IPPB2/4511-324/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Po stronie Wnioskodawcy, z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Uprawnionych stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.
IPPB2/4511-324/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. programy
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce), członkiem zarządu polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka), której bezpośrednim udziałowcem jest spółka luksemburska (dalej: Spółka luksemburska). Obie spółki należą do grupy kapitałowej (dalej: Grupa).

W celu maksymalizacji wartości Grupy, Spółka luksemburska oraz Spółka stworzyły programy motywacyjne. W związku z tym Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowy o charakterze instrumentów finansowych - Profit Share Agreement, Profit Share Agreement 2, Profit Share Agreement 3 oraz Profit Share Amendment Agreement (dalej razem: Umowy PSA). Natomiast ze Spółką luksemburską Wnioskodawca zawarł umowę o charakterze instrumentów finansowych - Shadow Share Agreement (dalej: Umowa SSA). Ponadto, w następstwie podpisania Umowy SSA z dniem 29 września 2014 roku terminacji uległy Umowy PSA.

Na podstawie Umowy SSA kreowane są jednostki uczestnictwa (dalej: Jednostki Uczestnictwa), a w ramach Umów PSA przyznawano warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z tych praw (dalej: Instrumenty Finansowe PSA, dalej razem: Instrumenty Finansowe). Zarówno Jednostki Uczestnictwa, jak i Instrumenty Finansowe PSA spełniają - w ocenie Wnioskodawcy - definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej: ustawa OIF). Instrumenty Finansowe zostały Wnioskodawcy nieodpłatnie przyznane na warunkach i zasadach określonych w Umowie SSA oraz Umowach PSA i nie miały wartości w momencie ich przyznania.

Wartość Instrumentów Finansowych określana jest w oparciu o wartość udziałów Grupy, w tym w szczególności Spółki, która jest głównym aktywem Grupy. Na skutek realizacji Instrumentów Finansowych, przy spełnieniu warunków określonych w Umowie SSA oraz Umowach PSA, Wnioskodawca może uzyskać uprawnienie do otrzymania wypłat gotówkowych. Wartość wypłat gotówkowych oblicza się według wzorów wskazanych w Umowie SSA oraz Umowach PSA i przedstawionych poniżej.

 1. Umowa SSA

Na podstawie Umowy SSA możliwe jest otrzymanie 3 różnych rodzajów Jednostek Uczestnictwa (dalej: Jednostki Uczestnictwa 1, 2 i 3), których realizacja na określony moment (związany z procesem inwestycyjnym w Grupie) uprawniać może do otrzymania niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty kwoty pieniężnej.

Umowa SSA przewiduje, że po wystąpieniu okoliczności przewidzianych w Umowie SSA - wartość należnej wypłaty gotówkowej z tytułu realizacji Jednostek Uczestnictwa 1 będzie obliczana według wzoru:

(Profit Share 1 + Profit Share 2) - Grossed Up Interim Exercise Payment, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero, gdzie:

Profit Share 1 oznacza iloczyn Wartości Jednostki Uczestnictwa 1 i łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa 1 (liczba możliwych do zrealizowania Jednostek Uczestnictwa 1 w danym momencie wynika z treści załącznika do Umowy SSA);

Profit Share 2 oznacza iloczyn Wartości Jednostki Uczestnictwa 2 i łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa 2 (liczba możliwych do zrealizowania Jednostek Uczestnictwa 2 w danym momencie wynika z treści załącznika do Umowy SSA), chyba że jest on niższy niż jedna ze stałych wartości określonych w Umowie SSA;

Grossed Up Interim Exercise Payment oznacza sumę kwot uzyskanych w wyniku realizacji Jednostek Uczestnictwa 3;

Wartość Jednostki Uczestnictwa 1 określa się jako iloraz różnicy (Final Trigger Event Value - Equity Value 1) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero.

Wartość Jednostki Uczestnictwa 2 określa się jako iloraz różnicy (Finał Trigger Event Value - Equity Value 2) oraz łącznej liczby udziałów w Spółce, przy czym wartość ta nie może być niższa niż zero.

