ILPB1/4511-1-823/15-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/4511-1-823/15-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. program motywacyjny
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-823/15-2/AN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 24 sierpnia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka dla podniesienia efektywności pracy kadry zarządzającej, zamierza wprowadzić program motywacyjny dla członków zarządu Spółki. Na tę chwilę członkowie zarządu powołani są na mocy uchwały zgromadzenia wspólników (tzw. stosunek powołania). Spółka w ramach wspomnianego programu motywacyjnego planuje zawrzeć z zainteresowanymi członkami zarządu odrębne umowy na mocy których przyznane im zostaną jednostki uczestnictwa w programie motywacyjnym. Jednostki te zostaną im przyznane nieodpłatnie lub za niewielką, symboliczną opłatą. Ilość jednostek uczestnictwa, które zostaną przekazane członkom zarządu będzie każdorazowo negocjowana przy zawieraniu poszczególnej umowy.

Jednostki te będą mogły być realizowane przez ich posiadaczy w określonych w umowie okresach rozliczeniowych, co będzie warunkowo uprawniało posiadaczy do otrzymania sumy pieniężnej odpowiadającej iloczynowi ilości jednostek uczestnictwa oraz ich wartości. Wartość wspomnianych jednostek będzie zależała w bezpośredni sposób od wyników finansowych Spółki, tj. wartości zysku brutto Spółki. Wyniki finansowe Spółki w postaci wartości jej zysku brutto będą wynikały ze sprawozdań finansowych Spółki.

Warunkiem wypłaty sumy pieniężnej z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa będzie zatem uzyskanie przez Spółkę zysku brutto, a jej wielkość będzie zależna od wielkości tego zysku oraz ilości przyznanych jednostek uczestnictwa. W momencie nabycia wskazanych jednostek uczestnictwa członek zarządu nie będzie miał gwarancji uzyskania natychmiastowych korzyści, ani gwarancji uzyskania ich później, gdyż potencjalna wypłata będzie uzależniona od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy. Suma z tego tytułu będzie ewentualnie wypłacana w określonym w umowie terminie od zakończenia okresu rozliczeniowego wykazującego zysk brutto Spółki.

Wskazane jednostki uczestnictwa będą prawem niezbywalnym.

Co do zasady do wypłaty sumy pieniężnej tytułem realizacji jednostek uczestnictwa będzie uprawniona jedynie osoba pełniąca obowiązki członka zarządu w dniu ich realizacji, jednak w przypadku gdy członek zarządu pełnił swoją funkcję jedynie przez część okresu rozliczeniowego, sumę tę określi się w odpowiedniej proporcji odpowiadającej okresowi pełnienia funkcji członka zarządu do długości okresu rozliczeniowego.

Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o informację, że w ocenie Wnioskodawcy przyznane uczestnikom jednostki uczestnictwa w programie motywacyjnym będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą członkom zarządu biorącym udział w opisanych programie motywacyjnym sumy pieniężnej stanowiącej iloczyn jednostek uczestnictwa i wskaźnika wyliczonego stosownie do osiąganych przez Spółkę wyników finansowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód członków zarządu powstały na skutek realizacji przez nich praw z tytułu jednostek uczestnictwa będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej Ustawy o PIT), podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowana zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika). W związku z powyższym Spółka nie będzie miała obowiązków płatnika przy wypłacie członkom zarządu sum pieniędzy związanych ze wspomnianym programem motywacyjnym.

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 17 ustawy o PIT definiuje przychody z kapitałów pieniężnych, uznając za takie między innymi przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Pochodne instrumenty finansowe są z kolei definiowane w przepisach tej ustawy jako instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. W zapisie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do którego odsyła wspomniana definicja wymienia się jako pochodne instrumenty finansowe m.in. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Powszechnie uznaje się, że wskaźniki finansowe są współczynnikami tworzonymi na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

W ocenie Spółki jednostki uczestnictwa, które mają być zaoferowane członkom zarządu w ramach planowanego programu motywacyjnego będą pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu artykułu 17 Ustawy o PIT.

