IPPB2/415-970/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych zawarcia Kontraktu stanowiącego pochodny instrument finansowy, w ramach organizowanego przez spółkę programu motywacyjnego.
IPPB2/415-970/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt terminowy
 2. plan
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. przychód z kapitału pieniężnego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia Kontraktu stanowiącego pochodny instrument finansowy, w ramach organizowanego przez spółkę programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia Kontraktu stanowiącego pochodny instrument finansowy, w ramach organizowanego przez spółkę programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu polskiej spółki akcyjnej (Spółka), pełniącym swoją funkcję na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Spółka oraz spółki z grupy kapitałowej (Grupa) planują wdrożenie programu motywacyjnego (Program Motywacyjny) dla kluczowych osób zatrudnionych w spółkach z Grupy.

W ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować Wnioskodawcy zakup kontraktu terminowego (Kontrakt) za cenę 1.000 zł, płatną przez Wnioskodawcę w dacie nabycia Kontraktu.

W przypadku przyjęcia oferty zakupu Kontraktu, realizacja praw z Kontraktu nastąpi w przyszłości i będzie polegała na dokonaniu określonego rozliczenia pieniężnego (Rozliczenie pieniężne) pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą. Kontrakt będzie opierać się na instrumencie bazowym. W zależności od wartości wskaźników instrumentu bazowego realizacja Kontraktu może wiązać się z koniecznością określonego świadczenia pieniężnego Wnioskodawcy na rzecz Spółki lub Spółki na rzecz Wnioskodawcy.

Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będzie ściśle uzależniona od wartości wskaźników instrumentów bazowych ustalonych dla Kontraktu. W związku z tym możliwe będą następujące przypadki realizacji praw wynikających z Kontraktów:

 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego przekroczy z góry ustalony próg, Spółka będzie zobowiązana do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy;
 • jeżeli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie przekroczy z góry ustalonego progu, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki.

Instrumentem bazowym Kontraktu będzie: zysk netto jednego z segmentów działalności Grupy oraz strata netto jednego z segmentów działalności Grupy.

Okres rozliczeniowy Kontraktu (tj. okres, w którym brany będzie pod uwagę wskaźnik będący instrumentem bazowym Kontraktu) będzie obejmować okres jednego roku podatkowego Spółki lub większej ilości lat (Okres Rozliczeniowy). Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku Rozliczenia pieniężnego poprzez otrzymanie od Spółki zawiadomienia o dokonaniu ww. Rozliczenia. Rozliczenie pieniężne nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Rozliczeniowy.

Wartość instrumentów bazowych będzie wynikała bezpośrednio ze sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Rozliczeniowy bądź można będzie ją obliczyć w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Grupy.

Kontrakt będzie zbywalny.

Według wiedzy Wnioskodawcy, Kontrakt będzie stanowił pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 updof.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Spółki, w przypadku osiągnięcia przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu Rozliczenia pieniężnego, Spółka, stosując się do interpretacji indywidualnej, wydanej na jej wniosek przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 3 września 2014 r., nr IPPB2/415-422/14-4/MG) w zakresie obowiązków Spółki jako podmiotu dokonującego świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego, wykaże ww. dochód Wnioskodawcy w imiennej informacji PIT-8C, w części „informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zawarcia ze Spółką Kontraktu, przychód Wnioskodawcy z tytułu Rozliczenia pieniężnego, będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu wg stawki 19% na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 1 updof, i w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia ww. przychodu w odrębnym zeznaniu PIT-38 w oparciu o informację PIT-8C otrzymaną od Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia ze Spółką Kontraktu, przychód Wnioskodawcy z tytułu Rozliczenia pieniężnego będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, pod1egający opodatkowaniu wg stawki 19% na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 1 updof, i w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia ww. przychodu w odrębnym zeznaniu PIT-38, w oparciu o informację PIT-8C otrzymaną od Spółki.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 udpof przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 updof. Zgodnie z tym przepisem pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (uoif).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Istotę pochodnych instrumentów finansowych oddaje również § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zgodnie z którym instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 • „wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 • nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości”.

Mając na względzie, iż:

 • wykonanie Kontraktu będzie polegało na rozliczeniu pieniężnym dokonanym w przyszłości pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką,
 • wartość Kontraktu, tj. wartość świadczenia na rzecz Wnioskodawcy bądź Spółki będzie uzależniona od wartości instrumentu bazowego,
 • instrumentem bazowym Kontraktu będą wskaźniki finansowe określone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Grupy,
 • Kontrakt zawarty pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką będzie stanowić pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof.

W związku z powyższym Rozliczenie pieniężne z tytułu realizacji Kontraktu, należne Wnioskodawcy od Spółki, będzie stanowiło przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę, kwalifikowany do przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym stosownie do art. 30b ust. 1 updof.

Wnioskodawca, w oparciu o informację PIT-8C, będzie obowiązany wykazać uzyskany dochód z Kontraktu w odrębnym zeznaniu PIT-38 (art. 30b ust. 6 updof), składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód został osiągnięty (art. 45 ust. 1a pkt 1 updof). W tym samym terminie Wnioskodawca będzie obowiązany wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania PIT-38 (art. 45 ust. 4 pkt 2 updof).

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej dla Spółki przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 4 września 2014 r., nr IPPB2/415 -422/14-4/MG). W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził, że „W rezultacie z tytułu realizacji praw wynikających z kontraktów na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe po stronie Inwestorów, z tytułu realizacji praw wynikających z kontraktów stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym przez Inwestorów stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy”.

Stanowisko przedstawione powyżej jest również zbieżne z innymi interpretacjami organów podatkowych, wydanymi na rzecz osób fizycznych, osiągających dochody z pochodnych instrumentów finansowych, w tym:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2014 r., nr IPPB2/415-563/14-2/AS,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-576/14/IB,
 • w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r., nr IPPB2/415 -172/14-5/MK1,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 kwietnia 2014 r., nr ILPB2/415 -94/14-4/JK.

Reasumując, mając na względzie, iż Kontrakt będzie stanowić pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof, Rozliczenie pieniężne z tytułu realizacji Kontraktu będzie kwalifikować się do przychodów z kapitałów pieniężnych jako przychód z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 10 updof. W konsekwencji, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek rozliczenia uzyskanego dochodu w odrębnym zeznaniu rocznym PIT-38, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym przychód uzyskano, w oparciu o otrzymany od Spółki PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.