Finał Trigger Event Value oznacza:

 • w przypadku wejścia Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych na giełdę - wartość akcji rozumianą jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez obecnych właścicieli udziałów oraz ceny subskrypcyjnej jednej akcji,
 • w przypadku zmiany właściciela udziałów w Spółce luksemburskiej lub jej spółek zależnych - wartość udziałów rozumianą jako wartość świadczeń należnych obecnym właścicielom udziałów w związku ze zmianą kontroli nad Spółką pomniejszoną o koszty transakcyjne.

Equity Value 1 oznacza różnicę wskazanej w Umowie SSA wartości wkładów wniesionych do Spółki przez obecnych właścicieli udziałów (tzw. Equity Injected), powiększonej o 10% w skali roku, oraz Equity Repayment.

Equity Value 2 oznacza różnicę wskazanej w Umowie SSA wartości wkładów wniesionych do Spółki przez obecnych właścicieli udziałów (tzw. Equity Injected), powiększonej o 5% w skali roku, oraz Equity Repayment.

Equity Repayment oznacza wartość kwot otrzymanych przez udziałowców od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych z tytułu posiadania udziałów (np. w formie dywidend, bonusów, wykupu udziałów własnych lub w inny sposób), a więc parametr związany z zyskownością lub wartością udziałów.

Dodatkowo, zgodnie z Umową SSA wartość niepewnej i nieokreślonej z góry wypłaty gotówkowej z Jednostek Uczestnictwa 3 jest określana na poniższych zasadach.

Kwota otrzymana w wyniku realizacji Jednostek Uczestnictwa 3 jest równa iloczynowi realizowanych Jednostek Uczestnictwa 3 oraz wartości jednej Jednostki Uczestnictwa 3.

Wartość jednej Jednostki Uczestnictwa 3 jest równa iloczynowi współczynnika określonego w Umowie SSA oraz Equity Repayment, gdzie

Equity Repayment oznacza wartość kwot otrzymanych przez udziałowców od Spółki luksemburskiej lub jej spółek zależnych z tytułu posiadania udziałów (np. w formie dywidend, bonusów, wykupu udziałów własnych lub w inny sposób), a więc parametr związany z zyskownością lub wartością udziałów.

 1. Umowy PSA

Na podstawie Umów PSA możliwe było otrzymanie w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji 4 różnych Instrumentów Finansowych PSA - Profit Share Amount zgodnie z Profit Share Agreement, Profit Share Amount zgodnie z Profit Share Agreement 2, Fixed Payout Amount zgodnie z Profit Share Agreement 3 oraz Advance Profit Share Amount zgodnie z Profit Share Amendment Agreement.

Realizacja praw wynikających z Umów PSA była możliwa pod warunkiem zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianych w Umowach PSA, takich jak wejście na giełdę (dalej: Pierwsza Oferta Publiczna lub IPO), zmiana kontroli nad Spółką (dalej: Zmiana Kontroli Spółki lub Zmiana Kontroli), wypłata dywidendy właścicielom, zbycie lub umorzenie w części , lub w całości zdefiniowanej minimalnej liczby udziałów w Spółce itd.

Realizacja Instrumentów Finansowych PSA uzależniona była także od spełnienia przez Wnioskodawcę szczególnych warunków, np. niedopuszczenia do złamania zasad poufności lub konkurencji, czy braku popełnionego przestępstwa.

Umowa Profit Share Agreement przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości - po wystąpieniu okoliczności w niej przewidzianych, np. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej; Zmiana Kontroli Spółki (dalej: Zdarzenie Dotyczące Płynności) - kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógł być uprawniony, powinna być kalkulowana według następującego wzoru:

(Profit Share Amount) = Profit Share Percentage*Investor Profits, gdzie:

Profit Share Amount oznacza iloczyn (liczba możliwych do zrealizowania danym momencie wynika z treści załącznika do Profit Share Agreement);

Profit Share Percentage oznacza wskaźnik określony w umowie.

