IPPB2/4511-180/16-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
PIT - w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki w programie motywacyjnym oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 4 marca 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.) na wezwanie nr IPPB2/4511-180/16-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz polskim rezydentem podatkowym. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz handlu detalicznego oraz hurtowego meblami w kraju oraz za granicą. Wnioskodawca planuje wdrożyć program emisji instrumentów finansowych (dalej: Program) oparty o instrumenty pochodne (dalej: Instrumenty). Programem mają zostać objęte wybrane osoby pełniące funkcję kierownicze w Spółce, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach (dalej: Kluczowi Menadżerowie). Lista Kluczowych Menadżerów uprawnionych do udziału w Programie będzie wskazywana przez Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do każdego okresu obowiązywania Programu.

Celem wdrożenia Programu jest stworzenie dodatkowego systemu aktywizacji Kluczowych Menadżerów, który pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania, poprawę efektywności ich pracy, a w konsekwencji wpłynie korzystnie na działalność operacyjną Spółki, pozwoli na poprawę jej pozycji finansowej oraz przyniesie wymierne efekty również dla akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z założeniami Programu, Kluczowi Menadżerowie będą mieli prawo do warunkowego otrzymania w przyszłości kwoty świadczenia pieniężnego wskutek realizacji praw wynikających z nabytych przez nich instrumentów pochodnych, opartych o określone wskaźniki finansowe (dalej: Prawa). Instrumenty będą przez Spółkę emitowane, a Umowy z Kluczowymi Menadżerami zawierane w danym roku obrotowym Spółki, generalnie z możliwością aneksowania w kolejnych latach obrotowych Spółki.

Program realizowany będzie na podstawie regulaminu (dalej: Regulamin) oraz odrębnych umów zawieranych z Kluczowymi Menadżerami (dalej: Umowy). Umowy będą niezależne od innych umów zawartych z Kluczowymi Menadżerami. Na podstawie Umów Kluczowym Menadżerom zostaną odpłatnie przyznane Instrumenty. Cena nabycia Instrumentu przez danego Kluczowego Menadżera wynosić będzie 1 zł. W danym okresie obowiązywania Programu Kluczowy Menadżer będzie mógł nabyć tylko jeden Instrument. Ponadto, zgodnie z Regulaminem oraz Umowami, Kluczowym Menadżerom będzie przysługiwać prawo do zbycia Instrumentów na rzecz Spółki, na rzecz innych Kluczowych Menadżerów oraz osób trzecich, przy czym zbycie Instrumentów na rzecz innych Kluczowych Menadżerów lub osób trzecich może nastąpić wyłączenie za uprzednią zgodą Spółki.

Realizacja przez Kluczowych Menadżerów Praw wynikających z Instrumentów następować będzie warunkowo poprzez rozliczenie pieniężne, tj. wypłatę na rzecz danego Kluczowego Menedżera świadczenia pieniężnego (dalej: Świadczenie Pieniężne) pod warunkiem:

 1. zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, w którym to roku obrotowym zawarte zostały Umowy z Kluczowymi Menadżerami,
 2. przekroczenia przez Spółkę w danym okresie trwania Programu poziomu rentowności uprzednio określonego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki oraz
 3. osiągnięcia przez wskaźniki bazowe wartości szczegółowo wskazanych w Regulaminie oraz Umowach.

Wartość potencjalnego Świadczenia Pieniężnego należnego danemu Kluczowemu Menadżerowi za dany okres obowiązywania Programu będzie uzależniona od kategorii, do której dany Kluczowy Menadżer został przypisany, a w konsekwencji wartości danego wskaźnika bazowego przypisanego do danej kategorii Kluczowych Menadżerów. Zgodnie z Regulaminem Kluczowy Menadżer może zostać przypisany do jednej z trzech kategorii - A, B albo C.

Wysokość Świadczenia Pieniężnego Kluczowego Menadżera przypisanego do kategorii A uzależniona będzie od iloczynu procentowej wartości przypisanej danemu Kluczowemu Menadżerowi w Umowie oraz zysku netto spółki określonego w rocznym sprawozdaniu Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: Wskaźnik Bazowy 1).

