IPPB2/415-682/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem i realizacją umowy pochodnego instrumentu finansowego przez Uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem i realizacją umowy pochodnego instrumentu finansowego przez Uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem i realizacją umowy pochodnego instrumentu finansowego przez Uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. („Spółka”, „Wnioskodawca”) planuje wprowadzić program motywacyjny dla członków zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”). Zgodnie z aktualnymi planami Spółki tylko jeden członek zarządu będzie na początku objęty przedmiotowym programem, jednak w przyszłości Spółka planuje zaproponować uczestnictwo w nim również innym członkom zarządu Spółki. Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne.

Zgodnie z zasadami programu, Spółka planuje zawrzeć z Osobami Uprawnionymi odrębne od umów o pracę i niezwiązane z nimi umowy pochodnego instrumentu finansowego („Umowa”). Na podstawie tej Umowy, Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości kwot rocznego rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona będzie od wskaźników finansowych Spółki oraz spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (dalej: „spółka TUiR ”) ustalanych na podstawie wielkości wykazywanych w ich księgach rachunkowych lub sprawozdawczości na potrzeby akcjonariuszy lub w ich sprawozdaniach finansowych („Wskaźniki”) za każdy rok obrotowy objęty programem motywacyjnym, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy.

Realizacja warunkowego prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Osobę Uprawnioną dokonywać się będzie poprzez wypłatę przez Spółkę kwot Rozliczenia Pieniężnego za poszczególne lata obrotowe na rachunek bankowy Osoby Uprawnionej w następujący sposób:

 • 50% kwoty Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy będzie wypłacane po zakończeniu badania sprawozdań finansowych wykazujących skonsolidowany wynik finansowy Spółki oraz spółki TUiR w poprzednim roku obrotowym, nie później jednak niż w terminie do 30 kwietnia następnego roku obrotowego po roku, którego dotyczy to rozliczenie;
 • 25% kwoty Rozliczenia Pieniężnego będzie wypłacane w terminie do 30 kwietnia drugiego roku obrotowego po roku, którego dotyczy to rozliczenie.
 • 25% kwoty Rozliczenia Pieniężnego będzie wypłacane w terminie do 30 kwietnia trzeciego roku obrotowego po roku, którego dotyczy to rozliczenie.

Wysokość Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależniona od Stopnia Realizacji (dalej: „Stopień Realizacji”) Wskaźników:

 1. Wskaźniki Spółki:
 • EBIT (Earnings Before Interest Tax) -zysk przed odsetkami i opodatkowaniem,
 • GWP (gross written premium) – składka przypisana brutto (dalej: „GWP-Z”),
 • Internal costs (administrative, internal acquisition, internal settlement costs) - Koszty wewnętrzne (administracyjne, pośrednie koszty akwizycji, pośrednie koszty likwidacji) (dalej: „IC”),
 • GWP (gross written premium) group business - składka przypisana brutto ubezpieczeń grupowych (dalej: „GWP GB”).
 1. Wskaźniki spółki TUiR :
 • EBIT (Earnings Before Interest Tax excluding dividend from TUnŻ.) - zysk przed odsetkami i opodatkowaniem z wyłączeniem dywidendy ze Spółki (dalej: „EBIT ED”),
 • GWP (gross written premiwn)- składka przypisana brutto (dalej: „GWP-R”)
 • Cost ratio - wskaźnik kosztów.

W kolejnych latach obrotowych Rozliczenie Pieniężne może zostać oparte także/lub na innych Wskaźnikach Spółki oraz spółki TUiR.

W przypadku zmiany któregokolwiek Wskaźnika i/lub zmiany wagi któregokolwiek Wskaźnika w kolejnych latach obrotowych, Rada Nadzorcza Spółki na początku roku obrotowego, nie później niż 31 marca wskaże, w drodze uchwały, listę wskaźników obowiązujących w danym roku obrotowym.

W przypadku braku uchwały Rady Nadzorczej w terminie określonym w regulacji dotyczącej wskazania nowej listy Wskaźników na dany rok obrotowy oraz sposób wyliczenia Stopnia Realizacji, będzie przyjmować się, że Wskaźniki obowiązujące w poprzednim roku obrotowym i sposób wyliczenia Stopnia Realizacji obowiązują również w kolejnym roku obrotowym.

