IPPB2/4511-1153/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Stwierdzić należy, że w związku z wdrożeniem Programu, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia Pieniężne należne Uprawnionym z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu w momencie realizacji Praw, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b ww. ustawy. Na Spółce, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz Uprawnionych spoczywał będzie obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C, stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/4511-1153/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. obowiązek płatnika
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. przychód z kapitału pieniężnego
 7. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data nadania 3 lutego 2016 r., data wpływu 4 lutego 2016 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/4511-1153/15-2/MG z dnia 26 stycznia 2016 r. (data nadania 27 stycznia 2016 r., data doręczenia 29 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce w związku z wdrożeniem programu motywacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce w związku z wdrożeniem programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji urządzeń klimatyzacyjnych. Wnioskodawca planuje wdrożyć program motywacyjny oparty o instrumenty pochodne (dalej: Program). Programem mają zostać objęte wybrane osoby zaangażowane przez Spółkę w ramach działu handlowego oraz działu obsługi klienta Spółki. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie (dalej: Uprawnieni) będzie wskazywana przez Zarząd Spółki w odniesieniu do każdego okresu obowiązywania Programu (odpowiadającego kwartałowi lub rokowi kalendarzowemu).

Celem wdrożenia Programu jest stworzenie dodatkowego systemu motywowania Uprawnionych, który pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania oraz wydajności ich pracy poprzez system oparty o realizację indywidualnych celów, który będzie dodatkowo uzależniony od wyników finansowych Spółki lub działów Spółki, w ramach których zaangażowani są poszczególni Uprawnieni. Zdaniem Wnioskodawcy wdrożenie Programu powinno wpłynąć korzystnie zarówno na działalność operacyjną Spółki, jak i na realizację długoterminowych celów biznesowych Wnioskodawcy, w tym wzrost rentowności i wartości rynkowej Spółki.

Zgodnie z założeniami Programu, Uprawnieni będą mieli prawo do potencjalnego otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wskutek realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych, opartych o określone wskaźniki finansowe (dalej: Instrumenty).

Program realizowany będzie na podstawie regulaminu (dalej: Regulamin) oraz odrębnych umów zawieranych z Uprawnionymi (dalej: Umowy). Umowy będą niezależne od innych umów zawartych z Uprawnionymi. Na podstawie Umów Uprawnionym zostaną odpłatnie przyznane Instrumenty. Cena nabycia Instrumentu przez danego Uprawnionego wynosić będzie 1 zł. W danym okresie obowiązywania Programu Uprawniony będzie mógł nabyć tylko jeden Instrument. Ponadto, zgodnie z Regulaminem oraz Umowami, Uprawnionym będzie przysługiwać prawo do zbycia instrumentów, w tym również na rzecz osób trzecich (niezwiązanych z Wnioskodawcą).

Realizacja praw wynikających z Instrumentów (dalej: Prawa) uzależniona będzie od uzyskania określonej przez Zarząd Spółki w danym okresie trwania Programu wartości wskaźników bazowych - obrotu działu Spółki, w ramach którego zaangażowany jest dany Uprawniony lub obrotu Spółki (dalej: Wskaźniki). Finalna wartość potencjalnego rozliczenia pieniężnego (dalej: Rozliczenie Pieniężne) należnego Uprawnionym za dany okres obowiązywania Programu będzie ustalana na podstawie wysokości obrotu generowanego przez danego Uprawnionego na rzecz Spółki (dalej: Przychody Uprawnionego) oraz obrotu działu Spółki, w ramach którego zaangażowany jest dany Uprawniony (dalej: Przychody Wspólne) w danym okresie obowiązywania Programu.

