IPPB2/4511-664/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z przyznaniem uprawnionym warunkowego niezbywalnego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, jego realizacji oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
IPPB2/4511-664/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. pracownik
 4. prawo
 5. program motywacyjny
 6. przychód
 7. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem uprawnionym warunkowego niezbywalnego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, jego realizacji oraz związanych z tym obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem uprawnionym warunkowego niezbywalnego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, jego realizacji oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

I. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa polskiego. W celu zwiększenia motywacji osób mających wpływ na wyniki finansowe Spółki (dalej: Uprawnieni) oraz osiągania przez nią lepszych wyników finansowych, Wnioskodawca oferuje Uprawnionym, będącym pracownikami Spółki, nabycie Pochodnych Instrumentów Finansowych.

W związku z tym, Spółka zawiera z Uprawnionymi umowy o przyznanie Pochodnego Instrumentu Finansowego (dalej: Umowy), które zawierają, m.in. szczegółowe zasady dotyczące przyznania danego Pochodnego Instrumentu Finansowego, obliczania kwoty należnej z tytułu realizacji tego Pochodnego Instrumentu Finansowego oraz wypłaty kwoty należnej.

Zawarcie Umowy z Uprawnionym jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia przez niego w dniu zawarcia umowy na rzecz Spółki oznaczonej kwoty w formie gotówkowej (PLN 1,00) będącej ceną nabycia Pochodnego Instrumentu Finansowego, ustanowionej osobno w Umowie dla każdego Pochodnego Instrumentu Finansowego (DFI 2018, DFI 2019, DFI 2020). Ponadto, Uprawniony zgodnie z warunkami Umowy, nie może dowolnie rozporządzać nabytymi Pochodnymi Instrumentami Finansowymi, tj. nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Wnioskodawcy oraz zobowiązuje się, że do momentu, kiedy realizacja Pochodnego Instrumentu Finansowego będzie możliwa, nie zbędzie Pochodnego Instrumentu Finansowego.

Należy również podkreślić, że Umowa stanowi osobne porozumienie, niezwiązane ze stosunkiem pracy istniejącym między Spółką a poszczególnymi Uprawnionymi. W szczególności, świadczenia wypłacane w związku z realizacją Pochodnego Instrumentu Finansowego nie wynikają z umów o pracę zawartych pomiędzy Spółka a Uprawnionymi.

Prawa wynikające z realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych mogą być dziedziczone przez osobę wskazaną przez Uprawnionego w Umowie.

Umowy zawierają definicje szeregu pojęć, które będą miały zastosowanie także dla potrzeb niniejszego wniosku, m.in.:

 1. Pochodny Instrument Finansowy - prawo majątkowe, którego instrumentami bazowymi są Wskaźniki Finansowe, które to prawo wykonywane jest przez wypłatę Uprawnionemu Kwoty. Umowa przewiduje trzy rodzaje Pochodnych Instrumentów Finansowy:
  1. Derivative Financial Instrument 2018 (DFI 2018) - prawo majątkowe, którego instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe, a które to prawo wykonywane jest przez wypłatę Uprawnionemu Kwoty 2018,
  2. Derivative Financial Instrument 2019 (DFI 2019) - prawo majątkowe, którego instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe, a które to prawo wykonywane jest przez wypłatę Uprawnionemu Kwoty 2019,
  3. Derivative Financial Instrument 2020 (DFI 2020) - prawo majątkowe, którego instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe, a które to prawo wykonywane jest przez wypłatę Uprawnionemu Kwoty 2020;
 2. Kwota - kwota pieniężna, należna z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego, której wysokość zależy od wartości Wskaźnika Finansowego oraz która będzie obliczona na podstawie formuł i zasad określonych w Umowach. Umowy przewidują trzy rodzaje Kwot, zależnie od zrealizowanego Pochodnego Instrumentu Finansowego:
  1. Kwota 2018 — kwota należna z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego DFI 2018, której wysokość jest uzależniona od wartości wskaźnika finansowego i będzie kalkulowana w oparciu o formułę i zasady określone w załączniku nr 1 do Umowy,
  2. Kwota 2019 - kwota należna z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego DFI 2019, której wysokość jest uzależniona od wartości wskaźnika finansowego i będzie kalkulowana w oparciu o formułę i zasady określone w załączniku nr 1 do Umowy,
  3. Kwota 2020 - kwota należna z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego DFI 2020, której wysokość jest uzależniona od wartości wskaźnika finansowego i będzie kalkulowana w oparciu o formułę i zasady określone w załączniku nr 1 do Umowy;
 3. Wskaźnik Finansowy — Net Income zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do Umowy (w zależności od realizowanego Pochodnego Instrumentu Finansowego wskaźnikiem tym jest Net Income za dany trzyletni okres);

