ILPB2/4511-1-1148/15-4/MKI | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 4 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu pochodnych instrumentów finansowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:„Spółka”). Obecnie Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę, jednakże rozważa rozwiązanie tej umowy za porozumieniem stron i zawarcie ze Spółką kontraktu menadżerskiego.

W celu zwiększenia motywacji osób kluczowych dla Spółki do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółki, Spółka wprowadziła program motywacyjny, w ramach którego przyznała Wnioskodawcy instrument finansowy.

Według wiedzy Wnioskodawcy, Spółka planuje kontynuować prowadzenie programu motywacyjnego w kolejnych latach obrotowych, na warunkach opisanych w niniejszym wniosku, co zakłada podpisywanie w przyszłości Umów z osobami zarządzającymi Spółką (bezpośrednio - na podstawie umów zawartych ze spółką). Wśród tych osób będzie Wnioskodawca.

Wnioskodawca zawarł ze Spółką odrębną od umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego i niezwiązaną z umową o pracę/kontraktem menedżerskim umowę pochodnych instrumentów finansowych (dalej: „Umowa”), na mocy której Spółka przyznała Wnioskodawcy pochodny instrument finansowy (dalej: „Prawo”). Prawo zostało przyznane Wnioskodawcy odpłatnie. Odpłatność ponoszona w związku z przyznaniem Prawa jest niska w porównaniu do kwoty, która może stać się należna w związku z realizacją Prawa. Prawo ma charakter niezbywalny.

Prawo przyznane Wnioskodawcy jest warunkowym prawem do otrzymania w przyszłości określonej kwoty pieniężnej (dalej: „Kwota Realizacji”), wynikającej ze zrealizowania Prawa. Kwota potencjalnej wypłaty pieniężnej na rzecz Wnioskodawcy będzie uzależniona od wartości wskaźnika finansowego EBITDA wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok finansowy, które zostanie zatwierdzone w trybie przewidzianym odpowiednimi przepisami.

Umowa określi formułę uzależniającą kwotę należną Wnioskodawcy od wskaźnika EBITDA Spółki za dany rok finansowy, odczytanego na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki: Umowa stanowi, że kwota realizacji wskazana w Umowie (Kwota 1) stanie się należna Wnioskodawcy, jeśli wskaźnik EBITDA osiągnie co najmniej wartość zakładaną Umową (Próg 1). Umowa przewiduje również, że jeśli wskaźnik EBITDA osiągnie wartość niższą niż zakładana w Umowie (Próg 1), ale nie niższą od minimalnego wskaźnika EBITDA przewidzianego Umową (Próg 2), należna Wnioskodawcy stanie się kwota realizacji wskazana w Umowie, ale niższa od Kwoty 1. Realizacja przyznanego Prawa jest uzależniona od łącznego spełnienia warunków określonych w Umowie. Warunkiem nabycia prawa do wypłaty jest pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji związanej z zarządzaniem Spółką co najmniej przez okres wskazany w Umowie w trakcie danego roku finansowego (np. co najmniej przez 6 miesięcy danego roku finansowego). Umowa może też wprowadzać warunek, że Wnioskodawca pełni swoje funkcje związane z zarządzaniem Spółką na ostatni dzień roku finansowego. Wnioskodawca uzyska prawo do otrzymania wypłat pieniężnych wyliczonych na zasadach określonych powyżej w dniu, w którym sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok finansowy zostanie zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata pieniężna zostanie wypłacona na rzecz Wnioskodawcy po tym dniu, a Umowa wskazuje termin takiej wypłaty.

Wnioskodawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Spółki w związku z niespełnieniem się warunków realizacji Prawa, o których mowa powyżej. W szczególności, Wnioskodawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Spółki w przypadku odwołania Wnioskodawcy z funkcji członka zarządu Spółki.

Gdy instrument bazowy — EBITDA za dany rok finansowy, nie osiągnie odpowiedniego poziomu lub nie zostaną spełnione dodatkowe warunki pozwalające na realizację Prawa, Wnioskodawca nie otrzyma Kwoty Realizacji. Brak jest więc jakichkolwiek gwarancji, co do otrzymania przez Wnioskodawcę Kwoty Realizacji. Tym samym w trakcie danego roku finansowego, Wnioskodawca nie będzie wiedział, czy będzie mógł zrealizować przyznane mu Prawo i tym samym czy otrzyma jakąkolwiek Kwotę Realizacji. Należy podkreślić, że na dzień zawarcia Umowy wskaźnik EBITDA za dany rok finansowy jest nieznany, a jego prognozowanie jest obarczone istotnym błędem. Nie jest także wiadome spełnienie pozostałych warunków przewidzianych Umową.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że prawo przyznane osobom uprawnionym prawo stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualne otrzymanie przez Wnioskodawcę wypłaty pieniężnej z tytułu realizacji Prawa przyznanego przez Spółkę na podstawie Umowy powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne otrzymanie wypłaty pieniężnej z tytułu realizacji Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 10 updof stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Z kolei zgodnie z art. 5a ust. 13 updof przez pochodne instrumenty finansowe rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Natomiast art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384; dalej: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”) stanowi, że instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
 2. instrumenty rynku pieniężnego;
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron;
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
 8. kontrakty na różnicę;
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę na gruncie updof pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami pochodnymi są opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Przez wskaźniki finansowe rozumie się współczynniki wynikające, bądź tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.