Stopień Realizacji determinujący wysokość Rozliczenia Pieniężnego będzie ustalany w następujący sposób:

EB1TZ GWP-Zz ICz GWP GBz

SR(%)={<(-------*100*60)+(---------*100*10%)+(-----*100*10%)+(-----------*100*20%)>*90%

EBITP GWP-Zp ICP GWP GBp

EBIT EDZ GWP-Rz Cost ratioz

+ <(----------*100*60%)+(----------*100*10%)+(-----------*100*10%)>*10%}/98*100

EBIT EDP GWP-Rp Cost ratiop

gdzie:

 • SR - Stopień Realizacji determinujący wysokość Rozliczenia Pieniężnego
 • Wskaźnik z- oznacza zrealizowaną wartość Wskaźnika
 • Wskaźnik p - oznacza planowaną wartość Wskaźnika

Przy czym realizacja Wskaźników, czyli iloraz zrealizowanej wartości Wskaźnika do planowej wartości Wskaźnika pomnożony przez 100, ustalana będzie w przedziale od 50% do 130%.

W przypadku zmiany któregokolwiek Wskaźnika i/lub zmiany wagi któregokolwiek ze Wskaźników, powyższy wzór również zostanie uaktualniony o nowe Wskaźniki obowiązujące w danym roku obrotowym.

Wpływ Stopnia Realizacji na wysokości Rozliczenia Pieniężnego będzie określony w następujący sposób:

 • jeżeli SR<50%, wysokość Rozliczenia Pieniężnego będzie wynosić o PLN;
 • jeżeli SR = 100%, wysokość Rozliczenia Pieniężnego będzie wynosić 100% kwoty określonej w indywidualnej Umowie z Osobą Uprawnioną;
 • jeżeli SR = 130%, wysokość Rozliczenia Pieniężnego będzie wynosić 130% kwoty określonej w indywidualnej Umowie z Osobą Uprawnioną.

Dodatkowo, jeżeli Stopień Realizacji będzie znajdował się w przedziale pomiędzy 50% i 100% oraz w przedziale pomiędzy 100% i 130% wysokość Rozliczenia Pieniężnego będzie ustalana proporcjonalnie zgodnie z krzywą liniową.

W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie roku obrotowego, kwota określona w Umowie, stanowiąca podstawę ustalania wartości Rozliczenia Pieniężnego, będzie pomniejszona proporcjonalnie do czasu obowiązywania Umowy w roku obrotowym, którego dotyczy Rozliczenie Pieniężne.

W przypadku zmiany formuły ustalania Stopnia Realizacji, determinującej wartość Rozliczenia Pieniężnego i/lub kwoty w PLN stanowiącej podstawę ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego za kolejny rok obrotowy, zmiany te zostaną określone w aneksie do niniejszej Umowy, który zostanie podpisany przez Strony na początku roku obrotowego, którego będzie dotyczyć Rozliczenie Pieniężne, jednak nie później niż 31 marca.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana formuły ustalania Stopnia Realizacji i/lub kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego za kolejny rok obrotowy i nie zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy na kolejny rok obrotowy przyjmuje się, że Stopień Realizacji determinujący wartość Rozliczenia Pieniężnego i/lub kwota w PLN stanowiąca podstawę ustalania wartości Rozliczenia Pieniężnego nie ulegają zmianie.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego zostanie przyznane Osobie Uprawnionej odpłatnie (cena nabycia Prawa przez Członka Zarządu wynosi 1 zł) i będzie ono niezbywalne do momentu jego realizacji.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego zostanie przyznane pod warunkiem rozwiązującym, że:

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla grupy Spółki za dany rok obrotowy będzie wykazywało straty <netto>;
 • pokrycie środkami własnymi marginesu wypłacalności Spółki spadnie poniżej poziomu 100%;
 • Osoba Uprawniona dokona stwierdzonego prawomocnym wyrokiem nadużycia o charakterze finansowym;
 • Osoba Uprawniona dopuści się udowodnionego ciężkiego naruszenia regulacji wewnętrznych lub udowodnionego rażącego błędu, w szczególności w zarządzaniu ryzykiem, skutkującego wyrządzeniem poważnej szkody w Spółce.

Umowa będzie zawarta na czas obowiązywania pomiędzy Stronami umowy o pracę lub sprawowania przez Osoby Uprawnione funkcji członków zarządu Spółki, w zależności od tego który z tych okresów będzie trwał dłużej.

Równocześnie, w Spółce będzie obowiązywał system premiowy (wynikający z umowy o pracę), zgodnie z którym nabycie prawa do premii rocznej będzie uzależnione od podlegania przez Członka Zarządu za dany rok kalendarzowy (obrotowy) ocenie indywidualnej. W takiej sytuacji Członkowi Zarządu będzie przysługiwała premia roczna w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pracę (uwzględniającymi również wagi i poziom realizacji kluczowych wskaźników efektywności, tj. Wskaźników), a kwotą Rozliczenia Pieniężnego dotyczącą tego samego roku obrotowego wynikającą z Umowy.

