IPPB2/4511-397/15-3/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
IPPB2/4511-397/15-3/PWinterpretacja indywidualna
  1. kapitały pieniężne
  2. pochodne instrumenty finansowe
  3. program motywacyjny
  4. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) oraz w piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Karol S. (dalej: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest zatrudniony w spółce N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) na podstawie umowy o pracę. Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny dla swoich współpracowników (tj. osób zatrudnionych w Spółce na podstawie różnych stosunków prawnych – umowy o pracę, umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, a także powołania w skład zarządu – w zależności od zakresu obowiązków danej osoby oraz jej kompetencji, dalej: „Współpracownicy”) oparty o pochodne instrumenty finansowe (dalej: „Program”). Wnioskodawca przewiduje, że będzie objęty Programem. Założeniem Programu będzie uzależnienie korzyści Wnioskodawcy z uczestnictwa w Programie od wyników finansowych Spółki. W Spółce wprowadzony zostanie regulamin Programu, który będzie podstawowym dokumentem określającym zasady jego funkcjonowania (dalej: „Regulamin”). Zgodnie z planowaną przez Spółkę treścią Regulaminu, zostanie w nim wskazane, iż Program ma na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Współpracowników, które mają skłaniać do podjęcia działań zapewniających wzrost wartości rynkowej Spółki oraz stabilny wzrost osiąganych zysków i które mają na celu ustabilizowanie kadry menedżerskiej, zwiększenie jej zaangażowania oraz odpowiedzialności za wyniki i rozwój Spółki. W ramach Programu Wnioskodawcy przyznane zostaną prawa majątkowe w postaci jednostek uczestnictwa. Jednostka uczestnictwa uprawniać będzie Wnioskodawcę do uzyskania „kwoty realizacji” w przypadkach określonych w Regulaminie. Jednostki uczestnictwa zostaną wyemitowane w formie niematerialnej, a ewidencję przydzielonych jednostek prowadzić będzie Spółka. Na żądanie Wnioskodawcy Spółka dokona materializacji jednostek uczestnictwa. Zgodnie z Regulaminem, udział w Programie przysługiwać będzie „osobom uprawnionym”. „Osoby uprawnione” wskazane zostaną przez organ decyzyjny Spółki (tj. osobę/osoby umocowane do reprezentacji Spółki lub - w odniesieniu do Współpracowników będących członkami zarządu - przez udziałowców Spółki), który sporządzi listę osób uprawnionych. Do „osób uprawnionych” należeć będą wyłącznie Współpracownicy Spółki, w tym Wnioskodawca. „Osobą uprawnioną” może być jeden lub większa liczba Współpracowników Spółki, w zależności od uznania organu decyzyjnego. Ilość jednostek uczestnictwa, które zostaną przyznane poszczególnym Współpracownikom, w tym Wnioskodawcy, ustalana będzie indywidualnie przez organ decyzyjny. Przyznanie jednostek uczestnictwa następować będzie na podstawie umowy o objęcie jednostek uczestnictwa zawartej pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, która określać będzie datę przyznania jednostek uczestnictwa i liczbę przyznanych jednostek uczestnictwa (dalej: „Umowa”). Zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy będzie miało charakter dobrowolny. W ramach Programu nastąpi jednorazowe przyznanie jednostek uczestnictwa Wnioskodawcy i ich realizacja w oparciu o wynik finansowy Spółki we wskazanym w Regulaminie i Umowie roku obrotowym Spółki (dalej: „Rok”). Nie jest jednak wykluczone, iż w przyszłości Spółka wprowadzić może po raz kolejny analogiczny Program, w którym również mógłby uczestniczyć Wnioskodawca. Wnioskodawca po zawarciu ze Spółką Umowy stanie się uczestnikiem Programu. Podpisanie Umowy nie gwarantuje dalszego zatrudnienia w Spółce i nie jest w żaden sposób elementem innej umowy zawartej z Wnioskodawcą (np. umowy o pracę). Zgodnie z Regulaminem, w dniu realizacji jednostek uczestnictwa Spółka – w przypadku ziszczenia się warunków wskazanych w Umowie - zobowiąże się wypłacić Wnioskodawcy, będącemu uczestnikiem Programu, „kwotę realizacji” w formie pieniężnej. Wypłata na rzecz Wnioskodawcy „kwoty realizacji” stanowić będzie realizację praw z jednostek uczestnictwa. Zgodnie z Umową, możliwość realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, a tym samym otrzymania „kwoty realizacji” wystąpi tylko wówczas, gdy poziom zysku operacyjnego Spółki przed odliczeniem podatków, ustalony zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami w Roku wyniesie przynajmniej określoną w Umowie kwotę (dalej: „Warunek”). Zgodnie z Umową wartość jednostki uczestnictwa uzależniona będzie od wysokości zysku operacyjnego w Roku, zgodnie z założeniem, że im wyższy poziom zysku operacyjnego, tym wyższa