ILPB2/4511-1-690/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Skutki udziału w programie motywacyjnym.
ILPB2/4511-1-690/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko reprezentowanego przez pełnomocnika – doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu: 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o PIT.

Zainteresowany – jako członek zarządu komplementariusza – należy do kadry zarządzającej spółki M. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J., P.. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w C. oraz Sxx. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J.. Wnioskodawca należy także do kadry zarządzającej spółki Sxxxs. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której zatrudniony jest na podstawie kontraktu menadżerskiego i pełni rolę Dyrektora Finansowego (M. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, P.. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Sxx. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Sxxxs. V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwane łącznie dalej: „Spółkami”).

Z uwagi na działania konsolidacyjne w grupie kapitałowej V. oraz ujednolicenie procedur wynagradzania kadry kierowniczej, Spółki zamierzają wprowadzić jeszcze w 2015 r. program adresowany do wybranych osób, w tym do Wnioskodawcy, oparty na pochodnych instrumentach finansowych (dalej: „Program”). Ideą Programu jest stworzenie, odrębnie i niezależnie od zawartych umów o pracę, umów cywilnoprawnych, dodatkowej motywacji dla kadry menadżerskiej Spółek poprzez umożliwienie menadżerom uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółek (a tym samym powiązanie ich interesów z interesem samych Spółek), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółek oraz ich pozycji na rynku.

Zasady oraz warunki Programu określać będzie Regulamin Programu Pochodnych Instrumentów Finansowych Spółek Grupy Kapitałowej V. (dalej: „Regulamin”) oraz Umowa opcji (dalej: „Umowa”) zawierana indywidualnie przez poszczególną Spółkę z każdym z uczestników Programu w momencie jego przystąpienia do Programu.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Zainteresowany nabędzie odpłatnie jednostkowe, warunkowe prawo (dalej: „Opcja”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego (dalej: „Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia określonych w Programie wybranych w indywidualnej Umowie Opcji wskaźników finansowych opartych na następujących prognozowanych i bieżących danych finansowych każdej ze Spółek za wybrany okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał/rok).

Planowane jest, że w przypadku Wnioskodawcy Rozliczenie Pieniężne dokonywane będzie w okresie rocznym. Wysokość Rozliczenia Pieniężnego uzależniona będzie od wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych każdej ze Spółek wynikających ze sprawozdania finansowego za dany rok w odniesieniu do zysku brutto (tj. zysk brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym) oraz zyskowności brutto (tj. zysk brutto do kapitałów własnych).

Cena nabycia Opcji przez Wnioskodawcę ustalana będzie w stosunku do wartości potencjalnej, prognozowanej kwoty potencjonalnego Rozliczenia Pieniężnego i będzie częściowo uzależniona od prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego wynagrodzenia z tytułu rozliczenia danego instrumentu pochodnego.

Opcja będzie miała charakter osobisty i nie będzie mogła stanowić przedmiotu zbycia, ani innej formy przeniesienia własności. Opcja nie będzie mogła być w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio zastawiana ani obciążana, w szczególności w formie zastawu, zastawu rejestrowego lub innego zabezpieczenia o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym. Stosownie do Regulaminu, Opcja, które zostanie w jakikolwiek sposób przeniesiona, zastawiona lub obciążona niezgodnie z Regulaminem, nie będzie mogła być wykonana.

Ewentualne korzyści wynikające z Programu będą warunkowe, zaś samo uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne.

Realizacja Opcji będzie dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych zdefiniowanych bezpośrednio w Umowach Opcji. Realizacja Opcji będzie opierać się na wypłacie przez Spółki określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz uczestników Programu, w tym Wnioskodawcy, z tym zastrzeżeniem, że Opcja zostanie zrealizowana, tj. kwota z tytułu realizacji Opcji stanie się należna po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie stanowić kwota wyliczona na podstawie Wskaźnika KPI (w przypadku paru wskaźników – będącego średnią ważoną wskaźników finansowych wskazanych powyżej) oraz Kwoty Bazowej ustalonej dla konkretnego uczestnika Programu.

Wysokość Rozliczenia Pieniężnego, które Wnioskodawca będzie mógł otrzymać w wyniku realizacji Opcji, uzależniona będzie od wysokości Wskaźnika KPI każdej ze Spółek.

