określa zakres jego obowiązków, za które jest wynagradzany na podstawie tej umowy. Na wysokość wskaźników finansowych związanych z prawami do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych, wpływ mają zmienne warunki rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości. Oznacza to, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę razem z innymi czynnikami i działaniami podejmowanymi przez inne osoby zatrudnione w Spółce mają pośredni wpływ na sytuację finansową i osiągane przez nią wyniki finansowe. Nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów, w szczególności do takich, które bezpośrednio wynikają z ewentualnych relacji Wnioskodawcy ze Spółką.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych - m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 roku (znak IPPB2/415-181/13-4/MK), interpretacji z dnia 31 października 2012 roku (znak IPPB2/415-731/12-2/MK), jak również w interpretacji z dnia 29 marca 2011 roku (znak IPPB2/415-52/11-2/MK). Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z dnia 27 kwietnia 2009 roku (znak ITPB2/415-141/09/IB) zauważył, że: „Wnioskodawca jako posiadacz instrumentu finansowego (prawa SAR), uprawniony jest do uzyskania świadczenia, zaś wystawca tego instrumentu jest zobowiązany do realizacji zawartego porozumienia w określonym terminie i na określonych warunkach uzależnionych od wartości instrumentu bazowego (akcji), na którym prawa SAR się opierają. Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż przyznane jemu prawa SAR stanowią instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d Ustawy o OIF. W następstwie powyższego, realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, w kontekście zdarzenia przedstawionego we wniosku, powoduje zatem powstanie przychodu, o którym mowa w cytowanym na wstępie art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, że dochód z tytułu realizacji praw do otrzymywania Rozliczeń Pieniężnych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 w związku z art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, a więc to Wnioskodawca powinien rozliczyć we własnym zakresie wspomniany dochód.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Ad. 2.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, podatnik (a więc Wnioskodawca) obowiązany jest wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Oznacza to, że Wnioskodawca, który uzyska dochód (lub poniesie stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b będzie obowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (tj. formularza PIT-38), w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zgodnie z art . 39 ust. 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art . 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, który kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art . 30b ust. 2 ustawy o PIT, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Obowiązek sporządzenia w/w informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje omawiane dochody.

W rezultacie, z tytułu realizacji prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Wnioskodawcy i właściwemu urzędowi skarbowemu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i nr 2 zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in.:

 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. (znak: IPPB2/4511-1/15-5/AS) organ podatkowy stwierdził: „Przyjmując za Wnioskodawcą, że przyznane warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu zawarcia Umowy stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, należy potwierdzić, że realizacja prawa poprzez wypłatę, tj. otrzymania Rozliczenia Pieniężnego spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(...) Z tytułu otrzymania rozliczenia pieniężnego, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa z rozliczenia pieniężnego, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Wnioskodawcę stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.
 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: IBPBII/2/4511-330/15/MZM), organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy: „Z Umów, które Spółka zamierza podpisywać z Wnioskodawcą, będzie wynikać, że będzie on uprawniony z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi - realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia pieniężnego) będą właśnie realizowane Prawa nabyte przez Wnioskodawcę. W rezultacie, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi - Prawo do żądania przez Wnioskodawcę wypłat Rozliczenia pieniężnego, po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości Wskaźnika. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) Reasumując, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowiskiem, ewentualny przychód po stronie Wnioskodawcy, powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne wynikającego z Umowy), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlega opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej - zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – i zadeklarowaniu - zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy - w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.
 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2015 r. (znak: IPTPB1/4511-61/15-2/ASZ) organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy: „W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, kwota Rozliczenia Pieniężnego wynikająca z realizacji Prawa przez Osoby Uprawnione (w oparciu o wskaźnik finansowy Spółki) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Zatem, również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Osoby Uprawnionej wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 tej ustawy, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania ich do Osób Uprawnionych, i właściwych urzędów skarbowych. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast będzie na Niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r. (znak: IPPB2/415-1004/14-2/MG) organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy: „Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód Wnioskodawcy wynikający z realizacji przysługującego mu Prawa, podlegać będzie opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji tego Prawa (stanowiącego pochodny instrument finansowy), a nie na żadnym wcześniejszym etapie. Osiągnięty przez Wnioskodawcę z tego tytułu przychód stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Uzyskany dochód powinien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu rocznym PIT-38, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodu. W tym samym terminie podatek należny od dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę powinien zostać wpłacony na rachunek urzędu skarbowego.
 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 marca 2015 r. (znak: ILPB2/415-1214/14-2/JK), organ podatkowy stwierdził: „Z analizy wniosku wynika, że Uprawnionym przyznawane zostaje Prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji Prawa („Kwota Realizacji”). Po spełnieniu szeregu warunków ma dojść do realizacji ww. Prawa i wypłaty na rzecz Uprawnionych świadczenia pieniężnego. Przedstawiając opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że przyznane Prawo do otrzymania Kwoty Realizacji stanowi pochodny instrument finansowy. Należy zatem stwierdzić, że Uprawnieni osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a. Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. la pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r., Znak: IPPB2/415-682/14-2/MK, w której stwierdzono, że: Ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). ”
 • Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie również wspomnieć następujące interpretacje indywidualne: interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 października 2014 r. Znak: IPTPB2/415-451/14-2/JR, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 sierpnia 2014 r. Znak: IPTPB1/415-302/14-2/MD, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 lipca 2014 r. Znak: IPTPB1/415-266/14-2/AP, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2014 r. Znak; IPPB2/415-674/14-2/AS, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r. Znak: IPPB2/415-295/14-2/MK1, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. Znak: IPPB2/415-664/10/14-9/S/MK, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2014 r. Znak: IPPB2/415-110/14-2/AS, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. Znak: IPPB2/415-181/13-4/MK, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. Znak: IPPB2/415-564/13-2/AK, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 marca 2014 r. Znak: IPPB2/415-891/13-4/MG, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 czerwca 2013 r. Znak: ILPB2/415-274/13-2/TR), interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2013 r., Znak: ILPB2/415-839/13-4/WM), interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-507/14/ŁCz.

W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione przez niego stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organu podatkowego - wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.