IBPB-2-2/4511-655/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania pochodnych instrumentów finansowych w postaci Skumulowanego Instrumentu Pochodnego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym.
IBPB-2-2/4511-655/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. plan
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data otrzymania 29 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania pochodnych instrumentów finansowych w postaci Skumulowanego Instrumentu Pochodnego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania pochodnych instrumentów finansowych w postaci Skumulowanego Instrumentu Pochodnego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pełni funkcję Członka Zarządu T. („Spółka”). Spółka wprowadziła Długoterminowy Plan Motywacyjny („Plan”) dla obecnych oraz przyszłych Członków Zarządu Spółki („Menedżerowie”). Plan został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Uczestnictwo w Planie jest dobrowolne.

Intencją Spółki jest zwiększenie motywacji Menedżerów do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółki. W tym celu Spółka przyznała Wnioskodawcy pochodne instrumenty finansowe, tj. Transakcyjny Instrument Pochodny (który jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) oraz Roczny Instrument Pochodny i Skumulowany Instrument Pochodny („Instrumenty Pochodne”).

Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny są to warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości wypłat pieniężnych wynikających z realizacji tych praw („Wypłat Pieniężnych”). Prawa te wynikają z podpisanej między Spółką a Wnioskodawcą umowy dotyczącej Instrumentów Pochodnych („Umowa”). Umowa ta została zawarta odrębnie od umowy o pracę oraz innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką.

Realizacja Instrumentów Pochodnych może nastąpić po upływie określonego okresu i po spełnieniu określonych w Umowie warunków oraz pod warunkiem, że nie ziszczą się określone w Umowie okoliczności stanowiące warunek rozwiązujący (prawo to jest zatem warunkowe).

Plan obejmuje okres („Okres Motywacyjny”) od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. bądź do dnia dokonania transakcji („Transakcja”), w wyniku której podmiot lub jakakolwiek jednostka z nim powiązana uzyska kontrolę, pośrednio lub bezpośrednio, nad większością głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub jej następcy prawnego lub stanie się spółką dominującą, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodne z postanowieniami Umowy, Spółka przyznała Podatnikowi instrumenty pochodne, tj.:

 1. Roczny Instrument Pochodny oraz
 2. Skumulowany Instrument Pochodny.

1. Roczny Instrument Pochodny

W przypadku Rocznego Instrumentu Pochodnego, wysokość Wypłaty Pieniężnej jest uzależniona od wartości kontrolowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki w danym roku. Umowa zakłada, że Wnioskodawca otrzyma w przyszłości kwotę Wypłaty Pieniężnej obliczoną oddzielnie za każdy kolejny rok oraz proporcjonalnie za wszystkie zakończone kwartały Okresu Motywacyjnego (z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego określonego w Umowie, tj. rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką w trakcie trwania Okresu Motywacyjnego, np. związanego z przejściem Wnioskodawcy na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2016 r., na skutek wypowiedzenia złożonego przez Wnioskodawcę, z pewnymi wyjątkami itp.), według następującego wzoru:

RWP = (RKPPDO - MRKPPDO) * X %

gdzie poszczególne elementy wzoru oznaczają:

 • RWP” – Roczna Wypłata Pieniężna – wypłata za wynik przysługująca Wnioskodawcy zgodnie z Rocznym Instrumentem Pochodnym
 • RKPPDO” – Roczne Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej – wartość obliczona przez Spółkę za każdy rok finansowy Okresu Motywacyjnego, pomiędzy zakończeniem danego roku obrotowego Okresu Motywacyjnego a publikacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ten rok, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), na podstawie następujących danych uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: wpływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej – z wyłączeniem zmian w kapitale obrotowym powiększone o wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, pomniejszone o:
  1. zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych, urządzeń i wyposażenia, oraz
  2. zwiększenia innych wartości niematerialnych i prawnych
 • MRKPPDO” – Minimalne Roczne Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej – wartość Rocznych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej, które mają zostać zrealizowane przez Spółkę w danym roku finansowym, ustaloną przez Radę Nadzorczą Spółki na każdy rok finansowy Okresu Motywacyjnego, zgodnie z postanowieniami MSSF, uwzględnione w uchwale Rady Nadzorczej Spółki; kwartalny podział tej wartości, w ciągu każdego roku finansowego, będzie obliczany zgodnie z prognozowanymi przepływami pieniężnymi dla poszczególnych miesięcy w danym roku finansowym, przewidzianymi w budżecie Spółki w danym roku finansowym i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki
 • X” – procentowy udział przypadający na Wnioskodawcę określony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Maksymalna wartość wypłaty z tytułu Rocznego Instrumentu Pochodnego nie może przekroczyć określonej kwoty brutto za cały Okres Motywacyjny.

