ILPB2/415-1273/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki programu motywacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych programu motywacyjnego – w odniesieniu do pytania nr 2 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka (dalej również jako Wnioskodawca) utworzona została w 1998 r. i należy do międzynarodowego koncernu samochodowego (dalej jako „Grupa” lub „Koncern”). Spółka zintegrowana jest w koncernie w strukturach marki (dalej jako „Marka” lub „A”) - która jest jedną z dwunastu marek koncernu, obok m.in. marki A., B., czy C.

Sam, Wnioskodawca zajmuje się produkcją stelaży siedzisk samochodowych do wybranych modeli samochodów takich marek jak D., A. czy B.

Zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza uruchomić program motywacyjny (dalej jako „Program”) skierowany do osób zatrudnionych w Spółce (dalej jako „Uczestnicy”).

Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne.

W ramach Programu - na mocy zawartej z Uczestnikami pisemnej umowy cywilnoprawnej o pochodne instrumenty finansowe (dalej jako „Umowa”) - nastąpi kreacja pochodnego instrumentu finansowego (dalej jako „PIF”), zwanego na potrzeby programu Jednostką Certyfikowaną (dalej też „JC lub „Jednostka”). Dzień zawarcia Umowy będzie więc jednocześnie dniem kreacji JC (dalej też: „Dzień Kreacji”).

Jednostka stanowi niezbywalne, warunkowe prawo majątkowe, które zrealizowane zostanie w przyszłości (w określonym w Umowie terminie) przez rozliczenie pieniężne, a którego cena (wartość) zależeć będzie pośrednio od wartości wskaźników finansowych (Instrumentu Bazowego).

Zgodnie z brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdemu Uczestnikowi zostanie przyznana – z góry określona w Umowie - ilość JC.

Każda Jednostka odzwierciedlać będzie warunkowe prawo Uczestnika Programu do otrzymania w przyszłości, w z góry określonym w Umowie terminie (przypadającym w roku następnym po roku, w którym zawarta została Umowa – „Dzień Realizacji”), kwoty pieniężnej (dalej jako „Kwota Rozliczenia”).

Kwota Rozliczenia będzie obliczana w Dniu Realizacji według następującej formuły (algorytmu): iloczyn liczby Jednostek Certyfikowanych (Jc), określonego dla nich z góry mnożnika w postaci wartości nominalnej (Wn) oraz mnożnika w postaci Instrumentu Bazowego (Ib).

Kwota Rozliczenia = Jc x Wn x lb

Wartość nominalna Jednostek (Wn) w Dniu Kreacji nie przedstawia wartości rynkowej. Wartości tej w ogóle nie da się bowiem określić, gdyż w dniu zawarcia umowy (Dniu Kreacji) nie jest znany jeszcze instrument bazowy. W konsekwencji nie jest znana Kwota Rozliczenia.

Instrument bazowy - dalej także jako „Instrument Bazowy” lub „wskaźnik UB” - będzie odpowiadać stosunkowi:

 1. średniej arytmetycznej wyników operacyjnych marki (grupy spółek zrzeszonych pod jedną marką) za ostatnie dwa lata poprzedzające Dzień Realizacji publikowanych w sprawozdaniach rocznych koncernu skorygowanego o ewentualne wyrównania oraz przypadającą na markę część wyniku operacyjnego grupy w Chinach;
  do
 2. wyniku roku bazowego.

Ponieważ Celem Programu jest motywacja uczestników do działania na rzecz wzrostu całej Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem Marki (nie tylko Spółki, a całej ich grupy zrzeszonej pod jedną marką) wartość Jednostek (a tym samym Kwota Rozliczenia) kalkulowana będzie m.in. o wartość wyniku operacyjnego marki.