wartość jednostki uczestnictwa. W przypadku spełnienia ww. Warunku, Wnioskodawca nabędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa w wysokości stanowiącej iloczyn otrzymanych jednostek uczestnictwa i wartości pojedynczej jednostki uczestnictwa określonej zgodnie z ww. zasadami („kwota realizacji”). Prawo do realizacji praw z jednostek uczestnictwa przysługiwać będzie Wnioskodawcy w terminie określonym w Regulaminie. Jednostki uczestnictwa będą ważne do dnia realizacji praw z jednostek uczestnictwa, przy czym realizacja praw z jednostek uczestnictwa może nastąpić nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wyników finansowych Spółki za Rok, przygotowanych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Spółce. W celu realizacji praw inkorporowanych w jednostkach uczestnictwa Wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie o realizacji. Wypłata „kwoty realizacji” nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia ww. oświadczenia. Wnioskodawca po podpisaniu Umowy będzie miał możliwość rezygnacji z praw wynikających z jednostek uczestnictwa – w takim wypadku złoży oświadczenie o rezygnacji. Wnioskodawca będzie miał prawo zbycia jednostek uczestnictwa po dniu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za Rok, jeżeli Spółka wyrazi na to zgodę. Do tej pory prawo inkorporowane w jednostkach będzie niezbywalne i nie będzie mogło być przenoszone na osoby trzecie w drodze czynności prawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z uczestnictwem w Programie, u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa i przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uczestnictwem w Programie u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa i przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy PIT za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. Za pochodne instrumenty finansowe zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 Ustawy PIT uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, t.j., z późn. zm., dalej: „Ustawa IF”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy IF, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi: a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, b) instrumenty rynku pieniężnego, c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, h) kontrakty na różnicę, i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. Według art. 3 pkt 28a Ustawy IF, przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. Z kolei zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 ze zm.), instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego: a) wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i b) nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i c) rozliczenie nastąpi w przyszłości. Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest uzależnienie ich wartości od wartości instrumentów bazowych. Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy IF instrumentem bazowym może być wskaźnik finansowy. Za wskaźnik finansowy uznaje się współczynniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Jedną z takich informacji jest poziom zysku operacyjnego (w oparciu o który ustalona zostanie wartość jednostek uczestnictwa w Programie). Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi. Przewidziana konstrukcja jednostek uczestnictwa kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy IF, jako instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy Spółki – zysk operacyjny. Wartość jednostek uczestnictwa (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy, będący jednocześnie jedynym wskaźnikiem finansowym mającym wpływ na wartość jednostek instrumentu pochodnego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w następujących okolicznościach: a) wartość jednostek uczestnictwa (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy – zysk operacyjny Spółki za Rok, b) jednostki uczestnictwa będą przyznawane Wnioskodawcy nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości, c) rozliczenie jednostek uczestnictwa nastąpi w przyszłości. Podsumowując, mając na uwadze, że Wnioskodawcy przyznane zostaną nieodpłatnie jednostki uczestnictwa uprawniające do otrzymania w przyszłości „kwoty realizacji” w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (uzależnionej do poziomu zysku operacyjnego w Roku), należy wskazać, iż jednostki uczestnictwa stanowić będą pochodne instrumenty finansowe. Mając na uwadze przywołane regulacje należy rozróżnić skutki podatkowe następujących sytuacji: - przyznanie Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa Samo przyznanie Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy. Należy zauważyć, iż w momencie