ILPB2/415-1273/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Skutki programu motywacyjnego.
ILPB2/415-1273/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. pochodne instrumenty finansowe
 2. program motywacyjny
 3. przychód z kapitału pieniężnego
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych programu motywacyjnego – w odniesieniu do pytania nr 3 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka (dalej również jako Wnioskodawca) utworzona została w 1998 r. i należy do międzynarodowego koncernu samochodowego (dalej jako „Grupa” lub „Koncern”). Spółka zintegrowana jest w koncernie w strukturach marki (dalej jako „Marka” lub „A”) - która jest jedną z dwunastu marek koncernu, obok m.in. marki A., B., czy C.

Sam, Wnioskodawca zajmuje się produkcją stelaży siedzisk samochodowych do wybranych modeli samochodów takich marek jak D., A. czy B.

Zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza uruchomić program motywacyjny (dalej jako „Program”) skierowany do osób zatrudnionych w Spółce (dalej jako „Uczestnicy”).

Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne.

W ramach Programu - na mocy zawartej z Uczestnikami pisemnej umowy cywilnoprawnej o pochodne instrumenty finansowe (dalej jako „Umowa”) - nastąpi kreacja pochodnego instrumentu finansowego (dalej jako „PIF”), zwanego na potrzeby programu Jednostką Certyfikowaną (dalej też „JC lub „Jednostka”). Dzień zawarcia Umowy będzie więc jednocześnie dniem kreacji JC (dalej też: „Dzień Kreacji”).

Jednostka stanowi niezbywalne, warunkowe prawo majątkowe, które zrealizowane zostanie w przyszłości (w określonym w Umowie terminie) przez rozliczenie pieniężne, a którego cena (wartość) zależeć będzie pośrednio od wartości wskaźników finansowych (Instrumentu Bazowego).

Zgodnie z brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdemu Uczestnikowi zostanie przyznana – z góry określona w Umowie - ilość JC.

Każda Jednostka odzwierciedlać będzie warunkowe prawo Uczestnika Programu do otrzymania w przyszłości, w z góry określonym w Umowie terminie (przypadającym w roku następnym po roku, w którym zawarta została Umowa – „Dzień Realizacji”), kwoty pieniężnej (dalej jako „Kwota Rozliczenia”).

Kwota Rozliczenia będzie obliczana w Dniu Realizacji według następującej formuły (algorytmu): iloczyn liczby Jednostek Certyfikowanych (Jc), określonego dla nich z góry mnożnika w postaci wartości nominalnej (Wn) oraz mnożnika w postaci Instrumentu Bazowego (Ib).

Kwota Rozliczenia = Jc x Wn x lb

Wartość nominalna Jednostek (Wn) w Dniu Kreacji nie przedstawia wartości rynkowej. Wartości tej w ogóle nie da się bowiem określić, gdyż w dniu zawarcia umowy (Dniu Kreacji) nie jest znany jeszcze instrument bazowy. W konsekwencji nie jest znana Kwota Rozliczenia.

Instrument bazowy - dalej także jako „Instrument Bazowy” lub „wskaźnik UB” - będzie odpowiadać stosunkowi:

 1. średniej arytmetycznej wyników operacyjnych marki (grupy spółek zrzeszonych pod jedną marką) za ostatnie dwa lata poprzedzające Dzień Realizacji publikowanych w sprawozdaniach rocznych koncernu skorygowanego o ewentualne wyrównania oraz przypadającą na markę część wyniku operacyjnego grupy w Chinach;
  do
 2. wyniku roku bazowego.

Ponieważ Celem Programu jest motywacja uczestników do działania na rzecz wzrostu całej Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem Marki (nie tylko Spółki, a całej ich grupy zrzeszonej pod jedną marką) wartość Jednostek (a tym samym Kwota Rozliczenia) kalkulowana będzie m.in. o wartość wyniku operacyjnego marki.