Program będzie się składał z czterech etapów:

 1. Etap wstępny – obejmuje ogłoszenie zasad Programu (dalej też: „Zasady”), skierowanie do osób uprawnionych do uczestnictwa zaproszeń oraz przyjmowanie od zaproszonych uprawnionych deklaracji uczestnictwa w Programie;
 2. Kreacja PIF - na tym etapie zawarte zostaną z Uczestnikami Umowy, na podstawie których dojdzie do kreacji JC;
 3. Okres Przetrzymania - okres pomiędzy Dniem Kreacji JC, a momentem realizacji praw z JC (Dzień Realizacji) - w tym czasie JC nie mogą być zbyte, spieniężone (prawa z JC nie mogą zostać zrealizowane przed czasem);
 4. Dzień Realizacji – z góry określony w Umowie termin przypadający w roku następującym po roku, w którym doszło do zawarcia Umowy, w którym Uczestnik może, po spełnieniu warunków przewidzianych w Umowie i Zasadach, domagać się wypłaty Kwoty Rozliczenia (w Dniu Realizacji znany będzie już wskaźnik UB).

Główne założenia Programu:

 1. Uczestnikami będą mogły być jedynie osoby, do których skierowane zostanie zaproszenie do Uczestnictwa w Programie (dalej też: „Uprawnieni”). W zaproszeniu skierowanym do Uprawnionych oznaczony będzie termin złożenia deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcia Umowy oraz Dzień Realizacji i Okres Przetrzymania.
 2. Uczestnictwo w Programie będzie całkowicie dobrowolne. Nabycie JC nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych – Jednostki kreowane na podstawie Umów nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej (w Dniu Kreacji nie jest znany jeszcze wskaźnik UB, od którego zależy Kwota Rozliczenia ewentualnie należna w Dniu Realizacji). Uczestnicy uiszczają jedynie opłatę wstępną (manipulacyjną) za możliwość uczestnictwa w Programie w wysokości od 1 zł do kilku - kilkunastu złotych za możliwość przystąpienia do Programu.
 3. W Dniu Kreacji JC Spółka nie będzie miała jeszcze informacji o wysokości wskaźnika UB, w związku z czym nie będzie miała możliwości ustalenia żadnej realnej wartości rynkowej JC nie będzie znana bowiem wartość jaką jednostki te będą miały w Dniu Realizacji.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługiwać będzie określona w indywidualnej, zawieranej z nim cywilnoprawnej Umowie liczba JC.
 5. Dopiero po upływie wskazanego w Umowie terminu (Okres Przetrzymania) Uczestnikom - niezależnie od tego czy nadal będą pozostawać w stosunku pracy ze Spółką - przysługiwać będzie roszczenie wobec Spółki o wypłatę kwoty pieniężnej z tytułu realizacji praw z JC.
 6. JC będzie prawem warunkowym, niezbywalnym i niepodzielnym. Do Dnia Realizacji wykluczone jest także żądanie realizacji praw z niej wynikających.
 7. Fakt przystąpienia do Programu nie daje Uczestnikom żadnych natychmiastowych ani pewnych korzyści – gdyż ewentualna wypłata kwoty z tytułu rozliczenia pieniężnego uzależniona jest od osiągnięcia przez markę Volkswagen PKW wskaźnika UB (i jego wysokości).
 8. Stosunek prawny łączący Strony powstał na podstawie osobnych Umów cywilnoprawnych, a Uczestnik nie straci prawa do realizacji JC w razie ustania stosunku pracy z jakiejkolwiek przyczyny przed Dniem Realizacji (upływ terminu na jaki zawarta została umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spowodują utraty praw z JC).

Stan faktyczny:

Spółka uruchomiła wyżej opisany program motywacyjny (dalej jako „Program”) w listopadzie 2014 r., w pierwszej kolejności dla kluczowych osób zatrudnionych przez Spółkę tzw. pracowników pozataryfowych (wewnętrzna nomenklatura Spółki) (dalej jako „Uczestnicy”).

Przystąpienie do programu było dobrowolne.

W ramach Programu - na mocy zawartej z Uczestnikami pisemnej umowy cywilnoprawnej o pochodne instrumenty finansowe (dalej jako Umowa”) - nastąpiła kreacja pochodnego instrumentu finansowego (dalej jako „PIF”), zwanego na potrzeby programu Jednostką Certyfikowaną , (dalej też „JC” lub „Jednostka”). Dzień zawarcia Umowy był więc jednocześnie dniem kreacji JC (dalej też: „Dzień Kreacji”).

Jednostka stanowi niezbywalne, warunkowe prawo majątkowe, które zrealizowane zostanie w przyszłości (w określonym w Umowie terminie) przez rozliczenie pieniężne, a którego cena (wartość) zależeć będzie pośrednio od wartości wskaźników finansowych (Instrumentu Bazowego).