Na podstawie przydzielonych Instrumentów w przypadku osiągnięcia przez Wskaźniki określonych z góry na dany okres trwania Programu wartości, Uprawniony będzie mieć prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego w kwocie stanowiącej sumę określonych z góry na dany okres obowiązywania Programu ułamkowych części Przychodów Uprawnionego oraz określonych z góry na każdy okres obowiązywania Programu ułamkowych części Przychodów Wspólnych. Potencjalna wartość Rozliczenia Pieniężnego będzie skorelowana dodatnio z wartościami Przychodów Uprawnionego oraz Przychodami Wspólnymi generowanymi w danym okresie obowiązywania Programu.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przyszłych okresach obowiązywania Programu zmianie mogą ulec wartości Wskaźników, których przekroczenie spowoduje realizację Praw oraz wypłatę Rozliczenia Pieniężnego, wartości określanych z góry na dany okres obowiązywania Programu ułamkowych części Przychodów Uprawnionego oraz Przychodów Wspólnych, na podstawie których kalkulowana jest finalna wartość Rozliczenia Pieniężnego, jak i funkcje pełnione w Spółce przez Uprawnionych. Niemniej jednak, realizacja Praw oraz wysokość Rozliczenia Pieniężnego zawsze będą uzależnione od wartości Wskaźników osiąganych przez Spółkę lub dział Spółki, w ramach którego zaangażowany jest dany Uprawniony oraz Przychodów Uprawnionego i Przychodów Wspólnych.

Wartości Wskaźników, których przekroczenie spowoduje realizację Praw i wypłatę Rozliczenia Pieniężnego, a także szczegółowy sposób wyliczenia Rozliczenia Pieniężnego ustalane będą przez Zarząd Spółki na następny okres obowiązywania Programu w Regulaminie oraz w Umowie z danym Uprawnionym.

Powyższe oznacza, że Prawa mają charakter indywidualny i warunkowy - brak jest jakichkolwiek gwarancji co do wartości Rozliczenia Pieniężnego i realizacji Prawa.

Ocena warunków realizacji Praw oraz finalna wartość Rozliczenia Pieniężnego należna danemu Uprawnionemu będzie określana przez Wnioskodawcę w terminie do 55 dni licząc od zakończenia danego okresu obowiązywania Programu, na podstawie wstępnej kalkulacji obrotów działów Spółki, w ramach których zaangażowani są Uprawnieni lub obrotu Spółki przygotowanej przez Wnioskodawcę za dany okres obowiązywania Programu. Wypłata Rozliczenia Pieniężnego może nastąpić wyłącznie jeśli Wskaźniki przekroczą wartości referencyjne wskazane w Regulaminie lub Umowach.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem, w przypadku utraty przez Uprawnionego statusu Uprawnionego w danym okresie obowiązywania Programu, w którym przyznane mu zostały Instrumenty i spełnieniu przez niego wskazanych powyżej warunków wypłaty Rozliczenia Pieniężnego:

 1. Uprawnionemu z tytułu nabytego Instrumentu przysługiwać będzie wypłata Rozliczenia Pieniężnego, którego wysokość zostanie obliczona proporcjonalnie do długości okresu w danym okresie obowiązywania Programu, w którym Uprawniony posiadał status Uprawnionego na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego,
 2. z dniem utraty takiego statusu wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Instrumentów, które nie zostały objęte przez niego do dnia utraty statusu Uprawnionego.

Na tle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca pragnie potwierdzić, że w związku z wdrożeniem Programu oraz w konsekwencji ewentualną realizacją Praw i wypłatami Rozliczeń Pieniężnych na rzecz Uprawnionych po jego stronie nie wystąpią jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym organ podatkowy pismem z dnia 26 stycznia 2016 r. Nr IPPB2/4511-1153/15-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:

 • czy przyznane odpłatnie Uprawnionym przez Spółkę instrumenty pochodne, uprawniające do otrzymania w przyszłości Rozliczenia Pieniężnego stanowić będą pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w inwestycjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (co zostało przestawione w stanowisku Spółki odnośnie sformułowanego pytania, natomiast winno być zawarte w opisie zdarzenia przyszłego)...
 • czy cena nabycia instrumentu pochodnego w wysokości 1 zł odpowiada wartości rynkowej tego prawa z dnia nabycia przez Uprawnionego, czy też wartość rynkowa prawa jest wyższa od ceny po jakiej nabywają je Uprawnieni...
 • czy Uprawnionymi w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym będą pracownicy Spółki, ponieważ w stanowisku do zadanego pytania Spółka odwołała się do treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w części E formularza ORD-IN poz. 61 Przepisy prawa podatkowego - wskazano również art. 31 ww. ustawy.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.), w którym wyjaśnił, że:

 • Jak wskazano we wniosku, cechą pochodnych instrumentów finansowych jest to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, takich jak np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, rentowności, wskaźnika finansowego itp. Zgodnie z przedstawionym we Wniosku zdarzeniem przyszłym, realizacja Instrumentów przyznanych Uprawnionym oraz wartość Rozliczenia Pieniężnego należnego Uprawnionym z tytułu realizacji praw wynikających z przyznanych im Instrumentów będzie uzależniona bezpośrednio od kształtowania się wskaźników bazowych określonych przez Zarząd Wnioskodawcy (tj. Wskaźników oraz Przychodu Uprawnionego i Przychodów Wspólnych). Tym samym, jak Spółka wskazała w uzasadnieniu swojego stanowiska do pytania zadanego we Wniosku, Instrumenty przyznane odpłatnie Uprawnionym przez Spółkę, uprawniające do potencjalnego otrzymania w przyszłości Rozliczenia Pieniężnego, stanowić będą pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zdaniem Wnioskodawcy, cena nabycia Instrumentu w wysokości 1 zł odpowiada jego wartości rynkowej z dnia nabycia przez Uprawnionego.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, możliwość realizacji Praw uzależniona jest od uzyskania określonej przez Zarząd Spółki wartości wskaźników bazowych (tj. Wskaźników), a finalna wartość Rozliczenia Pieniężnego uzależniona jest od kształtowania się wskaźników bazowych - Przychodów Uprawnionego i Przychodów Wspólnych. Oznacza to, że otrzymanie kwoty Rozliczenia Pieniężnego jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Uprawniony w momencie nabycia Instrumentu uzyskuje za stosowną odpłatnością jedynie potencjalną możliwość realizacji Praw i otrzymania w przyszłości Rozliczenia Pieniężnego. Brak jest więc jakichkolwiek gwarancji co do realizacji Prawa oraz przyszłej wartości Rozliczenia Pieniężnego. Co więcej, w praktyce może dojść do sytuacji, gdy ekonomicznie Uprawniony poniesie stratę w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym (gdy do realizacji Prawa nie dojdzie, bądź w sytuacji, gdy wysokość Rozliczenia Pieniężnego przypadająca na Instrument będzie mniejsza niż 1 zł). Na wysokość Wskaźników oraz Przychodów Uprawnionego oraz Przychodów Wspólnych, a w konsekwencji na wartość Instrumentów wpływają bowiem zmienne warunki rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości. Ewentualna realizacja Praw i wypłata Rozliczenia Pieniężnego jest wypadkową wielu czynników, a nie tylko efektem jednostkowych działań poszczególnych Uprawnionych. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, cena nabycia Instrumentu (1 PLN) uiszczana przez Uprawnionego na rzecz Spółki odpowiada wartości rynkowej tego Instrumentu z dnia jego nabycia przez Uprawnionego.

 • Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, Programem mają zostać objęte wybrane osoby zaangażowane przez Spółkę w ramach działu handlowego oraz działu obsługi klienta Spółki (tj. Uprawnieni). W skład Uprawnionych mogą więc wchodzić zarówno pracownicy Spółki, jak i osoby zaangażowane przez Spółkę na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracy.