W przypadku, gdy poziom KPI będzie niższy od 80% wartości zakładanej, kwota Rozliczenia Pieniężnego wynosić będzie zero. Później, w zależności od warunków emisji danego instrumentu, kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu KPI, na warunkach w określonych w Programie. Przy czym, przy poziomie osiągniętej KPI równym lub wyższym niż 200% wartości zakładanej, kwota Rozliczenia Pieniężnego stanowić będzie maksymalnie 200% wartości wynikającej z indywidualnej Umowy Opcji zawartej z Uczestnikiem Programu.

Opcja podlegać będą wykonaniu w Dacie Wykonania Opcji pod warunkiem, że:

 • przez cały okres od Daty Zawarcia Transakcji do Daty Wykonania Opcji Uczestnik Programu posiadał faktyczny wpływ na wynik finansowy Spółek oraz pozostawał w stosunku prawnym ze Spółkami na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (w tym kontraktu menadżerskiego) lub na innej podstawie prawnej (w tym jako prokurent) i umowa ta nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron lub stosunek prawny (w szczególności prokura) nie wygasi, oraz
 • w Dacie Wykonania Opcji spełnione są wszelkie pozostałe warunki wykonania Opcji określone w Regulaminie i Umowie Opcji.

W razie niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Uczestnik Programu, w tym Wnioskodawca, nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wykonaniu Opcji, a Spółki nie będą zobowiązane do wypłaty na Jego rzecz jakichkolwiek kwot z tytułu Opcji.

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, Opcja – którą Wnioskodawca nabędzie w ramach Programu – stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty przez każdą ze Spółek Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy...
 2. Czy przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy – odnośnie do pytania pierwszego – przychód po stronie Zainteresowanego powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty przez każdą ze Spółek Rozliczenia Pieniężnego na Jego rzecz.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o PIT a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o PIT).

W wyniku zakupu Opcji, Wnioskodawca nabędzie jedynie roszczenie wobec Spółek do wypłaty na Jego rzecz określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, po zaistnieniu warunków określonych w Regulaminie i Umowie Opcji. Nabycie Opcji nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku Wnioskodawcy, a w momencie nabycia tego prawa nie będzie można nawet stwierdzić, czy przyniesie ono Wnioskodawcy ostatecznie wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Ponadto, Wnioskodawca – na podstawie Umowy – ponosić będzie odpłatność z tytułu nabycia Opcji.

Tym samym, przychód po stronie Wnioskodawcy, jako uczestnika Programu, nie powstanie w momencie nabycia przez Wnioskodawcę Opcji. Na tym etapie Wnioskodawca nie otrzyma żadnych środków pieniężnych, ani jakichkolwiek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Określenie konkretnej korzyści ekonomicznej (wielkości przysporzenia) po stronie Wnioskodawcy będzie możliwe dopiero w momencie realizacji każdej z Opcji, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy, co oznacza, że dopiero wówczas po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Mając powyższe na względzie Zainteresowany stoi na stanowisku, że przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie realizacji każdej z Opcji, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na Jego rzecz (nie zaś na żadnym wcześniejszym etapie).

Co się zaś tyczy pytania drugiego, w opinii Zainteresowanego, przychód, jaki uzyska on wskutek realizacji Opcji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 19%, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (tj. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Z kolei stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Uofi”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 Uofi, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 23a Uofi, przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Zainteresowanego, prawo do Rozliczenia Pieniężnego, które objęte zostanie przez Wnioskodawcę w ramach Programu kwalifikować się będzie jako pochodny instrument finansowy w rozumieniu ustawy o PIT z uwagi na fakt, że:

 • wysokość ewentualnego Rozliczenia Pieniężnego należnego na skutek nabycia przez Wnioskodawcę prawa do Rozliczenia Pieniężnego kalkulowana będzie w oparciu wskaźniki finansowe;
 • Wnioskodawca nabędzie Opcje odpłatnie, a ich końcowa wartość uzależniona będzie bezpośrednio od wskaźników finansowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych, będących podstawą do ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego;
 • Realizacja Opcji nastąpi w przyszłości i przyjmie formę pieniężną, pod warunkiem spełnienia określonych warunków (innymi słowy, na moment wyemitowania instrumentu finansowego możliwość jego realizacji i wartość nie jest pewna).

