IPPB2/4511-505/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

1) Czy wyżej opisany rodzaj dochodu powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych?2) Czy wyżej opisany rodzaj dochodu, który Wnioskodawca otrzymał w styczniu 2015 r. zalicza się do dochodów osiągniętych w roku 2015 czy 2014?
IPPB2/4511-505/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. USA
 2. jednostka
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. prawo
 5. program motywacyjny
 6. przychód z kapitału pieniężnego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowe w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadania 14 lipca 2015 r., data wpływu 17 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 6 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-505/15-2/MG (data nadania 6 lipca 2015 r., data doręczenia 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zatrudniony Sp z o.o. będącej spółką zależną od T. z siedzibą w Karolinie Północnej w USA, na stanowisku v-ce prezesa Globalnych Operacji. W ramach systemu motywacyjnego dla najwyższej kadry kierowniczej korporacji Q. Wnioskodawca otrzymuje corocznie pewną ilość jednostek uczestnictwa SARs (Stock Appreciation Rights). Jednostki te zostają przyznane na podstawie odrębnej umowy między Wnioskodawcą jako osobą fizyczną, a spółką T w sposób uznaniowy. Jednostki SAR mają wartość określoną w umowie, i równą cenie akcji Q (notowanej na giełdzie NYSE w USA, symbol Q) w okresie podpisania danej umowy. Jednostki są ważne przez okres 10 lat i mogą być umarzane w wybranym przez beneficjenta okresie, z wyłączeniem okresów zastrzeżonych (tzw. „black out periods”), w których osoby dysponujące niejawnymi informacjami na temat spółki nie mogą przeprowadzać żadnych transakcji związanych z akcjami Q oraz instrumentami z nimi powiązanymi. Umorzenie jednostek następuje poprzez wysłanie maila z podpisanym załącznikiem (Exhibit A) do umowy z T na adres mailowy. Zyskiem dla beneficjenta programu jest różnica (spread) pomiędzy wartością jednostki SAR w umowie (równej rynkowemu kursowi akcji w dniu przyznania), a kursem akcji Q w dniu umorzenia jednostki. Jeśli np. wartość SAR w momencie przyznania wynosi 65$, a wartość akcji Q w dniu umorzenia 69$, to zysk wynosi 4$ na każdej jednostce SAR. Jeśli kurs akcji w dniu umorzenia jest niższy niż wartość SAR określona w umowie, to jednostki te nie mają żadnej wartości. Przyznanie jednostek nie jest związane z pracą w Q Sp z o.o., ale z zatrudnieniem w którejkolwiek ze spółek zależnych od T na świecie.

16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca przesłał maila z prośbą o umorzenie jednostek SARs otrzymanych w 2012 r. oraz w 2013 r. Zysk z tej transakcji został wypłacony Wnioskodawcy przez Q. Sp z o.o. w styczniu 2015 r. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że dochód ten powinien zostać opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych w roku 2015, a nie ze stosunku pracy.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 6 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-505/12-2/MG (data nadania 6 lipca 2015 r., data doręczenia 10 lipca 2015 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:
  • czy przyznawane Wnioskodawcy w ramach programu motywacyjnego jednostki uczestnictwa SARs (Stock Appreciation Rights) stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi...
 2. Przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadani 14 lipca 2015 r., data wpływu 17 lipca 2015 r.), w którym m.in. stwierdził, że wyżej opisany rodzaj dochodu powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych, a nie podatkiem ze stosunku pracy. Wnioskodawca tak uważa, gdyż wyżej opisany rodzaj dochodu jest dochodem uzyskanym z instrumentów pochodnych.

Artykuł 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje instrumenty pochodne jako „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego”.

Zgodnie z art. 2 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są: „c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

W rozumieniu ww. ustawy dochód, który Wnioskodawca uzyskał jest dochodem uzyskanym z instrumentów pochodnych (jest uzależniony od ceny instrumentu bazowego jakim są akcje Q notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych) i w związku z tym powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych.

Wnioskodawca uważa również, że wyżej opisany dochód powinien być opodatkowany w 2015 r. ze względu na to, że w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Tak więc, w przypadku posiadania instrumentów pochodnych przyznanych w ramach planu, obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie realizacji tych praw, tj. otrzymania kwoty rozliczenia gotówkowego (co nastąpiło w styczniu 2015r).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wyżej opisany rodzaj dochodu powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych...
 2. Czy wyżej opisany rodzaj dochodu, który Wnioskodawca otrzymał w styczniu 2015 r. zalicza się do dochodów osiągniętych w roku 2015 czy 2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej opisany rodzaj dochodu powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych, a nie podatkiem ze stosunku pracy. Wnioskodawca uważa tak, gdyż wyżej opisany rodzaj dochodu jest dochodem uzyskanym z instrumentów pochodnych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 3 § 28a) definiuje instrumenty pochodne jako „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;”. W rozumieniu ww. ustawy dochód, który Wnioskodawca uzyskał jest dochodem uzyskanym z instrumentów pochodnych (jest uzależniony od ceny instrumentu bazowego jakim są akcje Q notowane na NYSE w Stanach Zjednoczonych, na podstawie odrębnej umowy między Wnioskodawcą a T) i w związku z tym powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. na wezwanie tut. organu Wnioskodawca stwierdził, że opisany rodzaj dochodu powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych, a nie podatkiem ze stosunku pracy. Wnioskodawca uważa tak, gdyż wyżej opisany rodzaj dochodu jest dochodem uzyskanym z instrumentów pochodnych.

