IPPB2/4511-1054/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

1) Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Uczestników w związku z realizacją Instrumentu Pochodnego powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy dochód powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b tejże ustawy, w związku z czym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika?2) Czy przyznanie Instrumentu Pochodnego nie powoduje po stronie Uczestnika powstania przychodu do opodatkowania na moment otrzymania i tym samym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika?
IPPB2/4511-1054/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. obowiązek płatnika
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. przychód z kapitału pieniężnego
 7. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data nadania 1 lutego 2016 r., data wpływu 3 lutego 2016 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/4511-1054/15-2/MG z dnia 21 stycznia 2016 r. (data nadania 22 stycznia 2016 r., data doręczenia 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka („Wnioskodawca”) przygotowała Program Opcyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników Spółki, powiązany z osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi (dalej „Program”). W swoich założeniach, Program ma wspierać osiągnięcie przez Spółkę założonych wyników finansowych. Program będzie stanowił dodatkową motywację dla kluczowych pracowników Spółki do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości Spółki.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Regulaminu Programu, obowiązującego przez okres trwania Programu (dalej „Regulamin”). Osoby, które wyraziły chęć udziału w Programie, są zwane „Uczestnikami”. Przy czym, Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Programie są wyłącznie osoby wskazane na tzw. Liście Osób Uprawnionych (dalej „Lista”) przyjętej dotychczas przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze stosownej uchwały. Przystąpienie do Programu przez Uczestnika wskazanego na Liście jest dobrowolne, a potwierdzeniem przystąpienia do niego jest podpisanie przez Uczestnika tzw. Listu Przyznającego.

Na podstawie ww. Regulaminu, Uczestnikom przez okres trwania Programu zostaną przyznane Instrumenty Pochodne (dalej „Instrumenty Pochodne” lub „Opcje”) w ilości określonej dla danego Uczestnika w stosownej uchwale Zgromadzenia Wspólników. Instrumenty Pochodne będą wykonane przez rozliczenie pieniężne, dla których instrumentem bazowym będzie następujący wskaźnik finansowy (dalej „Wskaźnik”):

- Suma E. (tj. zysk wygenerowany przez spółki należące do Grupy, której członkiem jest Spółka) za dany rok obrotowy, skorygowany o wyłączenia zaakceptowane przez Zgromadzenie Wspólników.

W przypadku braku osiągnięcia minimalnego poziomu wskazanego dla Wskaźnika, określonego w stosownej uchwale Zgromadzenia Wspólników, realizacja Instrumentów Pochodnych przez danego Uczestnika nie będzie możliwa. W sytuacji, w której poziom Wskaźnika osiągnie poziom wyższy niż poziom minimalny, kwota podstawowa wynikająca ze Wskaźnika zostanie odpowiednio powiększona w zależności od nadwyżki ponad poziom minimalny zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie.

Tym samym, Instrumenty Pochodne będą warunkowymi prawami majątkowymi, co oznacza, że realizacja praw z Instrumentu Pochodnego będzie mogła nastąpić pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów:

 1. kryterium finansowe: osiągnięcie minimalnego poziomu Wskaźnika lub poziomu wyższego (tj. osiągnięcie odpowiedniego poziomu E. ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników na dany rok w drodze stosownej uchwały);
  oraz
 2. kryterium niefinansowe: (i) zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki rocznego sprawozdania finansowego (ii) kryterium trwałości zatrudnienia Uczestnika (iii) oraz poziom realizacji indywidualnych celów Uczestnika.

Zgodnie z przyjętym Programem wskazane powyżej kryteria są rozumiane jako cele postawione Uczestnikom, których realizacja wpływa na wysokość rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji praw z Instrumentów Pochodnych jak i samej możliwości ich realizacji.

