IPPB2/4511-174/16-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-174/16-2/MK1 z dnia 26 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia i realizacji prawa do otrzymania rozliczenia pieniężnego oraz związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia i realizacji prawa do otrzymania rozliczenia pieniężnego oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. („Spółka”, „Wnioskodawca”), której wyłącznym akcjonariuszem jest A. (Luxembourg) S.Á R.L, zamierza zawrzeć z członkami zarządu, wybranymi pracownikami oraz osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na rzecz Spółki („Osoby Uprawnione”) umowy pochodnego instrumentu finansowego („Umowy”; w liczbie pojedynczej „Umowa”). Zawarcie Umów przez Osoby Uprawnione będzie dobrowolne. Umowy te będą zawierane odrębne od umów o pracę oraz innych umów zawartych ze Spółką.

Na podstawie Umowy Osobom Uprawnionym przyznane zostanie warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości kwoty Rozliczenia Pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona będzie od jednego z następujących wskaźników finansowych Spółki:

 1. EBITDA Spółki (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) („EBITDA”) oraz przychodu Spółki („Przychód”), razem zwane jako („Wskaźniki Finansowe”); kwota Rozliczenia Pieniężnego ustalona w oparciu o Wskaźniki Finansowe będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy do 31 grudnia 2017 roku włącznie nie nastąpi zmiana kontroli w Spółce („Rozliczenie Pieniężne Oparte na Wskaźnikach Finansowych”), albo
 2. wartość akcji („Wartość Akcji”) określonej przez niezależnego eksperta dla celów umowy zbycia akcji („Wycena”); kwota Rozliczenia Pieniężnego ustalona w oparciu o Wartość Akcji będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy zmiana kontroli nastąpi przed 31 grudnia 2017 roku („Rozliczenie Pieniężne Oparte na Wartości Akcji”).

Realizacja Prawa do otrzymania od Spółki w przyszłości kwoty Rozliczenia Pieniężnego może nastąpić po upływie określonego okresu i po spełnieniu określonych w Umowie warunków (prawo to jest zatem warunkowe).

Przez zmianę kontroli w Spółce należy rozumieć:

 • każdą transakcję, w wyniku której zarówno I., jak i jednostki zależne I. (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm,), jak również fundusze zarządzane przez I. nie będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio 51% lub więcej akcji Spółki, lub
 • jakiekolwiek inne zdarzenie, w wyniku którego I. utraci możliwość powołania więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wartość Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych będzie kalkulowana odrębnie dla roku 2016 i 2017, w oparciu o poniżej opisane zasady:

 1. W przypadku, gdy oba lub jeden ze Wskaźników Finansowych kalkulowanych na podstawie danych zawartych w zbadanych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za oba lub jeden rok 2016 lub 2017 jest poniżej 120% planowanych wskaźników finansowych („Planowane Wskaźniki Finansowe”), kwota Rozliczenia Pieniężnego wyniesie PLN 0 („Zasada 1”);
 2. W przypadku, gdy oba Wskaźniki Finansowe kalkulowane na podstawie danych zawartych w zbadanych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za oba lata 2016 i 2017 są równe lub wyższe niż 120%, ale poniżej 135% Planowanych Wskaźników Finansowych, kwota Rozliczenia Pieniężnego wyniesie proporcjonalnie od 0% do 100% ustalonej w Umowie kwoty w PLN („Zasada 2”).
 3. W przypadku, gdy oba Wskaźniki Finansowe kalkulowane na podstawie danych zawartych w zbadanych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za oba lata 2016 i 2017 są równe lub wyższe niż 135% Planowanych Wskaźników Finansowych, kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie równa określonej w umowie kwocie w PLN („Zasada 3”).

W przypadku, gdy tylko jeden ze Wskaźników Finansowych kalkulowanych na podstawie danych zawartych w zbadanych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za oba lata 2016 i 2017:

 • jest równy lub wyższy niż 120%, ale poniżej 135% Planowanych Wskaźników Finansowych, albo
 • jest równy lub wyższy niż 135% Planowanych Wskaźników Finansowych,

wartość Wskaźników Finansowych będzie ustalana, jako średnia wartość EBITDA oraz Przychodu za oba lata 2016 i 2017 i taka wartość Planowanych Wskaźników Finansowych będzie brana pod uwagę przy ustaleniu kwoty Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych przy uwzględnieniu odpowiednio Zasady 2 lub Zasady 3.