Zgodnie z brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdemu Uczestnikowi przyznana została – z góry określona w Umowie - ilość JC.

Każda Jednostka odzwierciedla warunkowe prawo Uczestnika Programu do otrzymania w przyszłości, w z góry określonym w Umowie terminie (przypadającym w roku 2015 r., czyli następnym po roku, w którym zawarta została Umowa) - dalej też Dzień Realizacji”, kwoty pieniężnej (dalej jako „Kwota Rozliczenia”).

Wartość nominalna Jednostek w Dniu Kreacji nie przedstawiała wartości rynkowej. Wartości tej w ogóle bowiem nie dało się określić, gdyż w dniu zawarcia umowy (Dniu Kreacji) nie był jeszcze znany Instrument Bazowy. W konsekwencji w dniu zawarcia Umowy nie była również znana Kwota Rozliczenia.

Kwota Rozliczenia będzie obliczana w Dniu Realizacji według następującej formuły (algorytmu): iloczyn liczby Jednostek Certyfikowanych (Jc), określonego dla nich z góry mnożnika w postaci wartości nominalnej (Wn) oraz mnożnika w postaci Instrumentu Bazowego (Ib).

Kwota Rozliczenia Jc x Wn x Ib;

Wartość nominalna Jednostek (Wn) w Dniu Kreacji nie przedstawiała wartości rynkowej.

Wartości tej w ogóle bowiem nie dało się określić, gdyż w dniu zawarcia umowy (Dniu Kreacji) nie był jeszcze znany Instrument Bazowy.

Instrument Bazowy- dalej także jako „Instrument Bazowy” lub „wskaźnik UB” - będzie odpowiadać stosunkowi:

 1. średniej arytmetycznej wyników operacyjnych marki (grupy spółek zrzeszonych pod jedną marką) za ostatnie dwa pełne lata poprzedzające Dzień Realizacji publikowanych w sprawozdaniach rocznych koncernu skorygowanego o ewentualne wyrównania oraz przypadającą na markę część wyniku operacyjnego grupy w Chinach
  do
 2. wyniku roku bazowego.

Ponieważ celem Programu jest motywacja uczestników do działania na rzecz wzrostu całej Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem Marki (nie tylko Spółki a całej ich grupy zrzeszonej pod jedną marką) wartość Jednostek (a tym samym Kwota Rozliczenia) kalkulowana będzie m.in. o wartość wyniku operacyjnego marki.

Program składa z czterech etapów:

 1. Etap wstępny - obejmował ogłoszenie zasad Programu (dalej też: „Zasady”), skierowanie do osób uprawnionych do wzięcia udziału w Programie zaproszeń oraz przyjmowanie od zaproszonych uprawnionych deklaracji uczestnictwa w Programie;
 2. Kreacja PIF - na tym etapie zawarte zostały z Uczestnikami Umowy, na podstawie których doszło do kreacji JC;
 3. Okres Przetrzymania - okres pomiędzy Dniem Kreacji JC, a momentem realizacji praw z JC (Dzień Realizacji) - w tym czasie JC nie mogą być zbyte, spieniężone (prawa z JC nie mogą zostać zrealizowane przed czasem);
 4. Dzień Realizacji - z góry określony w Umowie termin, przypadający w roku następującym po roku, w którym doszło do zawarcia Umowy, w którym Uczestnik może, po spełnieniu warunków przewidzianych w Umowie i Zasadach, domagać się wypłaty Kwoty Rozliczenia (w Dniu Realizacji znany będzie już wskaźnik UB).