Prawo do Rocznego Instrumentu Pochodnego przysługuje Wnioskodawcy po zapłaceniu przez niego kwoty równej 0,1% jego aktualnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę oraz innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony Umowy.

Zasadniczo rozliczenie Rocznego Instrumentu Pochodnego przysługującego Wnioskodawcy rozpocznie się w terminie 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok Okresu Motywacyjnego lub za ostatni rok zatrudnienia Wnioskodawcy w Spółce.

W przypadku dokonania Transakcji lub spełnienia się określonego w Umowie wydarzenia (np. śmierć Wnioskodawcy, rozwiązanie umowy o pracę z Wnioskodawcą lub innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką w związku z jego przejściem na emeryturę, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 r. itp.), Roczny Instrument Pochodny zostanie rozliczony na podstawie powyżej określonego wzoru, za każdy kolejny rok Okresu Motywacyjnego oraz wszystkie zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce, bądź wszystkie kwartały roku, w którym umowa o pracę (lub inna umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką) została rozwiązana bądź wygasła. Dane finansowe za zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce bądź roku, w którym umowa o pracę (lub inna umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką) została rozwiązana bądź wygasła, będą pochodziły z kwartalnych raportów finansowych publikowanych przez Spółkę.

2. Skumulowany Instrument Pochodny

Wysokość Wypłaty Pieniężnej w przypadku Skumulowanego Instrumentu Pochodnego jest uzależniona od skumulowanych wartości kontrolowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki.

Umowa zakłada, że Wnioskodawca otrzyma w przyszłości kwotę Wypłaty Pieniężnej (z zastrzeżeniem wskazanego w Umowie warunku rozwiązującego, tj. rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką w trakcie trwania Okresu Motywacyjnego, np. związanego z przejściem Wnioskodawcy na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2016 r., na skutek wypowiedzenia złożonego przez Wnioskodawcę, z pewnymi wyjątkami itp.), obliczoną zgodnie z następującym wzorem:

SRWP = (SKPPDO - MSKPPDO) * X %

gdzie poszczególne elementy wzoru oznaczają:

 • SRWP” – Skumulowana Roczna Wypłata Pieniężna – wypłata za wynik przysługująca Wnioskodawcy zgodnie ze Skumulowanym Instrumentem Pochodnym
 • SKPPDO” – Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej – wartość stanowiącą sumę Rocznych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej, obliczoną przez Spółkę, za cały Okres Motywacyjny, pomiędzy zakończeniem Okresu Motywacyjnego a publikacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ten rok, zgodnie z postanowieniami MSSF, na podstawie następujących danych uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: wpływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej – z wyłączeniem zmian w kapitale obrotowym powiększone o wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, pomniejszone o:
  1. zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, urządzeń i wyposażenia, oraz
  2. zwiększenia innych wartości niematerialnych i prawnych
 • MSKPPDO” – Minimalne Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej – wartość Skumulowanych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej, które mają zostać zrealizowane przez Spółkę do końca Okresu Motywacyjnego, ustaloną przez Radę Nadzorczą na czas trwania Okresu Motywacyjnego, zgodnie z postanowieniami MSSF, uwzględnione w uchwale Rady Nadzorczej; kwartalny podział tej wartości w ciągu każdego roku finansowego będzie obliczany zgodnie z prognozowanymi przepływami pieniężnymi dla poszczególnych miesięcy w danym roku finansowym, przewidzianymi w budżecie Spółki w danym roku finansowym i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki
 • X” – procentowy udział przypadający na Wnioskodawcę określony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Maksymalna wartość wypłaty z tytułu Skumulowanego Instrumentu Pochodnego nie może przekroczyć określonej kwoty brutto.

