ILPB2/4511-1-695/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-695/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika – doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej też jako „Spółka”) należy do wiodącej na rynku polskim grupy kapitałowej zajmującej się produkcją oraz dystrybucją materiałów meblarskich i wyposażenia wnętrz. Z uwagi na działania konsolidacyjne w grupie kapitałowej oraz ujednolicenie procedur wynagradzania kadry kierowniczej, Spółka zamierza wprowadzić jeszcze w 2015 roku program motywacyjny adresowany do kadry kierowniczej Spółki (członków zarządu/członków zarządu komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy spółki, menadżerów, pracowników wyższego szczebla, prokurentów) („Uczestnicy Programu”), oparty na pochodnych instrumentach finansowych („Program”).

Ideą Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla Uczestników Programu poprzez umożliwienie im uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle Powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (a tym samym powiązanie ich interesów z interesem samej Spółki), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej pozycji na rynku.

Zasady oraz warunki Programu określać będzie Regulamin Programu Pochodnych Instrumentów Finansowych Spółek Grupy Kapitałowej (...) („Regulamin”), do której to grupy kapitałowej należy Spółka oraz Umowa opcji („Umowa”) zawierana indywidualnie z każdym z uczestników Programu w momencie jego przystąpienia do Programu.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy, Uczestnik Programu nabędzie odpłatnie jednostkowe warunkowe prawo („Opcja”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia określonych w Programie, wskazanych w indywidualnej Umowie Opcji wskaźników finansowych opartych na następujących prognozowanych i bieżących danych finansowych Spółki za wskazany okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał/rok), w szczególności takich jak:

 • Zysk brutto, tj. zysk brutto (przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym) wynikający z raportów finansowych lub sprawozdań finansowych;
 • Zyskowność brutto, tj. zysk brutto do przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów, surowców netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z raportów finansowych lub sprawozdań finansowych;
 • Przyrost Sprzedaży, tj. przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów surowców netto (bez podatku od towarów i usług);
 • Produktywność aktywów ogółem, tj. przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów surowców netto (bez podatku od towarów i usług) do aktywów ogółem;
 • Rotacyjność majątku obrotowego, tj. wartość wytworzonej produkcji rozumnej jako koszt własny wyrobów gotowych do stanu zapasów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Cena nabycia Opcji ustalana będzie w stosunku do wartości Potencjalnej, prognozowanej kwoty potencjonalnego Rozliczenia Pieniężnego i jest częściowo uzależniona od prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego wynagrodzenia z tytułu rozliczenia danego instrumentu pochodnego.

Opcja będzie mieć charakter osobisty i nie będzie mogła stanowić przedmiotu zbycia ani innej formy przeniesienia własności. Opcje nie będą mogły być w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio zastawiane ani obciążane, w szczególności w formie zastawu, zastawu rejestrowego lub innego zabezpieczenia o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym. Stosownie do Regulaminu, Opcje, które zostaną w jakikolwiek sposób przeniesione zastawione lub obciążone niezgodnie z Regulaminem, nie będą mogły być wykonane.

Ewentualne korzyści wynikające z Programu będą warunkowe, zaś samo uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne.

Realizacja Opcji będzie dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych zdefiniowanych bezpośrednio w Umowie Opcji. Realizacja Opcji będzie opierać się na wypłacie przez Spółkę określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz Uczestników Programu, z tym zastrzeżeniem, że Opcja zostanie zrealizowana, kwota z tytułu realizacji Opcji stanie się należna po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie.

Kwotę Rozliczenia Pieniężnego będzie stanowić kwota wyliczona na podstawie Wskaźnika KPI (w przypadku paru wskaźników – będącego średnią ważoną wskaźników finansowych ustalonych w danej Umowie Opcji) oraz Kwoty Bazowej ustalonej dla konkretnego uczestnika Programu. Wysokość Rozliczenia Pieniężnego, które Uczestnik Programu będzie mógł otrzymać w wyniku realizacji Opcji, uzależniona będzie od wysokości Wskaźnika KPI Spółki.

W przypadku, gdy poziom KPI będzie niższy od 80% wartości zakładanej kwota Rozliczenia Pieniężnego wynosić będzie zero. Później, w zależności od warunków emisji danego instrumentu, kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu KPI, na warunkach w określonych w Programie, przy czym, przy poziomie osiągniętej KPI równym lub wyższym niż 200% wartości zakładanej, kwota Rozliczenia Pieniężnego stanowić będzie maksymalnie 200% wartości wynikającej z indywidualnej Umowy Opcji zawartej z Uczestnikiem Programu.

