IPPB2/415-250/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych powstanie dopiero w momencie realizacji instrumentów pochodnych (tj. w momencie, kiedy kwoty Płatności EBITDA i Płatności LTB staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2014 r. (data wpływu 31 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia programu motywacyjnego i ciążących na spółce obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia programu motywacyjnego i ciążących na spółce obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. („Spółka”, „Wnioskodawca”) zamierza wprowadzić program motywacyjny dla obecnych Członków Zarząd Spółki, a w przyszłości programem mogą być objęci również przyszli Członkowie Zarządu oraz inni pracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”). Wszyscy obecni Członkowie Zarządu Spółki są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę. Przyszli Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy o podobnym charakterze (np. kontraktu menadżerskiego) albo wykonywać swoje obowiązki wyłącznie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

Intencją Wnioskodawcy jest zwiększenie motywacji Osób Uprawnionych do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółki. W tym celu Spółka będzie przyznawać Osobom Uprawnionym pochodne instrumenty finansowe („Pochodne Instrumenty Finansowe”).

Pochodne Instrumenty Finansowe są warunkowymi prawami do otrzymania w przyszłości wypłat pieniężnych wynikających z realizacji tych praw. Kwoty tych wypłat pieniężnych będą uzależnione od wartości wskaźnika finansowego EBIDTA osiągniętego przez grupę Spółki („Płatność EBIDTA”) oraz od wartości wskaźnika Earnigs Per Share (tłumaczenie: „zysk przypadający na akcję”) Spółki („Płatność LTB”) i będą wyliczane zgodnie z formułami opisanymi szczegółowo poniżej. Prawa te będą wynikały z podpisanych między Spółką a Osobami Uprawnionymi umów dotyczących Pochodnych Instrumentów Finansowych („Umowy”). Umowy te będą umowami odrębnymi od umów o pracę (lub innych podobnych umów) zawartych między Osobami Uprawnionymi a Spółką.

Zgodnie z zasadami planowanego programu, kwota wypłat pieniężnych wynikających z programu będzie kalkulowana w poniższy sposób.

  1. Płatność EBITDA

W przypadku Płatności EBITDA, wysokość kwoty wypłaty będzie uzależniona od wartości wskaźnika finansowego EBIDTA, który będzie wykazywany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Wnioskodawcy każdego roku, począwszy od roku obrotowego 2014.

Umowa będzie zakładać, że Osoba Uprawniona otrzyma w przyszłości kwotę wypłaty obliczoną za poszczególne lata obrotowe, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczy Płatność EBITDA.

Wysokość wypłaty przy Płatności EBITDA będzie wyliczana w oparciu o następującą formułę wyliczenia:

Osiągnięty EBITDA

Płatność EBITDA = ------------------------- x <roczna kwota bazowa> x (*) %

Planowany EBITDA

Jeżeli:

(i) wskaźnik (Osiągnięty EBITDA / Planowany EBITDA) będzie niższy niż 0,6, wtedy wskaźnik ten na potrzeby ustalenia Płatności EBIDTA będzie wynosił zero;

(ii) wskaźnik (Osiągnięty EBITDA / Planowany EBITDA) będzie wyższy od 1,5, wtedy wskaźnik ten na potrzeby ustalenia Płatności EBIDTA będzie wynosił 1,5;

gdzie:

  • Planowany EBITDA - stanowi wskaźnik EBITDA określony w rocznym skonsolidowanym budżecie grupy Wnioskodawcy zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki;
  • Osiągnięty EBITDA - stanowi wskaźnik EBITDA wynikający z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Wnioskodawcy, zbadanego przez biegłego rewidenta.

Wszystkie elementy powyższego wzoru, z wyjątkiem Osiągnięty EBIDTA, będą uprzednio z góry ustalone, w szczególności roczna kwota bazowa oraz procent wskazany w formule (*)% będą ustalane odrębnie dla każdej Osoby Uprawnionej w indywidualnej Umowie zawartej pomiędzy tą osobą a Spółką.