przyznania jednostek uczestnictwa Wnioskodawca nabędzie niezbywalne i warunkowe prawo stanowiące pochodny instrument finansowy, uprawniające do otrzymania w przyszłości wpłaty pieniężnej, uzależnionej od kształtowania się zysku operacyjnego Spółki. Wnioskodawca w tym momencie nie otrzyma więc żadnego wymiernego przysporzenia, które mogłoby powodować po jego stronie powstanie przychodu podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy za uznaniem, iż otrzymanie jednostek uczestnictwa w Programie nie będzie wiązać się z powstaniem przychodu u Wnioskodawcy przemawiają następujące okoliczności: a) w momencie otrzymania jednostek uczestnictwa Wnioskodawca nie otrzyma żadnych środków pieniężnych, nie dochodzi bowiem w momencie nabycia jednostek uczestnictwa do realizacji prawa wynikającego z tego pochodnego instrumentu finansowego, b) nabyte jednostki uczestnictwa w momencie ich nabycia (do momentu zatwierdzenia wyników Spółki za Rok) są niepodzielne i niezbywalne, c) realizacja jednostek uczestnictwa przed dniem określonym w Regulaminie i Umowie nie będzie możliwa, d) w momencie przyznania jednostek uczestnictwa nie można stwierdzić czy realizacja jednostek uczestnictwa przyniesie Wnioskodawcy korzyści majątkowe, e) nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej jednostek uczestnictwa (jednostki uczestnictwa będą przyznane wyłącznie współpracownikom Spółki i nie będą mogły być przedmiotem obrotu na wolnym rynku do momentu zatwierdzenia wyników Spółki za Rok). W momencie nabycia jednostek uczestnictwa, po stronie Wnioskodawcy wystąpi jedynie potencjalne przysporzenie, którego realizacja obwarowana będzie spełnieniem warunków wskazanych w Regulaminie i Umowie. W związku z tym, że prawo do realizacji jednostek uczestnictwa będzie warunkowe, w momencie ich przyznania Wnioskodawcy brak będzie jakiejkolwiek gwarancji, że otrzyma on „kwotę realizacji”. Wnioskodawca może podejmować starania w celu ziszczenia się warunków realizacji jednostek uczestnictwa (tj. osiągnięcia przez Spółkę jak najwyższego zysku operacyjnego), jednak ich ziszczenie się uzależnione będzie również od okoliczności, na które Wnioskodawca nie będzie miał wpływu (m.in. koniunktura). Do momentu zatwierdzenia wyników za Rok, nie będzie możliwości realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, a tym samym wystąpienia przez Wnioskodawcę z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie wobec Spółki. Dodatkowo, do momentu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa nie będzie również możliwości określenia wartości (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Wnioskodawcy. Zgodnie natomiast z utrwalonym orzecznictwem sadów administracyjnych „przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne (...) przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy.” (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2005 r. o sygn. FSK 2206/04). Do przysporzenia dochodzi tylko w sytuacji, gdy można mówić o powiększeniu majątku danej osoby i gdy osoba ta może nabytym składnikiem majątku swobodnie dysponować – za sytuację taką nie można uznać przyznania Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa w Programie. Powyższe stanowisko jednoznacznie prezentują organy podatkowe, w tym: - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2015 r. o sygn. IBPBII/2/415-958/14/ŁCz wskazał, że: „Samo przyznanie prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego nie jest źródłem przychodu dla uczestników programu ani obowiązków płatnika dla Wnioskodawcy. Uprawnienie to jest bowiem warunkowe, uzależnione zarówno od upływu terminu wskazanego w umowie jak i od realizacji wyników finansowych Wnioskodawcy. Ma więc charakter przyszły i niepewny.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 17 listopada 2014 r. o sygn. IPPB2/415-655/14-4/MG wskazał, że: „nabycie przez Wnioskodawcę warunkowego niezbywalnego prawa, stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniający do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego poprzez wypłatę kwoty pieniężnej nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wynika również z faktu, że Wnioskodawca w momencie nabycia niezbywalnego warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie ma gwarancji co do otrzymania kwoty rozliczenia, wypłata jest bowiem uzależniona od wskaźnika EBITDA spółki (gdy poziom EBITDA będzie niższy od 70% wartości budżetowej, kwota rozliczenia pieniężnego wynosi zero). Na powyższe nie ma również wpływu to, że prawo do otrzymania rozliczenia pieniężnego zostało nabyte przez Wnioskodawcę odpłatnie za kwotę 1 zł, bowiem jak wskazano we wniosku przyznane prawo jest niezbywalne, co skutkuje tym, że nie można określić jego wartości rynkowej.