Wysokość Świadczenia Pieniężnego Kluczowego Menadżera przypisanego do kategorii B uzależniona będzie od iloczynu procentowej wartości przypisanej danemu Kluczowemu Menadżerowi w Umowie oraz marży na sprzedaży dotyczącej konkretnego rynku zdefiniowanej zgodnie z zawartą z danym Kluczowym Menadżerem Umową (dalej: Wskaźnik Bazowy 2).

Wysokość świadczenia Pieniężnego Kluczowego Menadżera przypisanego do kategorii C uzależniona będzie od iloczynu procentowej wartości przypisanej danemu Kluczowemu Menadżera™ w Umowie, wskaźnika KPI (key performance indicator) określonego w Umowie z danym Kluczowym Menadżerem oraz kwoty umownej określonej w Umowie z danym Kluczowym Menadżerem przypisanym do kategorii C i stanowiącej podstawę do wyliczenia wartości Świadczenia Pieniężnego (dalej: Wskaźnik Bazowy 3 oraz łącznie ze Wskaźnikiem Bazowym 1 oraz Wskaźnikiem Bazowym 2 dalej jako: Wskaźniki Bazowe).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przyszłych okresach obowiązywania Programu zmianie mogą ulec wartości Wskaźników Bazowych, których przekroczenie spowoduje możliwość realizacji Praw oraz wypłatę i Świadczenia Pieniężnego. Niemniej jednak, realizacja Praw oraz wysokość Świadczenia Pieniężnego zawsze będą uzależnione od spełnienia warunków, od których uzależniona jest możliwość realizacji Praw oraz osiągnięcia przez Wskaźniki Bazowe wartości określonych w Regulaminie oraz Umowach z poszczególnymi Kluczowymi Menadżerami.

Powyższe oznacza, że Prawa mają charakter indywidualny i warunkowy - brak jest jakichkolwiek gwarancji co do możliwości realizacji Prawa oraz wartości Świadczenia Pieniężnego. Wypłata Świadczenia Pieniężnego może nastąpić wyłącznie w przypadku przekroczenia przez Wskaźniki Bazowe dla danego Kluczowego Menadżera wartości referencyjnych wskazanych w Regulaminie oraz Umowie z danym Kluczowym Menadżerem.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem, w przypadku utraty przez Kluczowego Menadżera statusu osoby pełniącej w i Spółce kluczowe funkcje menadżerskie na podstawę stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w danym okresie obowiązywania Programu, w którym przyznane mu zostały Instrumenty i spełnieniu przez niego wskazanych powyżej warunków wypłaty świadczenia Pieniężnego:

 1. Kluczowemu Menadżerowi z tytułu posiadanego Instrumentu przysługiwać będzie wypłata Świadczenia Pieniężnego, którego wysokość zostanie obliczona proporcjonalnie do długości okresu w danym roku obrotowym, w którym Kluczowy Menadżer posiadał status członka zarządu lub innej osoby pełniącej kluczowe funkcje menadżerskie, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego,
 2. z dniem utraty takiego statusu wygasa prawo Kluczowego Menadżera do objęcia jakichkolwiek Instrumentów, które nie zostały nabyte przez niego do dnia utraty statusu członka zarządu lub innej osoby pełniącej w Spółce kluczowe funkcje menadżerskie.

Na tle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca pragnie potwierdzić, że w związku z wdrożeniem Programu oraz w konsekwencji ewentualną realizacją Praw i wypłatami świadczeń Pieniężnych na rzecz Kluczowych Menadżerów po jego stronie nie wystąpią jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r. Nr IPPB2/4511-180/16-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • wyjaśnienie, czy przyznawane przez Wnioskodawcę warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.)...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 26 kwietnia 2016 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Przyznane przez Wnioskodawcę warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy, w związku z wdrożeniem Programu, nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C, w związku z tym, że Świadczenia Pieniężne należne Kluczowym Menadżerom z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT opodatkowaniu w momencie realizacji Praw...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wdrożeniem Programu nie będą na nim ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C, w związku z tym, że Świadczenia Pieniężne należne Kluczowym Menadżerom z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT opodatkowaniu w momencie realizacji Praw.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawę przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych został przedstawiony w art. 17 ust. 1 Ustawy o PIT. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Za pochodne instrumenty finansowe - stosownie do art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT - uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm., dalej: Ustawa o OIF), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
 2. instrumenty rynku pieniężnego;
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron;
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
 8. kontrakty na różnicę;
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Niezależnie, zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Analiza wskazanych powyżej przepisów Ustawy o OIF prowadzi do wniosku, że cechą pochodnych instrumentów finansowych jest to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, rentowności, wskaźnika finansowego, itp.