Wnioskodawca podkreślił, że Umowy zostaną zawarte z Uprawnionymi niezależnie od innych umów zawartych między Uprawnionymi a Spółką. Zarówno tryb zawarcia i rozwiązania Umów, a także zasady wypłaty Rozliczeń Pieniężnych będą całkowicie odrębne od zasad przewidzianych w umowach zawartych przez Wnioskodawcę z Uprawnionymi (w tym np. umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub umów o współpracy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Spółce, w związku z wdrożeniem Programu, nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C, w związku z tym, że Rozliczenia Pieniężne należne Uprawnionym z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT opodatkowaniu w momencie realizacji Praw...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wdrożeniem Programu nie będą na Wnioskodawcy ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C, w związku z tym, że Rozliczenia Pieniężne należne Uprawnionym z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT opodatkowaniu w momencie realizacji Praw.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, dalej: Ordynacja Podatkowa) zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych został przedstawiony w art. 17 ust. 1 Ustawy o PIT. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Za pochodne instrumenty finansowe - stosownie do art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT - uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm,, dalej: Ustawa o OIF), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
 2. instrumenty rynku pieniężnego;
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności !ub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron;
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do ceiów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
 8. kontrakty na różnicę;
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Niezależnie, zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Analiza wskazanych powyżej przepisów Ustawy o OIF prowadzi do wniosku, że cechą pochodnych instrumentów finansowych jest to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, rentowności, wskaźnika finansowego, itp.

Potwierdzeniem powyższego może być również treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm., dalej: Rozporządzenie MF), zgodnie z którą instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości;
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka planuje wdrożyć Program realizowany na podstawie Regulaminu oraz Umów niezależnych od innych umów zawartych przez Wnioskodawcę z poszczególnymi Uprawnionymi. Zgodnie z założeniami Programu, wybranym Uprawnionym przydzielone zostaną Instrumenty, których realizacja będzie mogła nastąpić po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i Umowach oraz osiągnięciu przez Wskaźniki wartości określonych przez Spółkę na dany okres trwania Programu. Ewentualna realizacja Praw będzie skutkowała wypłatą Rozliczenia Pieniężnego, którego wartość będzie uzależniona od wysokości Przychodów Uprawnionego oraz Przychodów Wspólnych w danym okresie trwania Programu.

Niezależnie od ustalonych na dany okres obowiązywania Programu szczegółowych warunków Programu, realizacja Praw oraz wysokość Rozliczenia Pieniężnego zawsze będą uzależnione od wysokości Wskaźników oraz Przychodów Uprawnionego i Przychodów Wspólnych w danym okresie obowiązywania Programu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, instrumenty przyznane Uprawnionym należy zakwalifikować jako:

 • instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że Instrument jest prawem majątkowym, którego cena (tj. kwota do uzyskania z tytułu realizacji Praw, czyli Rozliczenie Pieniężne) zależy bezpośrednio od wartości instrumentów bazowych Wskaźników oraz Przychodów Uprawnionego i Przychodów Wspólnych;
 • instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, gdyż są niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym są wskaźniki rentowności / finansowe (tj. Wskaźniki oraz Przychody Uprawnionego i Przychody Wspólne) i są wykonywane przez rozliczenie pieniężne (tj. Rozliczenie Pieniężne);
 • instrumenty pochodne w rozumieniu Rozporządzenia MF, ponieważ są to instrumenty finansowe, których wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego (tj. Wskaźników oraz Przychodów Uprawnionego i Przychodów Wspólnych), wartość wydatków poniesionych na nabycie instrumentów jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, a rozliczenie (tj. Rozliczenie Pieniężne) nastąpi w przyszłości.