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2014 r. o sygn. ITPB1/415-1071/14/DP wskazał, że: „Należy stwierdzić, że sam fakt przyznania Uprawnionemu pochodnych instrumentów finansowych – po spełnieniu warunków (tj. odpowiedniej realizacji wskaźnika ekonomicznego Spółki) – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Otrzymanie prawa w ramach programu motywacyjnego przez Uprawnionego stanowiących pochodne instrumenty finansowe nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest związane z przysporzeniem majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Jak bowiem wynika z wniosku prawo ma charakter warunkowy i w momencie jego przyznania nie można stwierdzić, czy jego realizacja przyniesie Uprawnionemu wymierne korzyści majątkowe. Prawo to jest przyznawane wyłącznie uczestnikom programu i nie jest możliwe ustalenie jego wartości rynkowej.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2014 r. o sygn. ILPB2/415-858/14-2/JK wskazał, że: „Przystąpienie do Programu jest nieodpłatne, a korzyści z niego wynikające są warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością korzyści wynikających z Programu.” - realizacja jednostek uczestnictwa Wnioskodawca osiągnie przychód z praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT w momencie, kiedy „kwota realizacji” będzie im należna, tj. w momencie realizacji jednostek uczestnictwa. Dopiero bowiem w tym momencie Wnioskodawca otrzyma realne i wymierne przysporzenie majątkowe. Należy wskazać, iż Regulamin i Umowa tworzyć będą stosunek prawny pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą w zakresie pochodnych instrumentów finansowych. Stosunek ten będzie niezależny od innych wiążących Wnioskodawcę i Spółkę umów (umowa o pracę). W żadnym wypadku „kwota realizacji” jednostek uczestnictwa nie będzie stanowiła wynagrodzenia Wnioskodawcy z innego tytułu niż pochodny instrument finansowy. W myśl art. 30b ust. 1 Ustawy PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 Ustawy PIT). W tym samym terminie jest on zobowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 Ustawy PIT). Podsumowując, uczestnictwo Wnioskodawcy w Programie spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji prawa do otrzymania „kwoty realizacji”. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b Ustawy PIT. Powyższe stanowisko jednoznacznie prezentują organy podatkowe, w tym: - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 17 listopada 2014 r. o sygn. IPPB2/415-655/14-4/MG wskazał, że: „po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy w postaci prawa do otrzymania rozliczenia pieniężnego, powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu w zeznaniu podatkowym, składanym przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2014 r. o sygn. IPPB2/415-409/14-4/MK wskazał, że: „w przypadku zrealizowania przez uprawnionych praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w drodze rozliczenia pieniężnego, powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2014 r. o sygn. ILPB2/415-858/14-2/JK wskazał, że: „Uprawnionym w ramach programu motywacyjnego przyznawane zostało prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego. Bazowa wysokość Kwoty rozliczenia jest ustalana wg wskaźnika stanowiącego określony procent EBT Spółki (Zysk przed podatkiem – Earnings before tax) (...) Uprawnieni z tytułu wypłaty Kwoty Rozliczenia osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 r. o sygn. ITPB2/415-714/14/JB wskazał, że: „z chwilą realizacji praw wynikających z ww. pochodnych instrumentów finansowych, powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy i dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy. Stosownie do art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik (pracownik) będzie samodzielnie zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym oraz obliczyć należny podatek dochodowy.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 21 sierpnia 2014 r. o sygn. IPPB2/415-424/14-4/MK1 wskazał, że: „Realizacja Prawa (ang. Vesting). Następuje ono po spełnieniu warunków określonych w Umowie i jest zależne m.in. od spełnienia określonych warunków dotyczących osoby Podatnika i jego zachowania (m.in.: nie może on łamać zasad poufności, konkurencyjności, dopuścić się popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem). (...) Reasumując, po stronie Wnioskodawcy, z tytułu realizacji warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy w postaci prawa do otrzymania kwoty realizacji, powstał przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Wnioskodawcę stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.