Prawo do Skumulowanego Instrumentu Pochodnego przysługuje Wnioskodawcy po zapłaceniu przez niego kwoty równej 0,1% jego aktualnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę oraz innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony Umowy.

Zasadniczo rozliczenie Skumulowanego Instrumentu Pochodnego przysługującego Wnioskodawcy rozpocznie się w terminie 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok Okresu Motywacyjnego.

Jeśli Transakcja będzie miała miejsce przed dniem 31 grudnia 2018 r., w trakcie trwania roku finansowego, Skumulowany Instrument Pochodny przysługujący Wnioskodawcy zostanie rozliczony na podstawie powyższego wzoru, z uwzględnieniem Minimalnego Skumulowanego Kontrolowanego Przepływu Pieniężnego z Działalności Operacyjnej obliczonego proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 roku a datą dokonania Transakcji, za wszystkie pełne kwartały Okresu Motywacyjnego.

W przypadku dokonania Transakcji lub spełnienia się określonego w Umowie wydarzenia (np. śmierć Wnioskodawcy, rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką w związku z jego przejściem na emeryturę, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 r. itp.), Skumulowany Instrument Pochodny zostanie rozliczony na podstawie powyższego wzoru, za każdy rok oraz wszystkie zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce bądź roku, w którym umowa o pracę lub inna umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką) została rozwiązana bądź wygasła. Dane finansowe za zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce bądź roku, w którym umowa o pracę (lub inna umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką) została rozwiązana bądź wygasła, będą pochodziły z odpowiednich kwartalnych raportów finansowych publikowanych przez Spółkę.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Nadzorczej Spółki wprowadzającej Plan, Minimalne Roczne Kontrolowalne Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej i Minimalna Wartość Skumulowanych Kontrolowalnych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej są oparte o założenia, że Spółka nie dokona transakcji nabycia lub zbycia spółek lub istotnych aktywów w kwocie przekraczającej kwotę określoną w uchwale. Jeżeli założenia te okażą się nieprawdziwe, minimalne roczne kontrolowalne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i minimalna wartość skumulowanych kontrolowalnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zostaną przeliczone przez Radę Nadzorczą wyłącznie na podstawie przepływów pieniężnych wskazanych w wycenie przygotowanej przez zewnętrznego eksperta do spraw wycen.

Dodatkowo, Umowa oraz wszelkie wynikające z niej prawa, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie przed dniem rozliczenia Transakcyjnego Instrumentu Pochodnego, Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego. Oznacza to, że na podstawie zawartej przez Wnioskodawcę Umowy, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny będą niezbywalne aż do momentu ich realizacji.

W związku z tym, że instrumenty pochodne są warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Wnioskodawcę Wypłat Pieniężnych (np. jeśli Roczne lub Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej będą niższe niż Minimalne Roczne lub Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej albo Wnioskodawca nie będzie z określonych przyczyn pozostawać w zatrudnieniu ze Spółką w dniu realizacji Instrumentów Pochodnych, zgodnie z postanowieniami Umowy).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji Rocznego Instrumentu Pochodnego i Skumulowanego Instrumentu Pochodnego powstanie dopiero w momencie realizacji Instrumentów Pochodnych (tj. w momencie, kiedy kwoty Wypłat Pieniężnych staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji Rocznego Instrumentu Pochodnego i Skumulowanego Instrumentu Pochodnego powstanie dopiero w momencie realizacji Instrumentów Pochodnych (tj. w momencie, gdy kwoty Wypłat Pieniężnych staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momencie nabycia przez niego Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego, gdyż na tym etapie nie otrzyma on jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Wnioskodawca ponosi odpłatność za nabycie ww. pochodnych instrumentów finansowych w kwocie równej 0,1% jego aktualnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę oraz innej umowy zawartej między Wnioskodawcą a Spółką odrębnie za każdy ww. pochodny instrument finansowy.