Program będzie się składał z czterech etapów:

 1. Etap wstępny – obejmuje ogłoszenie zasad Programu (dalej też: „Zasady”), skierowanie do osób uprawnionych do uczestnictwa zaproszeń oraz przyjmowanie od zaproszonych uprawnionych deklaracji uczestnictwa w Programie;
 2. Kreacja PIF - na tym etapie zawarte zostaną z Uczestnikami Umowy, na podstawie których dojdzie do kreacji JC;
 3. Okres Przetrzymania - okres pomiędzy Dniem Kreacji JC, a momentem realizacji praw z JC (Dzień Realizacji) - w tym czasie JC nie mogą być zbyte, spieniężone (prawa z JC nie mogą zostać zrealizowane przed czasem);
 4. Dzień Realizacji – z góry określony w Umowie termin przypadający w roku następującym po roku, w którym doszło do zawarcia Umowy, w którym Uczestnik może, po spełnieniu warunków przewidzianych w Umowie i Zasadach, domagać się wypłaty Kwoty Rozliczenia (w Dniu Realizacji znany będzie już wskaźnik UB).

Główne założenia Programu:

 1. Uczestnikami będą mogły być jedynie osoby, do których skierowane zostanie zaproszenie do Uczestnictwa w Programie (dalej też: „Uprawnieni”). W zaproszeniu skierowanym do Uprawnionych oznaczony będzie termin złożenia deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcia Umowy oraz Dzień Realizacji i Okres Przetrzymania.
 2. Uczestnictwo w Programie będzie całkowicie dobrowolne. Nabycie JC nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych – Jednostki kreowane na podstawie Umów nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej (w Dniu Kreacji nie jest znany jeszcze wskaźnik UB, od którego zależy Kwota Rozliczenia ewentualnie należna w Dniu Realizacji). Uczestnicy uiszczają jedynie opłatę wstępną (manipulacyjną) za możliwość uczestnictwa w Programie w wysokości od 1 zł do kilku - kilkunastu złotych za możliwość przystąpienia do Programu.
 3. W Dniu Kreacji JC Spółka nie będzie miała jeszcze informacji o wysokości wskaźnika UB, w związku z czym nie będzie miała możliwości ustalenia żadnej realnej wartości rynkowej JC nie będzie znana bowiem wartość jaką jednostki te będą miały w Dniu Realizacji.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługiwać będzie określona w indywidualnej, zawieranej z nim cywilnoprawnej Umowie liczba JC.
 5. Dopiero po upływie wskazanego w Umowie terminu (Okres Przetrzymania) Uczestnikom - niezależnie od tego czy nadal będą pozostawać w stosunku pracy ze Spółką - przysługiwać będzie roszczenie wobec Spółki o wypłatę kwoty pieniężnej z tytułu realizacji praw z JC.
 6. JC będzie prawem warunkowym, niezbywalnym i niepodzielnym. Do Dnia Realizacji wykluczone jest także żądanie realizacji praw z niej wynikających.
 7. Fakt przystąpienia do Programu nie daje Uczestnikom żadnych natychmiastowych ani pewnych korzyści – gdyż ewentualna wypłata kwoty z tytułu rozliczenia pieniężnego uzależniona jest od osiągnięcia przez markę Volkswagen PKW wskaźnika UB (i jego wysokości).
 8. Stosunek prawny łączący Strony powstał na podstawie osobnych Umów cywilnoprawnych, a Uczestnik nie straci prawa do realizacji JC w razie ustania stosunku pracy z jakiejkolwiek przyczyny przed Dniem Realizacji (upływ terminu na jaki zawarta została umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spowodują utraty praw z JC).

Stan faktyczny:

Spółka uruchomiła wyżej opisany program motywacyjny (dalej jako „Program”) w listopadzie 2014 r., w pierwszej kolejności dla kluczowych osób zatrudnionych przez Spółkę tzw. pracowników pozataryfowych (wewnętrzna nomenklatura Spółki) (dalej jako „Uczestnicy”).

Przystąpienie do programu było dobrowolne.