W przypadku, gdy oba Wskaźniki Finansowe kalkulowane na podstawie danych zawartych w zbadanych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki;

 • w jednym roku (2016 lub 2017) są równe lub wyższe niż 120%, ale poniżej 135% Planowanych Wskaźników Finansowych, a
 • w drugim roku (2016 lub 2017) są równe lub wyższe niż 135% Planowanych Wskaźników Finansowych,

wartość Wskaźników Finansowych będzie ustalana, jako średnia wartość EBITDA oraz Przychodu za oba lata 2016 i 2017 i taka wartość Planowanych Wskaźników Finansowych będzie brana pod uwagę przy ustaleniu kwoty Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych przy uwzględnieniu odpowiednio Zasady 2 lub Zasady 3.

Wartość Planowanych Wskaźników Finansowych oznacza wartość Wskaźników Finansowych określonych w rocznym budżecie Spółki na dany rok. Osoby Uprawnione powinny zostać zawiadomione przez Spółkę na piśmie o wartości Planowanych Wskaźników Finansowych na dany rok w terminie 30 dni po zakończeniu pierwszego kwartału kalendarzowego w danym roku. Informacja od Spółki o wartości Planowanych Wskaźników Finansowych stanowi integralną część Umowy i mechanizmu ustalania wartości Rozliczenia Pieniężnego.

W przypadku, gdy Osoby Uprawnione nie zostaną powiadomione o wartości Planowanych Wskaźników Finansowych na dany rok, będą miały zastosowane Planowane Wskaźniki Finansowe określone w Umowie.

Łączna wartość kwoty Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych będzie kalkulowana jako suma ich wartości za rok 2016 i 2017 i będzie płatna jednorazowo.

Realizacja Prawa do otrzymania przez Osoby Uprawnione kwoty Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych dokonywać się będzie poprzez wypłatę przez Spółkę odpowiednio kwoty dotyczącej lat 2016 i 2017 na rachunek bankowy Osoby Uprawnionej w terminie 30 dni od zatwierdzenia zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Wartość Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji będzie kalkulowana w następujący sposób:

 • w przypadku, gdy Wartość Akcji będzie na poziomie pomiędzy PLN 100 mln oraz PLN 200 mln, kwota Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji wyniesie określony w Umowie % Wartości Akcji;
 • w przypadku, gdy Wartość Akcji zbycia Spółki będzie na poziomie równym lub wyższym niż PLN 200 mln, kwota Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji będzie równa określonej w Umowie kwocie PLN.

Wycena Wartości Akcji zostanie sporządzona najpóźniej w terminie 10 dni po zakończeniu transakcji, przy czym nie może zostać sporządzona na dzień przypadający wcześniej niż 3 miesiące przez zakończeniem transakcji. Przez zakończenie transakcji należy rozumieć zakończenie prawnego procesu zbycia akcji (przeniesienie tytułu prawnego do akcji), a nie jedynie zawarcie umowy zbycia akcji.

W przypadku, kiedy Wycena Wartości Akcji nie zostanie sporządzona w powyższym okresie, Osoby Uprawnione będą uprawnione do zlecenia wyceny Wartości Akcji niezależnemu ekspertowi wybranemu według jej własnego uznania na koszt Spółki. Tak sporządzona Wycena Wartości Akcji będzie podstawą ustalenia Wartości Akcji dla celów ustalenia kwoty Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji.

Realizacja Prawa do otrzymania przez Osoby Uprawnione Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji dokonywać się będzie poprzez wypłatę przez Spółkę kwoty Rozliczenia Pieniężnego na rachunek bankowy Osoby Uprawnionej w terminie 30 dni od zakończenia transakcji.

W przypadku, gdy Osoba Uprawniona otrzyma kwotę Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych, nie będzie ona uprawniona do otrzymania kwoty Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji, Jednocześnie, gdy Osoba Uprawniona otrzyma kwotę Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji, nie będzie ona uprawniona do otrzymania kwoty Rozliczenia Pieniężnego opartego odpowiednio na Wskaźnikach Finansowych.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego będzie przysługiwać Osobie Uprawnionej odpłatnie za zapłatą kwoty wskazanej w Umowie na rachunek bankowy Spółki, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Warunkowe prawo do Rozliczenia Pieniężnego będzie niezbywalne do chwili, gdy jego realizacja stanie się możliwa zgodnie z Umową, tj.:

