IBPBII/2/4511-320/15/NG | Interpretacja indywidualna

Plan motywacyjny – obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu objęcia programem motywacyjnym dwóch członków zarządu pełniących swoją funkcję na podstawie uchwały wspólników
IBPBII/2/4511-320/15/NGinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. plan
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. programy
 5. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data otrzymania 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu objęcia programem motywacyjnym dwóch członków zarządu pełniących swoją funkcję na podstawie uchwały wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu objęcia programem motywacyjnym dwóch członków zarządu pełniących swoją funkcję na podstawie uchwały wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką akcyjną („Spółka”) planuje wprowadzenie programu motywacyjnego („Program”) dla członków zarządu Spółki.

Wprowadzenie Programu będzie miało na celu m.in. wzrost motywacji członków zarządu („Uczestnicy”) do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych oraz zatrzymanie najlepszych osób w Spółce. Program ten będzie oparty na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w formie wypłat gotówkowych, które to wypłaty uzależnione będą od określonego wskaźnika finansowego Spółki. Uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne.

Dwóch uczestników otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie uchwały wspólników Spółki, a trzeci członek zarządu na podstawie umowy o pracę. Spółka planuje, że w 2015 r. i w kolejnych latach nie ulegnie to zmianie.

Spółka zamierza zawrzeć z każdym z Uczestników dwie odrębne umowy pochodnego instrumentu finansowego (na każdy rok obrotowy) o różnym terminie zapadalności („Umowy”). Umowy te będą zawierane odrębnie od uchwał powołujących członków zarządu do pełnienia funkcji w Spółce, umów o pracę lub innych umów zawartych między Uczestnikami a Spółką.

Treścią każdej z Umów będzie przyznanie Uczestnikom warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie pieniężne”) uzależnionego od wysokości określonego wskaźnika finansowego, tj. zysku netto spółki („Wskaźnik”). Wskaźnik ten będzie określony na podstawie sprawozdania finansowego Spółki. Prawo do otrzymania Rozliczenia pieniężnego za dany rok obrotowy podatnik nabędzie w dwóch różnych terminach („Termin zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne”), tj.:

 • w przypadku pierwszej Umowy, po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, nie później jednak niż w terminie do 30 czerwca kolejnego roku obrotowego;
 • w przypadku drugiej Umowy, w terminie do 31 grudnia kolejnego roku obrotowego.

Realizacja warunkowego prawa do otrzymania przez Uczestników Rozliczenia pieniężnego („Prawo”) na podstawie każdej z Umów, będzie dokonywana poprzez wypłatę przez Spółkę kwoty Rozliczenia pieniężnego stanowiącego procent Wskaźnika za dany rok obrotowy należnego Wnioskodawcy. Kwota Rozliczenia pieniężnego w odniesieniu do każdej z zawartych z danym Uczestnikiem Umów, z uwzględnieniem Terminów zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne, będzie obliczana w następujący sposób:

RP = (P x ZN) x 1/2

gdzie:

RP – kwota Rozliczenia pieniężnego za dany rok obrotowy;

P – określony przez Spółkę łączny procent Wskaźnika za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia pieniężnego, Uczestnikowi;

ZN – wartość Wskaźnika określonego na podstawie sprawozdania finansowego Spółki.

Wysokość należnego Uczestnikowi procentu Wskaźnika będzie określona w Umowach. Umowy będą zawarte na czas nieokreślony, na czas pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z każdym Uczestnikiem osobno.

Prawo będzie przyznawane Uczestnikom odpłatnie (cena nabycia wynosi 100 zł) i będzie ono niezbywalne do chwili, gdy jego realizacja stanie się możliwa.

Prawo to nie powstanie, jeśli wartość Wskaźnika w danym roku obrotowym nie przekroczy określonej przez Spółkę i zapisanej w Umowach kwoty oraz jeśli przed Terminem zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne Uczestnik przestanie pełnić funkcję członka zarządu (prawo to jest zatem warunkowe).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy jeśli w 2015 r. i w latach następnych dwóch członków zarządu będzie otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie uchwały wspólników Spółki, to ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne wynikającego z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli w 2015 r. i latach następnych członkowie zarządu będą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie uchwały wspólników Spółki, to ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie kiedy kwota Rozliczenia pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne wynikającego z umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uczestników imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) – zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Uczestników nie powstanie w momencie nabycia przez nich Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Uczestnik ponosi odpłatność za nabycie prawa w kwocie 100 zł.