W ramach Programu - na mocy zawartej z Uczestnikami pisemnej umowy cywilnoprawnej o pochodne instrumenty finansowe (dalej jako Umowa”) - nastąpiła kreacja pochodnego instrumentu finansowego (dalej jako „PIF”), zwanego na potrzeby programu Jednostką Certyfikowaną , (dalej też „JC” lub „Jednostka”). Dzień zawarcia Umowy był więc jednocześnie dniem kreacji JC (dalej też: „Dzień Kreacji”).

Jednostka stanowi niezbywalne, warunkowe prawo majątkowe, które zrealizowane zostanie w przyszłości (w określonym w Umowie terminie) przez rozliczenie pieniężne, a którego cena (wartość) zależeć będzie pośrednio od wartości wskaźników finansowych (Instrumentu Bazowego).

Zgodnie z brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdemu Uczestnikowi przyznana została – z góry określona w Umowie - ilość JC.

Każda Jednostka odzwierciedla warunkowe prawo Uczestnika Programu do otrzymania w przyszłości, w z góry określonym w Umowie terminie (przypadającym w roku 2015 r., czyli następnym po roku, w którym zawarta została Umowa) - dalej też Dzień Realizacji”, kwoty pieniężnej (dalej jako „Kwota Rozliczenia”).

Wartość nominalna Jednostek w Dniu Kreacji nie przedstawiała wartości rynkowej. Wartości tej w ogóle bowiem nie dało się określić, gdyż w dniu zawarcia umowy (Dniu Kreacji) nie był jeszcze znany Instrument Bazowy. W konsekwencji w dniu zawarcia Umowy nie była również znana Kwota Rozliczenia.

Kwota Rozliczenia będzie obliczana w Dniu Realizacji według następującej formuły (algorytmu): iloczyn liczby Jednostek Certyfikowanych (Jc), określonego dla nich z góry mnożnika w postaci wartości nominalnej (Wn) oraz mnożnika w postaci Instrumentu Bazowego (Ib).

Kwota Rozliczenia Jc x Wn x Ib;

Wartość nominalna Jednostek (Wn) w Dniu Kreacji nie przedstawiała wartości rynkowej.

Wartości tej w ogóle bowiem nie dało się określić, gdyż w dniu zawarcia umowy (Dniu Kreacji) nie był jeszcze znany Instrument Bazowy.

Instrument Bazowy- dalej także jako „Instrument Bazowy” lub „wskaźnik UB” - będzie odpowiadać stosunkowi:

 1. średniej arytmetycznej wyników operacyjnych marki (grupy spółek zrzeszonych pod jedną marką) za ostatnie dwa pełne lata poprzedzające Dzień Realizacji publikowanych w sprawozdaniach rocznych koncernu skorygowanego o ewentualne wyrównania oraz przypadającą na markę część wyniku operacyjnego grupy w Chinach
  do
 2. wyniku roku bazowego.

Ponieważ celem Programu jest motywacja uczestników do działania na rzecz wzrostu całej Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem Marki (nie tylko Spółki a całej ich grupy zrzeszonej pod jedną marką) wartość Jednostek (a tym samym Kwota Rozliczenia) kalkulowana będzie m.in. o wartość wyniku operacyjnego marki.

Program składa z czterech etapów:

 1. Etap wstępny - obejmował ogłoszenie zasad Programu (dalej też: „Zasady”), skierowanie do osób uprawnionych do wzięcia udziału w Programie zaproszeń oraz przyjmowanie od zaproszonych uprawnionych deklaracji uczestnictwa w Programie;
 2. Kreacja PIF - na tym etapie zawarte zostały z Uczestnikami Umowy, na podstawie których doszło do kreacji JC;
 3. Okres Przetrzymania - okres pomiędzy Dniem Kreacji JC, a momentem realizacji praw z JC (Dzień Realizacji) - w tym czasie JC nie mogą być zbyte, spieniężone (prawa z JC nie mogą zostać zrealizowane przed czasem);
 4. Dzień Realizacji - z góry określony w Umowie termin, przypadający w roku następującym po roku, w którym doszło do zawarcia Umowy, w którym Uczestnik może, po spełnieniu warunków przewidzianych w Umowie i Zasadach, domagać się wypłaty Kwoty Rozliczenia (w Dniu Realizacji znany będzie już wskaźnik UB).