Realizacja Pochodnego Instrumentu Finansowego (DFI 2018, DFI 2019 i DFI 2020) następuje przez wypłatę, odpowiednio, Kwoty 2018, 2019, 2020.

Ponadto, każda z Umów wskazuje składniki stałe i zmienne - instrumenty bazowe (Wskaźnik Finansowy), w oparciu, o które będzie dokonywana kalkulacja wysokości Kwoty, która zostanie wypłacona Uprawnionemu w związku z realizacją Pochodnego Instrumentu Finansowego na warunkach oraz w terminie wskazanych w Umowie.

Kwota 2018, Kwota 2019 oraz Kwota 2020 zostaną obliczane przez Wnioskodawcę w terminie ustalonym w Umowie, tj. nie później niż w ciągu 30 dni od wydania przez audytora opinii dotyczącej sprawozdania finansowego za poprzedni rok kończący się odpowiednio 31 grudnia 2017 r. (w przypadku Kwoty 2018), 31 grudnia 2018 r. (w przypadku Kwoty 2019) i 31 grudnia 2019 r. (w przypadku Kwoty 2020) .Wypłata należności wynikającej z kalkulacji Kwoty nastąpi w terminie 60 dni od dnia wyliczenia Kwoty.

Należy podkreślić, że wypłata Kwoty jest zdarzeniem przyszłym, ale niepewnym, uzależnionym bowiem od spełnienia określonych parametrów. W szczególności oznacza to, że prawo do realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych wygasa, jeśli skumulowana wartość wskaźnika Net Income uzyskana w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym następuje wypłata, jest ujemna oraz gdy Kwota wynosi 0 lub jest ujemna. Dodatkowo, prawo do realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego wygasa, jeżeli Uprawniony przestaje być pracownikiem Spółki lub wypowiedzenie umowy o pracę osoby Uprawnionej zostało złożone w terminie wskazanym w Umowie (odpowiednio przed 1 stycznia 2018 r. w przypadku Kwoty 2018, 1 stycznia 2019 r. w przypadku Kwoty 2019 oraz 1 stycznia 2020 r. w przypadku kwoty 2020).

Na potrzeby poszczególnych Kwot składnikami stałymi i zmiennymi (instrumentami bazowymi) będą:

 1. Kwota 2018:
  1. składnik stały (2%),
  2. składniki zmienne (Wskaźnik Finansowy):
   1. Net Income 2015 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
   2. Net Income 2016 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
   3. Net Income 2017 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
 2. Kwota 2019:
  1. składnik stały (2%),
  2. składniki zmienne (Wskaźnik Finansowy):
   1. Net Income 2016 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
   2. Net Income 2017 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
   3. Net Income 2018 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 3. Kwota 2020:
  1. składnik stały (2%),
  2. składniki zmienne (Wskaźnik Finansowy):
   1. Net Income 2017 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
   2. Net Income 2018 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
   3. Net Income 2019 - Net Profit/Net Loss Wnioskodawcy osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