Potwierdzeniem powyższego jest również treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm., dalej: Rozporządzenie MF), zgodnie z którą instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości;
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych oraz
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka planuje wdrożyć Program realizowany na podstawie Regulaminu oraz Umów, niezależnych od innych umów zawartych przez Wnioskodawcę z poszczególnymi Kluczowymi Menadżerami. Zgodnie z założeniami Programu, wybranym osobom pełniącym kluczowe funkcje menadżerskie w Spółce zostaną przydzielone Instrumenty, których realizacja będzie mogła nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i Umowach. Ewentualna realizacja będzie skutkowała wypłatą Świadczenia Pieniężnego, którego wartość będzie uzależniona od wysokości określonych w Regulaminie oraz Umowie Wskaźników Bazowych w danym okresie trwania Programu dla danego Kluczowego Menedżera.

Niezależnie od ustalonych na dany okres obowiązywania Programu szczegółowych warunków Programu, realizacja Praw oraz wysokość Świadczenia Pieniężnego zawsze będą uzależnione od wysokości Wskaźników Bazowych, w danym okresie obowiązywania Programu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Instrumenty przyznane Kluczowym Menadżerom należy zakwalifikować jako:

 • instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że Instrument jest prawem majątkowym, którego cena (tj. kwota do uzyskania z tytułu realizacji Praw, czyli Świadczenie Pieniężne) zależy bezpośrednio od wartości instrumentów - Wskaźników Bazowych przypisanych dla danej kategorii i Kluczowych Menadżerów;
 • instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, gdyż są niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym są wskaźniki rentowności / finansowe i są wykonywane przez rozliczenie pieniężne (tj. Świadczenie Pieniężne);
 • instrumenty pochodne w rozumieniu Rozporządzenia MF, ponieważ są to instrumenty finansowe, których wartość | jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego (tj. Wskaźników Bazowych), wartość wydatków poniesionych na nabycie Instrumentów jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, a rozliczenie (tj. Świadczenie Pieniężne) nastąpi w przyszłości.

W związku z tym, w świetle art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT, Instrumenty należy uznać zdaniem Wnioskodawcy za pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o PIT. Za wskazaną klasyfikacją Instrumentów - zdaniem i Spółki - przemawia ponadto to, że:

 • przystąpienie do Programu nie stwarza po stronie Kluczowych Menadżerów jakiegokolwiek uprawnienia do akcji / udziałów Spółki, a w konsekwencji Program nie dotyczy papierów wartościowych - tym samym spełniony jest warunek z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, tj. Instrumenty nie są papierami wartościowymi;
 • Kluczowi Menadżerowie mają prawo do uzyskania świadczenia z tytułu uczestnictwa w Programie (tj. świadczenia Pieniężnego), zaś Spółka jest zobowiązana do realizacji zobowiązania z tego tytułu, w określonym terminie i na określonych w Regulaminie oraz Umowach warunkach - tym samym, wzajemne prawa i obowiązki Wnioskodawcy i Kluczowych Menadżerów są charakterystyczne dla nabywcy i wystawcy pochodnego instrumentu finansowego;
 • rozliczenie Instrumentu następuje poprzez wypłatę Kluczowym Menadżerom Świadczeń Pieniężnych;
 • fakt wypłacenia oraz wartości świadczeń Pieniężnych wypłacanych w ramach Programu są skorelowane z jasno określonymi i zdefiniowanymi instrumentami bazowymi - Wskaźnikami Bazowymi.

