IPPB2/4511-676/15-4/PW | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika związane z wprowadzeniem programu motywacyjnego,
IPPB2/4511-676/15-4/PWinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. obowiązek płatnika
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. program motywacyjny
 5. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) oraz w piśmie z dnia 1 września 2015 r. (data nadania 1 września 2015 r., data wpływu 3 września 2015 r.) uzupełniającym wniosek na wezwanie z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr IPPB2/4511-676/15-2/PW, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej („Spółka”). Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie doradztwa gospodarczego. Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny adresowany do personelu Spółki zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia („Uczestnicy Programu”), oparty na pochodnych instrumentach finansowych („Program”). Uczestnikiem Programu może być także komplementariusz Spółki będący osobą fizyczną, który w momencie wprowadzenia Programu będzie zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, na podstawie której pełnić będzie kluczowe funkcje merytoryczne w Spółce. Ideą Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla personelu wykonującego kluczowe funkcje merytoryczne w Spółce poprzez umożliwienie mu uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (a tym samym powiązanie jego interesów z interesem samej Spółki), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej pozycji na rynku.

Zasady Programu określać będzie Regulamin Transakcji Pochodnych Instrumentów Finansowych („Regulamin”) oraz Umowa („Umowa”) zawierana z każdym z Uczestników Programu, odrębnie i niezależnie od łączącego stosunku ze Spółką. Każdy Uczestnik Programu nabywa odpłatnie jednostkowe, warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”). Cena nabycia Prawa ustalana będzie w stosunku do wartości potencjalnej, prognozowanej kwoty potencjonalnego Rozliczenia Pieniężnego. Prawo do Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależnione od osiągnięcia określonych w Programie wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych finansowych Spółki za dany okres rozliczeniowy (np. kwartał, półrocze lub rok obrotowy Spółki) w oparciu m.in. o wynik z działalności operacyjnej Spółki (E.), wartość aktywów netto czy zysk netto. Realizacja Prawa będzie dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych kwartalnych/półrocznych oraz rocznych i będzie opierać się na wypłacie przez Spółkę określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz uczestników Programu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego składa się z części zmiennej kalkulowanej w oparciu o wskaźniki związane z realizacją ustalonego budżetu i kwoty bazowej oraz z elementu stałego rozliczenia. Wypłata przysługiwać będzie uczestnikowi programu pod warunkiem pozostawania zatrudnionym w Spółce na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, Prawo, które każdy z uczestników Programu nabędzie stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr IPPB2/4511-676/15-2/PW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • przeformułowanie pytania tak, aby dotyczyło ciążących na Spółce obowiązków płatnika / informacyjnych związanych z ewentualnie powstałym po stronie uczestników przychodem, ponieważ sformułowane pytanie odnosi się tylko i wyłącznie do skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu motywacyjnego, natomiast nie dotyczy obowiązków Spółki jako zainteresowanego występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej indywidualnej sprawie.
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego adekwatnego do przeformułowanego pytania.

Należy przy tym zauważyć, że opis stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego zawarty we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz przyporządkowane do niego pytania jak również stanowisko dotyczące przedmiotowego zakresu sprawy powinno korespondować ze sobą.

Wezwanie skutecznie doręczono 31 sierpnia 2015 r.

Pismem z dnia 1 września 2015 r. (data nadania) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z realizacja Prawa, która będzie miała miejsce w momencie faktycznej wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestnika Programu na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne wobec urzędu skarbowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, przychód po stronie Uczestnika Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestnika i będzie kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art . 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art . 30b ust. 1 ustawy o PIT. W związku z tym, iż przychód uzyskiwany przez Uczestnika Programu będzie przychodem z kapitałów pieniężnych, Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku (zaliczki na podatek) dochodowego od osób fizycznych. Spółka będzie jednak zobowiązana do wystawienia i przesłania Uczestnikowi Programu oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Uczestnika Programu, imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), zgodnie z art . 39 ust. 3 ustawy o PIT.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z pewnymi wyjątkami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustalona zgodnie z przepisami ustawy o PIT a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o PIT).