Zgodnie z Umową Net Profit definiowany jest, jako księgowa dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami Spółki (zarówno operacyjnymi, jak i nieoperacyjne), pomniejszona o zobowiązania podatkowe, wynikająca z rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Z kolei Net Loss definiowany jest, jako księgowa ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami Spółki (zarówno operacyjnymi, jak i nieoperacyjnymi), pomniejszona o zobowiązania podatkowe, wynikająca z rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Na potrzeby kalkulacji poszczególnych Kwot, zastosowanie znajdują poniższe formuły:

 1. Kwota 2018 :(Net Income 2015 +Net Income 2016 + Net Income 2017)/3*2%
 2. Kwota 2019 :(Net Income 2016 +Net Income 2017 + Net Income 2018)/3*2%
 3. Kwota 2020:(Net Income 2017 +Net Income 2018 + Net Income 2019)/3*2%.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód uzyskany w związku z zawarciem i ewentualną realizacją praw wynikających z umów o przyznaniu Pochodnych Instrumentów Finansowych, nabytych odpłatnie przez uprawnione osoby powstanie w momencie realizacji praw wynikających z zawartych umów o przyznaniu Pochodnych Instrumentów Finansowych i będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOF i będzie podlegał opodatkowaniu stawką 19% w momencie realizacji praw...
 2. Czy w przypadku uzyskania przez Uprawnionych wskazanych wyżej przychodów na podstawie Umów Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia dla każdego z nich imiennej informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Uprawnionych powstanie w momencie realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego i będzie stanowić dla Uprawnionych przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego według 19% stawki podatkowej. Ponadto, Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik do przygotowania informacji PIT-8C.

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PDOF stanowi, że źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Jednocześnie art. 5a pkt 13 ustawy PDOF stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t. ze zm, dalej: ustawa OIF), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W świetle przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy OIF instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument po
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

W świetle art. 3 pkt 28a ustawy OIF przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy , forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Ponadto zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U.2001.149.1674 ze zm., dalej: Rozporządzenie) instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zalety od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Do instrumentów pochodnych zalicza się w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie, zdaniem Wnioskodawcy Pochodne Instrumenty Finansowe, jakie Uprawnieni mogą nabyć, są pochodnymi instrumentami finansowymi wymienionymi w art. 2 ust. pkt 2 lit. c ustawy OIF, w szczególności zaś należą do kategorii„innych instrumentów pochodnych”, których instrumentem bazowym jest „inny wskaźnik finansowy”. W istocie bowiem, na co wskazuje przedstawiony mechanizm obliczenia Kwoty z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego oraz dokonywania potencjalnych wypłat na rzecz Uprawionych, wartość Pochodnego Instrumentu Finansowego jest uzależniona od wartości przyjętych wskaźników finansowych na koniec i przyjętego okresu rozliczeniowego. Ponadto, Pochodne Instrumenty Finansowe nabyte przez Uprawnionych wypełniają przesłanki wskazane w wyżej wymienionych przepisach ustawy OIF (tj. są prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości przyjętych wskaźników finansowych), a także w Rozporządzeniu, gdyż:

 1. są instrumentem finansowym, którego wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego - w tym przypadku przyjętych wskaźników finansowych;
 2. nabycie instrumentu finansowego powoduje poniesienie wydatku, którego wartość netto jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych - prawa majątkowe z tytułu nabycia Pochodnego Instrumentu Finansowego zostaną przekazane Uprawnionym odpłatnie; oraz
 3. rozliczenie praw nastąpi w przyszłości - Uprawniony zawrze umowę terminową, której rozliczenie nastąpi w dniu wskazanym w Umowie.

W świetle powyższego zdarzenia oraz przywołanych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, Pochodne Instrumenty Finansowe stanowią zatem pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy PDOF. W konsekwencji przychód uzyskany przez Uprawnionych z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego stanowi przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOF.