Artykuł 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje instrumenty pochodne jako „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi, są: „c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

W rozumieniu ww. ustawy dochód, który Wnioskodawca uzyskał jest dochodem uzyskanym z instrumentów pochodnych (jest uzależniony od ceny instrumentu bazowego jakim są akcje Q notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych NYSE w Stanach Zjednoczonych) i w związku z tym powinien być opodatkowany podatkiem 19% od zysku z kapitałów pieniężnych.

Wnioskodawca uważa, że wyżej opisany dochód powinien być opodatkowany w 2015 r., ze względu na to, że w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Tak więc, w przypadku posiadania instrumentów pochodnych przyznanych w ramach planu, obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie realizacji tych praw, tj. otrzymania kwoty rozliczenia gotówkowego (co nastąpiło w styczniu 2015r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego, jako „stosunek pracy” jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie, które nie wynika ze stosunku pracy, nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania został określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem (spółką z grupy kapitałowej) nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy.

Natomiast przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego, zgodnie z którym - instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca zatrudniony jest polskiej spółce kapitałowej, będącej spółką zależną od spółki z siedzibą w USA na stanowisku v-ce prezesa Globalnych Operacji. W ramach systemu motywacyjnego dla najwyższej kadry kierowniczej korporacji Wnioskodawca otrzymuje corocznie pewną ilość jednostek uczestnictwa SARs (Stock Appreciation Rights). Jednostki te zostają przyznane na podstawie odrębnej umowy między Wnioskodawcą jako osobą fizyczną, a spółką z siedzibą w USA w sposób uznaniowy. Jednostki SAR mają wartość określoną w umowie, i równą cenie akcji spółki amerykańskiej (notowanej na giełdzie NYSE w USA) w okresie podpisania danej umowy. Jednostki są ważne przez okres 10 lat i mogą być umarzane w wybranym przez beneficjenta okresie, z wyłączeniem okresów zastrzeżonych (tzw. black out periods), w których osoby dysponujące niejawnymi informacjami na temat spółki nie mogą przeprowadzać żadnych transakcji związanych z akcjami oraz instrumentami z nimi powiązanymi. Umorzenie jednostek następuje poprzez wysłanie emaila z podpisanym załącznikiem do umowy ze spółką amerykańską na wskazany adres emailowy. Zyskiem dla Wnioskodawcy jest różnica pomiędzy wartością jednostki SAR w umowie (równej rynkowemu kursowi akcji w dniu przyznania), a kursem akcji w dniu umorzenia jednostki. Jeśli kurs akcji w dniu umorzenia jest niższy niż wartość SAR określona w umowie, to jednostki nie mają żadnej wartości. W ocenie Wnioskodawcy uzyskane jednostki uczestnictwa SARs są instrumentem pochodnym, uzależnionym od ceny instrumentu bazowego jakim są akcje spółki amerykańskiej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych NYSE w USA. Przyznanie jednostek nie jest związane z pracą Wnioskodawcy w polskiej spółce, ale z zatrudnieniem w którejkolwiek ze spółek zależnych od spółki amerykańskiej na świecie. 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca przesłał emaila do z prośbą o umorzenie jednostek SARs otrzymanych w 2012 r. oraz w 2013 r. Zysk z tej transakcji został wypłacony Wnioskodawcy przez polską spółkę w styczniu 2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy uzyskany dochód powinien zostać opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, tj. w momencie otrzymania kwoty rozliczenia pieniężnego, co nastąpiło w styczniu 2015 r., czy też jako przychód ze stosunku pracy.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotowe jednostki uczestnictwa stanowiące pochodny instrument finansowy, uprawniające do otrzymania rozliczenia pieniężnego Wnioskodawca otrzymał od spółki z siedzibą w USA, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a spółką amerykańską, oraz że przyznanie jednostek nie jest związane z pracą w polskiej spółce ale z zatrudnieniem w którejkolwiek ze spółek zależnych od spółki amerykańskiej na świecie, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że uzyskany dochód podlega opodatkowaniu jako przychód z kapitałów pieniężnych, a nie przychód ze stosunku pracy.

Zatem uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych, który powstał w momencie realizacji instrumentu, tj. w 2015 r. należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Należy podkreślić, że stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został regulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania - stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują postanowienia umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Jak stanowi art. 30b ust. 5a ww. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, i obliczyć należny podatek dochodowy. Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.