Należy wskazać, że zgodnie z założeniami programu, pierwsza wypłata Płatności EBITDA nastąpi za rok 2014, z uwzględnieniem Osiągnięty EBITDA za rok obrotowy 2014.

Umowa wskazywać będzie również, że Płatność EBIDTA za dany rok będzie przyznana pod warunkiem rozwiązującym, że Osoba Uprawniona nie będzie pracownikiem Spółki na dzień 31 grudnia roku, za który przysługiwać ma Płatność EBIDTA w danym roku, tj. jeżeli Osoba Uprawniona nie będzie pracownikiem Spółki w tym dniu, prawo do otrzymania Płatności EBIDTA za ten rok nie powstanie.

  1. Płatność LTB

W przypadku Płatności LTB zgodnie z zasadami programu, wysokość kwoty wypłaty będzie uzależniona od wartości wskaźnika finansowego Earnings Per Share osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 („EPS-14”). Wypłata ma nastąpić w terminie 10 dni od dnia opublikowania przez Spółkę rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.

Wysokość Płatności LTB, będzie wyliczana w oparciu o następującą formułę:

Osiągnięty EPS-14

Płatność LTB = ------------------------- x (A zł)

Planowany EPS-14

Jeżeli:

Wskaźnik (Osiągnięty EPS-14 / Planowany EPS-14) będzie większy niż 1, wtedy Płatność LTB będzie wynosiła (B zł).

Gdzie:

  • wskaźnik „Planowany EPS-14” stanowi roczny wskaźnik Earnings Per Share wynikający z rocznego skonsolidowanego budżetu grupy Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą dla roku 2014;
  • wskaźnik „Osiągnięty EPS-14” stanowi roczny wskaźnik Earnings Per Share wynikający z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta za rok 2014.

Wszystkie elementy powyższego wzoru, z wyjątkiem Osiągnięty EPS-14, będą uprzednio z góry ustalone, w szczególności kwota „(A) zł” oraz kwota „(B) zł” wskazane w powyższej formule będą dla każdej Osoby Uprawnionej ustalane odrębnie w indywidualnej Umowne zawartej pomiędzy tą Osobą Uprawnioną a Spółką.

Umowa wskazywać będzie również, że Płatność LTB będzie przyznana pod warunkiem rozwiązującym, że Osoba Uprawniona nie będzie pracownikiem Spółki w dniu 31 grudnia 2014 r., tj. jeżeli Osoba Uprawniona nie będzie pracownikiem Spółki w tym dniu, prawo do otrzymania Płatności LTB nie powstanie.

Spółka planuje zawarcie z Osobami Uprawnionymi kolejnej umowy (kolejnych umów) dotyczącej Płatności LTB na kolejne lata obrotowe, na podobnych warunkach.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami programu, Pochodne Instrumenty Finansowe, czyli warunkowe prawa do otrzymania Płatności EBIDTA oraz Płatności LTB będą przysługiwać Osobom Uprawnionym odpłatnie za zapłatą Spółce kwoty 1 zł w terminie 7 dni od zawarcia Umowy pomiędzy Spółką i Osobą Uprawnioną.

Zasady programu wskazywać mają również, że do momentu, w którym realizacja Pochodnych Instrumentów Finansowych nie stanie się możliwa, warunkowe prawa do otrzymania Płatności EBIDTA oraz Płatności LTB, będą niezbywalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych powstanie dopiero w momencie realizacji instrumentów pochodnych (tj. w momencie, kiedy kwoty Płatności EBITDA i Płatności LTB staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych powstanie dopiero w momencie ich realizacji (tj. w momencie, gdy kwoty Płatności EBITDA i Płatności LTB staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W świetle art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są „otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

W opinii Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie w momencie nabycia przez nich Pochodnych Instrumentów Finansowych, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Osoby Uprawnione płacą za nabycie Pochodnych Instrumentów Finansowych w kwocie równej 1 zł za Pochodny Instrument Finansowy.