Przysporzenie”, które otrzymał Wnioskodawca na tym etapie, jest jedynie „potencjalne”. Nabycie Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego przez Wnioskodawcę stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania Wypłat Pieniężnych w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że Instrumenty Pochodne są warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Wnioskodawca otrzyma kwoty Wypłat Pieniężnych (dotyczy to przypadku, gdy warunki określone w Planie nie zostaną spełnione). Ponadto, Wnioskodawca nie może rozporządzać ww. pochodnymi instrumentami finansowymi aż do momentu ich realizacji.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów, w interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r., Znak: IPPB2/415-564/13-2/MK stwierdzono, że: „Otrzymanie jednostek uczestnictwa nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej jednostki uczestnictwa. W momencie ich przyznania nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści.

Dodatkowo należy podkreślić, że prawo Uprawnionego do dysponowania jednostkami uczestnictwa jest ograniczone. W okresie do dnia realizacji, Uprawniony nie może zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim nie ma on w tym czasie prawa zbycia jednostek uczestnictwa i praw z nich wynikających.”

Z kolei w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2013 r., Znak: IPPB2/415-77/13-2/MK stwierdzono, że: „Przyznanie pracownikom w ramach programu motywacyjnego odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych powoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w momencie przyznania jednostek instrumentów finansowych, ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez uprawnionego. Na Spółce będą jednak ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez uprawnionego praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych.

W związku z powyższymi okolicznościami, biorąc pod uwagę, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w chwili nabycia przez niego Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego, dopiero w momencie realizacji ww. pochodnych instrumentów finansowych, możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94), dalej jako „Ustawy o OIF”, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Pojawiające się w Ustawie o OIF pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowa z Wnioskodawcą, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o OIF, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF instrumentami finansowymi są m.in. – niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć – opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, czyli prawa do otrzymania Wypłat Pieniężnych przez Wnioskodawcę, kwalifikują się jako instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że są one prawami majątkowymi, których cena (tj. wartość Wypłaty Pieniężnej) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki (tj. wartości Rocznych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej oraz Skumulowanych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej).

Ponadto, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, czyli prawa do otrzymania Wypłat Pieniężnych przez Wnioskodawcę, kwalifikują się jako instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, gdyż są instrumentami pochodnymi, których instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe Spółki i są wykonywane przez rozliczenia pieniężne.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrumenty finansowe zgodnie z Ustawą o OIF, których cena (tj. wartość Wypłaty Pieniężnej) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki. W rezultacie, wypełniają one definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że realizacja Instrumentów Pochodnych dokonywana na rzecz Wnioskodawcy stanowi realizację ww. pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 24 czerwca 2015 r. (Znak: IPPB2/4511-509/15-2/KW1), 21 maja 2013 r. (Znak: IPPB2/415-181/13-4/MK) oraz 11 października 2013 r. (Znak: IPPB2/415-564/13-2/AK), a także w treści interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 20 czerwca 2013 r. (Znak: ILPB2/415-274/13-2/TR), czy Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 29 lipca 2015 r. (Znak: IPTPB2/4511-248/15-4/KR).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie realizacji Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie). W rezultacie będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 tj. w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W przedstawionej sprawie Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem jego wniosku jest zarówno stan faktyczny jak i zdarzenie przyszłe.

W związku z tym niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych otrzymania pochodnych instrumentów finansowych w postaci Skumulowanego Instrumentu Pochodnego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym w zdarzeniu przyszłym. Ocena stanowiska w zakresie skutków podatkowych otrzymania pochodnych instrumentów finansowych w postaci Skumulowanego Instrumentu Pochodnego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym w stanie faktycznym oraz skutków podatkowych otrzymania pochodnych instrumentów finansowych w postaci Rocznego Instrumentu Pochodnego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym została zawarta w odrębnych interpretacjach.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę w treści wniosku interpretacji indywidualnych, mających potwierdzać słuszność poglądu Wnioskodawcy, wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych tylko sprawach, rozstrzygnięcia zostały wydane.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.