Instrumenty Pochodne będą przyznane Uczestnikom na początku roku obrotowego obowiązywania Programu. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Instrumenty Pochodne zostaną wyemitowane w formie niematerialnej, a ich ewidencje będzie prowadził Zarząd Spółki. Nabycie Instrumentu Pochodnego przez danego Uczestnika będzie następować nieodpłatnie oraz jak wskazano powyżej ilość przyznanych Instrumentów Pochodnych będzie wynikiem stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Wobec spełnienia przez Uczestnika powyższych kryteriów, możliwość realizacji praw z Instrumentu Pochodnego zostanie potwierdzona uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego. Uczestnik będzie uprawniony do skorzystania z przysługującego mu prawa najwcześniej po ogłoszeniu wyników finansowych Spółki w sprawozdaniu, ale jednocześnie nie później niż trzy tygodnie od tej daty.

Instrumenty Pochodne zostaną tak skonstruowane, aby ich pełne rozliczenie miało charakter odroczony, w określonych terminach, w których staną się wymagalne poszczególne kwoty rozliczenia. Zauważyć zatem należy, iż Instrumenty Pochodne będą instrumentami inkorporującymi prawo do uzyskania przyszłych, potencjalnych wypłat pieniężnych.

Jak zostało wskazane, rozliczenie instrumentu Pochodnego będzie miało miejsce w przypadku spełnienia określonych przesłanek, warunkujących realizację Instrumentu Pochodnego. Rozliczenie Instrumentu Pochodnego będzie dokonywane po zakończeniu roku, w którym Instrument Pochodny został przyznany Uczestnikowi. Oznacza to, iż Uczestnik uzyska kwotę rozliczenia pieniężnego (dalej jako „Kwota Rozliczenia”).

Z uwagi na to, że wartość Instrumentu Pochodnego uzależniona będzie od zmiennych wskaźników, Kwota Rozliczenia pieniężnego, do otrzymania której uprawniony będzie dany Uczestnik w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego, nie będzie znana w momencie przyjęcia Programu, ani w momencie przyznania danemu Uczestnikowi Instrumentu Pochodnego.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym organ podatkowy pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. Nr IPPB2/4511-1054/15-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:

 • czy przyznanie pracownikom Spółki na podstawie Regulaminu, w ramach organizowanego przez Spółkę Programu instrumentów pochodnych będzie wynikało z umowy o pracę, gdzie jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego jednym z kryterium realizacji praw z tych instrumentów będzie kryterium zatrudnienia pracownika oraz poziom realizacji indywidualnych celów pracownika...
 • czy przyznane nieodpłatnie pracownikom przez Spółkę instrumenty pochodne, będące warunkowymi prawami majątkowymi stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w inwestycjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (co zostało opisane w stanowisku Spółki odnośnie pytania Nr 1, natomiast winno być zawarte w opisie zdarzenia przyszłego), czy też inne prawo, którego realizacja uwarunkowana będzie określonymi w programie kryteriami, do którego nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 • czy przyznane pracownikom Spółki instrumenty pochodne będą zbywalne, tj. czy będzie istniał rynek, na których instrumenty te będą mogły być przedmiotem obrotu...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), w którym wyjaśnił, że:

Ad. 1

Przyznanie pracownikom Spółki na podstawie Regulaminu, w ramach organizowanego przez Spółkę Programu instrumentów pochodnych nie będzie wynikało z umowy o pracę. Instrumenty pochodne będą przyznane na podstawie dokumentu określonego w Regulaminie, tzw. Listu Przyznającego. List Przyznający zostanie wystosowany do każdego z uprawnionych pracowników indywidualnie, a podpisując List dany pracownik wyrazi zgodę na udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Tym samym, List Przyznający będzie umową odrębną od tej, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie danej osoby przez Spółkę.