W związku z tym, w świetle art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT, Instrumenty należy uznać zdaniem Wnioskodawcy za pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o PIT. Za wskazaną klasyfikacją instrumentów - zdaniem Spółki - przemawia ponadto to, że:

 • przystąpienie do Programu nie stwarza po stronie Uprawnionych jakiegokolwiek uprawnienia do akcji i udziałów Spółki, a w konsekwencji Program nie dotyczy papierów wartościowych - tym samym spełniony jest warunek z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, tj. instrumenty nie są papierami wartościowymi;
 • Uprawnieni mają prawo do uzyskania świadczenia z tytułu uczestnictwa w Programie (tj. Rozliczenia Pieniężnego), zaś Spółka jest zobowiązana do realizacji zobowiązania z tego tytułu, w określonym terminie i na określonych warunkach - tym samym, wzajemne prawa i obowiązki Wnioskodawcy i Uprawnionych są charakterystyczne dla nabywcy i wystawcy pochodnego instrumentu finansowego;
 • rozliczenie Instrumentu następuje poprzez wypłatę Uprawnionym Rozliczeń Pieniężnych;
 • fakt wypłacenia oraz wartości Rozliczeń Pieniężnych wypłacanych w ramach Programu są skorelowane z jasno określonymi i zdefiniowanymi instrumentami bazowymi - Wskaźnikami oraz Przychodami Uprawnionego i Przychodami Wspólnymi.

W związku z powyższym, ewentualne przychody uzyskiwane przez Uprawnionych z tytułu uczestnictwa w Programie oraz realizacji Praw, tj. Rozliczenia Pieniężne, należy zdaniem Wnioskodawcy uznać za przychody, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, tj. za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT, za datę powstania przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, Uprawnieni w momencie przystąpienia do Programu (tj. otrzymania Instrumentów) nie mają jakiejkolwiek gwarancji co do wartości Rozliczenia Pieniężnego i realizacji Praw, gdyż ewentualna realizacja Praw oraz wypłata Rozliczeń Pieniężnych (oraz ich wartość) jest uzależniona od kształtowania się wartości instrumentów bazowych - Wskaźników oraz Przychodów Uprawnionego i Przychodów Wspólnych. Ponadto, szczegółowy sposób wyliczenia Rozliczenia Pieniężnego wynikającego z realizacji Praw ustalany będzie w Regulaminie oraz w Umowach zawieranych odrębnie z poszczególnymi Uprawnionymi.

Oznacza to, że Prawa mają charakter indywidualny i warunkowy - brak jest jakichkolwiek gwarancji co do wartości Rozliczenia Pieniężnego i realizacji Praw. Uprawnieni w momencie przyznania Instrumentów nie uzyskują zatem żadnego przysporzenia majątkowego, co nie rodzi skutku w postaci powstania przychodów w rozumieniu Ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności mające wpływ na datę powstania przychodów Uprawnionych z tytułu realizacji Praw, zdaniem Wnioskodawcy przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (tj. realizacji Praw) powstanie po stronie Uprawnionych dopiero w momencie realizacji Praw, tj. w momencie spełnienia warunków uprawniających do ich realizacji, gdyż dopiero wtedy Uprawnieni uzyskają przysporzenie majątkowe.

Przechodząc do analizy obowiązków Wnioskodawcy w zakresie funkcji płatnika w związku z realizacją Programu należy w pierwszej kolejności odnieść się do art. 8 Ordynacji podatkowej. Zgodnie ze wskazanym przepisem płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Przepisy Ustawy o PIT (art. 31) nakładają obowiązki płatników na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane „zakładami pracy”. Są one obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie natomiast do art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT, osoby prawne są zobowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Obowiązek sporządzenia informacji P1T-8C ciąży na podmiotach, które dokonują wypłat świadczeń stanowiących dla podatników przychody z kapitałów pieniężnych.