 • w przypadku Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wskaźnikach Finansowych - do dnia zatwierdzenia zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, lub
 • w przypadku Rozliczenia Pieniężnego Opartego na Wartości Akcji - do dnia dokonania Wyceny.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, która będzie zawierana z Osobami Uprawnionymi, Umowa wygasa w następujących przypadkach:

 • W dniu, w którym kwota Rozliczenia Pieniężnego wpłynie na rachunek bankowy Osoby Uprawnionej;
 • W przypadku, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego nie będzie należna na rzecz Osoby Uprawnionej, w dniu zatwierdzenia zbadanego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 albo na dzień 31 grudnia 2018, w zależności, co wystąpi pierwsze;
 • W dniu, kiedy Osobę Uprawnioną przestanie łączyć odpowiednio umowa o pracę, kontrakt menedżerski czy umowa o współpracę zawarta ze Spółką; w takiej sytuacji Prawo Osoby Uprawnionej do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego nie powstanie i tym samym żadna płatność nie będzie należna.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr IPPB2/4511-174/16-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez: wskazanie czy warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, stanowić będzie pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (co zostało przestawione w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie sformułowanego pytania, natomiast winno być zawarte w opisie zdarzenia przyszłego)...

Wezwanie skutecznie doręczono 4 maja 2016 r.

Pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie wskazując, że według najlepszej wiedzy spółki, przyznane warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w zw. z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 zezm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do zapisów wynikających z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do zapisów wynikających z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f - są „otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie w momencie nabycia przez nich Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Osoby Uprawnione ponoszą odpłatność za nabycie Prawa w kwocie określonej w Umowie.

Przysporzenie”, które otrzymują Osoby Uprawnione na tym etapie, jest jedynie „potencjalne”, gdyż nabycie Prawa stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że Prawo jest warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Osoby Uprawnione otrzymają kwoty Rozliczeń Pieniężnych (dotyczy to przypadku, gdy warunki określone w Umowie nie zostaną spełnione). Ponadto, Osoby Uprawnione nie mogą rozporządzać Prawem aż do momentu jego realizacji.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8.01.2016 r., ITPB4/4511-501/15/KK, w której stwierdzono, że:
 2. (...) udział w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po stronie Uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie rozliczenia Kontraktu terminowego, o którym mowa we wniosku. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ustawy. W konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) zarówno w związku z przyznaniem, jak i realizacją praw wynikających z udziału Uczestników w programie motywacyjnym. Spółka będzie natomiast zobowiązana na mocy art. 39 ust. 3 ustawy do przesłania podatnikowi oraz odpowiedniemu organowi podatkowemu imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17.12.2015 r., IBPB-2-2/4511-582/15/ZuK, w której stwierdzono, że:
 4. Uczestnictwo osób uprawnionych w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19 % stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ww. ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno na moment przyznania Jednostek Uczestnictwa jak i w chwili realizacji praw z nich wynikających. Wnioskodawca jako podmiot wypłacający świadczenie z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa będzie jednak zobowiązany - na mocy art. 39 ust. 3 ww. ustawy - do przesłania podatnikowi oraz odpowiedniemu organowi podatkowemu imiennej informacji o wysokości dochodu.
 5. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12.11.2015 r,, IPTPB1/4511-536/15-2/MD, w której organ podatkowy zgodził się z podatnikiem twierdzącym, że:
 6. Ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Programach nie stanowi dla Uczestników przychodu ze stosunku pracy z Wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani przychodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy, lecz przychód z kapitałów pieniężnych w momencie gotówkowej realizacji przydzielonych Uczestnikom Programów uprawnień, tj. w momencie odpłatnego zbycia/realizacji pochodnych instrumentów finansowych, sprzedaży akcji lub wypłaty dywidendy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 i pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, W związku z powyższym, w analizowanej sprawie po stronie Wnioskodawcy nie występują obowiązki płatnika podatku, ani obowiązki informacyjne. W szczególności, na Spółce nie ciążą obowiązki, o których mowa w art. 31, art. 39 i art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w szczególności naliczanie, pobór i wpłata należnego podatku, wystawianie przewidzianych przepisami prawa informacji podsumowujących, itp.).

Mając na uwadze powyższe, po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, a Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Ustawy o PIT. Dopiero w momencie realizacji Prawa wynikającego z każdej Umowy możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Prawa powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów Ustawy o PIT.