Przysporzenie, które otrzymuje Uczestnik na tym etapie, jest jedynie potencjalne, gdyż nabycie Prawa stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania Rozliczenia pieniężnego w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że prawo jest warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Uczestnicy otrzymają kwoty Rozliczeń pieniężnych (dotyczy to przypadku, gdy warunki określone w programie nie zostaną spełnione). Ponadto Uczestnicy nie mogą rozporządzać ww. prawami aż do momentu ich realizacji.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych przez dyrektorów izb skarbowych w imieniu Ministra Finansów:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r., Znak: ILPB2/415-858/14-2/JK, w której stwierdzono, że: (...) w momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie Uprawnionych nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód tytułu udziału Uprawnionych w omawianym programie motywacyjnym powstanie w momencie realizacji praw (tj. w momencie, gdy Kwoty Rozliczeń staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika;
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r., Znak: IPPB2/415-682/14-2/MK, w której stwierdzono, że: Ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-82/14-5/MK1, w której stwierdzono, że: Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, po stronie Uczestników nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, a Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero w momencie realizacji Prawa wynikającego z każdej Umowy możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie przychód uzyskany z tytułu realizacji Prawa powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią – pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94).

Według art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Spółka zaznacza, że pojawiające się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Uczestnikami mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

W rezultacie instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa.

Wysokość Wskaźnika, od którego zależeć będzie Rozliczenie pieniężne, będzie ustalana na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki.

W związku z powyższymi argumentami, zdaniem Wnioskodawcy, Prawo do otrzymania Rozliczenia pieniężnego przez Uczestników może być uznane zarówno za:

 1. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Rozliczenia pieniężnego jest prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość Rozliczenia pieniężnego) zależy bezpośrednio od Wskaźnika Spółki, i tym samym za
 2. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż Prawo do otrzymania Rozliczenia pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w punkcie a) instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowymi będzie Wskaźnik Spółki i jest ono wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Z Umów, które Spółka zamierza podpisywać z Uczestnikami będzie wynikać, że będą oni uprawnieni z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi – realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia pieniężnego) będą właśnie realizowane Prawa nabyte przez Uczestników. W rezultacie, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi – Prawo do żądania przez Wnioskodawcę wypłat Rozliczenia pieniężnego, po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości Wskaźnika. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z powyższych wyjaśnień, realizacja Prawa dokonana przez Uczestników stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołuje:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 października 2014 r. Znak: IPTPB2/415-451/14-2/JR,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 sierpnia 2014 r. Znak: IPTPB1/415-302/14-2/MD,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 lipca 2014 r. Znak: IPTPB1/415-266/14-2/AP,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2014 r. Znak: IPPB2/415-674/14-2/AS,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r. Znak: IPPB2/415-295/14-2/MK1,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. Znak: IPPB2/415-664/10/14-9/S/MK,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2014 r. Znak: IPPB2/415-110/14-2/AS,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. Znak: IPPB2/415-181/13-4/MK,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. Znak: IPPB2/415-564/13-2/AK,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 marca 2014 r. Znak: IPPB2/415-891/13-4/MG,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 czerwca 2013 r. Znak: ILPB2/415-274/13-2/TR),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2013 r., Znak: ILPB2/415-839/13-4/WM),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-507/14/ŁCz.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym – uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, kwota Rozliczenia pieniężnego wynikająca z realizacji Prawa przez Uczestników (w oparciu o Wskaźnik) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Zatem również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Uczestników wypłaty Rozliczenia pieniężnego w poszczególnych Terminach zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak – zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych – Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Uczestników imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania ich do Uczestników i właściwych urzędów skarbowych. Reasumując, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę stanowiskiem, ewentualny przychód po stronie Uczestników, powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne wynikającego z Umowy), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Uczestników imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu objęcia programem motywacyjnym dwóch członków zarządu pełniących swoją funkcję na podstawie uchwały wspólników (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Ocena stanowiska w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu objęcia programem motywacyjnym członka zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie umowy o pracę (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) została zawarta w odrębnej interpretacji.

W tym miejscu wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieobowiązujące brzmienie art. 11 ust. 1 oraz art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) zmieniono m.in. art. 11 ust. 1 oraz art. 5a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które po zmianie stanowią, że:

 • przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy),
 • ilekroć w ustawie mowa jest o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (art. 5a pkt 13 ustawy).

Nowe brzmienie – w myśl art. 17 ustawy zmieniającej – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Powyższa zmiana nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.