Zawarcie Umów i nabycie Pochodnych Instrumentów Finansowych stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do „potencjalnego” otrzymania Płatności EBITDA i Płatności LTB w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków, w szczególności po osiągnięciu określonego poziomu wskaźnika Osiągnięty EBIDTA lub Osiągnięty EPS-14). W związku z tym, że Pochodne Instrumenty Finansowe są w powyższym znaczeniu warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Osoby Uprawnione otrzymają kwoty odpowiednio Płatności EBIDTA oraz Płatności LTB. Ponadto, Osoby Uprawnione nie mogą rozporządzać nabytymi Pochodnymi Instrumentami Finansowymi aż do momentu ich realizacji.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów, w interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r., IPPB2/415-564/13-2/MK stwierdzono, że:

„Otrzymanie jednostek uczestnictwa nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej jednostki uczestnictwa. W momencie ich przyznania nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści.

Dodatkowo należy podkreślić, iż prawo Uprawnionego do dysponowania jednostkami uczestnictwa jest ograniczone. W okresie do dnia realizacji, Uprawniony nie może zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim nie ma on w tym czasie prawa zbycia jednostek uczestnictwa i praw z nich wynikających.”

Z kolei w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r., IPPB2/415-77/13-2/MK stwierdzono, że:

Przyznanie pracownikom w ramach programu motywacyjnego odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych powoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w momencie przyznania jednostek instrumentów finansowych, ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez uprawnionego. Na Spółce będą jednak ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez uprawnionego praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Pochodnych Instrumentów Finansowych, Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Ustawy o PIT. Dopiero w momencie realizacji nabytych Pochodnych Instrumentów Finansowych, możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji nabytych Pochodnych Instrumentów Finansowych powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, źródłem przychodów są „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów”.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Natomiast pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), dalej jako „Ustawy o OIF”. Pojawiające się w Ustawie o OIF pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie (Instrumenty pochodne w polskim systemie prywatnym, A, PPH 2009). Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy z Osobami Uprawnionymi, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 c) Ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są m.in. „niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego”.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Pochodne Instrumenty Finansowe, czyli prawa do otrzymania wypłat pieniężnych (Płatności EBITDA lub Płatności LTB) przez Osoby Uprawnione, kwalifikują się jako instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że są one prawami majątkowymi, których cena (tj. wartość wypłaty pieniężnej) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych grupy Spółki (tj. wartości wskaźnika finansowego EBITDA lub wskaźnika finansowego EPS-14).

Ponadto, Pochodne Instrumenty Finansowe, czyli prawa do otrzymania wypłat pieniężnych (Płatności EBITDA lub Płatności LTB) przez Osoby Uprawnione, kwalifikują się jako instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 c) Ustawy o OIF, gdyż są instrumentami pochodnymi, których instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe grupy Spółki i są wykonywane przez rozliczenia pieniężne.

W związku z powyższym, Pochodne Instrumenty Finansowe, które Osoby Uprawnione będą mogły nabyć zgodnie z zasadami programu, należy uznać za instrumenty finansowe zgodnie z Ustawą o OIF. W rezultacie, wypełniają one definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT. Oznacza to, iż realizacja Pochodnych Instrumentów Finansowych dokonywana na rzecz Osób Uprawnionych stanowi realizację pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m. in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-181/13-4/MK), oraz w dniu 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK), a także w treści interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-274/13-2/TR).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT, podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że również w chwili realizacji Pochodnych Instrumentów Finansowych przez Osoby Uprawnione, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla każdej Osoby Uprawnionej imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Osoby Uprawnionej i właściwych urzędów skarbowych.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji nabytych Pochodnych Instrumentów Finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie). W rezultacie będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy o PIT, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących. Tezy badanych rozstrzygnięć nie mogą mieć zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52  §  3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54  §  1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.