Odnosząc powyższe przepisy dotyczące obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jak już wcześniej wykazano realizacja Praw przez Uprawnionych w ramach wdrożonego Programu spowoduje po ich stronie powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przeprowadzonej analizy przepisów brak jest podstaw, aby uznać, że Uprawnieni z tytułu realizacji Praw uzyskają przychody, które można by było zakwalifikować do innych źródeł przychodów niż kapitały pieniężne. W szczególności, Uprawnieni nie uzyskają przychodów ze stosunku pracy, co mogłoby spowodować powstanie po stronie Spółki obowiązków związanych z pełnieniem funkcji płatnika. Ewentualne świadczenia (tj. Rozliczenia Pieniężne), które mogą być należne Uprawnionym, wynikają z przyznanych im instrumentów pochodnych (tj. Instrumentów), a zatem nie są związane z przychodami z art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT.

Powyższe oznacza, że w przypadku realizacji Praw przez Uprawnionych Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Uprawnionym i właściwym dla nich urzędom skarbowym.

Reasumując, Wnioskodawca jest zdania, że w związku z wdrożeniem Programu nie będą na nim ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika lub informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularzy PIT-8C, w związku z tym, że Rozliczenia Pieniężne należne Uprawnionym z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegające zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o PIT opodatkowaniu w momencie realizacji Praw.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 października 2015 r. (nr IPTPB3/4511-46/15-2/GG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2015 r. (nr IPPB2/4511-535/15-2/PW);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 maja 2015 r. (nr ILPB1/4511-1-316/15-2/AP);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 marca 2015 r. (nr IPPB2/415-973/14-4/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl przepisu art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W myśl art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu lub osób, z którymi zawarto m.in. umowy cywilnoprawne. Przesłanką zakwalifikowania przychodu do określonego źródła, np. stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście jest to, że przychód musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego świadczenie. Świadczenie, które nie wynika z danego stosunku prawnego, otrzymane od osoby trzeciej - nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania zostanie określony fakt istnienia stosunku prawnego z określonym podmiotem, nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy, czy umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Spółka planuje wdrożyć program motywacyjny oparty o instrumenty pochodne. Programem mają zostać objęte wybrane osoby zaangażowane przez Spółkę w ramach działu handlowego oraz działu obsługi klienta Spółki. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie będzie wskazywana przez Zarząd Spółki w odniesieniu do każdego okresu obowiązywania Programu. Celem wdrożenia Programu jest stworzenie dodatkowego systemu motywowania Uprawnionych, który pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania oraz wydajności ich pracy poprzez system oparty o realizację indywidualnych celów, który będzie dodatkowo uzależniony od wyników finansowych Spółki lub działów Spółki, w ramach których zaangażowani są poszczególni Uprawnieni. Uprawnieni będą mieli prawo do potencjalnego otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wskutek realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych, opartych o określone wskaźniki finansowe. Instrumenty przyznane odpłatnie Uprawnionym przez Spółkę, uprawniające do potencjalnego otrzymania w przyszłości Rozliczenia Pieniężnego, stanowić będą pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Program realizowany będzie na podstawie regulaminu oraz odrębnych umów zawieranych z Uprawnionymi. Umowy będą niezależne od innych umów zawartych z Uprawnionymi. Cena nabycia Instrumentu przez danego Uprawnionego wynosić będzie 1 zł. Cena nabycia Instrumentu w wysokości 1 zł będzie odpowiadać jego wartości rynkowej z dnia nabycia przez Uprawnionego. W danym okresie obowiązywania Programu Uprawniony będzie mógł nabyć tylko jeden Instrument. Uprawnionym będzie przysługiwać prawo do zbycia instrumentów, w tym również na rzecz osób trzecich (niezwiązanych ze Spółką). Realizacja praw wynikających z Instrumentów uzależniona będzie od uzyskania określonej przez Zarząd Spółki w danym okresie trwania Programu wartości wskaźników bazowych - obrotu działu Spółki, w ramach którego zaangażowany jest dany Uprawniony lub obrotu Spółki. Finalna wartość potencjalnego rozliczenia pieniężnego należnego Uprawnionym za dany okres obowiązywania Programu będzie ustalana na podstawie wysokości obrotu generowanego przez danego Uprawnionego na rzecz Spółki oraz obrotu działu Spółki, w ramach którego zaangażowany jest dany Uprawniony w danym okresie obowiązywania Programu. Uprawniony będzie mieć prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego w kwocie stanowiącej sumę określonych z góry na dany okres obowiązywania Programu ułamkowych części Przychodów Uprawnionego oraz określonych z góry na każdy okres obowiązywania Programu ułamkowych części Przychodów Wspólnych. Potencjalna wartość Rozliczenia Pieniężnego będzie skorelowana dodatnio z wartościami Przychodów Uprawnionego oraz Przychodami Wspólnymi generowanymi w danym okresie obowiązywania Programu. Wartości Wskaźników, których przekroczenie spowoduje realizację Praw i wypłatę Rozliczenia Pieniężnego, a także szczegółowy sposób wyliczenia Rozliczenia Pieniężnego ustalane będą przez Zarząd Spółki na następny okres obowiązywania Programu w Regulaminie oraz w Umowie z danym Uprawnionym. Powyższe oznacza, że Prawa mają charakter indywidualny i warunkowy - brak jest jakichkolwiek gwarancji co do wartości Rozliczenia Pieniężnego i realizacji Prawa. W przypadku utraty przez Uprawnionego statusu Uprawnionego w danym okresie obowiązywania Programu, w którym przyznane mu zostały Instrumenty i spełnieniu przez niego wskazanych powyżej warunków wypłaty Rozliczenia Pieniężnego Uprawnionemu z tytułu nabytego Instrumentu przysługiwać będzie wypłata Rozliczenia Pieniężnego, którego wysokość zostanie obliczona proporcjonalnie do długości okresu w danym okresie obowiązywania Programu, w którym Uprawniony posiadał status Uprawnionego na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Z dniem utraty takiego statusu wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Instrumentów, które nie zostały objęte przez niego do dnia utraty statusu Uprawnionego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że przyznanie Uprawnionym odpłatnie za cenę 1 zł, odpowiadającą wartości rynkowej Instrumentu z dnia nabycia, w ramach organizowanego przez Spółkę programu motywacyjnego zbywalnych, warunkowych instrumentów pochodnych, spełniających definicję pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniających do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, uniemożliwia traktowanie przyznanego prawa w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, realizacja praw wynikających z Instrumentów będzie jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uprawnionych.