Główne założenia Programu (Zasady):

 1. Uczestnikami zostały jedynie osoby, do których skierowane zostało zaproszenie do Uczestnictwa w Programie (dalej też: „Uprawnieni”). W zaproszeniu skierowanym do Uprawnionych oznaczony był termin złożenia deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcia Umowy oraz Dzień Realizacji i Okres Przetrzymania.
 2. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne. Nabycie JC nie powodowało poniesienia żadnych wydatków początkowych - Jednostki kreowane na podstawie Umów nie przedstawiały żadnej wartości rynkowej (w Dniu Kreacji nie jest znany jeszcze wskaźnik UB, od którego zależy Kwota Rozliczenia ewentualnie należna w Dniu Realizacji). Uczestnicy uiszczali jedynie opłatę wstępną (manipulacyjną) za możliwość uczestnictwa w Programy w wysokości od 1 do kilkunastu złotych za możliwość przystąpienia do Programu.
 3. W Dniu Kreacji JC Spółka nie miała jeszcze informacji o wysokości wskaźnika UB, w związku z czym nie miała możliwości ustalenia żadnej realnej wartości rynkowej JCS, nie była znana bowiem wartość, jaką jednostki te będą miały w Dniu Realizacji.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługiwała określona w indywidualnej, zawieranej z nim cywilnoprawnej Umowie liczba JC.
 5. Dopiero po upływie wskazanego w Umowie terminu (Okres Przetrzymania) Uczestnikom niezależnie od tego czy nadal będą pozostawać w stosunku pracy ze Spółką przysługiwać będzie roszczenie wobec Spółki o wypłatę kwoty pieniężnej z tytułu realizacji praw z JC.
 6. JC jest prawem warunkowym, niezbywalnym i niepodzielnym. Do Dnia Realizacji wykluczone jest także żądanie realizacji praw z niej wynikających.
 7. Fakt przystąpienia do Programu nie daje Uczestnikom żadnych natychmiastowych ani pewnych korzyści - gdyż ewentualna wypłata kwoty z tytułu rozliczenia pieniężnego uzależniona jest od osiągnięcia przez markę wskaźnika UB (i jego wysokości).
 8. Stosunek prawny łączący Strony powstał na podstawie osobnych Umów cywilnoprawnych, a Uczestnik nie straci prawa do realizacji JC w razie ustania stosunku pracy z jakiejkolwiek przyczyny przed Dniem Realizacji (upływ terminu na jaki zawarta została umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spowodują utraty praw z JC).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Zdarzenie przyszłe:

 1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z wykreowanych na podstawie zawartych z Uczestnikami umów cywilnoprawnych o pochodne instrumenty finansowe (Jednostek Certyfikowanych) powinno być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, który to powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, tj. z chwilą otrzymania wypłaty określonej kwoty pieniężnej...

Zdarzenie przyszłe:

 1. Czy w związku z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom Programu Jednostek Certyfikowanych jako pochodnych Instrumentów finansowych na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Stan faktyczny:

 1. Czy przyznanie Uczestnikom Programu na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych o pochodne instrumenty finansowe (Jednostek Certyfikowanych) skutkuje powstaniem po stronie Uczestników Programu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2 w dniu 30 marca 2015 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia nr ILPB2/415-1273/14-2/JK, ILPB2/415-1273/14-3/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 3 – w ocenie Spółki przychód uzyskany z tytułu realizacji praw z JC (Kwota Rozliczenia) należy zaliczyć do kategorii przychodów określonej w art. 17 Ustawy o PIT, tj. do przychodów z kapitałów pieniężnych, gdyż JC powinna zostać zakwalifikowana jako pochodny instrument finansowy.

