IPPB2/4511-166/16-3/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej <dalej: Spółka>, pełniącym swoją funkcję na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Spółka jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, członkiem grupy kapitałowej <dalej: Grupa>.

Spółka rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego <dalej: Program Motywacyjny> dla kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, w tym osób pełniących funkcję członka zarządu Spółki.

W ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować Wnioskodawcy możliwość zawarcia kontraktu terminowego <dalej: Kontrakt>. Kontrakt będzie zawarty odrębnie od uchwały powołującej Wnioskodawcę do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki oraz kontraktu menedżerskiego. W przypadku skorzystania z oferty i zawarcia Kontraktu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki określonego świadczenia pieniężnego. Jednocześnie, na podstawie zawartego Kontraktu Wnioskodawcy będzie przysługiwać warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od Spółki <dalej: Rozliczenie pieniężne>.

Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będą uzależnione od wartości wskaźników instrumentów bazowych, przyjętych dla Kontraktu. W konsekwencji:

 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego osiągnie określony próg, na Spółce będzie ciążył obowiązek wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy,
 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie osiągnie określonego progu, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy.

Zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę informacjami, Spółka rozważa przyjęcie następujących instrumentów bazowych dla Kontraktu:

 • EBITDA Grupy rozumiany jako skonsolidowany zysk/(strata) netto wszystkich członków Grupy określony zgodnie z MSSF za okres ostatnich 12 miesięcy, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami/(stratami) z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć,
 • stosunek wartości długu netto do wyniku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy, gdzie EBITDA rozumiany jest jak wyżej, natomiast dług netto rozumiany jako kwota skonsolidowanego zadłużenia finansowego Grupy, pomniejszona o wartość skonsolidowanych wolnych środków pieniężnych i ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych (w rozumieniu MSSF),
 • stosunek ilości usług (RGU) Grupy świadczonych dla jednego klienta,
 • średni miesięczny przychód od klienta Grupy wygenerowany w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach określonego segmentu działalności.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, Kontrakt będzie mógł przewidywać jeden instrument bazowy bądź też kombinację kilku ww. instrumentów bazowych.

Wartość instrumentów bazowych będzie wynikała bezpośrednio z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, kwartalnych sprawozdań z działalności Grupy bądź kwartalnych prezentacji wyników Grupy. Wskazane dokumenty podlegają publikacji przez Spółkę.

Wypłata Rozliczenia pieniężnego będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego Kontraktu, w terminie 7 dni od publikacji rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Okresem rozliczeniowym Kontraktu będzie jeden rok obrotowy Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, Kontrakt będzie stanowił pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Wnioskodawcę w chwili obecnej, przyznane Wnioskodawcy warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego będzie niezbywalne.

Wnioskodawca nie wie, w chwili obecnej, czy będzie istniał rynek, na którym warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego może zostać zaoferowane przez Spółkę osobom innym niż osoby dla których Spółka planuje wprowadzenie Programu Motywacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof „przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 updof przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

W myśl art. 5a pkt 13 updof pochodnymi instrumentami finansowymi są „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi <dalej: uoif>, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego”.

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Według natomiast art. 3 pkt 28a uoif, przez instrumenty pochodne rozumie się „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego”.

Charakterystykę pochodnych instrumentów finansowych oddaje § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zgodnie z którym instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 1. „wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości”.

W oparciu o powyższe oraz biorąc pod uwagę następujące elementy opisanego zdarzenia przyszłego:

 • wartość Kontraktu, tj. wartość Rozliczenia pieniężnego Spółki na rzecz Wnioskodawcy, będzie uzależniona od wartości określonych instrumentów bazowych,
 • instrumentem bazowym Kontraktu będzie jeden lub kilka wskaźników finansowych,
 • wykonanie Kontraktu będzie polegało na rozliczeniu pieniężnym pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą,
 • wykonanie Kontraktu nastąpi w przyszłości,
  należy stwierdzić, iż Rozliczenie pieniężne, należne Wnioskodawcy od Spółki z tytułu realizacji Kontraktu, stanowić będzie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

W konsekwencji, uzyskując przychód z tytułu Rozliczenia pieniężnego, kwalifikowany do przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,:

 • Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania dochodu z Rozliczenia pieniężnego w zeznaniu PIT-38 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięty został dochód (art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. la pkt 1 updof);
 • w tym samym terminie Wnioskodawca będzie obowiązany wpłacić należny 19% podatek dochodowy, wynikający z zeznania PIT-38 (art. 45 ust. 4 pkt 2 updof).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych, wydawanych na rzecz osób fizycznych, uzyskujących dochody z pochodnych instrumentów finansowych, w tym m.in.:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 września 2015 r., sygn. IBPB2-2/4511-229/15/MM,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB2/4511-81/15-4/PW.

Podsumowując, w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej i wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu organ podatkowy wskazuje, że Spółka w treści własnego stanowiska powołała przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2015 r., od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 11 ust. 1 ustawy wprowadzone ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 251), co nie miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.