IPPB2/415-986/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Po stronie Wnioskodawcy, z tytułu rozliczenia opcji stanowiących pochodny instrument finansowy w postaci prawa do otrzymania kwoty realizacji, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa z opcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu otrzymania rozliczenia pieniężnego w związku z uczestnictwem w planie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu otrzymania rozliczenia pieniężnego w związku z uczestnictwem w planie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pracownikiem polskiej spółki z o.o. <Spółka>. Spółka oraz spółki z grupy kapitałowej <Grupa> planują wdrożenie programu motywacyjnego <Program Motywacyjny> dla kluczowych osób zatrudnionych w spółkach z Grupy.

W ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować Wnioskodawcy zakup kontraktu terminowego <Kontrakt> za cenę 1.000 zł, płatną przez Wnioskodawcę w dacie nabycia Kontraktu. W przypadku przyjęcia oferty zakupu Kontraktu, realizacja praw z Kontraktu nastąpi w przyszłości i będzie polegała na dokonaniu określonego rozliczenia pieniężnego <Rozliczenie pieniężne> pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą. Kontrakt będzie opierać się na instrumencie bazowym. W zależności od wartości wskaźników instrumentu bazowego realizacja Kontraktu może wiązać się z koniecznością określonego świadczenia pieniężnego Wnioskodawcy na rzecz Spółki lub Spółki na rzecz Wnioskodawcy.

Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będzie ściśle uzależniona od wartości wskaźników instrumentów bazowych ustalonych dla Kontraktu. W związku z tym możliwe będą następujące przypadki realizacji praw wynikających z Kontraktów;

 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego przekroczy z góry ustalony próg, Spółka będzie zobowiązana do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy;
 • jeżeli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie przekroczy z góry ustalonego progu, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki.

Instrumentem bazowym Kontraktu będzie zysk netto jednego z segmentów działalności Grupy oraz strata netto jednego z segmentów działalności Grupy.

Okres rozliczeniowy Kontraktu (tj. okres, w którym brany będzie pod uwagę wskaźnik będący instrumentem bazowym Kontraktu) będzie obejmować okres jednego roku podatkowego Spółki lub okres dłuższy <Okres Rozliczeniowy>. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku Rozliczenia pieniężnego poprzez otrzymanie od Spółki zawiadomienia o dokonaniu ww. Rozliczenia. Rozliczenie pieniężne zostanie sporządzone w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Rozliczeniowy lub ostatniego ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za okresy składające się na Okres Rozliczeniowy w sytuacji w której Okres Rozliczeniowy będzie dłuższy niż jeden rok podatkowy Spółki.

Wartość instrumentów bazowych będzie wynikała bezpośrednio ze sprawozdań finansowych Grupy za dany Okres Rozliczeniowy bądź można będzie ją obliczyć w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Grupy.

Kontrakt będzie zbywalny.

Według wiedzy Wnioskodawcy, Kontrakt będzie stanowił pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 updof.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Spółki, w przypadku osiągnięcia przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu Rozliczenia pieniężnego, Spółka, stosując się do interpretacji indywidualnej, wydanej na jej wniosek przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 3 września 2014 r., nr IPPB2/415-421/14-4/MG) w zakresie obowiązków Spółki jako podmiotu dokonującego świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego, wykaże ww. dochód Wnioskodawcy w imiennej informacji PIT-8C, w części „informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zawarcia ze Spółką Kontraktu, przychód Wnioskodawcy z tytułu Rozliczenia pieniężnego, będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu wg stawki 19% na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 1 updof, i w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia ww. przychodu w odrębnym zeznaniu PIT-38 w oparciu o informację PIT-8C otrzymaną od Spółki...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W przypadku zawarcia ze Spółką Kontraktu, przychód Wnioskodawcy z tytułu Rozliczenia pieniężnego będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu wg stawki 19% na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 1 updof, i w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia ww. przychodu w odrębnym zeznaniu PIT-38, w oparciu o informację PIT-8C otrzymaną od Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 udpof przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 updof. Zgodnie z tym przepisem pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi <uoif>.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Istotę pochodnych instrumentów finansowych oddaje również § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych zgodnie z którym instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 • wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i - nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 • rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na względzie, iż:

 • wykonanie Kontraktu będzie polegało na rozliczeniu pieniężnym dokonanym w przyszłości pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką,
 • wartość Kontraktu, tj. wartość świadczenia na rzecz Wnioskodawcy bądź Spółki będzie uzależniona od wartości instrumentu bazowego,
 • instrumentem bazowym Kontraktu będą wskaźniki finansowe określone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Grupy,
 • Kontrakt zawarty pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką będzie stanowić pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof.