lnvestor Profits oznacza w sytuacji wystąpienia:

 1. Pierwszej Oferty Publicznej - iloczyn zagregowanej liczby wszystkich akcji otrzymanych przez podstawowych udziałowców przed IPO oraz ceny notowania udziałów bezpośrednio po ich dopuszczeniu do obrotu na danej giełdzie papierów wartościowych w ramach IPO
 2. Zmiany Kontroli Spółki - iloraz wartości korzyści rzeczywiście otrzymanych przez członków grupy właścicielskiej 1 i/lub członków grupy właścicielskiej 2 z tytułu udziałów (czy to bezpośrednio czy też pośrednio) w rezultacie Zmiany Kontroli oraz liczbę przeniesionych udziałów, pomnożony przez liczbę wszystkich udziałów; lub
 3. Zmiany Kontroli Spółki wyłącznie w związku ze zobowiązaniem się przez Stronę Trzecią do objęcia udziałów, równowartości wyceny łącznej wartości udziałów, po której Strona Trzecia dokonała zobowiązania

Niezależnie, cała kwota Profit Share Amount mogła być wymagalna w dniu zaistnienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Profit Share Agreement.

Umowa Profit Share Agreement 2 przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości - po wystąpieniu okoliczności w niej przewidzianych (Zdarzenia Dotyczącego Płynności, tj. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej; Zmiana Kontroli Spółki) - kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógł być uprawniony, powinna być kalkulowana według następującego wzoru:

(Profit Share Amount) = Profit Share Percentage*lnvestor Profits, gdzie:

Profit Share Amount oznacza kwotę obliczoną w następujący sposób:

 • Jeśli iloczyn Profit Share Percentage i Investor Profits nie jest wyższy od Fixed Payout Amount, Profit Share Amount ani żadna inna kwota nie zostaje wypłacona w związku z Profit Share Agreement 2
 • Jeśli iloczyn Profit Share Percentage i Investor Profits jest wyższy od Stałej Kwoty Wypłaty, Profit Share Amount stanowi kwotę w Euro równą Profit Share Percentage od Investor Profits pomniejszony o Fixed Payout Amount, przy czym kwota ta nie powinna być wyższa niż kwota wskazana w umowie.

Profit Share Percentage oznacza wskaźnik określony w umowie

Fixed Payout Amount oznacza wskaźnik określony w umowie.

Investor Profits oznacza Liquidity Event Valuation pomniejszoną o wkład kapitałowy i koszty transakcyjne oraz powiększone o kwotę Pre-Liquidity Event Proceeds Amount, gdzie:

Liquidity Event Valuation oznacza w sytuacji wystąpienia:

 1. Pierwszej Oferty Publicznej - iloczyn zagregowanej liczby wszystkich akcji otrzymanych przez podstawowych udziałowców przed IPO oraz ceny notowania udziałów bezpośrednio po ich dopuszczeniu do obrotu na danej giełdzie papierów wartościowych w ramach IPO.
 2. Zmiany Kontroli Spółki - iloraz wartości korzyści rzeczywiście otrzymanych przez członków grupy właścicielskiej 1 i/lub członków grupy właścicielskiej 2 z tytułu udziałów (czy to bezpośrednio czy też pośrednio) w rezultacie Zmiany Kontroli oraz liczbę przeniesionych udziałów, pomnożony przez liczbę wszystkich udziałów; lub
 3. Zmiany Kontroli Spółki wyłącznie w związku z zobowiązaniem się przez Stronę Trzecią do objęcia udziałów, równowartości wyceny łącznej wartości udziałów, po której Strona Trzecia dokonała zobowiązania

