ILPB2/415-928/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki programu motywacyjnego dla płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Sp. z o.o. („Spółka”, „Wnioskodawca”) planuje wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych pracowników Spółki: Dyrektora Generalnego, Dyrektora Finansowego i Dyrektora Operacyjnego („Dyrektorzy”). Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne.

Dyrektorzy są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę, a także pełnią lub mogą pełnić w przyszłości funkcję Członków Zarządu Spółki.

Spółka zamierza zawrzeć z Dyrektorami odrębne od umowy o pracę i niezwiązane z nimi umowy pochodnego instrumentu finansowego („Umowy”, „Umowa”).

Na podstawie tych umów Dyrektorom przyznane zostaną warunkowe prawa („Prawa”) do otrzymania w przyszłości rozliczeń pieniężnych („Rozliczenia Pieniężne”) uzależnionych od wartości określonych wskaźników finansowych Spółki, w tym sprzedaży eksportowej Spółki („Export Spółki”), spółki A Sp. z o. o. („A”), oraz rynku sprzedaży alkoholu w Polsce („Wskaźniki”).

Prawa te będą przyznawane Dyrektorom na początku lub w trakcie danego roku obrotowego.

Wysokość Wskaźników będzie ustalana na podstawie danych zawartych w jednostkowym pakiecie przygotowanym dla celów sprawozdawczości Grupy w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości US GAAP skorygowane o wartość uzgodnionych odliczeń, oraz na podstawie danych rynkowych uzyskanych od niezależnego, zewnętrznego podmiotu biegłego w badaniu rynku m. in. sprzedaży alkoholu w Polsce (chodzi o udział w rynku).

Rozliczenia Pieniężne będą dokonywane za dany rok obrotowy (tj. będą wypłacane raz na rok). Realizacja Praw przez Dyrektorów dokonywać się będzie poprzez wypłatę Dyrektorom kwot Rozliczeń Pieniężnych po spełnieniu warunków określonych w Umowach. Może ona nastąpić w ustalonym terminie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez audytora Spółki i A za dany rok obrotowy.

Wysokość Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Generalnego Spółki będzie uzależniona od wysokości następujących Wskaźników:

  • EBITDA Spółki i A uzyskanego w roku obrotowym („Rozliczenie I”);
  • Wyników sprzedaży netto i udziału w rynku Spółki („Rozliczenie II”);
  • Wyników w zakresie eksportu („Rozliczenie III”).

Kwoty Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Generalnego będą obliczane w oparciu o poniżej opisane zasady:

 1. Kwota Rozliczenia I w przypadku łącznego EBITDA Spółki i A (uwzględniającego kwotę uzgodnionych odliczeń):
  • na poziomie poniżej 91% kwoty 159.852 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% kwoty 159.852 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% kwoty 159.852 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 2. Kwota Rozliczenia II w przypadku wyników sprzedaży netto i udziału w rynku Spółki:
  • na poziomie sprzedaży netto poniżej 91% zakładanej kwoty 841.485 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie sprzedaży netto od 91% do 115% zakładanej kwoty 841.485 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie sprzedaży netto powyżej 115% zakładanej kwoty 841.485 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 3. Kwota Rozliczenia III w przypadku łącznego wolumenu sprzedaży, przychodu i EBITDA w odniesieniu do eksportu Spółki:
  • na poziomie poniżej 91% wolumenu wynoszącego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% wolumenu równego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% wolumenu równego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% sprzedaży wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% sprzedaży wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% sprzedaży wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14.496 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14.496 tys. wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14.496 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.

Wysokość Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Finansowego Spółki będzie uzależniona od wysokości następujących Wskaźników:

  • EBITDA Spółki, A i Export Spółki uzyskanego w roku obrotowym („Rozliczenie IV”);
  • Płynności Spółki („Rozliczenie V”);
  • Sprzedaży netto osiągniętej przez Spółkę i A na rynku krajowym i w eksporcie („Rozliczenie VI”).