Ad. 2

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, instrumenty finansowe zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa o oif). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o oif, instrumentami finansowymi są nie będące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową i inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Jednocześnie, art. 3 pkt 28a ustawy o oif stanowi, iż przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Do pojęcia instrumentów pochodnych nawiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, które stanowi, iż instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 • wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 • nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 • rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Zgodnie z cytowanymi powyżej regulacjami pochodny instrument finansowy jest to instrument, którego wartość uzależniona jest od wartości instrumentu bazowego. Przy czym instrumentem bazowym mogą być nie tylko papiery wartościowe czy towary, ale również różnego rodzaju wskaźniki, w tym wskaźniki finansowe. Istotne jest przy tym, że instrument pochodny jest realizowany przez rozliczenie dokonywane w przyszłości, a jego wartość całkowicie zależy od wartości instrumentów bazowych. Z posiadaniem instrumentu pochodnego związane jest więc immanentnie ryzyko rynkowe. Zależnie od przypadku, wykonanie prawa może przynieść jego posiadaczowi zyski lub wiązać się ze stratą, jeżeli ryzyko rynkowe się ziści.

Nie podlega zatem żadnej wątpliwości, iż przyznane przez Spółkę instrumenty pochodne, będące warunkowymi prawami majątkowymi, których instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, a ich rozliczenie nastąpi w przyszłości oraz wiąże się z ryzykiem, stanowić będą pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif jak i wyżej wskazanych przepisów.

Ad. 3

Przyznane Instrumenty Pochodne, nie będą przedmiotem obrotu na żadnym rynku, co powoduje, iż również z tego powodu nie można będzie określić przychodu podatkowego, tj. wobec braku możliwość ich zbycia, przeniesienia czy też sprzedaży na rzecz osoby trzeciej brak jest możliwości określenia ich wartości rynkowej. Tym samym, instrumenty pochodne mają charakter niezbywalny, za wyjątkiem dziedziczenia. Wnioskodawca podkreśla, iż realizacja praw z Instrumentów Pochodnych może nastąpić jedynie w przypadku, gdy w przyszłości dojdzie do spełnienia określonych w Programie kryteriów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Uczestników w związku z realizacją Instrumentu Pochodnego powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy dochód powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b tejże ustawy, w związku z czym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika...
 2. Czy przyznanie Instrumentu Pochodnego nie powoduje po stronie Uczestnika powstania przychodu do opodatkowania na moment otrzymania i tym samym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Przychód w formie rozliczenia pieniężnego uzyskany przez Uczestnika w wyniku realizacji Instrumentów Pochodnych stanowić będzie dla tego Uczestnika przychód, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej „ustawa pdof”), tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym podlega on opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy pdof.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Uczestnik objęty Programem na podstawie Regulaminu otrzyma określoną ilość Instrumentów Pochodnych. Realizacja Instrumentu Pochodnego będzie mogła nastąpić pod warunkiem zaistnienia określonych przesłanek (tj. spełnienia kryteriów, wskazanych w przedstawionym powyżej opisie stanu faktycznego). W przypadku zaistnienia tych przesłanek, warunkujących realizację Instrumentu Pochodnego, Uczestnik będzie uprawniony do uzyskania od Spółki pieniężnej Kwoty Rozliczenia, której wartość zostanie ustalona w oparciu o instrument bazowy inkorporowany w Instrumencie Pochodnym, tj. poziom Wskaźników. Instrumenty Pochodne zostaną tak skonstruowane, aby ich pełne rozliczenie miało charakter odroczony i następowało w określonych terminach, w których staną się wymagalne poszczególne kwoty składające się na Kwotę Rozliczenia.

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy pdof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 tejże ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ustawy pdof ustawodawca określił osiem źródeł przychodów. Przypisanie danego świadczenia uzyskanego przez podatnika do konkretnego źródła przychodów determinuje zasady jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy pdof, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy pdof. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających. Jak stanowi art. 17 ust. 1b ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 ustawy pdof, ilekroć w ustawie pdof jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.; dalej „ustawa o oif)”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o oif, instrumentami finansowymi są nie będące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową i inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Jednocześnie, art. 3 pkt 28a ustawy o oif stanowi, iż przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego, zauważyć należy iż zgodnie z powołanym art. 2 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy o oif, instrumentem bazowym mogą być zarówno papiery wartościowe, jak też i określone wartości (wskaźniki rentowności, indeksy finansowe i wskaźniki finansowe), takie jak wartość indeksu giełdowego bądź też wysokość stopy procentowej.