W związku z powyższym, ewentualne przychody uzyskiwane przez Kluczowych Menadżerów z tytułu uczestnictwa w Programie oraz realizacji Praw, tj. wypłaty Świadczenia Pieniężnego, należy zdaniem Wnioskodawcy uznać za przychody, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, tj. za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT, za datę powstania przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, Kluczowi Menadżerowie w momencie przystąpienia do Programu (tj. nabycia Instrumentów) nie mają jakiejkolwiek gwarancji co do możliwości realizacji Praw oraz wartości Świadczenia Pieniężnego, gdyż ewentualna realizacja Praw oraz wypłata Świadczenia Pieniężnego (oraz ich wartość) jest uzależniona od kształtowania się wartości Wskaźników Bazowych. Ponadto, szczegółowy sposób wyliczenia Świadczenia Pieniężnego wynikającego z realizacji Praw ustalany będzie w Regulaminie oraz w Umowach zawieranych odrębnie z Kluczowymi Menadżerami.

Oznacza to, że Prawa mają charakter indywidualny i warunkowy - brak jest jakichkolwiek gwarancji co do możliwości realizacji Praw oraz wartości Świadczenia Pieniężnego w przyszłości. Kluczowi Menadżerowie w momencie przyznania Instrumentów nie uzyskują zatem żadnego przysporzenia majątkowego, co nie rodzi skutku w postaci powstania przychodów w rozumieniu Ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności mające wpływ na datę powstania przychodów Kluczowych Menadżerów z tytułu realizacji Praw, zdaniem Wnioskodawcy przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstanie po stronie Kluczowych Menadżerów dopiero w momencie spełnienia warunków uprawniających do ich realizacji Praw i wypłaty Świadczenia Pieniężnego, gdyż dopiero wtedy Kluczowi Menadżerowie uzyskają definitywne przysporzenie majątkowe.

Przechodząc do analizy obowiązków Wnioskodawcy w zakresie funkcji płatnika w związku z realizacją Programu należy w pierwszej kolejności odnieść się do art. 8 Ordynacji Podatkowej. Zgodnie ze wskazanym przepisem płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Przepisy Ustawy o PIT (art. 31) nakładają obowiązki płatników na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane „zakładami pracy”. Są one obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie natomiast do art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT, osoby prawne są zobowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C ciąży na podmiotach, które dokonują wypłat świadczeń stanowiących dla podatników przychody z kapitałów pieniężnych.

Odnosząc powyższe przepisy dotyczące obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jak już wcześniej wykazano realizacja Praw przez Kluczowych Menadżerów w ramach Programu (tj. wypłata Świadczenia Pieniężnego) spowoduje po ich stronie powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przeprowadzonej analizy przepisów brak jest podstaw, aby uznać, że Kluczowi Menadżerowie z tytułu realizacji Praw uzyskają przychody/które można by było zakwalifikować do innych źródeł przychodów niż kapitały pieniężne. W szczególności, Kluczowi Menadżerowie nie uzyskają przychodów ze stosunku pracy, czy też z tytułu działalności wykonywanej osobiście, co mogłoby spowodować powstanie po stronie Spółki obowiązków związanych z pełnieniem funkcji płatnika. Ewentualne Świadczenia Pieniężne, które mogą być należne Kluczowym Menadżerom, wynikają z przyznanych im instrumentów pochodnych (tj. Instrumentów), a zatem nie są związane z przychodami określonymi w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT.

Powyższe oznacza, że w przypadku realizacji Praw przez Kluczowych Menadżerów Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Kluczowym Menadżerom i właściwym dla nich urzędom skarbowym.

Reasumując, Wnioskodawca jest zdania, że w związku z wdrożeniem Programu nie będą na nim ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C, w związku z tym, że Świadczenia Pieniężne należne Kluczowym Menadżerom z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT opodatkowaniu w momencie realizacji Praw.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2016 r. (nr IPPB2/4511-1153/15-4/MG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2016 r. (nr IPPB2/4511-924/15-2/AK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 października 2015 r. (nr IPTPB3/4511-46/15-2/GG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2015 r. (nr IPPB2/4511-535/15-2/PW);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 maja 2015 r. (nr ILPB1/4511-1-316/15-2/AP);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 marca 2015 r. (nr IPPB2/415-973/14-4/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.