Kwoty Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Finansowego będą obliczane w oparciu o poniżej opisane zasady:

 1. Kwota Rozliczenia IV w przypadku EBITDA Spółki, A i Export Spółki:
  • na poziomie poniżej 91% łącznej kwoty 173.348 tys. PLN (na co składać się ma co najmniej 152.853 tys. PLN dla Spółki, 6 999 tys. PLN dla A i 14.496 tys. PLN dla Export Spółki) wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% łącznej kwoty 173.348 tys. PLN (na co składać się ma co najmniej 152.853 tys. PLN dla Spółki, 6.999 tys. PLN dla A i 14.496 tys. PLN dla Export Spółki) wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% łącznej kwoty 173.348 tys. PLN (na co składać się ma co najmniej 152.853 tys. PLN dla Spółki, 6.999 tys. PLN dla A i 14.496 tys. PLN dla Export Spółki) wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 2. Kwota Rozliczenia V w przypadku płynności Spółki:
  • na poziomie przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej wynoszących poniżej 91% kwoty 53 mln USD wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej wynoszących od 91% do 115% kwoty 53 mln USD wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej wynoszących powyżej 115% kwoty 53 mln USD wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie zadłużenia, z uwzględnieniem faktoringu, wynoszącego więcej niż 256 mln USD wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie zadłużenia, z uwzględnieniem faktoringu, wynoszącego mniej niż 256 mln USD wyniesie proporcjonalnie od 100% do 150% ustalonej w Umowie kwoty w PLN, przy czym każde 15 mln USD równa się 5 punktom procentowym ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 3. Kwota Rozliczenia VI w przypadku sprzedaży netto osiągniętej przez Spółkę i A na rynku krajowym i w eksporcie:
  • na poziomie poniżej 91% sprzedaży na rynku krajowym wynoszącej 841.485 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% sprzedaży na rynku krajowym wynoszącej 841.485 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% sprzedaży na rynku krajowym wynoszącej 841.485 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% sprzedaży eksportowej wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% sprzedaży eksportowej wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% sprzedaży eksportowej wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.

Wysokość Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Operacyjnego Spółki będzie uzależniona od wysokości następujących Wskaźników:

  • EBITDA Spółki i A uzyskanego w roku obrotowym („Rozliczenie VII”);
  • Wyników sprzedaży netto i udziału w rynku Spółki („Rozliczenie VIII”);
  • Wyników w zakresie eksportu („Rozliczenie IX”).

Kwoty Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Operacyjnego będą obliczane w oparciu o poniżej opisane zasady:

 1. Kwota Rozliczenia VII w przypadku łącznego EBITDA Spółki i A:
  • na poziomie poniżej 91% kwoty 159.852 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91 do 115% kwoty 159.852 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% kwoty 159.852 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 2. Kwota Rozliczenia VIII w przypadku wyników sprzedaży netto i udziału w rynku Spółki:
  • na poziomie sprzedaży netto poniżej 91% zakładanej kwoty 814.355 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie sprzedaży netto od 91% do 115% zakładanej kwoty 814.355 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie sprzedaży netto powyżej 115% zakładanej kwoty 814.355 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 3. Kwota Rozliczenia IX w przypadku łącznego wolumenu sprzedaży, przychodu i EBITDA w odniesieniu do eksportu Spółki:
  • na poziomie poniżej 91% wolumenu wynoszącego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% wolumenu równego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% wolumenu równego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie 200 ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% sprzedaży wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% sprzedaży wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% sprzedaży wynoszącej 91.387 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14.496 tys. PLN wyniesie 0 PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14.496 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14.496 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.

W związku z tym, że Prawa będą zależne od wartości określonych Wskaźników oraz Prawa te będą warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Dyrektorów kwot Rozliczeń Pieniężnych.

Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych zostaną przyznane Dyrektorom odpłatnie (cena nabycia Praw przez Dyrektorów wynosi 1 zł) i będą one niezbywalne do momentu ich realizacji.

W przypadku, gdy Dyrektorzy pozostają w stosunku pracy przez część okresu rozliczeniowego, za który przysługują Rozliczenia Pieniężne, kwoty do wypłaty ustala się proporcjonalnie do okresu pozostawania w stosunku pracy w okresie rozliczeniowym.