Zatem w momencie realizacji przez Uprawnionych przedmiotowych Instrumentów, poprzez dokonanie wypłaty gotówkowej, po stronie Uprawnionych nie powstanie przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ww. ustawy, ponieważ prawo do uczestnictwa w Programie będzie wynikało z odrębnych umów zawieranych z Uprawnionymi, niezależnie od umów z nimi zawartych, w oparciu o stosowny Regulamin.

Uprawnieni uzyskają zatem przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw (art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak stanowi art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączenie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest zatem to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych.

Przyjmując zatem za Spółką, że Instrumenty uprawniające do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego spełniać będą definicję pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy potwierdzić, że ich realizacja spowoduje powstanie po stronie Uprawnionych przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 6 cytowanej ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów (PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

Powyższe oznacza, że do rozliczenia przychodu, w tym złożenia zeznania i zapłaty zryczałtowanego 19% podatku zobowiązany będzie sam Uczestnik, a zatem w tym zakresie na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

W myśl z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Zgodnie zatem z treścią powołanego art. 39 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje dochody.

W konsekwencji na Spółce, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz Uprawnionych spoczywał będzie obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C.

Reasumując, stwierdzić należy, że w związku z wdrożeniem Programu, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia Pieniężne należne Uprawnionym z tytułu realizacji przez nich Praw powinny być zakwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu w momencie realizacji Praw, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b ww. ustawy. Na Spółce, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz Uprawnionych spoczywał będzie obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C, stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.