Główne założenia Programu (Zasady):

 1. Uczestnikami zostały jedynie osoby, do których skierowane zostało zaproszenie do Uczestnictwa w Programie (dalej też: „Uprawnieni”). W zaproszeniu skierowanym do Uprawnionych oznaczony był termin złożenia deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcia Umowy oraz Dzień Realizacji i Okres Przetrzymania.
 2. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne. Nabycie JC nie powodowało poniesienia żadnych wydatków początkowych - Jednostki kreowane na podstawie Umów nie przedstawiały żadnej wartości rynkowej (w Dniu Kreacji nie jest znany jeszcze wskaźnik UB, od którego zależy Kwota Rozliczenia ewentualnie należna w Dniu Realizacji). Uczestnicy uiszczali jedynie opłatę wstępną (manipulacyjną) za możliwość uczestnictwa w Programy w wysokości od 1 do kilkunastu złotych za możliwość przystąpienia do Programu.
 3. W Dniu Kreacji JC Spółka nie miała jeszcze informacji o wysokości wskaźnika UB, w związku z czym nie miała możliwości ustalenia żadnej realnej wartości rynkowej JCS, nie była znana bowiem wartość, jaką jednostki te będą miały w Dniu Realizacji.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługiwała określona w indywidualnej, zawieranej z nim cywilnoprawnej Umowie liczba JC.
 5. Dopiero po upływie wskazanego w Umowie terminu (Okres Przetrzymania) Uczestnikom niezależnie od tego czy nadal będą pozostawać w stosunku pracy ze Spółką przysługiwać będzie roszczenie wobec Spółki o wypłatę kwoty pieniężnej z tytułu realizacji praw z JC.
 6. JC jest prawem warunkowym, niezbywalnym i niepodzielnym. Do Dnia Realizacji wykluczone jest także żądanie realizacji praw z niej wynikających.
 7. Fakt przystąpienia do Programu nie daje Uczestnikom żadnych natychmiastowych ani pewnych korzyści - gdyż ewentualna wypłata kwoty z tytułu rozliczenia pieniężnego uzależniona jest od osiągnięcia przez markę wskaźnika UB (i jego wysokości).
 8. Stosunek prawny łączący Strony powstał na podstawie osobnych Umów cywilnoprawnych, a Uczestnik nie straci prawa do realizacji JC w razie ustania stosunku pracy z jakiejkolwiek przyczyny przed Dniem Realizacji (upływ terminu na jaki zawarta została umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie spowodują utraty praw z JC).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Zdarzenie przyszłe:

 1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z wykreowanych na podstawie zawartych z Uczestnikami umów cywilnoprawnych o pochodne instrumenty finansowe (Jednostek Certyfikowanych) powinno być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, który to powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, tj. z chwilą otrzymania wypłaty określonej kwoty pieniężnej...

Zdarzenie przyszłe:

 1. Czy w związku z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom Programu Jednostek Certyfikowanych jako pochodnych Instrumentów finansowych na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Stan faktyczny:

 1. Czy przyznanie Uczestnikom Programu na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych o pochodne instrumenty finansowe (Jednostek Certyfikowanych) skutkuje powstaniem po stronie Uczestników Programu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 3 w dniu 30 marca 2015 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia nr ILPB2/415-1273/14-2/JK, ILPB2/415-1273/14-4/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 2 – uwzględniając, że odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca i mając na względzie brzmienie powołanych poniżej przepisów należy stwierdzić, że skoro dochód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych zakwalifikować należy do źródła dochodów jakim są kapitały pieniężne na Spółce nie ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ww. Ustawy, ani w momencie zawarcia Umowy o JC, ani też w momencie realizacji praw z nich wynikających.

Na Spółce nie ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji praw wynikających z Jednostek Certyfikowanych, a Spółka zobowiązana będzie przesłać Uczestnikowi programu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT – sporządzone na formularzu PIT-8C.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 oparte jest na interpretacji następujących przepisów:

 1. Art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926)
  Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym i terminie organowi podatkowemu.
 2. Art. 17 ust. 1 pkt l0 Ustawy o PIT:
  Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
 3. Art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT:
  Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
 4. art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT:
  Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy.
 5. Art. 31 Ustawy o PIT:
  Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
 6. Art. 38 ust. 1 Ustawy o PIT:
  Płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. la.
 7. Art. 39 ust. 1 Ustawy o PIT:
  W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym. sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z wypłatami z realizacji JC, jako że jest to przychód z kapitałów pieniężnych na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Płatnikiem w rozumieniu art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa jest podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), która na podstawie przepisów prawa podatkowego zobowiązana jest do:

 • obliczania,
 • pobierania,
 • wpłacania,

podatku, zaliczki lub raty.