Umowy z Dyrektorem Generalnym i Finansowym zostaną zawarte na czas nieokreślony i będą mogły zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem w ostatnim dniu miesiąca.

Umowa z Dyrektorem Operacyjnym zostanie zawarta na czas nieokreślony i będzie mogła zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem w ostatnim dniu miesiąca.

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy umowy, które zostaną zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a Dyrektorami Spółki dotyczą pochodnego instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Dyrektorów z tytułu nabycia i realizacji Praw powstanie tylko w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, kiedy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów updof...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Dyrektorów z tytułu nabycia i realizacji Praw powstanie tylko w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, gdy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Dyrektorów imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 updof.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy, przychód po stronie Dyrektorów nie powstanie zatem w momencie nabycia przez nich Praw, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Ponadto, Dyrektorzy ponoszą odpłatność za nabycie Praw w wysokości l zł.

Nabycie Praw przez Dyrektorów stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłat w formie Rozliczeń Pieniężnych w przyszłości, po spełnieniu warunków określonych w Umowach. Ponadto, Dyrektorzy nie mogą rozporządzać nabytymi Prawami aż do momentu ich realizacji.

Przysporzenie”, które otrzymują Dyrektorzy w chwili nabycia Praw jest więc jedynie potencjalne i realizować się będzie (jeśli spełnione zostaną określone w Umowach warunki) dopiero w przyszłości.

W rezultacie, po stronie Dyrektorów nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Praw, a tym samym Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach updof.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje Ministra Finansów wydane w podobnych stanach faktycznych:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 marca 2014 r., IPPB2/415-892/13-4/MK, w której stwierdzono, że:
  przychód po stronie Uczestników Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Rozliczenia Pieniężnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2014 r., ILPB2/415-149/14-4/TR, w której stwierdzono, że:
  przyznanie pracownikom pochodnych instrumentów finansowych X spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z tychże instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania pochodnych instrumentów finansowych X, ani też w chwili realizacji praw z nich wynikających;
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r.; IPPB2/415-82/14-5/MK1, w której stwierdzono, że:
  ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika).

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę, że po stronie Dyrektorów nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Praw, Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach updof.

Dopiero w momencie realizacji Praw możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Praw powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów updof.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. i pkt 10 updof, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 updof.

Zgodnie z nią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 ze zm.), dalej jako „uoif”.

Zgodnie z art. 3 pkt 28a uoif przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2c) uoif, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowy m jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Natomiast według art. 2 ust. 1 pkt 2i) uoif, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wy boru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Idąc dalej, zgodnie z art. 2 ust. 2 uoif przez wykazywanie właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych rozumie się spełnianie warunków określonych w art. 38 Rozporządzenia Komisji WE nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1), tj. spełnienie choć jednego z następujących warunków:

 1. kontrakt ten jest rozliczany w gotówce lub może być rozliczany w gotówce na wniosek jednej lub kilku stron, inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu;
 2. kontrakt ten jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF-ie;
 3. w stosunku do tego kontraktu spełnione są warunki określone w ust. 1 Rozporządzenia 1287/2006.

Z powyższego wynika zatem, że instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe (art. 2 ust. l pkt 2c) uoif).

Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa.

Równocześnie przywołane powyżej przepisy dopuszczają uznanie za instrument bazowy inne wskaźniki (art. 2 ust. 1 pkt 2i) uoif), więc zdaniem Wnioskodawcy również wskaźniki rynkowe, jakim jest udział w rynku. Niektóre Rozliczenia Pieniężne otrzymywane przez Dyrektorów w ramach programu będą właśnie zależeć od wielkości udziału w rynku osiągniętego przez Spółkę.

Należy podkreślić, że pojawiające się w uoif pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych (Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Aleksander Chłopecki, PPH 2009).

Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Dyrektorami, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Wysokość wskaźników finansowych, od których zależeć będą Rozliczenia Pieniężne, będzie ustalana na podstawie danych zawartych w jednostkowym pakiecie przygotowanym dla celów sprawozdawczości Grupy CEDC w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości US GAAP skorygowane o wartość uzgodnionych odliczeń.

