ILPB3/423-608/08-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy powyższe zyski/ straty są objęte zwolnieniem z tytułu działalności w Strefie Ekonomicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 25.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zysku/straty z instrumentów finansowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zysku/straty z instrumentów finansowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na podstawie ustawy z dnia 02 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw art. 5 ust. 2 Spółka podlega zwolnieniu z opodatkowania jej dochodów.

Nie podlegają powyższemu zwolnieniu przychody z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej (np. sprzedaż środków trwałych, odsetki z lokat, itp.)

Spółka zajmuje się produkcją kierownic i poduszek powietrznych. Cała produkcja jest sprzedawana do Unii Europejskiej.

W związku z tym, iż dochód Spółki narażony jest na zmienność kursu pary walut EUR/PLN Spółka zabezpiecza swoje dochody zawierając kontrakty terminowe typu opcje i forwardy na zakup/sprzedaż waluty.

Zawarte kontrakty nie spełniają warunków Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych i nie są traktowane w myśl tego Rozporządzenia jako instrumenty finansowe zabezpieczające.

Spółka za rok 2007 opodatkowała zysk/stratę z powyższych instrumentów finansowych i nie obejmowała go zwolnieniem z tytułu działalności w Strefie Ekonomicznej.

W roku 2008 Spółka zrealizowała nowe kontrakty. Obecnie zamiana EUR na PLN następuje głównie poprzez kontrakty, a więc nie są to operacje polegające na gromadzeniu nadmiernych środków pieniężnych, tylko wynikające z bieżących płatności.

W uzupełnieniu z dnia 18.12.2008 r. Spółka wskazała, iż uzyskuje przychody w 99% z tytułu sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Spółka otrzymuje z tego tytułu wpływy na rachunek bankowy w walucie EUR. Waluta EUR może być sprzedawana na rynku spotowym (natychmiastowym) lub terminowym. Obydwa rodzaje transakcji Spółka zawiera z bankiem.

Jeżeli waluta jest sprzedawana na rynku spotowym (natychmiastowym) Spółka różnice kursowe (jako powstałe między fakturą sprzedaży a zapłatą) traktuje jako zwolnione z opodatkowania z tytułu działalności w strefie ekonomicznej.

Jeżeli waluta ta jest sprzedawana na rynku terminowym to: na przykład w dniu dzisiejszym Spółka umawia się z bankiem (zawiera kontrakt), iż za 3 miesiące dostarczy bankowi walutę EUR po określonym kursie, to obojętne jaki kurs będzie za trzy miesiące (w dniu realizacji kontraktu) Spółka otrzyma dokładnie taki kurs na jaki się umówiła. W takim przypadku:

  1. Spółka może z tego tytułu odnotować zysk, jeżeli kurs w dniu realizacji kontraktu będzie niższy, niż na który Spółka się umówiła – Spółka dostanie dokładnie tyle na ile się umówiła przed 3 miesiącami, mimo że w tym dniu kurs na rynku jest niższy.
  2. Spółka może również z tego tytułu odnotować stratę, jeżeli kurs w dniu realizacji kontraktu będzie wyższy niż ten, na który Spółka się umówiła - Spółka dostanie dokładnie tyle na ile się umówiła przed 3 miesiącami, mimo że w tym dniu kurs na rynku jest wyższy.

Spółka ma wątpliwości czy zysk/strata powstała z tytułu różnicy między kursem z dnia realizacji kontraktu a kursem umówionym z bankiem powinien być opodatkowany.

Zdaniem Spółki nie powinno mieć znaczenia, na jakim rynku Spółka wymienia walutę EUR. Skoro przychody ze sprzedaży produktów są zwolnione z opodatkowania z tytułu działalności w strefie ekonomicznej, zyski lub straty z wymiany waluty powinny być również zwolnione z opodatkowania, niezależnie w jaki sposób taka wymiana się odbywa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższe zyski/straty są objęte zwolnieniem z tytułu działalności w Strefie Ekonomicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy zysk/strata na opcjach, forwardach są objęte zwolnieniem.

Zdaniem Spółki nie powinno mieć znaczenia, na jakim rynku Spółka zakupuje złotówki, czy na rynku terminowym czy spotowym (natychmiastowym).

Przesłanką gospodarczą zawierania transakcji typu forward lub opcji, nawet jeżeli nie są one objęte wskazanym wyżej Rozporządzeniem jest jednak zabezpieczenie wyniku finansowego firmy, względnie maksymalizacja zysków. Działalność ta mieści się w legalnych ramach funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku gospodarczym.

Zwolnienie z podatku dochodowego przewidziane dla przedsiębiorców działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ustawowo (art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych – t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., w związku z artykułem 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie przewiduje żadnych wyłączeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W tym miejscu, podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), w związku z czym, winny być interpretowane w sposób ścisły, zgodnie z ich wykładnią literalną.

Aby w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż transakcja dokonywana przez przedsiębiorcę strefowego na instrumentach pochodnych związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy w oparciu o zezwolenie, należy dokonać oceny indywidualnego przypadku, w konkretnym stanie faktycznym. Transakcje takie mogą bowiem mieć na celu zabezpieczenie czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, ale mogą stanowić również odrębną działalność finansową, niezwiązaną z działalnością korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak więc, jeśli zawarcie tego typu umów związane jest z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością w strefie, przychody i koszty z tym związane mogą być oceniane jako łączące się z działalnością prowadzoną w strefie. Zawarcie kontraktu niestanowiącego zabezpieczenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, będzie czynnością podjętą w ramach działalności finansowej, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, dochody z zawieranych transakcji zabezpieczających dotyczących instrumentów pochodnych (foward, opcje), służą zabezpieczeniu dochodów z działalności podstawowej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Jeżeli więc zawarcie umów, których przedmiotem są pochodne instrumenty finansowe związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez spółkę działalnością w strefie, przychody i koszty z tym związane generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż to sam podatnik dokonuje zaliczenia określonych przychodów i kosztów do przychodów i kosztów związanych z uzyskanym przychodem ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz innych źródeł, nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ciężar dowodu tego faktu, zgodnie z przyjętymi w prawie podatkowym zasadami, ciąży na podatniku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.