Pre-Liquidity Event Proceeds Amount oznacza sumę

 1. wszelkich wypłat z kapitału lub dochodów uzyskanych przez podstawowych udziałowców od Spółki z tytułu własności udziałów po dacie rozpoczęcia a przed Zdarzeniem Dotyczącym Płynności (czy to w formie dywidend, emisji obligacji, odkupu akcji lub w inny sposób);
 2. kwoty pieniężnej lub wartość świadczeń niepieniężnych innych niż te, o których mowa w punkcie (i) powyżej, faktycznie otrzymanych po dniu rozpoczęcia i przed Zdarzeniem Dotyczącym Płynności w związku z inwestycją; oraz
 3. kwotę równą założonej stopie procentowej w wysokości 5% rocznie od każdej z kwot i świadczeń otrzymywanych przez podstawowych udziałowców, licząc od dnia ich otrzymania do daty Zdarzenia Dotyczącego Płynności włącznie;

Jeżeli którakolwiek z kwot obliczonych zgodnie z pkt (i) (ii) oraz (iii) powyżej, jest wyrażona w walutach innych niż euro, to powinny one zostać przeliczone według Kursu Wymiany, obowiązującego w dniu wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności.

W przypadku Profit Share Agreement oraz Profit Share Agreement 2, jeżeli w momencie wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności którykolwiek z podstawowych udziałowców musiałby złożyć jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie do naprawienia szkody w odniesieniu do działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, to:

 1. Kwota na Rachunku Powierniczym zostałaby zmniejszona o X%, gdzie:
  • X = S/T x 100, przy czym:
  • S = kwota wszelkich płatności dokonanych przez podstawowych udziałowców z tytułu roszczeń wniesionych na podstawie zapewnień biznesowych;
  • T = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.
 2. Po upływie 12 miesięcy od wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności
  • kwota równa pomniejszeniu Rachunku Powierniczego powinna zostać wypłacona Spółce; oraz
  • bilans Rachunku Powierniczego, powinien zostać wypłacony Uczestnikowi programu motywacyjnego

ponadto:

Rachunek Powierniczy oznacza rachunek bankowy Spółki prowadzony w uznanym banku,

a

Kwota na Rachunku Powierniczym oznacza Y% Profit Share Amount, gdzie:

 • Y = Q/P*100
 • P = Investor Profits
 • Q = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.

Umowa Profit Share Agreement 3 przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości - po wystąpieniu opisanych poniżej okoliczności w niej przewidzianych (Zdarzenia Dotyczącego Płynności, tj. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej; Zmianę Kontroli Spółki) - kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógł być uprawniony kalkulowana była według następującego wzoru:

Fixed Payout Amount oznacza kwotę wskazaną w umowie, przy czym wypłata powyższej kwoty jest uwarunkowana wystąpieniem nadwyżki Liquidity Event Valuation nad Hurdle Value, gdzie:

Hurdle Value oznacza kwotę obliczaną zgodnie z następującym wzorem:

HV = (1.33 * EC) * S,

gdzie:

 • HV oznacza Hurdle Value;
 • EC oznacza kwotę wkładu kapitałowego podzieloną przez łączną liczbę udziałów wyemitowanych (ustanowionych) przez Spółkę znajdujących się w posiadaniu podstawowych udziałowców przed dniem Zdarzenia Dotyczącego Płynności;
 • S oznacza liczbę udziałów podlegających Zdarzeniu Dotyczącemu Płynności, tj. liczbę zbytych udziałów lub umorzonych przez podstawowych udziałowców w wyniku danego Zdarzenia Dotyczącego Płynności. Dla celów niniejszej definicji, łączna liczba udziałów podlegających Zdarzeniu Dotyczącemu Płynności zostanie zaokrąglona w górę, jeżeli ułamek jest równy lub większy niż połowa udziału oraz zaokrąglona w dół, jeżeli ułamek jest mniejszy niż połowa udziału;

W przypadku Profit Share Agreement 3, jeżeli w momencie wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności którykolwiek z podstawowych udziałowców musiałby złożyć jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie do naprawienia szkody w odniesieniu do działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, to:

 1. Kwota na Rachunku Powierniczym zostałaby zmniejszona o X%, gdzie:
  • X = S/T x 100, przy czym:
  • S = kwota wszelkich płatności dokonanych przez podstawowych udziałowców z tytułu roszczeń wniesionych na podstawie zapewnień biznesowych;
  • T = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.
 2. Po upływie 12 miesięcy od wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności
  • kwota równa pomniejszeniu Rachunku Powierniczego powinna zostać wypłacona Spółce; oraz
  • bilans Rachunku Powierniczego, powinien zostać mi wypłacony

ponadto:

Rachunek Powierniczy oznacza rachunek bankowy Spółki prowadzony w uznanym banku,

a

Kwota na Rachunku Powierniczym oznacza niższą z następujących kwot (A) 50% Fixed - Payout Amount i Y% z 50% z Fixed Payout Amount, gdzie:

 • Y = Q/P*100
 • P = Liquidity Event Valuation
 • Q = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.

Profit Share Amendment Agreement przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie mógłbym być uprawniony, kalkulowana powinna być według następującego wzoru:

Advance Profit Share Amount = Advance Profit Share Percentage*Dividend, gdzie:

Advance Profit Share Percentage oznacza wskaźnik określony w umowie.

Dividend oznacza sumę wypłat kapitału, przychodu lub innych kwot dokonanych przez Spółkę z części zysku pochodzącej z refinansowania lub rekapitalizacji otrzymanych przez podstawowych udziałowców w związku z posiadanymi udziałami, których łączna kwota powinna być równa (a) kwocie otrzymanej przez Spółkę w następstwie zakończenia refinansowania lub rekapitalizacji powiększonej o (b) bilans gotówkowy poprzedzający transakcję pomniejszonej o (c) koszty, opłaty i odsetki zapłacone przez Spółkę w celu dokonania spłaty zobowiązań pomniejszonej o (d) kwoty zatrzymane w Spółce w celu reinwestycji lub dostarczenia innych funduszy pomniejszonej o (e) koszty transakcyjne pomniejszonej o (f) kwotę uzasadnionych podatków zapłaconych u źródła lub innych 1 pomniejszeń wymaganych przez prawo lub dokonanych przez podstawowych udziałowców lub spółkę kontrolowaną, które w ich ocenie są potrzebne lub pożądane w ramach cienkiej kapitalizacji lub innego prawa.

Uwagi ogólne do Umowy SSA oraz Umów PSA

Potencjalna możliwość realizacji instrumentów Finansowych zależna jest od spełnienia warunków określonych w Umowie SSA oraz Umowach PSA. Wśród nich znajdują się m.in. brak naruszeń określonych przepisów prawa, w szczególności dotyczących przestrzegania zasad poufności informacji oraz zakazu nieuczciwej konkurencji w stosunku do Grupy oraz Spółki. Umowa SSA oraz Umowy PSA przewidują również ograniczenia w realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego nas stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowie SSA oraz Umowach PSA.

Przyznanie Instrumentów Finansowych jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania są warunkowe. Tym samym, ewentualne przysporzenie z realizacji Instrumentów Finansowych ma charakter niepewny i uzależniony od obiektywnych czynników (wskaźników finansowych). Spełniają one zatem cechy instrumentów finansowych.

Prawo do przyznania oraz realizacji Instrumentów Finansowych nie wynika ze stosunku prawnego wiążącego Wnioskodawcę ze Spółką, na podstawie którego pełni obowiązki członka jej zarządu. W szczególności, ten stosunek prawny nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki ani Spółki luksemburskiej. Umowa SSA zawarta ze Spółką luksemburską nie uprawnia również do kierowania roszczeń pod adresem Spółki.

Wypłaty gotówkowe wynikające z realizacji Instrumentów Finansowych w ramach Umowy SSA mogą być dokonywane bezpośrednio przez Spółkę w ramach porozumienia zawartego ze Spółką luksemburską. Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Spółka wykonywałaby jedynie techniczne czynności związane z wypłatą. Koszt programu jest rozliczany pomiędzy podmiotami. Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym ciężar ekonomiczny uczestnictwa w programie motywacyjnym ostatecznie będzie alokowany także do Spółki.

Natomiast, za wypłaty gotówkowe wynikające z realizacji Instrumentów Finansowych PSA na podstawie zawartych Umów PSA była odpowiedzialna bezpośrednio Spółka.

Zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę informacjami, Spółka otrzymała pozytywne interpretacje przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów w zakresie realizowanych przez nią programów motywacyjnych opartych o pochodne instrumenty finansowe. Zgodnie z ich treścią przychody z tych programów stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. W związku z tym, Wnioskodawca otrzymał od Spółki informację podsumowującą PIT-8C, w której wykazano przychód z powyższego źródła wynikający z realizacji Instrumentów Finansowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane z tytułu realizacji praw wynikających z Umowy SSA i Umów PSA powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361; dalej; UPDOF). W konsekwencji jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego będzie realizacja praw wynikających z Instrumentów Finansowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w UPDOF w art. 5a pkt 13. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których- instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy; umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak wskazywano wielokrotnie w opracowaniach dotyczących funkcjonowania instrumentów pochodnych w Polsce, nie ma w polskim systemie prawnym jednej legalnej definicji finansowego instrumentu pochodnego. „System prawny, co do zasady, odwołuje się do apriorycznego, tj. wynikającego z języka finansów, pojęcia instrumentu finansowego (podobnie - instrumentu pochodnego czy opcji). Prawnik, definiując dany instrument finansowy, musi zatem posługiwać się zasadami, kryteriami i definicjami języka ekonomii i finansów.

Inne instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Nie wprowadzono również w OIF odniesienia do innego aktu prawnego, który zawiera warunki i kryteria dla uznania danego prawa za inny instrument pochodny wymieniony w lit. c. Stąd, moim zdaniem, celem potwierdzenia, że w ramach Umów PSA i Umowy SSA funkcjonują inne instrumenty pochodne, których instrumentami bazowymi są papiery wartościowe / wskaźniki finansowe i które sa wykonywane przez rozliczenie pieniężne, należy odwołać się do wykładni językowej i systemowej.

Wykładnia językowa

Co do zasady, instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Przez pojęcie instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych).

Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z powyższym instrumentem bazowym może być wartość udziałów w Spółce.

Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi.

W mojej ocenie przewidziana konstrukcja kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Wykładnia systemowa

Jak wskazano powyżej, w polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, legalna definicja finansowego instrumentu pochodnego, natomiast podjęto kilka prób ich zdefiniowania na potrzeby różnych aktów prawnych.

Definicja zawarta w § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. , w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) jest jedyną do tej pory próbą ustawodawcy przedstawienia warunków uznania danej konstrukcji za instrument pochodny - instrument finansowy, a nie jedynie wyliczeniem rodzajów instrumentów finansowych, bez próby ich definiowania, które mogą być uznane za instrument pochodny. W świetle Rozporządzenia finansowy instrument pochodny to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego iub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny, zdaniem Wnioskodawcy, Instrumenty Finansowe stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość wypłat wynikających z Umowy SSA i Umów PSA (rozumianych jako potencjalne wypłaty związane z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrumenty bazowe - cenę udziałów w Spółce lub w Grupie,
 • prawo do realizacji wypłat przyznawane jest nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości (w skrajnym przypadku wartość ta może wynosić 0),
 • realizacja praw wynikających z Umowy SSA i Umów PSA (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia jest realizacja praw wynikających z Instrumentów Finansowych, których wartość jest ściśle zależna od wartości udziałów i zdefiniowanych wskaźników finansowych. Na wysokość tych wskaźników wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki i Grupy, a nie inne okoliczności, w tym moja aktywność na rzecz Spółki.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych niż kapitały pieniężne źródeł przychodów.

Należy również zaznaczyć, iż stosownie do postanowień art. 17 ust. 1b UPDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Warto także podkreślić, że, jak zostało wskazane w stanie faktycznym, do końca okresu restrykcji nie ma możliwości realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych, a tym samym wystąpienia przez Wnioskodawcę z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie. Dodatkowo do momentu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych nie ma możliwości określenia wartości (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Wnioskodawcy.