Zgodnie z obecnymi planami Spółki Umowa z Osobą Uprawnioną ma zostać podpisana w czwartym kwartale 2014 roku i pierwszym rokiem objętym programem ma być rok 2014, tj. wartość Rozliczenia Pieniężnego wynikającego z Umowy będzie oparta o wartości Wskaźników osiągniętych w 2014 roku. Jeżeli jednak Spółce nie uda się zrealizować zakładanych planów i Umowa zostanie podpisana w 2015 roku, pierwszym rokiem objętym programem ma być rok 2015.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa, powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów updof...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 updof.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy, przychód po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie zatem w momencie nabycia przez nich Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Ponadto, Członkowie Zarządu będą ponosić odpłatność za nabycie Prawa w wysokości 1 zł.

Nabycie Prawa przez Członków Zarządu stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłat w formie Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości, po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Ponadto, Osoby Uprawnione nie mogą rozporządzać nabytym Prawem aż do momentu jego realizacji. „Przysporzenie”, które otrzymują Osoby Uprawnione w chwili nabycia Prawa jest więc jedynie potencjalne i realizować się będzie (jeśli spełnione zostaną określone w Umowie warunki) dopiero w przyszłości,

W rezultacie, po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, tym samym Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach updof.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów :

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.05.2014 r., IPPB2/415-250/14-2/PW, w której stwierdzono, że:

przychód po stronie Uczestników Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Rozliczenia Pieniężnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20.05.2014 r., ILPB2/415-149/14-4/TR, w której stwierdzono, że:

przyznanie pracownikom pochodnych instrumentów finansowych X spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z tychże instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania pochodnych instrumentów finansowych X, ani też w chwili realizacji praw z nich wynikających.

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16.04.2014 r., IPPB2/415- 82/14-5/MK1, w której stwierdzono, że:

Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę, że po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach updof. Dopiero w momencie realizacji Prawa, możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Prawa powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów updof.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof źródłem przychodów są „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów”. Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 updof. Zgodnie z nią pochodnymi instrumentami finansowymi są „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz. U, z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn, zm.), dalej jako „uoif1.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2 c) uoif, instrumentami finansowymi są m.in. „niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a uoif przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego”.

Należy podkreślić, iż pojawiające się w uoif pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych (Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Aleksander Chłopecki, PPH 2009.). Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Osobami Uprawnionymi, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Z powyższego wynika zatem, iż instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację Przedsiębiorstwa (Słownik języka polskiego PWN.)

Wysokość wskaźników finansowych, od których zależeć będą Rozliczenia Pieniężne, tj. wskaźników finansowych Spółki oraz spółki TUiR, będzie ustalana na podstawie wielkości wykazywanych w ich księgach rachunkowych lub sprawozdawczości na potrzeby akcjonariuszy lub danych zawartych w ich sprawozdaniach finansowych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Osoby Uprawnione może być uznane zarówno jako:

 1. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a uoif, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość Rozliczeń Pieniężnych) zależy bezpośrednio od Wskaźników Spółki oraz TUiR; i tym samym jako
 2. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 c) uoif, gdyż Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w punkcie a)) instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowymi będą <definiowane powyżej> wskaźniki finansowe Spółki oraz TUiR W. i jest ono wykonywane przez rozliczenie pieniężne,

Z Umowy, którą Spółka zamierza podpisywać z Osobami Uprawnionymi będzie wynikać, iż będą oni uprawnieni z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z uoif, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) będzie właśnie realizowane Prawo nabyte przez Osoby Uprawnione. W rezultacie, zgodnie z uoif, Prawo do żądania przez Osoby Uprawnione wypłat Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźnika finansowego. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 updof.

Jak wynika z powyższego, realizacja Prawa dokonana przez Osoby Uprawnione stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2014 r., (sygn. IPPB2/415-110/14- 2/AS), w dniu 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-181/13-4/MK), w dniu 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK) oraz w dniu 18 marca 2014 r. (IPPB2/415-891/13-4/MG), a także w treści interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. (sygn.ILPB2/415-274/13-2/TR oraz w dniu 5 grudnia 2013 r., (sygn.ILPB2/415 839/13-4/WM).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 updof od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nic30b ust. 30b ust. 6 updof, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy kwota Rozliczenia Pieniężnego wynikająca z realizacji Prawa przez Osoby Uprawnione (w oparciu o wskaźniki finansowe Spółki i TUiR) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. Zatem, również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Osoby Uprawnionej wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 updof, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesiania ich do Osób Uprawnionych i właściwych urzędów skarbowych.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna), została wydana wyłącznie dla Spółki jako Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w programie motywacyjnym pracowników Spółki. Interpretacja zapewnia zatem ochronę o jakiej mowa w art. 14k i nast. Ordynacji wyłącznie Wnioskodawcy a nie Uczestnikom Programu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. również powołane we wniosku orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z Warszawy i Szczecina, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.