Natomiast dane służące określeniu wysokości wskaźników rynkowych (tj. udział w rynku) determinujących wysokość niektórych spośród opisanych powyżej Rozliczeń Pieniężnych, czerpane będą z raportów niezależnego podmiotu specjalizującego się w badaniach rynku.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawa Dyrektorów do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych, których wysokość zależy od wskaźników finansowych lub rynkowych mogą być uznane zarówno za:

 1. instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a uoif, ze względu na to, że Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych są prawami majątkowymi, których cena (tj. wartość Rozliczeń Pieniężnych) zależy bezpośrednio od Wskaźników Spółki, A lub wskaźników rynkowych; jak również
 2. instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. i pkt 2 c) oraz i) uoif, gdyż Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych są (jak wskazano powyżej w punkcie a) instrumentami pochodnymi, których instrumentami bazowymi będą <definiowane powyżej> wskaźniki finansowe Spółki, A lub inne wskaźniki (tj. wskaźniki rynkowe) i są one wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Z Umów, które Spółka planuje podpisać z Dyrektorami wynika, iż będą oni uprawnieni z tytułu posiadanych Praw do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z uoif, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczeń Pieniężnych) będą właśnie realizowane Prawa nabyte przez Dyrektorów. W rezultacie, zgodnie z uoif, Prawo do żądania przez Dyrektorów wypłat Rozliczeń Pieniężnych po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźnika finansowego lub innego wskaźnika (np. rynkowego). W związku z tym spełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 updof.

Jak wynika z powyższego, realizacja Praw dokonana przez Dyrektorów stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 10 pkt 10 updof, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m. in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2014 r., (sygn. IPPB2/415-110/14-2/AS), w dniu 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/4l5-181/13-4/MK), w dniu 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK) oraz w dniu 18 marca 2014 r. (IPPB2/415-891/13-4/MG), a także w treści interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-274/13-2/TR), w dniu 5 grudnia 2013 r. sygn. ILPB2/415-839/13-4/WM) oraz 26 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-278/14-4/AP).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 updof od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 updof, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy kwoty Rozliczeń Pieniężnych wynikające z realizacji Praw przez Dyrektorów (w oparciu o wskaźniki finansowe Spółki i A oraz wskaźniki rynkowe) stanowić będą przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. Zatem, również w chwili realizacji Praw i dokonania na rzecz Dyrektorów wypłat Rozliczeń Pieniężnych, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej, zgodnie z art. 39 ust. 3 updof, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Dyrektorów imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Dyrektorów i właściwych urzędów skarbowych.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że ewentualny przychód po stronie Dyrektorów powstanie dopiero w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, gdy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W tym kontekście rozważenia wymagają skutki przyznania Uczestnikom prawa („Prawo”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Dyrektorów stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób.

Stwierdzić należy, że samo przyznanie Dyrektorom (nabycie przez nich) pochodnych instrumentów finansowych (w przedmiotowej sprawie „Prawa”) – po spełnieniu warunków programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Prawa w ramach programu motywacyjnego stanowiących pochodne instrumenty finansowe nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że w momencie ich przyznania nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Dyrektorom wymierne korzyści ekonomiczne. Otrzymanie świadczenia pieniężnego z tytułu Realizacji Prawa stwarza Dyrektorom, potencjalną tylko możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych. Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych są niezbywalne do momentu ich realizacji.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu pochodnych instrumentów finansowych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy (t.j. z dnia 8 października 2010 r.; Dz.U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) – instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz opisu zdarzeń przyszłych, należy stwierdzić, że z tytułu realizacji Praw Dyrektorzy osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa powyżej.

Reasumując, stwierdzić należy, że w momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie Dyrektorów nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu udziału Dyrektorów w omawianym programie motywacyjnym powstanie w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, gdy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Zastrzec jednakże należy, że na Spółce będą ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez Dyrektorów Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że przedmiotowe interpretacje wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.