W przypadku Instrumentu Pochodnego przyznawanego przez Spółkę Uczestnikom Programu instrumentem bazowym będą wskaźniki finansowe, których wartość będzie uzależniona od osiągniętych wyników Spółki w danym roku obrotowym. Jednocześnie, Instrument Pochodny zostanie wykonany poprzez rozliczenie pieniężne. Tym samym Instrument Pochodny stanowi instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy pdof. Tym samym, uznać należy, iż stanowił on będzie pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie pdof, a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy.

W tym miejscu dodać należy, iż Instrument Pochodny przyznany przez Spółkę, wypełnia również definicję instrumentu pochodnego zdefiniowaną przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.; dalej „Rozporządzenie”). Zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia, instrument pochodny - to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Zgodnie z powyższym, cechą instrumentu pochodnego stanowiącego instrument finansowy jest:

 • uzależnienie wartości instrumentu pochodnego od instrumentu bazowego - w rozpatrywanym stanie faktycznym wartość Instrumentu Pochodnego zależna jest od zmiany wartości instrumentu bazowego inkorporowanego w Instrumencie Pochodnym, tj. zmiany poziomu Wskaźników. W konsekwencji, Kwota Rozliczenia jest zależna od osiągnięcia prze Spółkę co najmniej, minimalnego poziomu Wskaźników, lub też poziomu wyższego;
 • nabycie instrumentu pochodnego bez poniesienia wydatków, bądź z poniesieniem wydatków, niemniej o nieznacznej wartości - w analizowanym stanie faktycznym Instrument Pochodny jest przyznawany Uczestnikowi nieodpłatnie;
 • rozliczenie instrumentu pochodnego w przyszłości - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym realizacja Instrumentu Pochodnego przypadanie najwcześniej w roku następującym po roku przyznania Instrumentu Pochodnego Uczestnikowi.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Instrument Pochodny wypełnia definicję instrumentu pochodnego określone w Rozporządzeniu. Jednocześnie - jak zostało wskazane - stanowi instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy pdof. Tym samym, uznać należy, iż Instrument Pochodny stanowi pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie pdof. Oznacza to, że kwota rozliczenia pieniężnego (Kwota Rozliczenia), która zostanie uzyskana przez Uczestnika w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego powinna stanowić przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof.

W ocenie Wnioskodawcy, za prawidłowością wskazanej kwalifikacji przemawia również fakt, iż Instrumenty Pochodne przyznawane Uczestnikom, zostaną zrealizowane jedynie w przypadku spełnienia określonych kryteriów, w tym przede wszystkim uzyskania przez Spółkę zysku. Oznacza to, że Uczestnik nie ma pewności uzyskania przychodu (zysku), ponieważ, jeśli nie zostaną spełnione określone kryteria, Instrumenty Pochodne nie będą mogły zostać zrealizowane. W efekcie, ryzyko utraty potencjalnego zysku występujące po stronie Uczestników, charakterystyczne dla źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, powyższą kwalifikację przychodu uzyskiwanego z tytułu realizacji Instrumentu Pochodnego.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Uczestników z realizacji praw wynikających z Instrumentów Pochodnych należy stosować art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof.

Jak już wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, przychodami z kapitałów pieniężnych są przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zasady opodatkowania przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych zostały określone w art. 30b ust. 1 ustawy pdof. Zgodnie z niniejszym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z tych instrumentów podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, dochodem Uczestników z realizacji Instrumentów Pochodnych wykonanych poprzez rozliczenie pieniężne, podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów kapitały pieniężne nad kosztami ich uzyskania, które Uczestnik będzie miał obowiązek wykazać na podstawie art. 30b ust. 5 i 6 ww. ustawy, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym uzyskania dochodu, w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy pdof.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy przychód uzyskany przez Uczestników z tytułu otrzymania Kwoty Rozliczenia na skutek realizacji Instrumentu Pochodnego, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, który jest rozliczany samodzielnie przez podatnika na zasadach określonych w art. 30b ustawy pdof. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przedmiotowym zakresie nie będzie ona zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika podatku.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, iż prawidłowość wyżej wskazanej kwalifikacji przychodów, które zostaną uzyskane przez Uczestników w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2014 r., nr IPPB2/415-219/14-2/PW, czytamy co następuje:

„Zatem w przypadku zrealizowania przez Wnioskodawcę opcji i RSU poprzez rozliczenie pieniężne, czyli praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (podkreślenie Wnioskodawcy), powstanie przychód który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do kapitałów pieniężnych.

Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, do których jak wskazał we wniosku Wnioskodawca należą otrzymane instrumenty w postaci opcji i RSU.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został regulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.”

Analogiczne do powyżej zaprezentowanego stanowiska odnajdujemy także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 13 sierpnia 2015 r., nr IPPB2/4511-568/15-2/MG, także z dnia 14 maja 2014 r., nr IPPB2/415-250/14-2/PW, jak również interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2014 r., nr IBPII/2/415-421/14/JG, czy też w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 26 czerwca 2014 r., nr IPTPB1/415-208/14 -2/MD.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie Uczestnikom Instrumentów Pochodnych, dzięki którym uzyskają oni potencjalną możliwość uzyskania pieniężnej Kwoty Rozliczenia (w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego) nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Uczestników. Wobec braku powstania przychodu podatkowego Spółka nie będzie pełniła funkcji płatnika, tj. w momencie przyznania Instrumentu Pochodnego nie będzie na niej spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zauważyć bowiem należy, iż przyznanie Instrumentu Pochodnego stanowi dla Uczestników jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści majątkowej w przyszłości. Trudno zatem mówić w takim przypadku o powstaniu przychodu podatkowego. Realizacja Instrumentów Pochodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu kryteriów, które zaistnieją w przyszłości. Uczestnik nie posiada zatem pewności uzyskania przychodu (zysku) na moment przyznania mu Instrumentów Pochodnych, co wynika z faktu, iż w przypadku gdy nie ziszczą się kryteria przewidziane w założeniach Programu (np. Spółka nie osiągnie zysku netto za dany rok obrotowy), Instrumenty Pochodne nie zostaną zrealizowane.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż natura Instrumentu Pochodnego nie pozwala na określenie jego wartości rynkowej. Co istotne, wartość ta nie może zostać określona w szczególności w oparciu o Kwotę Rozliczenia, która zostanie uzyskana przez Uczestnika, gdyż - jak już zostało wskazane - jej uzyskanie jest warunkowe, a nadto odroczone w czasie. Realizacja praw z Instrumentów Pochodnych może nastąpić jedynie w przypadku gdy w przyszłości dojedzie do spełnienia określonych kryteriów.

Ze wskazanych powyżej względów wartość Instrumentów Pochodnych, na moment ich przyznania nie zostanie określona. Zasady Programu wskazywać będą bowiem jedynie metodę dla określenia wartości rozliczenia pieniężnego (Kwoty Rozliczenia) w przypadku realizacji Instrumentu Pochodnego. Zdaniem Wnioskodawcy również to wskazuje, że momentem podatkowym jest moment wypłaty kwoty rozliczenia składającej się na Kwotę Rozliczenia, a nie moment przyznania Instrumentu Pochodnego Uczestnikowi.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie dodać, iż jak wskazano, przychodem podatkowym dla Uczestnika będą środki pieniężne uzyskane w wyniku realizacji Instrumentów Pochodnych. Stanowić one będą przychód podatkowy ze źródła kapitały pieniężne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy pdof oraz art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Mając na względzie powyższe, zauważyć należy, iż samo przyznanie pochodnego instrumentu finansowego nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Ustawodawca wskazał bowiem, iż przychód w przypadku pochodnego instrumentu finansowego powstaje w momencie ewentualnej sprzedaży tego instrumentu, bądź jego realizacji. A zatem, sam fakt nabycia przez podatnika pochodnego instrumentu finansowego nie oznacza uzyskania przez niego przychodu podatkowego.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy przyznanie Uczestnikom Instrumentów Pochodnych, dzięki którym uzyskają oni potencjalną możliwość uzyskania pieniężnej Kwoty Rozliczenia (w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego) nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Uczestników. Jednocześnie, wobec braku powstania przychodu podatkowego, Spółka nie będzie pełniła funkcji płatnika, tj. w momencie przyznania Instrumentu Pochodnego nie będzie na niej spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko o braku powstania przychodu podatkowego na moment przyznania pochodnego instrumentu finansowego podatnikowi, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo, interpretacji indywidualnej wydanej przez - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-169/15/HS, czytamy że:

„Dopiero w momencie realizacji praw (a nie wypłaty) wynikających z jednostek uczestnictwa przez Uprawnionego możliwe będzie określenie wysokości uzyskanego przez niego przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy - od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.”

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014 r., nr IPPB2/415-219/14-2/PW, czytamy co następuje:

„Zauważyć zatem należy, że w przedmiotowej sprawie przyznane Wnioskodawcy instrumenty nie są przedmiotem obrotu a zatem nie można określić ich wartości rynkowej, realizacji praw z nich wynikających Wnioskodawca może dokonać jedynie po upływie określonych w umowie okresów restrykcji. Z tytułu samego posiadania opcji i RSU uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do dywidendy, ani podobne prawa, które przysługują akcjonariuszom, a pełne prawo do akcji będzie przysługiwać dopiero po dokonaniu realizacji otrzymanych instrumentów. Przyznanych instrumentów co do zasady Wnioskodawca nie może zbywać, przenosić, sprzedawać.

Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić zatem należy, iż samo przyznanie Wnioskodawcy instrumentów w postaci opcji i RSU, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, a tym samym przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl przepisu art. 31 ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu. Przesłanką zakwalifikowania przychodu do określonego źródła, np. stosunku pracy jest to, że przychód musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego świadczenie. Świadczenie, które nie wynika z danego stosunku prawnego, nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania zostanie określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem, nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Spółka przygotowała program opcyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników Spółki, powiązany z osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi. Program ma wspierać osiągnięcie przez Spółkę założonych wyników finansowych i będzie stanowił dodatkową motywację dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Regulaminu. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Programie są wyłącznie osoby wskazane na tzw. Liście Osób Uprawnionych, przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze stosownej uchwały. Na podstawie Regulaminu, Uczestnikom przez okres trwania Programu zostaną przyznane Instrumenty Pochodne (opcje) w ilości określonej dla danego Uczestnika w stosownej uchwale. Przyznanie pracownikom instrumentów pochodnych nie będzie wynikało z umowy o pracę, tylko na podstawie tzw. Listu Przyznającego. Instrumenty Pochodne będą wykonane przez rozliczenie pieniężne, dla których instrumentem bazowym będzie wskaźnik finansowy (zysk wygenerowany przez spółki należące do Grupy, której członkiem jest Spółka) za dany rok obrotowy, skorygowany o wyłączenia zaakceptowane przez Zgromadzenie Wspólników). Przyznane przez Spółkę niezbywalne instrumenty pochodne, będące warunkowymi prawami majątkowymi, których instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, a ich rozliczenie nastąpi w przyszłości oraz wiąże się z ryzykiem, stanowić będą pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o pochodnych instrumentach finansowych. W przypadku braku osiągnięcia minimalnego poziomu wskazanego dla Wskaźnika, realizacja Instrumentów Pochodnych przez danego Uczestnika nie będzie możliwa. W sytuacji, w której poziom Wskaźnika osiągnie poziom wyższy niż poziom minimalny, kwota podstawowa wynikająca ze Wskaźnika zostanie odpowiednio powiększona w zależności od nadwyżki ponad poziom minimalny. Tym samym, Instrumenty Pochodne będą warunkowymi prawami majątkowymi, co oznacza, że realizacja praw z Instrumentu Pochodnego będzie mogła nastąpić pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów: a) kryterium finansowe: osiągnięcie minimalnego poziomu Wskaźnika lub poziomu wyższego (tj. osiągnięcie odpowiedniego poziomu E. ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników na dany rok w drodze stosownej uchwały), oraz b) kryterium niefinansowe: (i) zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki rocznego sprawozdania finansowego (ii) kryterium trwałości zatrudnienia Uczestnika (iii) oraz poziom realizacji indywidualnych celów Uczestnika. Instrumenty Pochodne będą przyznane Uczestnikom na początku roku obrotowego obowiązywania Programu. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. Instrumenty Pochodne zostaną wyemitowane w formie niematerialnej, a ich ewidencje będzie prowadził Zarząd Spółki. Nabycie Instrumentu Pochodnego przez danego Uczestnika będzie następować nieodpłatnie oraz ilość przyznanych Instrumentów Pochodnych będzie wynikiem stosownej uchwały. Uczestnik będzie uprawniony do skorzystania z przysługującego mu prawa najwcześniej po ogłoszeniu wyników finansowych Spółki w sprawozdaniu, ale jednocześnie nie później niż trzy tygodnie od tej daty. Instrumenty Pochodne zostaną tak skonstruowane, aby ich pełne rozliczenie miało charakter odroczony, w określonych terminach, w których staną się wymagalne poszczególne kwoty rozliczenia. Rozliczenie Instrumentu Pochodnego będzie dokonywane po zakończeniu roku, w którym Instrument Pochodny został przyznany Uczestnikowi. Uczestnik uzyska kwotę rozliczenia pieniężnego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że przyznanie nieodpłatnie Uczestnikom w ramach organizowanego przez Spółkę programu motywacyjnego niezbywalnych, warunkowych Instrumentów Pochodnych, spełniających definicję pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniających do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, uniemożliwia traktowanie przyznanego prawa w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, realizacja praw wynikających z Instrumentu Pochodnego będzie jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uczestników.

Zatem w momencie realizacji przez Uczestników przedmiotowych Pochodnych Instrumentów, poprzez dokonanie wypłaty gotówkowej, po stronie Uczestników nie powstanie przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jak wskazano w uzupełnieniu wniosku prawo do uczestnictwa w Programie nie będzie wynikało z zawartej pomiędzy Spółką a pracownikiem umowy o pracę, tylko z odrębnego, określonego w Regulaminie Listu Przyznającego stanowiącego odrębną umowę od umowy o pracę.

Uczestnicy uzyskają zatem przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw (art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak stanowi art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączenie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest zatem to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych.

Przyjmując zatem za Spółką, że pochodne instrumenty uprawniające do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego spełniać będą definicję pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy potwierdzić, że ich realizacja spowoduje powstanie po stronie Uczestników przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 6 cytowanej ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samo opodatkowania, tj. podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów (PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

Powyższe oznacza, że do rozliczenia przychodu, w tym złożenia zeznania i zapłaty zryczałtowanego 19% podatku zobowiązany będzie sam Uczestnik, a zatem w tym zakresie na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

W myśl z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Zgodnie zatem z treścią powołanego art. 39 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje dochody.

W konsekwencji na Spółce, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz Uczestników spoczywał będzie obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C.

Reasumując, stwierdzić należy, że:

 • Przyznanie Instrumentu Pochodnego nie spowoduje po stronie Uczestników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na moment jego otrzymania i tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika.
 • Przychód uzyskany przez Uczestników w związku z realizacją Instrumentu Pochodnego powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnięty dochód podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Na Spółce ciążył będzie jedynie obowiązek wystawienia Uczestnikom imiennych informacji PIT-8C, stosownie do treści art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.