Na gruncie ustawy o PIT (art. 31 ust. 1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Ww. podmioty zobowiązane są do przekazywania pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Powołane powyżej przepisy wskazują, że (w rozumieniu Ustawy o PIT) obowiązek płatnika w stosunku do danego podmiotu związany jest z faktem wypłacania mu świadczeń pieniężnych za wykonaną na jego rzecz pracę, co nie ma miejsca w przedmiotowym stanie faktycznym.

Wnioskodawca wprowadził Program motywacyjny, skierowany wprawdzie do pracowników Spółki, będący jednak programem kreowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Założeniem programu będzie przyznanie jego Uczestnikom pochodnych instrumentów finansowych (JC), które implementują prawo do żądania przez Uczestników w przyszłości wypłaty, w wysokości zależnej od wartości Instrumentu Bazowego jakim jest wskaźnik UB.

Należy zauważyć, że Spółka wprowadziła Zasady Programu, odrębne od Regulaminu Pracy czy Regulaminu Wynagradzania określające jego warunki i główne założenia.

Dodatkowo Strony zawarły umowy cywilnoprawne o pochodny instrument finansowy, na podstawie których doszło do kreacji niezależnego warunkowego prawa majątkowego w postaci JC, a w Umowie (niezależnie od umowy o pracę) ustalone zostały wzajemne prawa i obowiązki Stron.

Zgodnie z Programem w ściśle określonym terminie w przyszłości (w Dniu Realizacji) Uczestnikom Programu będzie przysługiwało roszczenie wobec Spółki o wypłatę Kwoty Rozliczenia. Jej wysokość będzie uzależniona od wartości wskaźnika finansowego UB – na Dzień Realizacji (który stanowi Instrument Bazowy dla pochodnego instrumentu finansowego jakim jest JC).

Pomimo, że Program skierowany jest do osób, będących w stosunku pracy z Wnioskodawcą, należy zaznaczyć, że dla wypłaty Kwoty Rozliczenia (realizacji praw z JC) nie ma znaczenia, czy Strony także na Dzień Realizacji nadal pozostawać będą w stosunku pracy – roszczenia wynikające ze stosunku cywilnoprawnego pozostają aktualne, nawet gdy strony rozwiążą w Okresie Przetrzymania umowę o pracę.

Kwalifikacja dochodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, że na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji praw wynikających z Jednostek Certyfikowanych.

Art. 30b ust. 6 wprowadza zasadę samoopodatkowania przez uprawnionych z tytułu realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, co oznacza, że wyłącznie na Uczestnikach Programu spoczywać będzie obowiązek złożenia zeznania podatkowego oraz zapłaty podatku w odpowiedniej kwocie. Na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w tym zakresie.

Niemniej jednak art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT stanowi, że m.in. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (tj. także dochodu z realizacji PIF) sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązek sporządzenia powyższych informacji spoczywa na podmiotach, które wpłacają świadczenia stanowiące dla podatników dochody kapitałowe.

Skoro więc Spółka będzie wdrażała Program, na podstawie którego następuje kreacja pochodnych instrumentów finansowych i to ona będzie wypłacała Uczestnikom Programu świadczenia związane z realizacją prawa z tych JC, oznacza to, że zgodnie z dyspozycją z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia i przekazania Uczestnikom oraz Urzędom Skarbowym stosowną informację.

Informacja ta powinna zostać złożona (według stanu na dzień złożenia wniosku) na formularzu PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, podstawą prawną dla którego jest art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT, jako że jest to jedyny właściwy formularz dla informacji o przychodach uzyskanych z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo należy zauważyć, że obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT jest niezależny od obowiązków Spółki wynikających z innych stosunków prawnych, łączących ją z Podatnikiem. Oznacza to, że skoro z Uczestnikami Programu oprócz przedmiotowego stosunku cywilnoprawnego łączy ją też stosunek pracy, Uczestnicy Programu otrzymają od Spółki informację o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 niezależnie od obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów ze stosunku pracy i obowiązku sporządzenia przez płatnika informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych, m.in. w interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. IPPB2/415-564/13-2/AK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. IPPB/415-181/13-4/MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2013 r. IPPBII/2/415-1413/12/MM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – w odniesieniu do pytania nr 2 – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych jak i podanych interpretacji indywidulanych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń i interpretacji, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem organu podatkowego – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.