Dodatkowo potwierdza to fakt, że członek zarządu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa będzie uprawniony do uzyskania świadczenia od Spółki, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach, co jest cechą charakterystyczną dla nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych.

Powoduje to, że Spółka nie będzie miała z tytułu wypłaty wskazanego wynagrodzenia członkom zarządu uczestniczącym w programie motywacyjnym obowiązków płatnika. Płatnikiem są bowiem, zgodnie z art. 31 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) od których inne osoby uzyskują przychód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Wypłaty z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych nie są objęte tym katalogiem.

Podsumowując, przyjąć należy, że realizacja opisanych jednostek uczestnictwa w programie motywacyjnym przez członków zarządu będzie realizacją instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Ponadto w świetle przytoczonych przypisów uznać należy, że przychód u członka zarządu powstanie dopiero w momencie potencjalnej wypłaty sumy pieniędzy tytułem realizacji przyznanych mu jednostek uczestnictwa. Ich zbycie jest bowiem wyłączone ze względu na niezbywalny charakter jednostek uczestnictwa.

Jednocześnie uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT, podatnik obowiązany będzie wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacania członkom zarządu sum pieniędzy. Z podatku od tak uzyskanego dochodu członek zarządu będzie zobowiązany się rozliczyć samodzielnie.

Takie stanowisko znalazło potwierdzenie także w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych oraz organów podatkowych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych. Jako przykłady można tutaj wymienić:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2013 r. o sygnaturze akt II FSK 1433/11,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 listopada 2013 r. o sygnaturze akt I SA/Kr 1447/13,
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o numerze IPPB2/415-564/13-2/AK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przychód określony powyżej powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o czym stanowi art. 17 ust. 1b cyt. ustawy.

Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są: niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Natomiast zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.), instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny dla członków zarządu Spółki. Spółka w ramach wspomnianego programu motywacyjnego planuje zawrzeć z zainteresowanymi członkami zarządu odrębne umowy, na mocy których przyznane im zostaną jednostki uczestnictwa w programie motywacyjnym. Jednostki te zostaną im przyznane nieodpłatnie lub za niewielką, symboliczną opłatą. Ilość jednostek uczestnictwa, które zostaną przekazane członkom zarządu będzie każdorazowo negocjowana przy zawieraniu poszczególnej umowy. Warunkiem wypłaty sumy pieniężnej z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa będzie uzyskanie przez Spółkę zysku brutto, a jej wielkość będzie zależna od wielkości tego zysku oraz ilości przyznanych jednostek uczestnictwa. Doprecyzowano również opis zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, że przyznane uczestnikom jednostki uczestnictwa w programie motywacyjnym będą stanowiły pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z wypłatą członkom zarządu biorącym udział w opisanych programie motywacyjnym sumy pieniężnej stanowiącej iloczyn jednostek uczestnictwa i wskaźnika wyliczonego stosownie do osiąganych przez Spółkę wyników finansowych na Spółce ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że w przypadku realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa stanowiących pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stronie uprawnionych powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 3 powoływanej ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 powoływanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez uczestników programu motywacyjnego z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z ww. tytułu, podlegający opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, powstanie w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, zgodnie z art. 17 ust. 1b cyt. ustawy.

W takim zatem przypadku, gdy rozliczenie uzyskanych przez podatnika dochodów następuje w drodze samoopodatkowania – co ma miejsce w przedmiotowej sprawie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają na żaden podmiot obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy bądź zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie wystąpi zatem instytucja płatnika. W związku z tym faktem, z uwagi na brak podstawy prawnej do takiego działania, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika.

Podsumowując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w związku z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ wskazuje, że uzupełniając opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca podał art. 5a ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Mając jednak na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tut. Organ zrozumiał,że Wnioskodawca miał na uwadze treść art. 5a ust. 13 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.