W związku z powyższym Rozliczenie pieniężne z tytułu realizacji Kontraktu, należne Wnioskodawcy od Spółki, będzie stanowiło przychód realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę, kwalifikowany do przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym stosownie do art. 30b ust. 1 updof.

Wnioskodawca, w oparciu o informację PIT-8C, będzie obowiązany wykazać uzyskany dochód z Kontraktu w odrębnym zeznaniu PIT-38 (art. 30b ust. 6 updof), składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód został osiągnięty (art. 45 ust. 1 a pkt 1 updof). W tym samym terminie Wnioskodawca będzie obowiązany wpłacić należny podatek dochodowy, wynikający z zeznania PIT-38 (art. 45 ust. 4 pkt 2 updof).

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej dla Spółki przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 3 września 2014 r., nr IPPB2/415-421/14-4/MG). W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził, że „w rezultacie z tytułu realizacji praw wynikających z kontraktów na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe po stronie inwestorów, z tytułu realizacji praw wynikających z kontraktów stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym przez inwestorów stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Stanowisko przedstawione powyżej jest również zbieżne z innymi interpretacjami organów podatkowych, wydanymi na rzecz osób fizycznych, osiągających dochody z pochodnych instrumentów finansowych, w tym:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2014 r., nr IPPB2/415-563/14-2/AS,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415- 576/14/IB,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r., nr IPPB2/415-172/14-5/MK1,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 kwietnia 2014 r., nr ILPB2/415-94/14-4/1K.

Reasumując, mając na względzie, iż Kontrakt będzie stanowić pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof, Rozliczenie pieniężne z tytułu realizacji Kontraktu będzie kwalifikować się do przychodów z kapitałów pieniężnych jako przychód z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 10 updof. W konsekwencji, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek rozliczenia uzyskanego dochodu w odrębnym zeznaniu rocznym PIT-38, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym przychód uzyskano, w oparciu o otrzymany od Spółki PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem zarządu polskiej spółki akcyjnej. Spółka oraz spółki z grupy kapitałowej planują wdrożenie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zatrudnionych w spółkach z Grupy. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować Wnioskodawcy zakup kontraktu terminowego za cenę 1.000 zł, płatną przez Wnioskodawcę w dacie nabycia Kontraktu.

W przypadku przyjęcia oferty zakupu Kontraktu, realizacja praw z Kontraktu nastąpi w przyszłości i będzie polegała na dokonaniu określonego rozliczenia pieniężnego pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą. Kontrakt będzie opierać się na instrumencie bazowym. W zależności od wartości wskaźników instrumentu bazowego realizacja Kontraktu może wiązać się z koniecznością określonego świadczenia pieniężnego Wnioskodawcy na rzecz Spółki lub Spółki na rzecz Wnioskodawcy.

Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będzie ściśle uzależniona od wartości wskaźników instrumentów bazowych ustalonych dla Kontraktu. W związku z tym możliwe będą następujące przypadki realizacji praw wynikających z Kontraktów;

 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego przekroczy z góry ustalony próg, Spółka będzie zobowiązana do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy;
 • jeżeli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie przekroczy z góry ustalonego progu, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki.

Instrumentem bazowym Kontraktu będzie: skonsolidowany zysk netto Grupy oraz skonsolidowana strata netto Grupy. Okres rozliczeniowy Kontraktu będzie obejmować okres jednego roku podatkowego Spółki lub większej ilości lat. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku Rozliczenia pieniężnego poprzez otrzymanie od Spółki zawiadomienia o dokonaniu ww. Rozliczenia. Rozliczenie pieniężne nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Rozliczeniowy. ze sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Rozliczeniowy bądź można będzie ją obliczyć w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Grupy. Kontrakt będzie zbywalny. Według wiedzy Wnioskodawcy, Kontrakt będzie stanowił pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 updof. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Spółki, w przypadku osiągnięcia przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu Rozliczenia pieniężnego, Spółka, wykaże ww. dochód Wnioskodawcy w imiennej informacji PIT-8C.

W momencie, w którym dojdzie do wypłaty Kwoty w wyniku realizacji prawa do pochodnych instrumentów finansowych i w oparciu o wyliczoną ich wartość z zastosowaniem wartości opartych na skonsolidowanym zysku netto Grupy oraz skonsolidowanej stracie netto Grupy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przyznane warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości kwoty Rozliczenia Pieniężnego z tytułu zawarcia kontraktu stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, należy potwierdzić, że realizacja prawa poprzez wypłatę, tj. otrzymania Rozliczenia Pieniężnego spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do z art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Z tytułu otrzymania Rozliczenia Pieniężnego, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa z Rozliczenia Pieniężnego, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Wnioskodawcę stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczyły konkretnych indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.