Według art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT źródłem przychodów są „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów”. Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT. Zgodnie z nią pochodnymi instrumentami finansowymi są „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ” (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), dalej jako „UOIF”, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2c) UOIF, instrumentami finansowymi są m.in. „niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a UOIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego”.

Warto zaznaczyć, iż pojawiające się w UOIF pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych. Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Osobami Uprawnionymi mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 c) UOIF, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

W rezultacie, instrumentami bazowymi dla instrumentów pochodnych mogą być w szczególności:

 1. wskaźniki finansowe, oraz
 2. instrumenty finansowe.

Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa. Natomiast za instrumenty finansowe wskazane w art. 3 pkt 28a UOIF, uznaje się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 c) UOIF, a więc mogą być to inne instrumenty pochodne, których instrumentami bazowymi są papiery wartościowe. Natomiast za papiery wartościowe, na podstawie art. 3 pkt 1a) UOIF, uznaje się m.in. akcje.

Wysokość Wskaźników Finansowych, od których zależeć będzie Rozliczenie Pieniężne Oparte na Wskaźnikach Finansowych, będzie ustalana na podstawie danych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki. Wartość Akcji, od której zależeć będzie Rozliczenie Pieniężne Oparte na Wartości Akcji będzie ustalana na podstawie Wyceny.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Osoby Uprawnione może być uznane zarówno jako:

 1. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a UOIF, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest innym prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki (tj. wartości EBITDA i Przychodu Spółki), tym samym jako
 2. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 c) UOIF, gdyż Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w literze a) innym instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym są wskaźniki finansowe Spółki (tj. EBITDA i Przychód),
 3. a także jako:
 4. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a UOIF, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest innym prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości instrumentów finansowych, tj. od wartości instrumentu pochodnego, którego instrumentem bazowym są papiery wartościowe (Wartości Akcji), tym samym jako
 5. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 c) UOIF, gdyż Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w literze c) innym instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym są papiery wartościowe.

Z Umów, które Spółka zamierza podpisywać z Osobami Uprawnionymi będzie wynikać, iż będą one uprawnione z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji świadczenia, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z UOIF, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) będą właśnie realizowane Prawa nabyte przez Osoby Uprawnione. W rezultacie, zgodnie z UOIF, Prawo do otrzymania przez Osoby Uprawnione wypłat Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki (tj. wartości EBITDA i Przychodu Spółki) lub wartości instrumentów finansowych (Wartości Akcji). W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT.

Jak wynika z powyższego, realizacja Prawa dokonana przez Osoby Uprawnione stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m. in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 29.10.2014 r. (IPTPB2/415-451/14-2/JR), w dniu 22.08.2014 r. (IPTPB1/415-302/14-2/MD), w dniu 30.07.2014 r. (IPTPB1/415-266/14-2/AP), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 21.10.2014 r. (IPPB2/415-674/14-2/AS), w dniu 27.06.2014 r. (IPPB2/415-295/14-2/MK1), w dniu 24.06.2014 r. (IPPB2/415-664/10/14-9/S/MK), w dniu 14 kwietnia 2014 r., (sygn. IPPB2/415-110/14-2/AS), w dniu 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-181/13-4/MK), w dniu 11 października 2013 r. (sygn, IPPB2/415-564/13-2/AK) oraz w dniu 18 marca 2014 r. (IPPB2/415-891/13-4/MG), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-274/13-2/TR) oraz w dniu 5 grudnia 2013 r., (sygn. ILPB2/415-839/13-4/WM), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 7.08.2014 r. (sygn. IBPBII/2/415-507/14/ŁCz), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3.11.2014 r. (sygn. ILPB2/415-858/14-2/JK), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30.09.2014 r. (IPPB2/415-682/14-2/MK), Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16.04.2014 r. (IPPB2/415-82/14-5/MK1).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 Ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy kwota Rozliczenia Pieniężnego wynikająca z realizacji Prawa przez Osoby Uprawnione (w oparciu o Wskaźniki wskazane w Umowie) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. Zatem, również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Osób Uprawnionych wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i przesłania ich do Osób Uprawnionych i właściwych urzędów skarbowych.

Reasumując, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę w punkcie IV stanowiskiem, ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych, powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy o PIT, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu organ podatkowy wskazuje, że Spółka w treści własnego stanowiska powołała przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2015 r., od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 11 ust. 1 ustawy wprowadzone ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 251), co nie miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organu podatkowego - wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.