Podobne stanowisko w zakresie zakwalifikowania przychodów w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów finansowych, jako przychodów z kapitałów pieniężnych zostało przykładowo zaprezentowane w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 września 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-47I /14-4/MG,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 13 listopada 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-616/14-4/MG,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 listopada 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/415-784/14/IB,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 17 listopada 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-655/14-5/MG,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 lutego 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-978/14/MM,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 lutego 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-1010/14/AK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 23 lutego 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-1051/ 14/MM.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 17 ust. 1b ustawy PDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Na podstawie powyższego, w związku z nabyciem i realizacją przez Uprawnionych Pochodnych Instrumentów Finansowych, przychód z kapitałów pieniężnych powstanie po stronie Uprawnionych dopiero w momencie realizacji praw wynikających z Pochodnych Instrumentów Finansowych tj. z momentem uzyskania przez Uprawnionych wypłaty Kwoty z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego. W szczególności, na żadnym wcześniejszym etapie nie dojdzie de facto do realizacji praw wynikających z Pochodnego Instrumentu Finansowego, gdyż ta realizacja jest uwarunkowana wystąpieniem szeregu warunków uzależnionych przede wszystkim od wskaźników finansowych będących instrumentami bazowymi do obliczenia Kwoty.

Biorąc pod uwagę powyższe, wobec braku stosownej dyspozycji w przepisach ustawy PDOF w związku z realizacją przez Uprawnionych Pochodnych Instrumentów Finansowych na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych Kwot. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 ustawy PDOF - Uprawnieni będą samodzielnie zobowiązani, do obliczenia podatku dochodowego należnego od dochodu uzyskanego w związku z realizacją Pochodnego Instrumentu Finansowego oraz złożenia zeznań rocznych w celu raportowania uzyskanego dochodu zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1a ustawy PDOF, tj. w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatek ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawy PDOF wyniesie 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 dochodem Uprawnionych będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu: odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania ; przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy PDOF (tj. odpłatnością poniesioną przez Uprawnionych na nabycie Pochodnych Instrumentów Finansowych).

Jednocześnie, w związku z wypłatą na rzecz Uprawnionych Kwot, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia i przekazania Uprawnionym jak i właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C, za każdy rok podatkowy, w którym nastąpi wypłata Kwot. Powyższy obowiązek wynika zdaniem Wnioskodawcy z treści art. 39 ust. 3 ustawy PDOF zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego i wzoru.

W związku z tym, że zakres normy powyższego przepisu jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie dochody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów finansowych oraz zważywszy, że Wnioskodawca będzie ponosił koszty uzyskiwanych przez Uprawnionego wypłaty, jak wskazano powyżej Spółka stoi na stanowisku, że będzie zobowiązana do wystawienia imiennych informacji dla podatnika oraz urzędu skarbowego na formularzu PIT-8C za każdy rok podatkowy, w którym Uprawniony otrzyma Kwotę z tytułu realizacji Pochodnego Instrumentu Finansowego, w formie przewidzianej przepisami art. 45ba ust. 1 i 2 ustawy PDOF oraz w terminach określonych zgodnie z art. 39 ust. 3, z zastrzeżeniem przepisu art. 45ba ust. 4 ustawy PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód w związku z nabyciem oraz realizacją przez Uprawnionych Pochodnych Instrumentów Finansowych powstanie dopiero w chwili realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych. Źródłem jego uzyskania będą przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PDOF. Tym samym dochód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. Do zapłaty powyższego podatku zobowiązani będą bezpośrednio Uprawnieni. Spółka nie będzie tym samym zobowiązana do pobrania, jako płatnik, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych Kwot, a jedynie będzie zobowiązana do wystawienia rocznej informacji PIT-8C, za każdy rok, w którym Uprawniony otrzyma Kwotę w związku z realizacją Pochodnego Instrumentu Finansowego, w której wskaże wysokość osiągniętego przychodu oraz koszty jego uzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.