Na moment nabycia Prawa Uczestnik nabędzie jedynie roszczenie wobec Spółki do wypłaty na jego rzecz określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, po zaistnieniu warunków określonych w Regulaminie. Nabycie Prawa nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku Uczestnika a w momencie nabycia tego prawa nie można stwierdzić, czy przyniesie ono korzyści ekonomiczne. Ponadto, Uczestnik - na podstawie Umowy - ponosić będzie odpłatność z tytułu nabycia Prawa.

Tym samym, określenie konkretnej korzyści ekonomicznej po stronie Uczestnika będzie możliwe dopiero w momencie otrzymania przez niego Rozliczenia Pieniężnego, co oznacza, że wtedy to po stronie Uczestnika powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Przychód, jaki uzyska Uczestnik wskutek realizacji Prawa stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 5a pkt 13 ustawy o PIT za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Uofi”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 Uofi, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zatem, prawo do Rozliczenia Pieniężnego, które nabywa Uczestnik w ramach Programu kwalifikować się będzie jako pochodny instrument finansowy w rozumieniu ustawy o PIT z uwagi na fakt, iż:

 • wysokość ewentualnego Rozliczenia Pieniężnego należnego na skutek nabycia przez Uczestnika prawa do Rozliczenia Pieniężnego kalkulowana będzie w oparciu instrument finansowy;
 • Uczestnik Prawo nabędzie odpłatnie a jego końcowa wartość uzależniona będzie bezpośrednio od wskaźników finansowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego;
 • Realizacja Prawa nastąpi w przyszłości i przyjmie formę pieniężną, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, ewentualny przychód, który powstanie po stronie Uczestnika Programu w momencie realizacji lub też wygaśnięcia prawa do Prawa stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej (zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o PIT).

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT to podatnik (Uczestnik) samodzielnie obowiązany jest wykazać uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 a pkt 2 ustawy o PIT i obliczyć należny podatek.

Spółka będzie jednak zobowiązana do wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie doradztwa gospodarczego. Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny adresowany do personelu Spółki zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, oparty na pochodnych instrumentach finansowych. Uczestnikiem Programu może być także komplementariusz Spółki będący osobą fizyczną, który w momencie wprowadzenia Programu będzie zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, na podstawie której pełnić będzie kluczowe funkcje merytoryczne w Spółce. Ideą Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla personelu wykonującego kluczowe funkcje merytoryczne w Spółce poprzez umożliwienie mu uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (a tym samym powiązanie jego interesów z interesem samej Spółki), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej pozycji na rynku.

Zasady Programu określać będzie Regulamin Transakcji Pochodnych Instrumentów Finansowych oraz Umowa zawierana z każdym z Uczestników Programu, odrębnie i niezależnie od łączącego stosunku ze Spółką. Każdy Uczestnik Programu nabywa odpłatnie jednostkowe, warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego. Cena nabycia Prawa ustalana będzie w stosunku do wartości potencjalnej, prognozowanej kwoty potencjonalnego Rozliczenia Pieniężnego. Prawo do Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależnione od osiągnięcia określonych w Programie wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych finansowych Spółki za dany okres rozliczeniowy (np. kwartał, półrocze lub rok obrotowy Spółki) w oparciu m.in. o wynik z działalności operacyjnej Spółki (E.), wartość aktywów netto czy zysk netto. Realizacja Prawa będzie dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych kwartalnych/półrocznych oraz rocznych i będzie opierać się na wypłacie przez Spółkę określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz uczestników Programu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego składa się z części zmiennej kalkulowanej w oparciu o wskaźniki związane z realizacją ustalonego budżetu i kwoty bazowej oraz z elementu stałego rozliczenia. Wypłata przysługiwać będzie uczestnikowi programu pod warunkiem pozostawania zatrudnionym w Spółce na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, Prawo, które każdy z uczestników Programu nabędzie stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku realizacji przez Uczestników Programu praw wynikających z przyznanego instrumentu finansowego, powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia – o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

W rezultacie z tytułu realizacji praw wynikających z przyznanego Uczestnikom Programu instrumentu finansowego tzn. wypłaty rozliczenia pieniężnego, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Spółka zobowiązana będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe po stronie Uczestników Programu, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa tzn. w momencie wypłaty rozliczenia pieniężnego, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Uczestników Programu stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.