Opcja podlega wykonaniu w Dacie Wykonania Opcji pod warunkiem, że:

 • przez cały okres od Daty Zawarcia Transakcji do Daty Wykonania Opcji Uczestnik Programu posiadał faktyczny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz pozostawał w stosunku prawnym ze Spółką na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (w tym kontraktu menadżerskiego) lub na innej podstawie prawnej (w tym jako prokurent) i umowa ta nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron lub stosunek prawny (w szczególności prokura) nie wygasł oraz
 • w Dacie Wykonania Opcji spełnione są wszelkie pozostałe warunki wykonania Opcji określone w Regulaminie i Umowie Opcji.

W razie niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków Uczestnik Programu nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wykonaniu Opcji, a Właściwa Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty na jego rzecz jakichkolwiek kwot z tytułu Opcji.

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy – przyznany Uczestnikom Programu Instrument Finansowy stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód po stronie Uczestnika Programu powstanie dopiero w momencie realizacji prawa do Rozliczenia Pieniężnego, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestnika Programu i czy stanowić on będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, a w konsekwencji, czy w związku z przyznaniem i realizacją prawa do Rozliczenia Pieniężnego na Spółce nie będą ciążyć jakiekolwiek Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód po stronie Uczestnika Programu powstanie dopiero w momencie realizacji prawa do Rozliczenia Pieniężnego, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na jego rzecz Przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 10 ustawy o PIT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT w zakresie deklarowania, czy też obliczenia i odprowadzenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych podatków wynikających z przyznania i realizacji prawa do Rozliczenia Pieniężnego.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o PIT a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o PIT).

W wyniku nabycia Opcji Uczestnik Programu nabędzie jedynie roszczenie wobec Spółki do wypłaty na jego rzecz określonego świadczenia pieniężnego. W przyszłości, po zaistnieniu warunków określonych w Regulaminie. Nabycie Opcji nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku Uczestnika Programu, a w momencie nabycia tego prawa nie będzie można nawet stwierdzić, czy przyniesie on Uczestnikowi Programu ostatecznie wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Ponadto, Uczestnik Programu – na podstawie Umowy - ponosić będzie odpłatność z tytułu nabycia Opcji.

Tym samym, przychód po stronie Uczestnika Programu nie powstanie w momencie nabycia przez niego Opcji. Na tym etapie nie otrzyma żadnych środków pieniężnych ani jakichkolwiek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Określenie konkretnej korzyści ekonomicznej (wielkości przysporzenia) po stronie Uczestnika Programu będzie możliwe dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na jego rzecz, co oznacza, że dopiero wówczas po stronie Uczestnika Programu powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Mając powyższe na względzie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód po stronie Uczestnika Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na jego rzecz (nie zaś na żadnym wcześniejszym etapie).

Zdaniem Spółki, przychód jaki Uczestnik Programu uzyska wskutek realizacji Rozliczenia Pieniężnego powinien zostać zakwalifikowany do kategorii przychodu z kapitałów pieniężnych. W ocenie Wnioskodawcy, bowiem prawo do Rozliczenia Pieniężnego, jakie Uczestnik Programu nabędzie na podstawie Umowy, stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (tj. (a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, (b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, (c) prawa wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Uofi”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 Uofi, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta. stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów. praw. zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 23a Uofi przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, prawo do Rozliczenia Pieniężnego, które uzyska Uczestnik Programu na podstawie Umowy kwalifikować się będzie jako pochodny instrument finansowy w rozumieniu ustawy o PIT z uwagi na fakt, że

 • wysokość ewentualnego Rozliczenia Pieniężnego należnego na skutek nabycia przez Uczestnika Programu prawa do Rozliczenia Pieniężnego kalkulowana będzie w oparciu wskaźniki finansowe;
 • Opcję Uczestnik Programu nabędzie odpłatnie, a jej końcowa wartość uzależniona będzie bezpośrednio od wskaźników finansowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego;
 • Realizacja Opcji nastąpi w przyszłości i przyjmie formę pieniężną, pod warunkiem spełnienia określonych warunków (innymi słowy, na moment wyemitowania instrumentu finansowego możliwość jego realizacji i wartość nie jest pewna).

Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód po stronie Uczestnika Programu powstanie dopiero w momencie realizacji prawa do Rozliczenia Pieniężnego, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na rzecz uczestnika (a nie na żadnym wcześniejszym etapie).

Przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej (zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o PIT).

Kwalifikacja przychodu z tytułu realizacji prawa do Rozliczenia Pieniężnego do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, że na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT w zakresie deklarowania, czy też obowiązku obliczenia i odprowadzenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych podatków wynikających z przyznania i realizacji prawa do Rozliczenia Pieniężnego.

W ocenie Wnioskodawcy na moment nabycia przez uczestników Opcji rozumianego jako nabycie warunkowego prawa do Rozliczenia Pieniężnego nie powstanie przychód (zdarzenie to będzie neutralne podatkowo), a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek obowiązków płatniczych. Natomiast w momencie realizacji Opcji, przychód z realizacji tego prawa podlegać będzie rozliczeniu przez samego Uczestnika Programu.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT to podatnik samodzielnie obowiązany jest wykazać uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 2 ustawy o PIT i obliczyć należny podatek.

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązek sporządzenia powyższej informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłat świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotach, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje takie dochody.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT, natomiast Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści wniosku wynika, że z uwagi na działania konsolidacyjne w grupie kapitałowej oraz ujednolicenie procedur wynagradzania kadry kierowniczej, Spółka zamierza wprowadzić jeszcze w 2015 roku program motywacyjny adresowany do kadry kierowniczej Spółki (członków zarządu/członków zarządu komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy spółki, menadżerów, pracowników wyższego szczebla, prokurentów) („Uczestnicy Programu”), oparty na pochodnych instrumentach finansowych („Program”).Ideą Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla Uczestników Programu poprzez umożliwienie im uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle Powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (a tym samym powiązanie ich interesów z interesem samej Spółki), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej pozycji na rynku.

Zasady oraz warunki Programu określać będzie Regulamin Programu Pochodnych Instrumentów Finansowych Spółek Grupy Kapitałowej (...) („Regulamin”), do której to grupy kapitałowej należy Spółka oraz Umowa opcji („Umowa”) zawierana indywidualnie z każdym z uczestników Programu w momencie jego przystąpienia do Programu.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy, Uczestnik Programu nabędzie odpłatnie jednostkowe warunkowe prawo („Opcja”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia określonych w Programie, wskazanych w indywidualnej Umowie Opcji wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych finansowych Spółki za wskazany okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał/rok).

Opcja będzie mieć charakter osobisty i nie będzie mogła stanowić przedmiotu zbycia ani innej formy przeniesienia własności.

W tym miejscu wskazać należy, że samo przyznanie Uczestnikom prawa nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Otrzymanie wskazanego w treści wniosku prawa w ramach Programu nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że prawa są niezbywalne. Ponadto, ww. prawo, będzie prawem warunkowym, gdyż jego realizacja nie będzie pewna (tj. Uczestnik nie będzie mieć gwarancji otrzymania kwoty Rozliczenia); uzależniona ona będzie od ziszczenia się określonych w Umowie warunków. W konsekwencji, skoro w momencie przyznania prawa nie dochodzi do rozpoznania przychodu po stronie Uczestników.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, wskaźnika rentowności, wskaźnika finansowego itp.

Stosownie do przywołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w związku z realizacją Opcji stanowiącej (wykazującej cechy) pochodnego instrumentu finansowego Uczestnik osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednocześnie, tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa powyżej.

Reasumując: ewentualne przysporzenie majątkowe w postaci środków otrzymanych w wyniku Rozliczenia Pieniężnego stanowić będzie dla Uczestników przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien zostać wykazany w deklaracji PIT-38 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W takim zatem przypadku, gdy rozliczenie uzyskanych przez podatnika dochodów następuje w drodze samoopodatkowania – co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają na żaden podmiot obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy bądź zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie wystąpi zatem instytucja płatnika. W związku z tym faktem, z uwagi na brak podstawy prawnej do takiego działania, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika.

Wobec powyższego, w związku z udziałem Uczestników w Programie na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy będą ciążyły jedynie obowiązki wynikające z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzenia i wysłania informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitały pieniężne
ILPB2/4511-1-670/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

pochodne instrumenty finansowe
ILPB2/4511-1-693/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

program motywacyjny
ILPB2/4511-1-960/15-2/NK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.