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przychód, który powstanie po Jego stronie w momencie realizacji Opcji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej (zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o PIT).

Tym samym, zgodnie z art. 30b ustawy o PIT, realizacja Opcji lub też wygaśnięcie tego prawa na moment rozliczenia będzie upoważniać Wnioskodawcę do rozliczenia kosztów związanych z nabyciem Opcji, niezależnie od faktycznej wielkości wypłaty wynikającej z Rozliczenia Pieniężnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany należy do kadry zarządzającej Spółek. Z uwagi na działania konsolidacyjne w grupie kapitałowej V. oraz ujednolicenie procedur wynagradzania kadry kierowniczej, Spółki zamierzają wprowadzić jeszcze w 2015 r. Program adresowany do wybranych osób, w tym do Wnioskodawcy, oparty na pochodnych instrumentach finansowych. Zainteresowany nabędzie odpłatnie jednostkowe warunkowe prawo, tj. Opcję do otrzymania w przyszłości Rozliczenie Pieniężnego, którego wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia określonych w Programie wybranych w indywidualnej Umowie Opcji wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych finansowych każdej ze Spółek. Opcja będzie miała charakter osobisty i nie będzie mogła stanowić przedmiotu zbycia, ani innej formy przeniesienia własności. Opcja nie będzie mogła być w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio zastawiana ani obciążana. Ewentualne korzyści wynikające z Programu będą warunkowe, zaś samo uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne. Realizacja Opcji będzie dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych zdefiniowanych bezpośrednio w Umowach Opcji. Realizacja Opcji będzie opierać się na wypłacie przez Spółki określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz uczestników Programu, w tym Wnioskodawcy, z tym zastrzeżeniem, że Opcja zostanie zrealizowana, tj. kwota z tytułu realizacji Opcji stanie się należna po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie. Wysokość Rozliczenia Pieniężnego, które Zainteresowany będzie mógł otrzymać w wyniku realizacji Opcji, uzależniona będzie od wysokości Wskaźnika KPI każdej ze Spółek.

Opcja podlegać będą wykonaniu w Dacie Wykonania Opcji pod warunkiem, że:

 • przez cały okres od Daty Zawarcia Transakcji do Daty Wykonania Opcji Uczestnik Programu posiadał faktyczny wpływ na wynik finansowy Spółek oraz pozostawał w stosunku prawnym ze Spółkami na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (w tym kontraktu menadżerskiego) lub na innej podstawie prawnej (w tym jako prokurent) i umowa ta nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron lub stosunek prawny (w szczególności prokura) nie wygasi, oraz
 • w Dacie Wykonania Opcji spełnione są wszelkie pozostałe warunki wykonania Opcji określone w Regulaminie i Umowie Opcji.

W razie niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wykonaniu Opcji, a Spółki nie będą zobowiązane do wypłaty na Jego rzecz jakichkolwiek kwot z tytułu Opcji.

Ponadto, Opcja – którą Zainteresowany nabędzie w ramach Programu – stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W tym miejscu wskazać należy, że samo przyznanie Wnioskodawcy (nabycie) Prawa nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Otrzymanie wskazanego w treści wniosku Prawa nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Przyznana Zainteresowanemu Opcja nie jest zbywalna. Ponadto, ww. Opcja, będzie prawem warunkowym, gdyż jej realizacja nie będzie pewna (tj. Wnioskodawca nie będzie mieć gwarancji otrzymania Rozliczenia Pieniężnego); uzależniona ona będzie od ziszczenia się określonych w Umowie warunków.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanego Prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o instrumentach pochodnych – rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, wskaźnika rentowności, wskaźnika finansowego, itp.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w związku z realizacją Prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy Uprawniony osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a – osiągnięta w roku podatkowym.

Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, należy stwierdzić, że ewentualne przysporzenie majątkowe w postaci środków otrzymanych w wyniku Rozliczenia Pieniężnego stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien zostać wykazany w deklaracji PIT-38 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitały pieniężne
ILPB2/4511-1-670/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

pochodne instrumenty finansowe
ILPB2/4511-1-686/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

program motywacyjny
ILPB2/4511-1-960/15-2/NK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.