Taki przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników powstanie dopiero w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Rozliczenia i należy go zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, podlegających opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy samo przyznanie Uczestnikom Programu JC, tj. pochodnych instrumentów finansowych, z których wynika prawo Uczestników do żądania w z góry określonym w Umowie terminie (w przyszłości) wypłaty środków pieniężnych w wysokości zależnej od wysokości wyników finansowych marki nie skutkuje powstaniem dochodu po stronie Uczestników, nie stanowi też nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 3 oparte jest na interpretacji następujących przepisów:

 1. art. 11 ust 1 Ustawy o PIT:
  Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
 2. Art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT:
  Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
 3. art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT:
  Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W opinii Wnioskodawcy samo przyznanie Uczestnikom Programu JC nie skutkuje powstaniem po ich stronie jakiegokolwiek dochodu.

Jak wskazano w uzasadnieniu szczegółowym co do pytań 1-2, JC są pochodnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają uzyskanie przez Uczestników Programu Kwoty Rozliczenia w przyszłości po spełnieniu pewnych warunków.

Jednostki Certyfikowane są:

 • prawami niezbywalnymi, niepodzielnymi i nie podlegającymi dalszemu obrotowi (Uczestnik nie może nimi swobodnie dysponować),
 • które dają prawo żądania wypłaty kwoty finansowej jedynie w przyszłości w z góry określonym terminie i po spełnieniu pewnych warunków,
 • wartość Kwoty Rozliczenia uzależniona jest od osiągniecia wskaźników finansowych Marki.

W tym kontekście trudno uznać, że w momencie kreacji JC (zawarcia umów JC) Uczestnik otrzymał jakiekolwiek przysporzenie majątkowe. Zdaniem Wnioskodawcy ich wartość rynkowa na dzień zawarcia Umów była wręcz niemożliwa do ustalenia, skoro JC stanowią prawo niezbywalne, które nie może być przedmiotem obrotu, a realizacja praw z nich wynikających jest odroczona w czasie. Sam fakt przyznania prawa nie może więc być identyfikowany z powstaniem jakiekolwiek przychodu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. l7 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. Jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych (np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2005 r. w Warszawie sygn. FSK 2206/04) przez „nieodpłatne świadczenie” należy rozumieć zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy”.

Do przysporzenia dochodzi więc tylko w sytuacji, gdy można mówić o powiększeniu majątku lub składników majątku danej osoby i gdy osoba ta może tym składnikiem swobodnie dysponować.

W świetle powyższych przepisów i stanu faktycznego należy zatem uznać, że skoro Uczestnik ma ograniczone prawo dysponowania JC w Okresie Przetrzymania – nie może wprowadzić jej do obrotu, sprzedać, podzielić to nie znajduje się ona w jego dyspozycji zatem jej przyznanie nie stanowi przysporzenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kreacja i nadanie JC nie prowadzi też do uszczerbku majątkowego po stronie Spółki.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek wypłaty już w momencie zawarcia Umowy.

Zgodnie z Programem przyznanie Uczestnikowi JC nie wiąże się w momencie kreacji tego warunkowego prawa majątkowego z otrzymaniem przez Uczestnika jakichkolwiek środków pieniężnych czy też świadczeń (wartość Jednostki na ten dzień nie była bowiem znana i trudno ją też szacować na przyszłość) stąd w ocenie Wnioskodawcy samo przyznanie jednostki nie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Uczestnika Programu, jej wysokość zależeć będzie bowiem od wysokości wskaźnika UB, którego ostateczna wartość nie była znana w chwili kreacji jednostki.

Należy bowiem zauważyć, że JC przyznaje Uczestnikom jedynie prawo żądania od Spółki wypłaty w ściśle wyznaczonym terminie w przyszłości, w pewnej wysokości (zależnej od Instrumentu Bazowego i nie znanej w momencie zawierania Umowy).

Przychód po stronie Uczestnika i to z kapitałów pieniężnych powstanie zatem dopiero z momentem realizacji praw wynikających z Jednostek. W momencie zawarcia Umowy Uczestnik nie otrzymał zatem żadnego świadczenia (przysporzenia) które mogłoby być kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust.1 Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – w odniesieniu do pytania nr 3 – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem organu podatkowego – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pochodne instrumenty finansowe
ILPB2/415-1273/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

program motywacyjny
IPPB2/4511-472/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

przychód z kapitału pieniężnego
IPPB2/4511-134/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
IBPB-2-1/4511-266/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.