Zdaniem Wnioskodawcy, EBITDA jako wskaźnik finansowy stanowiący informację zawartą w sprawozdaniach finansowych Spółki może stanowić instrument bazowy dla pochodnego instrumentu finansowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy potwierdził m.in. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 października 2014 r. (sygn. IPTPB2/415-452/14-3/JR).

W literaturze przedmiotu (tak: m.in. A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, PPH 2009) przyjmuje się, że tzw. inne instrumenty pochodne w sensie cywilnoprawnym mogą stanowić konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych, z czego wynika, że innym instrumentem pochodnym może być każda umowa cywilnoprawna spełniająca warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami pochodnymi.

W świetle przytoczonych regulacji updof oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zdaniem Wnioskodawcy, Prawa które będą przedmiotem nabycia na podstawie Umowy będą stanowiły „inne instrumenty pochodne” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dla których instrumentem bazowym będzie wskaźnik finansowy - EBITDA.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że definicja legalna instrumentu pochodnego, która może również zostać zastosowana w celu odpowiedniego zakwalifikowania Praw, została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 149, poz. 1674 ze zm.; dalej: „Rozporządzenie”).

Zgodnie § 3 pkt 4 Rozporządzenia, instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Biorąc pod uwagę, że:

 1. wartość Praw jest uzależniona od instrumentu bazowego w postaci wskaźnika finansowego EBITDA;
 2. nabycie Praw powoduje poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków początkowych, których wartość netto będzie niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych;
 3. rozliczenie Prawa nastąpi w przyszłości;

Wnioskodawca uważa, że Prawa stanowią również instrumenty pochodne w rozumieniu § 3 pkt 4 Rozporządzenia.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w razie zrealizowania Prawa osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu realizacji Prawa powstanie zgodnie z art. 17 ust. 1b updof, tj. w momencie otrzymania wypłaty pieniężnej i powinien zostać opodatkowany zgodnie z art. 30b ust. 1 updof w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zakwalifikowania przychodu uzyskanego w związku z realizacją pieniężną pochodnego instrumentu finansowego opartego na wskaźniku finansowym do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof zostało uznane za prawidłowe przez Ministra Finansów m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

Należy również wskazać, że przychód po stronie Wnioskodawcy zostanie uzyskany dopiero z chwilą, gdy kwota realizacji stanie się należna. W szczególności, przychód nie powstanie w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę Prawa, gdyż nie jest ono bowiem zbywalne i nie ma określonej wartości. Zatem, w związku z uzyskaniem takiego prawa, którego realizacja może nastąpić jedynie pod pewnymi warunkami, w chwili uzyskania tego prawa nie jest pewna, a kwota z jego realizacji zależy od przyszłych wielkości, nie może powstawać przychód do opodatkowania.

Wnioskodawca uważa, że Prawa stanowią również instrumenty pochodne w rozumieniu § 3 pkt 4 Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl natomiast ww. przepisu – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W tym kontekście rozważenia wymagają skutki podatkowe przyznania Wnioskodawcy w programie motywacyjnym Prawa - pochodnego instrumentu finansowego. Prawo przyznane Wnioskodawcy jest warunkowym prawem do otrzymania w przyszłości określonej kwoty pieniężnej (dalej: „Kwota Realizacji”), wynikającej ze zrealizowania Prawa. Kwota potencjalnej wypłaty pieniężnej na rzecz Wnioskodawcy będzie uzależniona od wartości wskaźnika finansowego EBITDA wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok finansowy, które zostanie zatwierdzone w trybie przewidzianym odpowiednimi przepisami. Prawo stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że samo przyznanie Wnioskodawcy pochodnego instrumentu finansowego (Prawa) – po spełnieniu warunków programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Prawa w ramach programu motywacyjnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że gdy instrument bazowy — EBITDA za dany rok finansowy, nie osiągnie odpowiedniego poziomu lub nie zostaną spełnione dodatkowe warunki pozwalające na realizację Prawa, Wnioskodawca nie otrzyma Kwoty Realizacji. Brak jest więc jakichkolwiek gwarancji, co do otrzymania przez Wnioskodawcę Kwoty Realizacji.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanego w ramach programu pochodnego instrumentu finansowego wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawcy przyznany zostanie pochodny instrument finansowy (Prawo) w rozumieniu ww. przepisu. Celem przyznania Wnioskodawcy ww. Prawa jest otrzymanie w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z zawartej umowy.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym Wnioskodawca osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, stwierdzić należy, że przyznanie w ramach programu motywacyjnego pochodnego instrumentu finansowego (Prawa) – w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie jego realizacji a więc w momencie wypłaty na Jego rzecz środków pieniężnych. W konsekwencji przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powinien zostać wykazany w deklaracji PIT-38 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę indywidualnych interpretacji podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.