Co za tym idzie, przychód uzyskany w związku z realizacją uprawnień wynikających z Instrumentów Finansowych powstaje w momencie realizacji tego instrumentu finansowego i dopiero wtedy mogę otrzymać realne przysporzenie majątkowe. W konsekwencji, wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe. Realizacja praw wynikających z Instrumentów Finansowych jest zatem pierwszym i jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego.

Podobne stanowisko w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskanych w drodze realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych jako przychodów z kapitałów pieniężnych, zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy skarbowe: m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2014 roku (sygn. IPTPB1/415-488/14-2/MR), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2014 roku (sygn. ILPB2/415-858/14-2/JK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku (sygn. IPPB2/415-508/14-5/MK1), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 roku (sygn. IPPB2/415- 295/14-2/MK1),interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 roku (sygn. ITPB1/415-89/14/MR), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2014 roku (sygn. IPPB2/415-892/13-4/MK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 roku (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 roku (sygn. IPPB2/415-77/13-2/MK).

W świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 UPDOF wyliczony dochód powinien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania, obliczony według stawki wynoszącej 19% dochodu, powinien zostać wpłacony przez Wnioskodawcę do urzędu skarbowego.

Mając na uwadze przytoczone fakty i argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ww. ustawy, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 94).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce), członkiem zarządu polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka), której bezpośrednim udziałowcem jest spółka luksemburska (dalej: Spółka luksemburska). Obie spółki należą do grupy kapitałowej (dalej: Grupa). W celu maksymalizacji wartości Grupy, Spółka luksemburska oraz Spółka stworzyły programy motywacyjne. W związku z tym Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowy o charakterze instrumentów finansowych - Profit Share Agreement, Profit Share Agreement 2, Profit Share Agreement 3 oraz Profit Share Amendment Agreement (dalej razem: Umowy PSA). Natomiast ze Spółką luksemburską Wnioskodawca zawarł umowę o charakterze instrumentów finansowych - Shadow Share Agreement (dalej: Umowa SSA). Ponadto, w następstwie podpisania Umowy SSA z dniem 29 września 2014 roku terminacji uległy Umowy PSA. Na podstawie Umowy SSA kreowane są jednostki uczestnictwa (dalej: Jednostki Uczestnictwa), a w ramach Umów PSA przyznawano warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z tych praw (dalej: Instrumenty Finansowe PSA, dalej razem: Instrumenty Finansowe). Zarówno Jednostki Uczestnictwa, jak i Instrumenty Finansowe PSA spełniają - w ocenie Wnioskodawcy - definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej: ustawa OIF). Instrumenty Finansowe zostały Wnioskodawcy nieodpłatnie przyznane na warunkach i zasadach określonych w Umowie SSA oraz Umowach PSA i nie miały wartości w momencie ich przyznania. Wartość Instrumentów Finansowych określana jest w oparciu o wartość udziałów Grupy, w tym w szczególności Spółki, która jest głównym aktywem Grupy. Na skutek realizacji Instrumentów Finansowych, przy spełnieniu warunków określonych w Umowie SSA oraz Umowach PSA, Wnioskodawca może uzyskać uprawnienie do otrzymania wypłat gotówkowych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne wskazać należy, że przyznanie Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa, które stanowią instrument finansowy uprawniający do otrzymania w przyszłości wypłaty gotówkowej nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z wniosku prawo to ma jedynie charakter warunkowy.

Powyższe wynika również z faktu, że Wnioskodawca w momencie otrzymania warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości wypłaty gotówkowej stanowiącego instrument finansowy nie ma gwarancji co do otrzymania wypłaty gotówkowej.

W konsekwencji w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę jednostek uczestnictwa uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty gotówkowej stanowiących instrument finansowy po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku realizacji przez Wnioskodawcę praw wynikających z przyznanych jednostek uczestnictwa stanowiących instrument finansowy, poprzez otrzymanie wypłaty gotówkowej, powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w myśl art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 art. 30b stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ustawy rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Reasumując, po stronie Wnioskodawcy, z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Uprawnionych stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.